Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
4.4.2007
Diarienummer
512/38/2007
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen fogar till sitt beslut av 22 december 2006 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1379/2006) ett nytt 3 moment till 6 § och ett nytt 5 moment till 15 § samt ändrar beslutets 17 §, 18 § 1 moment 3 punkt, 19 § 2 moment 3 punkt och 21 § 2 moment 6 punkt, som följer:

6 §

Allmän bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

En fysisk person som är begränsat skattskyldig skall dock returnera sin korrigerade förhandsifyllda skattedeklaration för varje skatteår senast den 31 maj följande år om inte annat står antecknat på den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten som den skattskyldige fått.  Om en fysisk person som är begränsat skattskyldig inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, skall han för varje skatteår inlämna skattedeklaration senast den 31 maj följande år.

15 §

Allmän bestämmelse om deklaration av inkomster, förmögenhet, skulder och avdrag
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

En begränsat skattskyldig skall i sin skattedeklaration uppge endast pension som han erhållit från Finland, inkomst av i Finland belägen fast egendom eller aktie eller andel i finskt fastighetssamfund, inkomst som hänför sig till ett fast driftställe i Finland, inkomst av i Finland idkat affärsverksamhet, utövat yrkesverksamhet eller bedrivet jordbruk samt annan inkomst som erhållits från Finland och på vilken källskatt inte skall betalas. 

17 §

Fysiska personers och dödsbons tillgångar och skulder

Med avvikelse från 15 § och 16 § 1 mom. skall fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration uppge endast följande tillgångar:

1) fastigheter som de äger samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångar. Om uppgifterna om fastigheten eller om de i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångarna har förändrats under skatteåret på grund av förvärv av fastighet, byggande, ändring i markanvändning, ombyggnad, betydande reparationsåtgärder eller på grund av annan dylik orsak, ska en särskild utredning av ändringarna (fastighetsutredning) ges i skattedeklarationen, om en utredning om ändringarna inte getts redan tidigare;

2) aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag;

3) aktier och andelar i andra än i 2 punkten avsedda aktiebolag eller i andra samfund, andelar i placeringsfonder och i fondföretag, andra värdepapper och värdeandelar, dock inte i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) avsedda masskuldebrevslån, sådana motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag som idkar försäljning av sedvanliga konsumtionsvaror eller konsumtionstjänster på det sätt som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. i lagen om andelslag (1488/2001) och sedvanliga andelar i andelsbanker;

4) andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar;

5) vid överlåtelse av egendom förbehållen eller erhållen eller som gåva, arv eller genom testamente erhållen besittnings- och nyttjanderätt till i 1 – 3 punkten avsedda tillgångar;

6) till affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk hörande tillgångar på det sätt som bestäms i 24 och 25 §.

Av de i 1 mom. 1 – 5 punkten avsedda tillgångarna skall uppges deras slag, antal och de uppgifter som är nödvändiga för specificeringen av tillgångarna. Av de i 1 mom. 1 punkten avsedda tillgångarna skall dessutom uppges de uppgifter som krävs i fastighetsutredningen. Av de masskuldebrevslån och andra fordringar som skall uppges enligt 1 mom. 3 punkten skall uppges även deras nominella värde.

En fysisk person som vid skatteårets utgång är begränsat skattskyldig skall i sin skattedeklaration uppge endast följande tillgångar:

1) I Finland belägna fastigheter som han äger samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångar. Om uppgifterna om fastigheten eller om de i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångarna har förändrats under skatteåret på grund av förvärv av fastighet, byggande, ändring i markanvändning, ombyggnad, betydande reparationsåtgärder eller på grund av annan dylik orsak, ska en särskild utredning av ändringarna (fastighetsutredning) ges i skattedeklarationen, om en utredning om ändringarna inte getts redan tidigare;

2) aktier i finska bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag;

3) vid överlåtelse av egendom förbehållen eller erhållen eller som gåva, arv eller genom testamente erhållen besittnings- och nyttjanderätt som hänför sig till i 1 och 2 punkten avsedda tillgångar;

4) sina andelar i finska sammanslutningar; och

5) tillgångar som hör till hans affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk i Finland på det sätt som bestäms i 24 och 25 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § skall fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration lämna endast följande uppgifter om och utredningar av sina skulder:

1) lån som beviljats av kreditinstitut och finansiella institut samt av andra instanser som avses i 16 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande dock ej ett lån som beviljats av andra än kreditinstitut och finansiella institut om lånet är annat än bostadslån eller ett av staten eller Ålands landskapsregering garanterat studielån och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro; och

2) andra lån vars ränta är avdragbar i beskattningen.

En fysisk person som vid skatteårets utgång är begränsat skattskyldig skall i sin skattedeklaration uppge endast de skulder vars räntor är avdragbara i beskattningen som verkställs i Finland.

Av lån skall uppges lånets användningsändamål och det obetalda beloppet vid skatteårets utgång. Av andra lån än sådana som hänför sig till den skattskyldiges affärs- eller yrkesverksamhet eller gårdsbruk skall dessutom uppges långivarens namn och lånets eventuella nummer.

18 §

Deklarationsskyldighet för aktiebolag, andelslag, sparbanker och vissa försäkringsanstalter
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

3) uppgifter om huruvida samfundet är en sådan delägare som avses i 4 § i lagen om beskattning av utländska bassamfund (1217/1994), kalkyler över inkomstandelen av varje utländskt bassamfund och de övriga utredningarna avsedda i 29 § som en delägare av ett utländskt bassamfund skall deklarera;

19 §

Deklarationsskyldighet för fastighetssamfund
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

3) uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 1, 2, 6 och 8 punkten;


21 §

Deklarationsskyldighet för föreningar och stiftelser
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

6) kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision om inte det på skattedeklarationen i enlighet med 1 mom. 13 punkten uppgetts att revision för räkenskapsperioden har genomförts och att revisionsberättelsen inte innehåller några i 19 § i revisionslagen avsedda avvisande utlåtanden, påminnelser eller tilläggsuppgifter.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 4.4.2007.
Bestämmelserna i beslutet skall för första gången tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2006. Bestämmelser i beslutets 15, 18, 19 och 21 § skall för första gången tillämpas på samfundens skattedeklarationer för skatteåret 2007.

Helsingfors den 4 april 2007


Vid förfall för generaldirektören
Överdirektör    Maija-Leena Rautanen

Överinspektör    Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 5.4.2007