Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om utredningen som avses i 209 q § i mervärdesskattelagen

Har getts
13.12.2018
Diarienummer
VH/2952/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningens har med stöd av 209 q § i mervärdesskattelagen given den 30 december 1993 (1501/93), sådant det lyder i lagen 399/2012 bestämt:

1 §

Fakturor och verifikationer som anknyter till en fastighetsinvestering samt utredningar som avses i 103 § 2 mom., 209 k § och 209 m § i mervärdesskattelagen kan efter den tid som anges i 209 n § 2 mom. ersättas med en utredning varav framgår:

  1. datum för utredningen;
  2. namn på, adress och FO-nummer för den som anskaffat en fastighetsinvestering;
  3. anskaffningens art;
  4. tidpunkt då en i 121 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedd byggtjänst slutfördes eller fastighet togs emot;
  5. den i 121 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedda momsen som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering;
  6. den andel av momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering, för vilken avdrag har kunnat göras i samband med att byggtjänsten slutfördes eller fastigheten togs emot.

Den skattskyldige skall dessutom förvara entreprenadavtal, köpebrev och andra motsvarande handlingar som bestämmer momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering.

2 §

Om de i 1 § nämnda uppgifterna ändras, ska i utredningen anges orsak till och tidpunkt för ändringen, de ändrade uppgifterna samt datum då ändringen har antecknats.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om utredningen som avses i 209 m § i mervärdesskattelagen (1877/40/2007).

Helsingfors den 13 december 2018

Generaldirektör  Markku Heikura

Ledande sakkunnig  Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018