Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
22.12.2015
Diarienummer
A59/200/2015
Giltighet
1.1.2016−

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 8 mom., 8 § 1 mom., 10 § 1 och 4 mom., 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom., 13 § och 93 a § 3 mom. i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder i lag 520/2010, med stöd av 18 § 1 mom. i lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) samt med stöd av 209 § 2 mom. i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) sådan den lyder i lag 529/2010, med stöd av 16 § 1 mom. i fastighetskattelagen (654/1992) sådan den lyder i lag 253/2012, bestämt:

I kap

Att lämna skattedeklaration 

1 §

Deklarationsskyldighetens omfattning

 

Skattedeklarationen inlämnas för att fullgöra deklarationsskyldigheten enligt 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Om den skattskyldiges skyldighet att lämna skattedeklaration och att returnera den förhandsifyllda deklarationen föreskrivs i 7 § i lagen om beskattningsförfarande.

2 §

Var skattedeklarationen ska lämnas in

 

Skattedeklaration av en allmänt skattskyldig samt en annan deklaration som avses i 13 § 2 mom. av ett bostadssamfund ska lämnas in eller sändas med posten till den Skatteförvaltningens adress, som antecknats på skattedeklarationen eller till någon annan enhet av Skatteförvaltningen.

Skattedeklaration av ett samfund ska sändas med posten till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundens blanketter, PB 200, 00052 SKATT, eller lämnas in till någon enhet av Skatteförvaltningen.

3 §

Var en begränsat skattskyldig ska lämna in sin skattedeklaration

En person som är begränsat skattskyldig för hela skatteåret inlämnar eller postar sin skattedeklaration till den Skatteförvaltningens adress, som antecknats på skattedeklarationen eller till någon annan enhet av Skatteförvaltningen.

Skattedeklaration av ett utländskt samfund eller utländskt dödsbo ska sändas med posten till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundens blanketter, PB 200, 00052 SKATT, Finland.

En begränsat skattskyldig kan också lämna in sin skattedeklaration till en annan enhet av Skatteförvaltningen eller till Finlands ambassad i utlandet, som ska sända den till Huvudstadsregionens skattebyrå eller till någon annan enhet av Skatteförvaltningen utan dröjsmål.

Deklarationsorten av en person som är allmänt skattskyldig för en del av skatteåret bestäms enligt 2 §.

4 §

Deklarationssätt

Skattedeklaration och övriga upplysningar och utredningar som avses i detta beslut bör lämnas in med Skatteförvaltningens blanketter vilka har bestyrkts för ifrågavarande ändamål eller på något annat sätt skriftligen, om det inte finns någon lämplig bestyrkt blankett för ändamålet.

Skattedeklaration för aktiebolag, andelslag, näringssammanslutningar, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar, stiftelser, delvis skattefria samfund, samfällda förmåner, begränsat skattskyldiga dödsbon, jordbruksidkares skattedeklaration för jordbruk, skogsbruksidkares skattedeklaration för skogsbruk och rörelseidkares eller yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet kan lämnas in även elektroniskt via en förmedlingstjänst av deklarationer som Skatteförvaltningen har publicerat.

En fysisk person som har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen kan korrigera och också elektroniskt via en förmedlingstjänst av deklarationer som Skatteförvaltningen meddelat returnera deklarationen beträffande löner och naturaförmåner, pensioner som beskattas som förvärvsinkomst, förmåner, övriga förvärvsinkomster, förskottsinnehållningar som verkställts på förvärvsinkomster, i 93 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor, avdrag för bostad på arbetsorten och andra utgifter för inkomstens förvärvande som dras av från förvärvsinkomsten, obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier, avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga, i 112 a § i inkomstskattelag avsett avdrag för återbetalda förmåner, hushållsavdrag, underhållsskyldighetsavdrag, hyresinkomster, vinster och förluster av egendomsöverlåtelser, delägarlån, pensioner och förmåner som beskattas som kapitalinkomst och övriga kapitalinkomster, dividender och räntor på andelskapital, förskottsinnehållningar på kapitalinkomster och dividender, i 54 § 2 mom. i inkomstskattelag avsett avdrag för utgifter av förvaltning och förvaring av värdepapper, återbetalda delägarlån, utgifter för kapitalinkomstens förvärvande, räntor på gäld, betalningar till frivillig pensionsförsäkring och i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) avsett långsiktigt sparavtal, förlust av beskattningssammanslutningens jordbruk under skatteåret, utländska inkomster och på utländsk inkomst betald skatt, uppgift om överföring av skatteåterbäring till maken, flyttning isär och ändring i försörjningsförhållande, överföring av underskottsgottgörelse och barnförhöjning och sådana avdrag som avses i kommunalskattelagen för landskapet Åland (2011:119) samt uppgifter om tillgångar och skulder till den del och under den tid som förmedlingstjänsten står till förfogande. Vad ovan föreskrivs gäller även ett inhemskt dödsbo med Katso-kod.

En skattskyldig som fått sitt fastighetsbeskattningsbeslut kan även meddela sådana fel och brister som avses i 16 § i fastighetsskattelagen elektroniskt via en deklarationsförmedlingstjänst som Skatteförvaltningen meddelat, till den del och under den tid som förmedlingstjänsten står till förfogande.

5 §

Att underteckna skattedeklarationen

En skattedeklaration som ska returneras till Skatteförvaltningen bör undertecknas. I skattedeklarationen för en person som inte är bosatt i Finland samt för ett utländskt samfund ska antecknas deras härvarande representants namn och adress.

En skattedeklaration och en annan handling som har inlämnats elektroniskt fyller kravet på underteckning om den har certifierats på det sätt som föreskrivs i Skatteförvaltningens föreskrift om certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg (Dnr 1223/09/2009).

II kap.

Skattedeklarationens inlämningstid

Fysiska personer och inhemska dödsbon

6 §

Allmän bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid

 

Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen ska för varje skatteår returneras senast den 4 maj eller senast den 13 maj följande år beroende på den förhandsifyllda anteckningen i skattedeklarationen.

Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, ska han för varje skatteår inlämna skattedeklaration senast den 13 maj följande år.

En skattskyldig som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska dock returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast den tidpunkt som avses i 7–8 §.

7 §

Skattedeklaration av skattskyldiga som bedriver jordbruk

Skattedeklaration för jordbruk ska inlämnas senast den 29 februari året som följer efter skatteåret. Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen ska returneras senast den 4 maj eller senast den 13 maj följande år beroende på den förhandsifyllda anteckningen i skattedeklarationen som den skattskyldige har fått. Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, ska han beträffande andra inkomster än jordbruksinkomster inlämna skattedeklaration senast den 13 maj följande år.

Om den skattskyldige förutom jordbruk även utövar näringsverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten enligt 8 § 1 mom. ska inlämnas senast den 4 april året som följer efter skatteåret, ska även skattedeklaration för jordbruk och övrig verksamhet senast inlämnas vid ovannämnt datum.

8 §

Skattedeklaration av rörelseidkare och yrkesutövare

En skattskyldig som idkar rörelse eller utövar yrke ska inlämna skattedeklaration och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 4 april året som följer efter skatteåret.

Om på skattedeklarationsblanketten för näringsverksamhet som den skattskyldige har fått står antecknat något annat datum än den 4 april, ska den skattskyldige inlämna skattedeklaration senast på det antecknade datumet och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast den tidpunkt som avses i 6 § 1 eller 2 mom.

9 §

Skattedeklaration för skogsbruk

Skattedeklaration för skogsbruk ska inlämnas senast den 29 februari året som följer efter skatteåret, om den skattskyldige är en mervärdesskattskyldig primärproducent.

Om den skattskyldige eller maken idkar rörelse eller utövar yrkesverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten ska inlämnas senast den 4 april året som följer efter skatteåret, ska även skattedeklaration för skogsbruk senast inlämnas vid ovannämnt datum.

I annat fall ska den skattskyldige inlämna skattedeklaration för skogsbruk senast den tidpunkt den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen ska returneras eller skattedeklarationen inlämnas enligt 6 § 1 eller 2 mom.

10 §

Undantag i fråga om deklarationstiden för makar

Skattskyldiga, på vilka enligt 7 § i inkomstskattelagen tillämpas bestämmelser om makar, ska lämna skattedeklaration eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt samma tidsfrist. Om makarnas tidsfrister enligt 6–9 § löpte ut vid olika tidpunkter, ska makarna lämna skattedeklaration eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt den tidsfrist som utgår tidigare.

För makar bestäms inlämningstiden enligt 1 mom., om anteckningen om tidsfristen på den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten inte föreskriver något annat.

Övriga skattskyldiga

11 §

Skattedeklaration av en beskattningssammanslutning

En beskattningssammanslutning ska för varje skatteår lämna skattedeklaration senast den  29 februari året som följer efter skatteåret.

12 §

Skattedeklaration av en näringssammanslutning

En näringssammanslutning ska för varje skatteår lämna skattedeklaration senast den 4 april året som följer efter skatteåret.

13 §

Skattedeklaration av ett samfund och en samfälld förmån

Ett samfund och en samfälld förmån ska lämna skattedeklaration inom fyra månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör. Ett utländskt dödsbo ska lämna skattedeklaration för varje skatteår före utgången av april året som följer efter skatteåret.

Bostadsaktiebolag, andra ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag ska lämna uppgifter om sådana förvärv utan vederlag som antecknats i aktieboken. Uppgifterna ska lämnas med Skatteförvaltningens blankett nr 102.

13 a §

Deklarering av fastighetsuppgifter för fastighetsbeskattning

En fysisk person eller ett dödsbo, som har fått förhandsifylld skattedeklaration med inlämningsdatumet 4 maj antecknat, ska för fastighetsbeskattning anmäla i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen antecknade uppgifter som är fel eller bristfälliga senast på den nämnda dagen. Andra fysiska personer och dödsbon samt näringssammanslutningar ska för fastighetsbeskattning anmäla i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen antecknade uppgifter som är fel eller bristfälliga senast den 13 maj utan hinder av vad som annars bestäms om skattedeklarationens inlämningstid.

Om makarna äger fastigheten tillsammans räcker det med en gemensam deklaration.

Samfund och samfälld förmån ska för fastighetsbeskattning anmäla i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen antecknade uppgifter som är fel eller bristfälliga senast den 2 maj utan hinder av vad som annars bestäms om skattedeklarationens inlämningstid.

Tidpunkten för skattedeklarationens inkommande

14 §

Inlämningstiden för skattedeklarationer som inkommit med posten eller elektroniskt

 

En skattedeklaration som har inkommit med posten anses ha inlämnats i rätt tid om postförsändelsen med deklarationen har adresserats till Skatteförvaltningen och lämnats in till posten inom den tidsfrist som bestäms i detta beslut.

En skattedeklaration som har inkommit elektroniskt anses ha inlämnats i rätt tid om den har inkommit till en av Skatteförvaltningen meddelat förmedlare av deklarationstjänster inom den i detta beslut föreskrivna tiden och avsändaren har från förmedlaren fått en elektronisk bekräftelse på mottagning av deklarationen.

III kap

Uppgifter som ska ingå i skattedeklarationen

15 §

Allmän bestämmelse om deklaration av inkomster, förmögenhet, skulder och avdrag

 

I skattedeklaration eller i en bilaga till den ska enligt inkomstslag och inkomstkällor samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skattepliktiga inkomsterna och de avdrag från inkomsterna som den skattskyldige önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning av grunderna för och storleken av avdraget. I deklarationen ska även med motsvarande specificering antecknas tillgångarna och skulderna vid skatteårets utgång samt i lagen om beskattningsförfarande 7 § 1 moment avsedda övriga uppgifter som påverkar beskattningen. Beloppen för inkomsterna, avdragen, skulderna samt för sådana tillgångar av vilka även värdet ska deklareras ska anges med en cents noggrannhet.

I fråga om inkomster och tillgångar vilkas storlek eller värde inte kan fastställas exakt ska antecknas omständigheter som gör det möjligt att beräkna inkomsterna och tillgångarna.

Sådana skattskyldiga vilkas beskattningsbara inkomst fastställs enligt inkomstslag ska separat uppge förvärvsinkomster och kapitalinkomster. I fråga om sådana inkomster som delvis kan vara förvärvsinkomster och delvis kapitalinkomster ska de uppgifter som krävs på skatteblanketterna lämnas om de grunder enligt vilka inkomsten kan uppdelas på förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

En skattskyldig eller makar som yrkar att förlust av näringsverksamhet eller jordbruk eller förlust av en beskattningssammanslutnings jordbruk ska dras av från kapitalinkomsterna på det sätt som avses i 59 § i inkomstskattelagen, ska när yrkandet framställs uppge vilken andel av förlusten som ska dras av från kapitalinkomsterna.

En begränsat skattskyldig ska i sin skattedeklaration av sina inkomster uppge pension som han erhållit från Finland, inkomst av i Finland belägen fast egendom eller aktie eller andel i finskt fastighetssamfund, inkomst som hänför sig till ett fast driftställe i Finland, inkomst av i Finland idkat affärsverksamhet, utövat yrkesverksamhet eller bedrivet jordbruk, annan inkomst som erhållits från Finland och på vilken källskatt inte ska betalas samt annan inkomst för vilken skatt påförs i enlighet med 16 § 1 eller 2 moment i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

15 a §

Begränsning av deklarationsskyldighet angående kapitalåterbäringar

Fysiska personer och dödsbon behöver inte deklarera de kapitalåterbäringar på vilka tillämpas inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning av vinst av egendomsöverlåtelse om det sammanlagda beloppet av under skatteåret erhållna sådana kapitalåterbäringar och övriga överlåtelsepriser av egendom som beaktas enligt 48 § 6 momentet i inkomstskattelagen uppgår till högst 1 000 euro.

16 §

Uppgifter om vissa tillgångar

I skattedeklaration ska kommunvis uppges fastigheter samt i 2 § 2 mom. 1, 2 och 3 punkten i fastighetsskattelagen (654/1992) avsedda tillgångar. Om fastigheter ska uppges uppgifterna om mark och byggnader. Delägare i en sammanslutning ska i sin egen skattedeklaration uppge sammanslutningens namn, företags- och organisationsnummer och delägarens andel i sammanslutningens inkomster och förmögenhet.

17 §

Fysiska personers och dödsbons tillgångar och skulder

Med avvikelse från 15 § och 16 § 1 mom. ska fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration uppge endast följande tillgångar:

 1. fastigheter som de äger samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångar.
 2. aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag;
 3. aktier och andelar i andra än i 2 punkten avsedda aktiebolag eller i andra samfund, andelar i placeringsfonder och i fondföretag, andra värdepapper och värdeandelar, dock inte i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) avsedda masskuldebrevslån, sådana motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag som idkar försäljning av sedvanliga konsumtionsvaror eller konsumtionstjänster på det sätt som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen om andelslag (421/2013) och sedvanliga andelar i andelsbanker;
 4. andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar;
 5. vid överlåtelse av egendom förbehållen eller erhållen eller som gåva, arv eller genom testamente erhållen besittnings- och nyttjanderätt till i 1–3 punkten avsedda tillgångar;
 6. till affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk hörande tillgångar på det sätt som bestäms i 24 och 25 §.

Av de i 1 mom. 1–5 punkten avsedda tillgångarna ska uppges deras slag, antal och de uppgifter som är nödvändiga för specificeringen av tillgångarna. Av de masskuldebrevslån och andra fordringar som ska uppges enligt 1 mom. 3 punkten ska uppges även deras nominella värde.

En fysisk person som vid skatteårets utgång är begränsat skattskyldig ska i sin skattedeklaration uppge endast följande tillgångar:

 1. I Finland belägna fastigheter som han äger samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångar.
 2. aktier i finska bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag utöver vilka även aktier eller andelar i ett sådant aktiebolag eller andelslag av vars samtliga tillgångar mera än 50 procent består av i Finland belägna fastigheter ska uppges;
 3. vid överlåtelse av egendom förbehållen eller erhållen eller som gåva, arv eller genom testamente erhållen besittnings- och nyttjanderätt som hänför sig till i 1 och 2 punkten avsedda tillgångar;
 4. sina andelar i finska sammanslutningar; och
 5. tillgångar som hör till hans affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk i Finland på det sätt som bestäms i 24 och 25 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § ska fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration lämna endast följande uppgifter om och utredningar av sina skulder:

 1. lån som beviljats av kreditinstitut och finansiella institut samt av andra instanser som avses i 16 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande, dock ej ett lån som beviljats av andra än kreditinstitut och finansiella institut om lånet är annat än bostadslån eller ett av staten eller Ålands landskapsregering garanterat studielån och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro och inte heller uppgift om sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen (38/1978); samtom sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen (746/2010); samt
 2. andra lån vars ränta är avdragbar i beskattningen.

En fysisk person som vid skatteårets utgång är begränsat skattskyldig ska i sin skattedeklaration uppge endast de skulder vars räntor är avdragbara i beskattning som verkställs i Finland.

Av lån ska uppges lånets användningsändamål och det obetalda beloppet vid skatteårets utgång. Av andra lån än sådana som hänför sig till den skattskyldiges affärs- eller yrkesverksamhet eller gårdsbruk ska dessutom uppges långivarens namn och lånets eventuella nummer.

18 §

Deklarationsskyldighet för aktiebolag, andelslag, sparbanker och vissa försäkringsanstalter

Aktiebolag och andelslag, förutom i 19 § avsedda bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag och delvis skattefria samfund avsedda i 22 §, ska sparbanker samt ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. resultaträkningar om de ekonomiska resultaten av varje i utlandet beläget fast driftsställe;
 2. kalkyler över inkomstandelen av varje utländskt bassamfund och de övriga utredningarna avsedda i 29 § i detta beslut som en delägare av ett utländskt bassamfund ska deklarera;
 3. uppgift om huruvida samfundet är en delägare i en utländsk sammanslutning samt utredning om de inkomstandelar av utländska sammanslutningar som avses i inkomstskattelagens 16 a §;
 4. uppgift om huruvida samfundets bokslut har upprättats i enlighet med de internationella bokslutsstandarderna som avses i 7 a kapitel av bokföringslagen (1336/1997);
 5. uppgifter om huruvida samfundet under skatteåret har överlåtit en verksamhetsgren i enlighet med lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 52 d § eller huruvida samfundet har varit den skaffande parten i ett aktiebyte som avses i 52 f § i denna lag;
 6. uppgift om huruvida samfundets verksamhetsbransch har ändrats;
 7. uppgifter om namn, personbeteckning eller FO-nummer och antalet ägda aktier för en sådan aktieägares vidkommande som äger minst tio procent av bolagets aktier, eller ifall antalet aktieägare i bolaget är högst tio, uppgifter om varje aktieägare samt utredning om till förenämnda aktieägare samt till deras makar, barn, föräldrar och andra anhöriga betalda hyror, räntor, överlåtelsepris och andra prestationer, med undantag för löner och naturaförmåner, samt om lån som har beviljats dem; och i fråga om de delägare som har beviljats lån ska dock alltid personbeteckning eller FO-nummer och lånebeloppet anges; uppgift om ingen av delägarna äger minst 10 procent av aktierna.
 8. utredning om en sådan till aktiebolagets tillgångar hörande bostad som avses i 33 b § 4 mom. i inkomstskattelagen (i lagen 469/2009);
 9. uppgift om huruvida bokslutet har fastställts vid bolagsstämman och utredning om vinstfördelningen; om beslut om fastställandet av bokslutet eller vinstfördelningen har fattats efter att skattedeklarationen har lämnats in ska utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte inom en månad efter det att beslutet om fastställandet eller vinstfördelningen har fattats; uppgift om det belopp av medel som man beslutat att utbetala från fond som hänförs till det fria egna kapitalet ska lämnas separat;
 10. uppgift om det antal bolagets egna aktier som bolaget vid räkenskapsperiodens utgång har i sitt eget förvärv;
 11. uppgifter om förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier, överlåtelse av egna aktier, om detta har ägt rum under räkenskapsperioden som följer efter skatteårets utgång. Om aktiekapitalet har förhöjts eller nedsatts, egna aktier förvärvats, inlösts eller överlåtits efter det att skattedeklarationen har lämnats in, ska uppgifter lämnas till Skatteförvaltningen inom en månad efter förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier och överlåtelse av egna aktier;
 12. utredning om skattepliktiga och skattefria intäkter specificerade enligt den uträkning om inkomstskatt för räkenskapsperioden som anges på respektive skattedeklarationsblankett indelade i förvärvskällorna av näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet; dessutom ska man utreda det inkomstförda beloppet av överlåtelsevinster på aktier som har ingått i anläggningstillgångar i näringsverksamheten, upplösningsvinster, erhållna dividender och överskott från andelslag, vinstandelar av sammanslutningar, värdeminskningar som har kostnadsförts, extraordinära intäkter och minskningar av reserverna;
 13. utredning om avdragsgilla kostnader vid beskattningen av respektive förvärvskällor, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema, vilka hänför sig näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet; dessutom ska det kostnadsförda beloppet uppges beträffande avskrivningar inom näringsverksamheten, värdenedgång av anläggningstillgångarna, representationskostnader, donationer, överlåtelseförluster av aktier som hör till anläggningstillgångar, upplösningsförluster och förluster av andra finansieringstillgångar, slutgiltiga värdenedgångar och ökning i reserveringar; om icke-avdragsgilla kostnader, koncernstöd som avses i 16 § 1 moment 7 punkt i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och värdenedgång av fordringar uppges det belopp som kostnadsförts i bokföringen;
 14. uppgifter om räkenskapsperiodens vinst eller förlust som hänför sig till förvärvskällorna näringsverksamhet, övrig verksamhet och jordbruk och om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förluster;
 15. uträkning av samfundets sådana tillgångar och skulder vilka beaktas vid beräkning av det matematiska värdet samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder, i enlighet med det förmögenhetskalkylschema som angetts på skattedeklarationsblanketten;
 16. utredning enligt skattedeklarationsblankettens kalkylschema om beståndsdelarna av eget kapital;
 17. uppgifter om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påpekanden och tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen (459/2007); uppgift om huruvida man låtit bli att välja en revisor med stöd av 4 § i revisionslagen;
 18. ett samfund ska i sin skattedeklaration ange om det har skett sådan ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; ett samfund som har sådan oanvänd gottgörelse för bolagsskatt som ska avräknas mot inkomstskatt ska i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) och uppgift om året när ändringen har ägt rum;
 19. uppgifter om bilagor som ingår i skattedeklarationen;
 20. uppgift om huruvida samfundet har skyldighet att enligt 14 a § i lagen om beskattningsförfarande upprätta en dokumentation om internprissättning om transaktionerna som det genomfört i intressegemenskapen och en utredning om sådana transaktioner i intressegemenskap;
 21. uppgift om huruvida samfundet haft verksamhet på både det finländska fastlandet och Åland samt en utredning om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten i landskapet Åland och verksamheten på andra håll.

I fråga om kreditinstitut, försäkringsanstalter och placeringsserviceföretag tillämpas bestämmelserna i 1 mom. 12, 13 och 16 punkten inte. Bestämmelserna i 1 mom. 15 punkten tillämpas på kreditinstitut och försäkringsanstalter och placeringsserviceföretag så att de ska ange totalbeloppen av tillgångar och skulder och differensen mellan tillgångar och skulder i skattedeklarationen.

Ovan i 1 moment avsett samfund ska utöver det ovannämnda foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. utredning om reserveringar och värdejusteringar i bokföringen; uppgifter om beloppet av skattelättnadsavskrivningar på investeringar inom utvecklingsområden och produktiva investeringar; uppgift om produktiva investeringar under skatteåret, utredning om den oavskrivna anskaffningsutgiften vid beskattningen av anläggningstillgångar vid ingången av skatteåret, ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, under skatteåret gjorda avskrivningar på anskaffningsutgiften vilka avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader, om täckande av anskaffningsutgiften genom reservering, om det vid skatteårets utgång oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften, om beloppet av avskrivningar enligt plan vilket belastar det bokföringsmässiga resultatet, om ändringar i differensen mellan avskrivningarna enligt plan och avskrivningarna i bokföringen, om differensens totalbelopp specificerat i avskrivningsgrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt motsvarande uppgifter om egendom som hänför sig till inkomstkälla av jordbruk eller annan verksamhet;
 2. utredning om samfund och sammanslutningar i vilka den skattskyldige har en ägarandel på minst 10 procent; utredning om beloppen av de koncernbidrag som den skattskyldige har betalat eller mottagit;
 3. utredning om dottersamfund vid tidpunkten för samfundets bokslut vilka står i ett koncernförhållande som avses i lagen om koncernbidrag (825/1986);
 4. utredning om intäkter och kostnader som hänför sig till samfundets förvärvskälla för övrig verksamhet; överlåtelsevinsterna och -förlusterna inom den övriga verksamhetens förvärvskälla bör specificeras separat för varje nyttighet;
 5. beräkning av samfundets överlåtelsevinster och -förluster på aktier bokförda som anläggningstillgångar och på andelar i sammanslutningar, samt av upplösningsvinster och -förluster; dessa beräkningar ska separat för varje bolag och sammanslutning redogöra för beloppen av skattefria överlåtelsevinster och upplösningsvinster på aktier, beloppen för icke-avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på aktier, beloppen för beskattningsbara överlåtelsevinster och upplösningsvinster på andelar i sammanslutningar, i fråga om överlåtelse av aktier bokförda som anläggningstillgångar och av andelar i sammanslutningar, beloppen för avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på andelar i sammanslutningar, beloppen för beskattningsbara överlåtelsevinster och upplösningsvinster på aktier, och beloppen för avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på aktier bokförda som anläggningstillgångar;
 6. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som samfundet äger och som inte ingår i omsättnings- eller investeringstillgångar, om deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och om deras jämförelsevärden;
 7. utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har gjorts vid beskattningen;
 8. utredning om de fastigheter som ingår i andra tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångar, deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och jämförelsevärden;
 9. specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;
 10. kopia av bokslut för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen eller av bokslut som förutsätts i annan speciell lagstiftning; ett samfund som enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen ska i sitt bokslut inkludera en verksamhetsberättelse ska också lämna in en kopia av verksamhetsberättelse; ett samfund som enligt 8 kap. 3 § i aktiebolagslagen och 3 kap 1 och 9 § i bokföringslagen ska i sitt bokslut inkludera en finansieringsanalys ska lämna in en kopia av finansieringsanalys; kopia av koncernbokslut om koncernbokslut ska inkluderas i bolagets bokslut samt koncernrevisionsberättelse och av eventuell koncernfinansieringsanalys;
 11. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision, om man inte låtit bli att välja en revisor med stöd av 4 § i revisionslagen; om revisionen har förrättats först efter inlämnande av skattedeklaration ska revisionsberättelsen inlämnas inom en månad efter att revisionen blivit slutförd;
 12. skattskyldig som ger i punkterna 10 och 11 avsedda uppgifter på papper genom att bifoga dem till blankett 63 Bokslutsuppgifter för Skatteförvaltningen och handelsregistret vilken används som pärmblad;
 13. utredning om det under skatteåret kostnadsförda beloppet på grund av värdenedgång i tillgodohavanden hos depositionsbanker och kreditinstitut, indelade i belopp som kostnadsförts som slutliga konstaterade förluster enligt 17 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i belopp som kostnadsförts som sannolika förluster;
 14. utredning om bolagiserat fast driftställes förluster som enligt 123 b § i inkomstskattelagen ska läggas till inkomsten;
 15. uppgift om utländsk skatt för vilken samfundet yrkar avräkning och i 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) avsedd utredning om grunderna för den skatt som ska avräknas;
 16. ett kreditinstitut, ett placeringstjänstföretag och en försäkringsanstalt ska över resultatet av näringsverksamhet inlämna en uträkning vilken innehåller uppgifter om räkenskapsperiodens resultat eller förlust samt uppgifter om de poster med vilka resultatet för räkenskapsperioden justeras vid uträkning av resultatet av näringsverksamhet;
 17. en skattskyldig som yrkar på det utbildningsavdrag som avses i 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk ska lämna uppgifter om den lönesumma för skatteåret som utgör grunden för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) samt det genomsnittliga antalet arbetstagare, arbetstagarnas genomsnittliga dagslön, antalet utbildningsdagar som berättigar till utbildningsavdrag och beloppet för utbildningsavdraget. Dessutom ska antalet arbetstagare som deltagit i utbildningen uppges. Ytterligare ska uppgifter lämnas om huruvida en utbildningsplan utarbetats enligt 16 § i lagen om samarbete inom företag eller 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av kompetensen och huruvida sådan lönesubvention som avses i 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice beviljats under skatteåret för sådana lönekostnader för arbetstagare som utgör grund för utbildningsavdraget;
 18. uppgifterna för beräkning av de räntor som enligt 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte kan dras av, om nettoränteutgifterna överskrider 500 000 euro och räntor betalats på basis av intressegemenskapsskuld.

Den skattskyldige ska i sex år efter utgången av skatteåret förvara en kalkyl om intäkter och kostnader uppställd enligt inkomstskattekalkylschemat som avses i 1 mom. och en kalkyl om tillgångar och skulder uppställd enligt förmögenhetskalkylschemat som avses i 1 mom. Intäkts- och kostnadsbeloppen vid inkomstskattekalkylen och tillgångarna och skulderna vid förmögenhetskalkylen ska basera sig på verifikationer enligt bokföringslagen. Man ska utan svårighet kunna konstatera sambandet mellan verifikationerna och beloppen som har uppställts vid inkomstskattekalkylen och förmögenhetskalkylen.

Ett aktiebolag på vilket tillämpas lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder ska utöver de uppgifter som ska inlämnas enligt 18 § i nämnda lag, lämna in följande uppgifter och utredningar:

 1. när bolaget övergår till att omfattas av skattefriheten ska man lämna in uppgifter om i 4 § i nämnda lag avsett sannolikt överlåtelsepris av bolagets tillgångar och belopp av bostadshusreservering samt om återanskaffningsreservering för lokaliteter;
 2. uppgifter om i 5 § i nämnda lag avsedda kalkylmässiga avskrivningar under skattefrihetsperioden;
 3. uppgifter om i 6 § i nämnda lag avsedda överlåtelser av bostadstillgångar;
 4. uppgift om huruvida en delägares ägarandel av bolagets aktiekapital har varit minst 10 procent på vinstutdelningens avstämningsdag;
 5. uträkning över i 9 § i nämnda lag avsedd hyresinkomsternas minimiandel;
 6. när bolaget upplöses ska man lämna in uppgifter om i 11 § i nämnda lag avsedda bolagets outdelade vinstmedel och om belopp som under skattefrihetsperioden överförts från vinstmedel till posterna för övrigt eget kapital;
 7. när skattefriheten utgår ska man lämna in uppgifter om i 12 § i nämnda lag avsedda outdelade vinstmedel samt om belopp som under skattefrihetsperioden överförts från vinstmedel till posterna för övrigt eget kapital minskat med dividend som delas ut för föregående skatteår.

På utländska samfund tillämpas i fråga om fast driftställe i Finland samt i fråga om inkomst som annars förvärvats i Finland bestämmelserna i 1–4 mom. i tillämpliga delar.

19 §

Deklarationsskyldighet för bostads- och fastighetssamfund

I bostadsaktiebolagets, ömsesidiga fastighetsaktiebolagets och bostadsandelslagets skattedeklaration eller i dess bilaga ska lämnas följande uppgifter:

 1. uppgift om huruvida samfundets bransch har ändrats;
 2. uträkning av den beskattningsbara inkomsten inklusive de belopp vilka tilläggs eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust;
 3. utredning om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förlust;
 4. följande uppgifter från räkenskapsperiodens resultaträkning: vederlag av fastigheten, hyror, serviceintäkter och övriga intäkter av fastigheten, kreditförluster och korrektivposter, kostnader för fastighetens skötsel, avskrivningar och nedskrivningar, finansiella intäkter, finansiella kostnader, extraordinära intäkter, extraordinära kostnader, förändring av avskrivningsdifferens och förändring av reserver, direkta skatter och räkenskapsperiodens vinst (förlust) överskott (underskott);
 5. uppgifter om bolagets tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten, ifall samfundet har beslutat att dela ut dividend för räkenskapsperioden;
 6. utredning om vinstutdelningen; om beslutet om vinstutdelningen har fattats efter att skattedeklarationen lämnats in, ska utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte omedelbart efter det att beslutet om vinstutdelningen har fattats;
 7. ett samfund ska i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; ett samfund som har oanvänd gottgörelse för bolagsskatt som ska avräknas mot inkomstskatt ska i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt och uppgift om året när ändringen har ägt rum;
 8. uppgift om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påpekanden och tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen; uppgift om huruvida man låtit bli att välja en revisor med stöd av 4 § i revisionslagen;
 9. uppgift om skattedeklarationen innehåller bokslutsuppgifter för tidigare räkenskapsperioder i bilagor;
 10. uppgifter om bilagor som ingår i skattedeklarationen.

Ett fastighetssamfund ska utöver det ovannämnda foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av balansräkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen;
 2. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 1, 2, 6, 7, 8 och 9 punkten;
 3. specifikation av överlåtelsevinster och -förluster specificerade enligt nyttighet;
 4. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision om inte det på skattedeklarationen i enlighet med 1 mom. 8 punkten uppgetts att revision för räkenskapsperioden har genomförts och att revisionsberättelsen inte innehåller några i 15 § i revisionslagen avsedda avvisande utlåtanden, påpekanden eller tilläggsuppgifter eller anmälts att man låtit bli att välja en revisor med stöd av 4 § i revisionslagen; om revisionen har förrättats först efter inlämnande av skattedeklaration ska revisionsberättelsen inlämnas inom en månad efter att revisionen blivit slutförd;

20 §

Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag, ett bostadsandelslag eller annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en lägenhet i en av samfundet ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande skyldigt att inlämna skattedeklaration för annat än det första skatteåret, om samtliga följande förutsättningar uppfylls:

 1. det finns endast lägenheter som enligt bolagsordningen eller annan motsvarande föreskrift är avsedda för stadigvarande bostadsbruk och till boendet anslutna utrymmen i den byggnad som samfundet äger (bostadssamfund) eller om det i den byggnad som samfundet äger finns även andra än för stadigvarande bostadsbruk avsedda lägenheter och till boendet anslutna utrymmen, finns dessa lägenheter och utrymmen på basis av aktierna eller andelarna i någon annans än själva bostadssamfundets besittning,
 2. bostadssamfundet har under skatteåret tagit emot enbart vederlagsintäkter, bruksavgifter eller fondintäkter, och det sammanlagda beloppet för fondintäkterna överskrider inte 5 000 euro, och
 3. bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att förluster för föregående år dragits av, understiger 30 euro.

En förutsättning för deklarationsfriheten är också att till skattedeklarationen för ett senare skatteår fogas en kopia av resultaträkningen och balansräkningen för de räkenskapsperioder efter inlämnandet av den föregående skattedeklarationen för vilka någon skattedeklaration inte har lämnats in, men dock inte för en längre tid än för fem räkenskapsperioder före skatteåret.

21 §

Deklarationsskyldighet för föreningar och stiftelser

Föreningar och stiftelser ska, om de enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande är skyldiga att lämna in skattedeklaration, deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om huruvida föreningen eller stiftelsen är ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund eller inte;
 2. uppgift om antalet personmedlemmar och antalet samfundsmedlemmar i föreningen;
 3. uppgift om huruvida samfundets bransch har ändrats;
 4. uppgift om grunderna för de prestationer som betalats till personer i samfundets förvaltning och om beloppet av de hyror, räntor, överlåtelsepriser och andra prestationer som betalats till dessa personer med undantag av beloppet av lönerna och naturaförmånerna;
 5. uppgifter om intäkter av och kostnader för samfundets hela verksamhet, om samfundet inte upprättat resultaträkningen för räkenskapsperioden i enlighet med 1 kap. 4 § i bokföringsförordningen (1339/1997);
 6. uppgifter om samfundets balansräkning för räkenskapsperioden;
 7. ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund ska lämna uppgift om stadgeändring som skett under räkenskapsperiod och om väsentlig ändring i verksamheten eller i tillförda medel, uppgift om i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) avsedd skattelättnad, uppgift om fastigheter i samfundets ägo, uppgift om stiftelsens huvudsakliga syfte och uppgift om utdelade stipendier, understöd och hederspriser;
 8. ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund ska ge en specifikation av intäkter av den egentliga verksamheten, en specifikation av intäkter av och kostnader för sådan i annan medelanskaffning ingående varu- och tjänsteförsäljning som samfundet betraktar som skattefri samt en specifikation och en uträkning av resultat och förluster av den skattepliktiga näringsverksamheten;
 9. ett samfund som är skattskyldigt för hela sin verksamhet ska ge en uträkning av resultat av näringsverksamheten så att de poster som läggs till eller dras av från överskottet eller underskottet för räkenskapsperioden har beaktats i uträkningen då den beskattningsbara inkomsten beräknats;
 10. uppgift om resultat eller förlust av näringsverksamheten, av annan verksamhet och av jordbrukets inkomstkälla och om de poster som inte beaktas då förlusten fastställs;
 11. uppgift om huruvida revisionen eller verksamhetsgranskningen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påpekanden och tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen;
 12. uppgifter om bilagor som ingår i skattedeklarationen;
 13. uppgift om huruvida samfundet haft verksamhet på både det finländska fastlandet och Åland samt en utredning om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten i landskapet Åland och verksamheten på andra håll.

Föreningar och stiftelser ska därutöver i bilaga till skattedeklarationen lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av den bokföringslagenliga resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen för räkenskapsperioden; om någon verksamhetsberättelse inte har upprättats, ska samfundet ge annan utredning av samfundets verksamhet;
 2. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 1 punkten, om samfundet bedriver skattepliktig verksamhet;
 3. uppgifter som avses i 18 § 3 mom. 4 och 7 punkten; i inkomstskattelagen 22 § avsett allmännyttigt samfund ska ge uppgifter och utredningar om värdepapper och värdeandelar som hör till näringsverksamhet som samfundet bedrivit och en förening och en stiftelse som är skattskyldig för hela sin verksamhet ska ange de uppgifter som avses i 18 § 3 moment 6 punkt med undantag för uppgifter om jämförelsevärdena för värdepapper och värdeandelar;
 4. uppgifter som avses i 18 § 3 mom. 9 punkten, om den skattskyldige är annat än allmännyttigt samfund eller om de erhållna dividenderna och andra poster av vinstutdelningskaraktär som utgör det allmännyttiga samfundets inkomst av näringsverksamhet;
 5. ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund ska ge en utredning av användningsändamålet av de fastigheter som det äger och en uträkning av den enligt 23 § i inkomstskattelagen beskattningsbara inkomsten av fastigheten eller delar av fastigheten;
 6. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision om inte det på skattedeklarationen i enlighet med 1 mom. 11 punkten uppgetts att revision för räkenskapsperioden har genomförts och att revisionsberättelsen inte innehåller några i 15 § i revisionslagen avsedda avvisande utlåtanden, påpekanden eller tilläggsuppgifter; om revisionen har förrättats först efter inlämnande av skattedeklaration ska revisionsberättelsen inlämnas inom en månad efter att revisionen blivit slutförd;
 7. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 18 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet.

22 §

Deklarationsskyldighet för delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon

I 21 § i inkomstskattelagen avsedda delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon ska, ifall de enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande är skyldiga att lämna skattedeklaration, deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om huruvida den skattskyldiges bransch har ändrats;
 2. uträkning om det beskattningsbara totala resultatet av verksamheten med beaktande av de belopp som ska tilläggas eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet;
 3. utredning om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förlust;
 4. specifikation av det beskattningsbara resultatet av samfund för varje förvärvskälla
 5. utredning om fördelningen av den beskattningsbara inkomsten specificerat enligt inkomstskatteprocent;
 6. uppgift om tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten;
 7. uppgift om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påpekanden och tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen;
 8. ett samfund ska i sin skattedeklaration ange om det har skett sådan ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; ett samfund som har sådan oanvänd gottgörelse för bolagsskatt som ska avräknas mot inkomstskatt ska i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt och uppgift om året när ändringen har ägt rum;
 9. uppgift om huruvida samfundet haft verksamhet på både det finländska fastlandet och Åland samt en utredning om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten i landskapet Åland och verksamheten på andra håll;
 10. uppgifter om bilagor som ingår i skattedeklarationen.

Utöver detta ska skattskyldiga som avses ovan i 1 mom. foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen;
 2. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 1 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet;
 3. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 4, 6, 7 och 8 punkten med undantag för jämförelsevärden för värdepapper, värdeandelar och fastigheter;
 4. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision om inte det på skattedeklarationen i enlighet med 1 mom. 7 punkten uppgetts att revision för räkenskapsperioden har genomförts och att revisionsberättelsen inte innehåller några i 15 § i revisionslagen avsedda avvisande utlåtanden, påpekanden eller tilläggsuppgifter; om revisionen har förrättats först efter inlämnande av skattedeklaration ska revisionsberättelsen inlämnas inom en månad efter att revisionen blivit slutförd;
 5. specifikation av totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;
 6. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 17 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet eller jordbruk;
 7. uppgifter avsedda i 18 § 3 mom. 18 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet.

I fråga om begränsat skattskyldiga dödsbon tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. i tillämpliga delar.

23 §

Deklarationsskyldighet för näringssammanslutningar

Näringssammanslutningar ska deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om ändring av näringssammanslutningens räkenskapsperiod;
 2. uppgift om huruvida sammanslutningen är en delägare i en utländsk sammanslutning och en utredning om inkomstandelar av utländska sammanslutningar enligt 16 a § i inkomstskattelagen;
 3. uppgift om huruvida sammanslutningens adress har ändrats;
 4. utredning av skattepliktiga och skattefria intäkter enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema vilka hänför sig till inkomstkällor av näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under skatteåret; dessutom ska man utreda det i bokföringen inkomstförda beloppet av vinstandelar från sammanslutningar, nedskrivningar och deras återinföring, extraordinära intäkter och minskningar i reserver; som intäkt av näringsverksamhet ska därutöver uppges de i bokföringen avdragna kostnader som hänför sig till varor och tjänster som delägarna tagit i privatbruk;
 5. utredning av avdragbara kostnader vid beskattningen av respektive förvärvskällor, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema, vilka hänför sig näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under skatteåret; dessutom ska det i bokföringen kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar inom näringsverksamheten, nedskrivningar på anläggningstillgångarna, representationskostnader, räntekostnader, övriga finansiella kostnader, extraordinära kostnader och ökningar av reserver; av de oavdragbara kostnaderna uppges det belopp som kostnadsförts i bokföringen;
 6. uppgift om resultat av eller förlust i näringsverksamheten, den övriga verksamheten och jordbrukets inkomstskälla under skatteåret;
 7. utredning av kostnader för person- och paketbilar som hör till sammanslutningens anläggningstillgångar eller är hyrda med leasingavtal samt för övriga fordon som delvis är i privata bruk och en uträkning av hur bilkostnaderna hänför sig till bolagsmännens privata bruk;
 8. uppgifter om hyror, räntor, överlåtelsepris och andra prestationer, med undantag för löner, naturaförmåner, vinstandelar och privata uttag som betalts till bolagsmän och deras anhöriga;
 9. utredning av i 41 § 4 mom. i inkomstskattelagen avsedda bostäder som hör till näringsverksamhetens tillgångar;
 10. uträkning av de ränteutgifter som enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragbara i näringsverksamheten;
 11. uträkning av sammanslutningens sådana tillgångar och skulder vilka beaktas vid beräkning av nettoförmögenheten av näringsverksamhetens eller jordbrukets inkomstskälla samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder, i enlighet med det förmögenhetskalkylschema som angetts på skattedeklarationsblanketten; av tillgångarna i den övriga verksamhetens inkomstkälla ska uppges en uträkning enligt förmögenhetskalkylschemat och av skulderna i den övriga verksamheten skuldernas sammanlagda belopp;
 12. en specifikation av eget kapital i enlighet med på skattedeklarationsblanketten angett schema;
 13. utredning av överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar;
 14. uppgift om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som betalts under de 12 månader som föregår utgången av skatteåret;
 15. uppgift om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, anmärkningar och tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen; uppgift om huruvida man låtit bli att välja en revisor med stöd av 4 § i revisionslagen;
 16. en sammanslutning ska i sin skattedeklaration ange om det har skett sådan ändring i sammanslutningens ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum;
 17. uppgifter om bilagor som ingår i skattedeklarationen;
 18. uppgift om huruvida sammanslutningen yrkar på avräkning för utländsk skatt som sammanslutningen har betalat och en i 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) nämnd utredning om grunden för den skatt som ska avräknas;
 19. uppgift om ändring av delägar- och andelsuppgifter samt utredning om de ändringar som skett.

Utöver detta ska en näringssammanslutning foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av balans- och resultaträkningen för räkenskapsperioden om bokslutet ska ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med 3 kap. 9 § i bokföringslagen;
 2. kopia av verksamhetsberättelsen om sammanslutningen enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen ska bifoga verksamhetsberättelsen till bokslutet och om denna verksamhetsberättelse enligt 3 kap. 9 § i bokföringslagen ska ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen;
 3. uppgift om huruvida kommanditbolag bedriver enbart kapitalplaceringsverksamhet;
 4. uppgift om belopp som varje delägare lyft eller placerat under räkenskapsperioden och kalenderåret samt om varje delägares övriga privata uttag och privata placeringar under räkenskapsperioden och kalenderåret;
 5. specifikation av reserveringar och värdeförändringar i bokföringen; uppgifter om det sammanlagda beloppet av skattelättnadsavskrivningar på investeringar inom utvecklingsområden; utredning av vid beskattningen oavdragen anskaffningsutgift för anläggningstillgångar vid skatteårets ingång, av ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, av i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader avsedda avskrivningar på anskaffningsutgiften under skatteåret, av täckande av anskaffningsutgiften med reservering; av det oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång, av beloppet av avskrivningar enligt plan som belastar resultatet i bokföringen, av förändringen i avskrivningsdifferensen och av totalbeloppet av avskrivningsdifferensen specificerat per avskrivningsgrupp enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt motsvarande uppgifter om egendom som hänför sig till inkomstkälla av jordbruk eller annan verksamhet;
 6. specifikation av intäkter av och kostnader för inkomstkällan av sammanslutningens övriga verksamhet: överlåtelsevinsterna och förlusterna i den övriga verksamhetens förvärvskälla ska specificeras per nyttighet;
 7. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som hör till anläggnings- och finansieringstillgångarna av sammanslutningens näringsverksamhet, om deras vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgifter och om deras jämförelsevärden;
 8. utredning av de avskrivningar i bokföringen som inte gjorts vid beskattningen;
 9. uppgifter om fastigheter som hör till sammanslutningens anläggnings- eller finansieringstillgångar, om deras vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgifter och om deras jämförelsevärden;
 10. specifikation per inkomstkälla av erhållna dividender och räntor på andelskapital;
 11. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision, om det inte enligt 1 mom. 15 punkten i skattedeklaration anmälts att revisionen för räkenskapsperioden har blivit genomförd och att revisionsberättelsen inte innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen;
 12. specifikation av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder av sammanslutningens inkomstkälla för gårdsbruk.
 13. uppgifterna för beräkning av de räntor som enligt 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte kan dras av, om nettoränteutgifterna överskrider 500 000 euro och räntor betalats på basis av intressegemenskapsskuld.

24 §

Deklarationsskyldighet för rörelseidkare och yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare ska deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller i bilagorna till den:

 1. uppgift om huruvida den skattskyldige använt dubbel bokföring;
 2. uppgift om ändring av räkenskapsperiod;
 3. utredning av skattepliktiga och skattefria intäkter av näringsverksamhet under skatteåret enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema; av de erhållna dividenderna och räntorna på andelskapital ska dessutom uppges det belopp som i bokföringen betraktats som inkomst; som intäkt av näringsverksamhet uppges även de i bokföringen avdragna kostnader som hänför sig till varor och tjänster som den skattskyldige tagit i privatbruk;
 4. utredning om avdragbara kostnader vid beskattningen av näringsverksamheten under skatteåret, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema; dessutom ska det i bokföringen kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar, representationskostnader och räntekostnader; av de oavdragbara kostnaderna uppges det belopp som kostnadsförts i bokföringen;
 5. uppgift om resultat eller förlust av näringsverksamheten under skatteåret;
 6. utredning om den skattskyldiges och makens/makans arbete i näringsverksamheten samt om deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet;
 7. specifikation av reserveringar och värdeförändringar i bokföringen; uppgifter om det sammanlagda beloppet av skattelättnadsavskrivningar på investeringar inom utvecklingsområden; utredning av vid beskattningen oavdragen anskaffningsutgift för anläggningstillgångar vid skatteårets ingång, av ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, av i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader avsedda avskrivningar på anskaffningsutgiften under skatteåret, av täckande av anskaffningsutgiften med reservering; av det oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång, av beloppet av avskrivningar enligt plan som belastar resultatet i bokföringen, av förändringarna i avskrivningsdifferensen och av totalbeloppet av avskrivningsdifferensen specificerat per avskrivningsgrupp och inkomstkälla enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 8. utredning av kostnader för person- och paketbilar som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar eller är hyrda med leasingavtal samt för övriga fordon som hör till näringsverksamheten och som delvis är i privata bruk och en uträkning av hur bilkostnaderna hänför sig till den skattskyldiges privata bruk;
 9. utredning av under kalenderåret gjorda uttag i pengar från rörelsen eller yrket och av placeringar i pengar i rörelsen eller yrket, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 10. utredning av användningen av en till privata tillgångar hörande bostad i näringsverksamheten;
 11. utredning om grunderna för avdrag enligt 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 12. uträkning om de ränteutgifter som enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragbara i näringsverksamheten, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 13. uträkning av tillgångar och skulder vilka beaktas vid beräkning av nettoförmögenheten av näringsverksamhetens inkomstskälla samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder, i enlighet med det förmögenhetskalkylschema som angetts på skattedeklarationsblanketten;
 14. en specifikation av eget kapital i enlighet med på skattedeklarationsblanketten angett schema, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 15. uppgift om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som betalts under de 12 månader som föregår utgången av skatteåret;
 16. utredning av överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar;
 17. uppgifter om bilagor som ingår i skattedeklarationen;
 18. uppgift om förändringar i verksamhetsställets adress;
 19. uppgift om huruvida den skattskyldige yrkar på avräkning för utländsk skatt som han eller hon har betalat och en i 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) nämnd utredning om grunden för den skatt som ska avräknas.

Utöver detta ska rörelseidkare och yrkesutövare i bilaga till skattedeklarationen för näringsverksamhet lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av balans- och resultaträkningen för räkenskapsperioden om bokslutet ska ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med 3 kap. 9 § i bokföringslagen;
 2. kopia av verksamhetsberättelsen om den skattskyldige enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen ska bifoga verksamhetsberättelsen till bokslutet och om denna verksamhetsberättelse enligt 3 kap. 9 § i bokföringslagen ska ges in för registrering till patent- och registerstyrelsen;
 3. utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har gjorts vid beskattningen;
 4. uppgifter om fastigheter som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångarna, om deras vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgifter och om deras jämförelsevärden;
 5. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som hör till näringsverksamhetens anläggnings- eller finansieringstillgångar, deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och jämförelsevärden.

25 §

Deklarationsskyldighet för skattskyldiga som bedriver jordbruk

Fysiska personer, inhemska dödsbon och beskattningssammanslutningar som bedriver jordbruk ska i sin skattedeklaration för jordbruk deklarera följande uppgifter och utredningar:

 1. uträkning av jordbrukets beskattningsbara inkomst med beaktande av de belopp som vid uträkning av den beskattningsbara inkomsten eller förlusten läggs till eller avräknas från vinsten eller förlusten enligt anteckningsschemat i 38 §;
 2. uträkning av jordbrukets resultat specificerat på det sätt som angetts i anteckningsschemat i 38 § av inkomsterna och utgifterna under skatteåret;
 3. specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och räntor på andelskapital som hänför sig till jordbruket, och över deras skattefria andelar;
 4. utredning om de vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgifterna vid ingången av skatteåret av de byggnader, konstruktioner, maskiner och inventarier, broar och motsvarande nyttigheter och täckdiken vilkas anskaffningsutgifter avdras genom avskrivningar, om anskaffnings- och ombyggnadskostnaderna under skatteåret, om beloppet av utjämningsreservering som använts för anskaffningskostnaden av dessa, om mottagna försäljningspriser och ersättningar, om mottagna bidrag och understöd till anskaffning av dessa, om beloppen av avskrivningar som gjorts under skatteåret och om de oavskrivna anskaffningskostnaderna vid skatteårets utgång;
 5. utredning om anskaffningskostnaden och användning av utjämningsreservering för de anskaffade maskiner och byggnader som inte har tagits i bruk under skatteåret;
 6. utredning om beräkningsgrunderna enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen i jordbruket har fördelats på kostnader för jordbruket och den skattskyldiges privata kostnader;
 7. utredning om grunderna för de avdrag som avses i 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967);
 8. utredning om tillgångar och skulder som hör till jordbruket vid bokslutstidpunkten;
 9. uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång;
 10. utredning om överlåtelsevinster på värdepapper som hör till jordbruket;
 11. utredning om sådant arbete inom jordbruket som den skattskyldige och maken har utfört samt om deras andelar i jordbrukets nettoförmögenhet;
 12. uppgifter om de oupplösta reserveringarna vid utgången av skatteåret;
 13. uppgifter om bilagor som ingår i skattedeklarationen.

26 §

Deklarationsskyldighet för skattskyldiga som bedriver skogsbruk

Fysiska personer, inhemska dödsbon och beskattningssammanslutningar som bedriver skogsbruk ska i sin skattedeklaration för skogsbruk deklarera följande uppgifter och utredningar:

 1. uträkning av skogsbrukets kapitalinkomst så att de poster som läggs till eller dras av från skogsbrukets kapitalinkomst har beaktats i uträkningen då skogsbrukets nettokapitalinkomst eller skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst beräknats;
 2. utredning av de avskrivningar av beloppet på de oavdragna anskaffningsutgifterna för maskiner och redskap, byggnader, skogsvägar och skogsdiken i början av skatteåret, av anskaffningsutgifterna och utgifterna för grundförbättring samt överlåtelse av dessa nyttigheter under skatteåret, av beloppet av avskrivningar som gjorts för skatteåret och av de vid skatteårets utgång oavdragna anskaffningsutgifterna;
 3. utredning av leveransarbetets värde och av leveransarbetets skattepliktiga värde specificerat per arbetstagare;
 4. utredning av grunden för skogsavdraget och av användningen av skogsavdraget;
 5. utredning av görande och användning av utgiftsreservering och skadereservering.

27 §

Deklarationsskyldighet för beskattningssammanslutningar

Utöver deklarationerna för jordbruk och skogsbruk ska beskattningssammanslutningar i skattedeklarationen eller i bilagorna till den deklarera följande uppgifter och utredningar:

 1. uppgifterna om namn eller firmanamn, personbeteckningar eller företags- och organisationsnummer av delägarna samt om varje delägares andel av sammanslutningens inkomster och förmögenhet och om ändringarna i andelarna;
 2. utredning om mottagna hyresinkomster specificerade per hyresobjekt och hyresgäster;
 3. uppgift om beloppet av andra inkomster än inkomster av jordbruk eller skogsbruk eller av hyresverksamhet samt uppgift om de utgifter som hänför sig till dessa andra inkomster.

28 §

Deklarationsskyldighet i fråga om uthyrningsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av uthyrningsverksamhet och som enligt lag inte är bokföringsskyldig, ska till skatteverket lämna erforderliga uppgifter om hyrestagarna samt specificerad utredning om de hyror som under skatteåret har uppburits hos dem. Avräkningarna från hyresinkomsterna bör specificeras separat för varje hyresobjekt.

29 §

Deklarationsskyldighet för delägare i utländska bassamfund

En skattskyldig som är en sådan delägare eller förmånstagare som avses i 4 § i lagen om beskattning av utländska bassamfund ska till sin skattedeklaration foga följande uppgifter och utredningar:

 1. en specificerad förteckning över direkta och utländska indirekta ägarandelar i utländska bassamfund;
 2. en utredning över ställning som förmånstagare i ett utländskt bassamfund;
 3. en tillräcklig och tillförlitlig utredning över andra uppgifter som behövs för beräkning av inkomst som beskattas enligt nämnda lag samt över vinstutdelning från bassamfund, räkenskapsperiodens förlust och de i den nämnda lagens 6 § angivna skatter som samfundet har betalat.

Om ett utländskt bassamfund är ett sådant dotterföretag för en skattskyldig som avses i 1 kap. 6 § eller ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen, ska den skattskyldige till sin skattedeklaration foga en till riktigheten styrkt kopia av resultat- och balansräkningarna för det utländska samfundets räkenskapsperiod liksom även av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod eller av motsvarande bokslutshandlingar. Av en handling på främmande språk ska dessutom på anmodan lämnas en finsk- eller svenskspråkig översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller någon annan kompetent person.

I andra fall än det som avses i 2 mom. ska den skattskyldige lämna de i 2 mom. avsedda handlingarna på uppmaning, om inte den skattskyldige på sannolika grunder visar det vara omöjligt att skaffa en handling.

30 §

Uppgifter i anslutning till en ändring i verksamhetsformen

En i 24 § 5 mom. i inkomstskattelagen avsedd skattskyldig eller sammanslutning som föregick ett aktiebolag ska lämna en resultaträkning eller uppgifter om resultaträkningen över det senaste skatteåret och om balansräkningen för tidpunkten för skatteårets utgång. Aktiebolaget ska lämna uppgifterna om resultaträkningen för det skatteår som börjar när verksamhetsformen ändras. Ett aktiebolag på vilket tillämpas 24 § 2 mom. i inkomstskattelagen gällande maximalt avskrivningsbelopp ska avge en utredning av vilken framgår att avskrivningarna överensstämmer med det nämnda lagrummet.

31 §

Uppgifter om fusion och fission

Efter en fusion av samfund eller sammanslutningar eller en fission av ett samfund ska det övertagande samfundet eller den övertagande sammanslutningen ge en utredning om

 1. de utgifter hos det överlåtande samfundet eller den överlåtande sammanslutningen som vid en fusion eller fission av samfund eller en fusion av sammanslutningar ska avdras från det övertagande samfundets eller den övertagande sammanslutningens inkomster och andra i beskattningen avdragsgilla poster samt hanteringen av fusionsdifferensen i bokföringen;
 2. de uppgifter som avses i 123 § i inkomstskattelagen om det vid en fusion eller fission av samfund yrkas att det överlåtande samfundets förluster ska avdras från det övertagande samfundets inkomster; samt
 3. de uppgifter som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

32 §

Skyldighet för Koncernskattecentralens kunder att lämna uppgifter

Ett samfund ska till Koncernskattecentralen lämna in en anmälan när

 1. samfundet inleder sådan verksamhet som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008) eller i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) eller ett utländskt bolag inleder motsvarande verksamhet med ett fast driftställe i Finland;
 2. samfundet inleder sådan verksamhet som avses i kreditinstitutslagen (610/2014) eller ett utländskt bolag inleder motsvarande verksamhet med ett fast driftställe i Finland;
 3. samfundet blir i 8 a § i inkomstskattelagen avsett europabolag eller europeisk kooperativ förening; eller
 4. samfundet blir ett bolag vars värdepapper är föremål för offentlig handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012).

Ett moderbolag av en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen ska likaså lämna in en anmälan till Koncernskattecentralen när

 1. till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag;
 2. ett samfund eller ett bolag upphör att höra till koncernen;
 3. koncernen genomgår en omstrukturering enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet; eller
 4. ett samfund eller bolag som hör till en koncern blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan ska lämnas till Koncernskattecentralen inom en månad från den dag då samfundet beviljats koncession för verksamheten, dess aktie eller andel har blivit föremål för offentlig handel, samfundet eller bolaget eller företagsarrangemanget har registrerats, köpet eller rättshandlingen har ägt rum eller då någon annan ovan avsedd ändring har skett.

I anmälan ska lämnas uppgifter om samfundet eller objektbolaget samt om dess företags- och organisationsnummer och hemort.

33 §

Deklarationsskyldighet för tonnageskattskyldig

Ett bolag som är tonnageskattskyldigt ska lämna Koncernskattecentralen följande uppgifter:

 1. varje fartygs namn, IMO-nummer eller signalbokstäver, nationalitet och uppgift om i vilket fartygsregister fartyget finns infört, fartygets brutto- och nettodräktighet, uppgift om platsen för fartygets strategiska och kommersiella ledning, uppgifter om användningen av fartyget i internationell sjöfart under skatteåret samt uppgift om huruvida fartyget finns infört i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart samt hyresavtalets typ om ett uthyrt fartyg, avtalets start- och slutdatum;
 2. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som används av bolaget självt i trafik;
 3. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som bolaget har hyrt ut med besättning;
 4. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in utan besättning på bareboat-villkor;
 5. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in med besättning;
 6. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in utan besättning;
 7. sjömännens per fartyg beräknade andel av lagstadgade pensionsförsäkringspremier, sjömännens andel av arbetslöshetsförsäkringspremier och sjömansavgiften i sin helhet, vilka räknats om till inkomst.

För det första skatteåret i tonnageskatteperioden ska bolaget dessutom lämna följande uppgifter om:

 1. utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet och utgiftsrest av inkomstbeskattad verksamhet i sådana fall som avses i 13 § i tonnageskattelagen (476/2002) och beräknad på det sätt som avses i det i paragrafen nämnda lagrummet;
 2. det sannolika överlåtelsepriset för sådana anläggningstillgångar som enligt 12 § i tonnageskattelagen är anläggningstillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet och som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 3. oanvända förluster som hänför sig till den tonnagebeskattade och den inkomstbeskattade verksamheten i början av tonnagebeskattningsperioden.

Bolaget ska lämna redogörelse om avdrag av den i 15 a § 2, 3 och 4 mom. i tonnageskattelagen avsedda återanskaffningsreserven för tonnagebeskattad verksamhet från anskaffningsutgifterna för de anläggningstillgångar som anskaffats under skatteåret samt om det i de nämnda lagrummen avsedda belopp som lämnats oanvända vid skatteårets utgång.

34 §

Uppgifter om ändring av räkenskapsperioden

En skattskyldig som ändrar tidpunkten för räkenskapsperiodens slut, ska meddela Skatteförvaltningen om detta. Om tidpunkten för räkenskapsperiodens utgång förläggs till en senare tidpunkt, ska meddelandet lämnas in två månad före den dag då räkenskapsperioden skulle ha upphört. Om tidpunkten för räkenskapsperiodens utgång förläggs till en tidigare tidpunkt, ska meddelandet lämnas in två månad före den dag då räkenskapsperioden upphör. Om beslutet om ändring av räkenskapsperioden har fattats efter den tidpunkt för meddelande som bestäms enligt det ovansagda ska meddelandet göras genast när beslutet om ändring av räkenskapsperioden har fattats.

Till meddelandet ska fogas utredning om de åtgärder som genomförandet av ändringen förutsätter, såsom ändring av stadgarna eller bolagsordningen, utverkande av behörig myndighets godkännande för ändringen av stadgarna eller bolagsordningen samt införande av ändringen i registret. Om utredningar inte kan fogas till meddelandet ska de tillställas Skatteförvaltningen inom en månad efter att meddelandet till Skatteförvaltningen gjordes.

Om ändring av räkenskapsperioden skall anmälas till Skatteförvaltningen med den Y-blankett som är avsedd för respektive företagsform.

IV kap

Anteckningar och verifikationer

35 §

Anteckningsskyldighet

Bestämmelserna i detta beslut om anteckningsskyldighet och om anteckningar gäller skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga och som bedriver eller idkar jordbruk, skogsbruk, uthyrningsverksamhet, investeringsverksamhet eller annan dylik förvärvsverksamhet som inte betraktas som näringsverksamhet. Om den skattskyldiges skyldighet att förvara anteckningar och de verifikationer som ansluter sig till anteckningar bestäms i lagen om beskattningsförfarande 12 §.

36 §

Anteckningar

En skattskyldig som är anteckningsskyldig ska göra sådana anteckningar över inkomster och utgifter att inkomsterna och utgifterna för dessa, mervärdesskattebelopp och skattens grunder samt stöd som erhållits för förvärvsverksamheten tillräckligt specificerade framgår av dem och av tillhörande verifikationer.

Anteckningarna registreras i kronologisk ordning. En inkomst registreras som transaktion när den har lyfts, skrivits in på den skattskyldiges konto eller när den skattskyldige annars har kunnat förfoga över den. En utgift registreras som transaktion när den har utbetalats.

De anteckningar som utvisar inkomst- och utgiftsposter samt mervärdesskattebelopp och skattens grunder ska grunda sig på daterade och numrerade verifikationer samt då mervärdesskatt som uppburits i samband med import dras av, på förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

En skattskyldig som är anteckningsskyldig och lämnar mervärdesskattedeklaration månadsvis eller kalenderkvartalsvis ska registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av månadsvis senast den 12 dagen i den andra månaden efter varje period.

37 §

Bestämmelser om anteckningar inom jordbruket

Förutom uppgifterna enligt 36 § ska en skattskyldig som bedriver jordbruk i anteckningarna särskilt redogöra för följande:

 1. köparna av under skatteåret sålda lantbruks- och trädgårdsprodukter, husdjur och produkter från en produktionsinrättning på lägenheten;
 2. från jordbruket härrörande fordringar samt från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga skulder, om vilka ska nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning av skuldbeloppet och fördelningen av skulden på jordbruket och annat än jordbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta och av skulden föranledda index- och kursförluster;
 3. lägenhetens husdjur vid skatteårets utgång;
 4. överlåtelsepris eller ersättning för husdjur som överlåtits under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom skatteårets intäkt samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår överlåtna husdjur som periodiserats såsom skatteårets intäkt;
 5. anskaffningsutgift för husdjur som förvärvats under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom avskrivning för skatteåret samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår anskaffade husdjur som periodiserats såsom skatteårets avskrivning;
 6. anskaffningsutgifterna för byggnader och anläggningar, utgiftsrester samt de avskrivningar som gjorts på utgiftsresterna;
 7. anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar samt särskilt anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts på dessa utgiftsrester;
 8. de löner som i pengar utbetalts till personer som arbetat i jordbruket, inberäknat familjemedlemmar som före skatteårets ingång fyllt 14 år, förskott som innehållits på lönerna och erlagda socialskyddsavgifter och andra arbetsgivarprestationer;
 9. jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras respektive andelar av jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. i inkomstskattelagen och fördelningen av vinsterna mellan makarna;
 10. i jordbruket icke-avdragbara andelar av utgifter för användning av på lägenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;
 11. i jordbruket icke-avdragbara utgiftsandelar av anlitande av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt av användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 7 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;
 12. den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen har fördelats på kostnader för lantbruket och i jordbruket icke-avdragbara kostnader;
 13. grunden för avdrag av den ökning av levnadskostnaderna som beror på tillfälliga arbetsresor enligt 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och för avdrag av de utgifter för sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar;
 14. grunden för utjämningsreservering som bildats skilt för varje lägenhet;
 15. anskaffningskostnaderna för CAP-rättigheter och beloppen som avräknats från dem vid beskattningen, och de överlåtelsepriser som den skattskyldige har mottagit för CAP-rättigheter; samt
 16. grunderna för återbäring av i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) avsedd accis som ska betraktas som skattepliktig inkomst.

38 §

Uträkning av resultatet av jordbruk

Uträkning av resultatet av jordbruket ska upprättas sammanlagt för alla lägenheter enligt följande anteckningsschema:

Inkomster

Skattepliktig försäljning 24 %

1. Inkomst av djurförsäljning
2. Inkomst av husdjursförsäljning som periodiserats som skatteårets intäkt
3. Övriga försäljningsinkomster

Skattepliktig försäljning 14 %

4. Inkomst av försäljning av husdjursprodukter
5. Inkomst av försäljning av växtodlingsprodukter

Skattepliktig försäljning 10 %

6. Logiservice mm. försäljningsinkomster

Momsfri försäljning

7. Statligt stöd
8. Övriga momsfria stöd och ersättningar
9. Direkt intäktsföring av utjämningsreservering
10. Övriga momsfria jordbruksinkomster

Utgifter

11. Lönekostnader
12. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 24 %
13. Utgifter för anskaffning av husdjur vilka periodiserats såsom skatteårets avskrivningar
14. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 14 % / 10 %
15. Övriga jordbruksutgifter
16. Avskrivningar
17. Utjämningsreservering som gjorts för skatteåret

Skillnad (Vinst / Förlust).

Inkomsterna och utgifterna antecknas exklusive moms.

39 §

Bestämmelser om anteckningar inom skogsbruket

En skattskyldig som bedriver skogsbruk ska i anteckningarna förutom uppgifterna enligt 36 § särskilt redogöra för följande:

 1. en utredning om värdet på virke som använts i jordbruket, näringsverksamheten och tagits i privat bruk;
 2. en utredning om skogsbrukets årliga utgifter specificerade enligt utgifter för arbetstagarnas avlöningar, resekostnader för skogsbruket samt övriga årliga utgifter, samt beträffande resekostnaderna en redogörelse för grunderna för avräkning av kostnader för användning av en bil som hör till den skattskyldiges privata tillgångar;
 3. en utredning av om en utgiftsreservering och en utgiftsreservering för skogsskadeområden (skadereservering) gjorts och använts;
 4. en utredning om grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget. I fråga om makar som bedriver skogsbruk tillsammans och beskattningssammanslutningar ska användningen av skogsavdraget utredas per delägartid;
 5. en utredning om anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, byggnader och anläggningar samt för skogsdiken och skogsvägar, om avskrivningar som verkställts på anskaffningsutgifterna samt om utgiftsresten;
 6. en utredning om hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruket och annan användning av vägen;
 7. en utredning separat för varje lägenhet om grunderna för värdering av i 63 § i inkomstskattelagen avsett leveransarbete.

För det skogsavdrag som avses i 55 § i inkomstskattelagen ska den skattskyldige till sin anteckningsbok vid rotförsäljning bifoga köparens och vid leveransförsäljning skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om att inkomsten av virkesförsäljningen hänför sig till sådan skog som berättigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 § 2 mom. i inkomstskattelagen ska den skattskyldige till sin anteckningsbok foga en utredning av skogsvårdsföreningen eller skogscentralen eller en annan tillförlitlig utredning om det beräknade beloppet av kostnaderna för förnyelse av den förstörda skogen.

40 §

Bestämmelser om anteckningar för den som bedriver annan förvärvsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av fastighet eller av fiske eller av annan verksamhet än rörelse eller yrke och som inte enligt lag är bokföringsskyldig, ska förutom uppgifterna enligt 36 § föra förteckning över de i verksamheten använda maskinerna, redskapen och anordningarna samt över byggnader och konstruktioner.

Såsom inkomst av i 1 mom. avsedd verksamhet betraktas biinkomster av tjänsten och betjäningsavgifter samt inkomster av upphovsrätt, uppfinning, patent och varumärke, av syneförrättningar och inspektioner, försträckning, emottagande av uppdrag, uthyrning, kurser och privatlektioner samt annan sådan verksamhet. Anteckningar behöver likväl inte föras då inkomsten erhållits av endast en för uthyrning använd bostadslägenhet eller av underhyresgäster i en sådan lägenhet.

En skattskyldig som bedriver investeringsverksamhet som avses i 12 § i lagen om beskattningsförfarande ska över investeringsverksamheten föra sådana anteckningar utgående från vilka och anknutna verifikationer man kan utreda de vid beskattning av överlåtelsevinster nödvändiga uppgifterna om anskaffningstidpunkt, förvärvssätt, anskaffningsutgift, överlåtelsetidpunkt, överlåtelsepris och övriga kostnader i anknytning med anskaffning och överlåtelse för värdepapper, värdeandelar, investeringsfondens fondandelar och annan dylik egendom som hör till investeringsverksamhet. Den skattskyldige ska förvara uppgifterna i sådant format att han på uppmaning kan visa upp sina anteckningar för skattemyndigheten eller en besvärsinstans.

Den i 3 mom. nämnda investeringsverksamheten avser placering av medel i värdepapper, investeringsfonders fondandelar och annan motsvarande egendom och handel med sådan egendom när denna verksamhet inte ska betraktas som näringsverksamhet.

41 §

Yrkesbilistens körjournal

En skattskyldig som bedriver yrkesmässig personbeställningstrafik med annan bil än buss eller ambulansbil ska för varje månad per körskift eller, om körskift inte har fastställts, per dygn föra körjournal. Om den skattskyldige använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare, utgör kvittoutskrivarens rapporter körjournalen.

Av körjournalen eller de rapporter som avses i 1 mom. ska framgå följande specifikation:

 1. inkomster av körningar, vilka ska indelas i kontanta inkomster av körningar, inkomster av körningar med kredit och övriga inkomster; samt
 2. uppgifter om det sammanlagda antalet körkilometrar under skatteåret, vilka ska uppdelas i yrkeskörningar, icke inkomstbringande yrkeskörningar, privata körningar och övriga körningar.

Körjournalen och de rapporter som avses i 1 mom. ska förvaras sex år efter skatteårets utgång så, att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras.

42 §

Förvaring av verifikationer som hänför sig till vissa uppgifter som förtryckts på skattedeklaration

Den skattskyldige ska förvara verifikationer som hänför sig till de uppgifter som gäller hushållsavdrag och de uppgifter som behövs för beräkningen av den vinst eller förlust som uppkommer vid egendomsöverlåtelse trots att skattemyndigheten har antecknat dessa uppgifter på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Verifikationerna ska bevaras i enlighet med 11 a § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande fem år från ingången av året efter det då beskattningen slutförts.

43 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut av den 18 december 2014 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1254/2014). Bestämmelserna i beslutet ska för första gången tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2015, i beslutets 13 § 2 mom. avsedd bostadssamfundets annan deklaration för år 2015 samt på anteckningar som förs för skatteåret 2016. Bestämmelserna om skattedeklarationer av samfund ska dock först tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2016. På skattedeklarationer av samfund för skatteåret 2015 tillämpas Skatteförvaltningens beslut av den 18 december 2014 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1254/2014). På anteckningar som ska föras och förvaring av anteckningar för de skatteår som föregår skatteår 2016 tillämpas de tidigare gällande bestämmelserna. Deklarering av fastighetsuppgifter för fastighetsbeskattning i 13 a § tillämpas på alla skattskyldiga i fastighetsbeskattningen för år 2016 som grundar sig på fastighetsuppgifterna för kalenderåret 2015.

 

Helsingfors den  22 december 2015


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 22.12.2015