Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark

Har getts
31.12.2012
Diarienummer
A9/3600/2012
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 29 § 4 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådan den lyder i lag 505/2010, beslutat:

1 §

Grunder

Som grund enligt vilken beskattningsvärdet för byggnadsmark räknas ut används de kommunvisa tomtpriskartor och värderingsanvisningar som togs i bruk i beskattningen för 1994, sådana de är i granskad form år 2012.

Om det inte har getts någon värderingsanvisning för byggnadsmarken eller något värde i tomtpriskartan eller om det i de grunder som skall beaktas vid fastställandet av gängse värde för byggnadsmarken skett väsentlig förändring, uträknas beskattningsvärdet genom att en kommunvis värderingsanvisning och tomtpriskarta som gäller ett likartat område efterföljs i tillämpliga delar.

2 §

Beskattningsvärdenivån

Som beskattningsvärde anses 73,5 procent av den gängse prisnivån som värderingsanvisningarna och tomtpriskartorna utvisar (normgivande värde). Har värdena i värderingsanvisningen eller tomtpriskartan rättats i beskattningen för det föregående året, betraktas som beskattningsvärde det normgivande värde som räknats ut på basis av det rättade värdet.

3 §

Avvikelser från det normgivande värdet

Om beskattningsvärdet för år 2011 ligger under det normgivande värdet, uträknas beskattningsvärdet för år 2012 genom att förhöja beskattningsvärdet för år 2011 på följande sätt:

Beskattningsvärdet för år 2011  Förhöjning
under 80 % av det normgivande värdet 30 %
minst 80 % av det normgivande värdet 20 %

Beskattningsvärdet fastställs högst till det normgivande värdet.

4 §

Tillämpning av det gängse värdet

Om byggnadsmarkens gängse värde är lägre än det värde som räknats ut enligt detta beslut, anses det gängse värdet som beskattningsvärde för byggnadsmark.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december 2012. Beslutet tillämpas vid bestämmandet av beskattningsvärdet för byggnadsmark för år 2012.

 

Helsingfors den 31 december 2012

Vid förhinder för generaldirektören              
Strategidirektör Arto Pirinen  

Ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 31.12.2012