Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Har getts
16.12.2022
Diarienummer
VH/6061/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 3 mom. 3 och 4 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder i lag 516/2010, bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på:

 1. dividend och dividendersättning som betalas till andra än fysiska personer och dödsbon av aktiebolag om det inte är fråga om ett fall som avses i 4 a § 1 mom i lagen om förskottsuppbörd;
 2. dividend och överskott som grundar sig på arbetsinsats enligt 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) om dividenden eller överskottet betalas till annan än den som är skattskyldig för den;
 3. överskott och ersättning för överskott som betalas av ett andelslag åt övriga än fysiska personer och dödsbon samt den överskottsåterbäring som är avgdragsgill hos det utdelande andelslaget i enlighet med 18 § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968);
 4. vinstandel och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som betalas av inhemska sparbanker samt ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar, då dessa betalas till övriga än fysiska personer och dödsbon;
 5. ränta som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd, avkastning av masskuldebrevslån som ska betraktas som ränta, eftermarknadsgottgörelse, årlig avkastning som betalas på avkastningsandel i placeringsfond och på andel i fondföretag och ersättning som betalas i stället för dessa samt avkastningar som likställs med nämnda avkastningar, då dessa betalas till samfund, samfällda förmåner eller näringssammanslutningar som avses i inkomstskattelagen;
 6. försenings- och dröjsmålsränta;
 7. ränta på ersättning för expropriation, då expropriation av egendom har skett för allmänt bruk;
 8. köpvittnesarvode;
 9. inlösnings- och förrättningsarvode;
 10. arvode och provision för borgen;
 11. reservistlön;
 12. hittelön eller belöning för uppmärksamhet betald av kreditkortsföretag,  kreditinstitut och penninginrättning;
 13. stipendium, understöd eller hederspris som enligt 82 § i inkomstskattelagen är skattepliktiga;
 14. tävlingspris, om överlämnandet av priset inte hänför sig till ett arbetsavtals- eller anställningsförhållande, eller om priset inte är en sådan annan lön, arbets- eller bruksersättning eller ett sådant idrottsmans arvode som avses i lagen om förskottsuppbörd och vars värde överstiger 100 euro;
 15. fiskerivårdsavgift som återbärs till ägare av vattenområde;
 16. belopp som utbetalts till fysisk person enligt Skatteförvaltningens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som ska betraktas såsom skattefria, även då beloppet betalas utan annan ersättning eller på annan grund än arbetsförhållande;
 17. återbäring av lagstadgad försäkringspremie som betalas till fysisk person;
 18. kapital på delägarlån som avses i 53 a § i inkomstskattelagen;
 19. prestationer som betalts på basis av sjukförsäkringslagen (1224/2004) och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningfömåner (566/2005) då de betalas på den försäkrades fullmakt direkt till den som producerar tjänsten;
 20. kursvinst som fåtts vid växling av utländsk valuta till finsk;
 21. frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare till den del det belopp som arbetsgivaren årligen betalt är högst 8 500 euro per arbetstagare;
 22. understöd och bidrag som erhållits för skogsbruk och som räknas som kapitalinkomst av skogsbruk i enlighet med 43 § 2 mom. i inkomstskattelagen och skadeersättningar som hänför sig till skogbruk och som utbetalas i annan form än försäkringsersättning;
 23. sådan ersättning enligt 52 § i inkomstskattelagen som betalas för total överlåtelse av en sådan immateriell rättighet som avses i bestämmelsen.

2 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på inkomst av virkesförsäljning och på försäkringsersättning som utbetalats på grund av skada som träffat skogsbestånd, om inkomsttagaren är i Finland allmänt skattskyldigt samfund, samfälld förmån eller någon som bedriver virkesförmedling som näringsverksamhet eller en finsk näringssammanslutning.

En virkesköpare är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning för sådana betalningar till banker som motsvarar köpesumman för en virkesförsäljningsfordran som banken köpt av virkessäljaren och som virkesköparen godkänt.

Om en skogsvårdsförening eller någon annan motsvarande aktör är förmedlare i en sådan gemensam handel, där virkesköparen inte betalar köpesumman direkt på skogsägarnas konto är skogsvårdsföreningen eller denna andra person skyldig att verkställa förskottsinnehållning i  virkesköparens ställe.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas 1.1.2023 eller därefter.

Med detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (988/2019) jämte senare ändringar (1346/2019).

Helsingfors den 16 december 2022

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2022