Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark

Har getts
30.12.2013
Diarienummer
213/200/2013
Giltighet
31.12.2013−

Skatteförvaltningen har med stöd av 29 § 4 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådan som den lyder i lag 505/2010, beslutat:

1 §

Grunder

Som grund vid beräknandet av byggnadsmarkens beskattningsvärden används de kommunspecifika tomtpriskartorna och värderingsanvisningarna. Gängse områdesspecifika värden för byggnadsmarken (områdespriser) har antecknats på tomtpriskartan eller i värderingsanvisningen.

Om det inte har getts någon värderingsanvisning för byggnadsmarken eller något värde för den på tomtpriskartan eller om det har skett en väsentlig förändring i de grunder som ska beaktas vid fastställandet av gängse värde för byggnadsmarken, beräknas beskattningsvärdet genom att till tillämpliga delar tillämpa den kommunspecifika värderingsanvisningen och tomtpriskartan som gäller ett likartat område.

2 §

Områdespriser för år 2013

Områdespriset för år 2013 utgörs av det områdespris som fastställts för beskattningen för år 2012 förhöjt med två procent. Områdespriset är dock alltid minst 1 euro per kvadratmeter.

3 §

Beskattningsvärdenas nivåer

Som beskattningsvärde fastställs 75 procent av områdespriset för år 2013 (normgivande värde).

4 §

Avvikelser från det normgivande värdet

Om beskattningsvärdet för år 2012 ligger under det normgivande värdet, beräknas beskattningsvärdet för år 2013 genom att förhöja beskattningsvärdet för år 2012 på följande sätt:

Beskattningsvärdet för år 2012 Förhöjning
under 80 % av det normgivande värdet 30 %
minst 80 % av det normgivande värdet 20 %

Som beskattningsvärde fastställs dock minst 0,75 euro per kvadratmeter och högst det normgivande värdet.

5 §

Tillämpande av det gängse värdet

Om byggnadsmarkens gängse värde är lägre än det värde som beräknats i enlighet med detta beslut anses byggnadsmarkens värde vara det gängse värdet.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december 2013. Beslutet tillämpas vid bestämmandet av beskattningsvärdet för byggnadsmark för år 2013.


Helsingfors den 30 december 2013


Vid förhinder för generaldirektören
strategidirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 30.12.2013