Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Har getts
19.12.2019
Diarienummer
VH/2593/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen ändrar 1 § 14 punkten i sitt beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (988/2019) som följer:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
14) tävlingspris, om överlämnandet av priset inte hänför sig till ett arbetsavtals- eller anställningsförhållande, eller om priset inte är sådan annan i lagen om förskottsuppbörd avsedd lön, arbets- eller bruksersättning eller idrottsmans arvode vars värde överstiger 100 euro;
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas 1.1.2020 eller därefter.
Helsingfors den 19 december 2019

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen