Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2005

Har getts
21.12.2005
Diarienummer
1608/35/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2005


Skattestyrelsen har med stöd av 23 § 4 mom. förmögenhetsskattelagen den 30 december 1992 (1537/92) beslutat:

1 §

Grunder

Som grund enligt vilken beskattningsvärdet för mark räknas ut används de kommunvisa tomtpriskartor och värderingsanvisningar som togs i bruk i förmögenhetsbeskattningen för 1994, sådana de är i granskad form år 2005.

Om det inte har getts någon värderingsanvisning för marken eller något värde i tomtpriskartan eller om det i de grunder som skall beaktas vid fastställandet av gängse värde för marken skett väsentlig förändring, uträknas beskattningsvärdet genom att en kommunvis värderingsanvisning och tomtpriskarta som gäller ett likartat område efterföljs i tillämpliga delar.

2 §

Beskattningsvärdenivån

Som beskattningsvärde anses 73,5 procent av den gängse prisnivån som värderingsanvisningarna och tomtpriskartorna utvisar (normgivande värde). Har värdena i värderingsanvisningen eller tomtpriskartan rättats i beskattningen för det föregående året, betraktas som beskattningsvärde det normgivande värde som räknats ut på basis av det rättade värdet.

3 §

Avvikelser från det normgivande värdet

Om föregående års beskattningsvärde ligger under det normgivande värdet, uträknas markens beskattningsvärde genom att förhöja föregående års beskattningsvärde på följande sätt:

Föregående års beskattningsvärde Förhöjning
under 80 % av det normgivande värdet 20 %, dock till minst 80 procent av det normgivande värdet (miniminivå)
minst 80 % av det normgivande värdet 10 %

Med undantag av den värdestegring som föranleds av planläggning får markens beskattningvärde dock inte stiga till mer än det dubbla vid bäräkningen av ovan nämnda miniminivå.

Markens beskattningsvärde fastställs högst till det normgivande värdet.

4 §

Tillämpning av det gängse värdet

Om markens gängse värde är lägre än det värde som räknats ut enligt detta beslut eller om det är fråga om annan mark än byggnadsmark, anses det gängse värdet som beskattningsvärde för mark.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 30 december 2005. Beslutet tillämpas på beskattningen för år 2005.

 

Helsingfors den 21 december 2005

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 4.1.2006