Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om utredningen som avses i 209 m § i mervärdesskattelagen

Har getts
12.12.2007
Diarienummer
1877/40/2007
Giltighet
- 31.12.2018

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 2007


Skattestyrelsen har med stöd av 209 m § i mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93) bestämt:

1 §

Fakturor och verifikationer som anknyter till en fastighetsinvestering samt utredningar som avses i 103 § 2 mom., 209 g § och 209 i § i mervärdesskattelagen kan efter den tid som anges i 209 j § 3 mom. ersättas med en utredning varav framgår:

  1. datum för utredningen;
  2. namn på, adress och FO-nummer för den som anskaffat en fastighetsinvestering;
  3. anskaffningens art;
  4. tidpunkt då en i 121 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedd byggtjänst slutfördes eller fastighet togs emot;
  5. den i 121 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedda momsen som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering; och
  6. den andel av momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering, för vilken avdrag har kunnat göras i samband med att byggtjänsten slutfördes eller fastigheten togs emot.

Den skattskyldige skall dessutom förvara entreprenadavtal, köpebrev och andra motsvarande handlingar som bestämmer momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering.

2 §

Om de i 1 § nämnda uppgifterna ändras, anges i utredningen orsak till och tidpunkt för ändringen, de ändrade uppgifterna samt datum då ändringen har antecknats.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 12 december 2007

Generaldirektör  Mirjami Laitinen

Överinspektör  Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 18.12.2007