Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
27.4.2007
Diarienummer
654/38/2007
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen fogar till sitt beslut av 22 december 2006 om deklarationsskyldighet och anteck-ningar (1379/2006), sådant det lyder delvis i beslutet av 4 april 2007 (369/2007), ett nytt 4 moment till 13 §, som följer:

13 §

Skattedeklaration av ett samfund och en samfälld förmån

- - - - - - - - -- - - -

Ett samfund och annan skattskyldig som enligt Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (5/2006) 13 § 1 moment bort ha lämnat sin skattedeklaration för året 2006 senast den 30 april 2007 får lämna sin skattedeklaration för året 2006 elektroniskt senast den 4 maj 2007.

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 27 april 2007. Beslutet tillämpas på skattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2006.

Helsingfors den 27 april 2007.

Generaldirektör  Jukka Tammi

Överinspektör   Tomi Peltomäki