Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Har getts
15.8.2007
Diarienummer
990/31/2007
Giltighet
15.8.2007 - 14.12.2009

Utfärdat i Helsingfors den 15 augusti 2007


Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 3 och 4 punkten i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på

 1. dividend och dividendersättning som i 33a § i inkomstskattelagen (716/04) avsedda    offentligt noterade bolag betalar till andra än fysiska personer och dödsbon;
 2. dividend och dividendersättning som i 33b § i inkomstskattelagen (716/04) avsedda bolag som inte är offentligt noterade betalar;
 3. ränta på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som andelslag betalar, vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som inhemska sparbanker betalar samt ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar;
 4. ränta som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd, avkastning av masskuldebrevslån som skall betraktas som ränta, eftermarknadsgottgörelse, årlig avkastning som betalas på avkastningsandel i placeringsfond och på andel i fondföretag och ersättning som betalas i stället för dessa samt avkastningar som likställs med nämnda avkastningar, då dessa betalas till samfund eller samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen eller till i nämnda lag angiven sammanslutning som införts i handelsregistret;
 5. ränta som enligt 11 § i förordningen (903/78) om skatteuppbörd erläggs på skatteåterbäring;
 6. försenings- och dröjsmålsränta;
 7. ränta på ersättning för expropriation, då expropriation av egendom har skett för allmänt bruk;
 8. köpvittnesarvode;
 9. inlösnings- och förrättningsarvode;
 10. arvode och provision för borgen;
 11. reservistlön;
 12. hittelön eller av kreditkortsföretag eller kreditinstitut och penninginrättning utbetald belöning för uppmärksamhet;
 13. stipendium, understöd eller hederspris som enligt 82 § i inkomstskattelagen (1389/95) är skattepliktiga;
 14. tävlingspris, om priset inte kan anses utgöra lön eller ersättning för arbete enligt lagen om förskottsuppbörd eller idrottsmans arvode;
 15. fiskerivårdsavgift som återbärs till ägare av vattenområde;
 16. belopp som utbetalts till fysisk person enligt Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria, fastän beloppet skulle betalas utan annan ersättning eller på annan grund än arbetsförhållande;
 17. återbäring av lagstadgad försäkringspremie som betalas till fysisk person;
 18. kapital på delägarlån som avses i 53 a § i inkomstskattelagen (475/98);
 19. prestationer som betalts på basis av sjukförsäkringslagen (1224/04) och lagen om rehabilitering som ordnats av folkpensionsanstalten (566/05) då de betalas på den försäkrades fullmakt direkt till den som producerar tjänsten;
 20. kursvinst som fåtts vid växling av utländsk valuta till finskt mynt;
 21. frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare till den del det belopp som arbetsgivaren årligen betalt är högst 8 500 euro per arbetstagare;
 22. understöd och bidrag som erhållits för skogsbruk och som räknas till i 43 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005) avsedd kapitalinkomst av skogsbruk och inte heller på skadeersättningar som hänför sig till skogbruk och som utbetalas i annan form än försäkringsersättning.

2 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på inkomst av virkesförsäljning och på försäkringsersättning som utbetalats på grund av skada som träffat skogsbestånd om mottagaren av prestationen är samfund eller samfälld förmån eller någon som bedriver virkesförmedling som sin näringsverksamhet.
Om en skogsvårdsförening fungerar som en förmedlare av gemensam virkeshandel, är föreningen skyldig att verkställa förskottsinnehållning i stället för virkesköparna.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2007. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas den 1 september 2007 eller därefter.
Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut den 22 november 2004 om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (1056/2004).

Helsingfors den 15 augusti 2007

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Ilona PellinenSidan har senast uppdaterats 17.8.2007