Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocent och för förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning för begränsat skattskyldiga pensionstagare för år 2021

Har getts
30.11.2020
Diarienummer
Dnr VH/6980/00.01.00/2020

Skatteförvaltningen har med stöd av 24 § 3 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), sådant det lyder i lag 510/2010, samt 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 516/2010 och 6 § 1 mom. i lag 775/2016, fastställt beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocenten och för förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning för begränsat skattskyldiga pensionstagare enligt följande:

1 Uppgifter för beräkning av förskottsinnehållningssats för pension eller prestation

På beskattningen av begränsat skattskyldigas pensioner ska lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978, källskattelagen) tillämpas. Beskattningen av pensioner som utomlands bosatta begränsat skattskyldiga har erhållit från Finland ska verkställas enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL).

Förskottsinnehållningen beräknas enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd så att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, ska betala för sin inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

Statsskatten fastställs enligt finska statens inkomstskatteskala och kommunalskatten som går till staten enligt den genomsnittliga kommunala inkomstskatteprocenten 20,00 %. Kyrkoskatt, rundradioskatt och åländsk medieavgift påförs inte begränsat skattskyldiga. Sjukvårdspremien beräknas enligt 0,68 % och den förhöjda sjukvårdspremien enligt 0,97 %.

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningssats beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållningssatser för pensioner och prestationer beräknas för sådana begränsat skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren vid direktöverföring anmält pensioner eller prestationer från Finland.

1.2 Inkomster

Vid beräkningen av förskottsinnehållningssats och förskottsskatt används de senaste tillgängliga uppgifterna. Uppgifterna om inkomst som används vid beräkningen av förskottsinnehållningssats fås i regel från beskattningen som verkställts för skatteåret 2019 eller från den ändringsbeskattning som anknyter till den eller från förskottsuppbördens ändringsberäkningar (2020). Ändringsbeskattningen uppgifter används i beräkningen endast om ett beslut har meddelats om ändringsbeskattningen. Vid beräkningen av förskottsinnehållningssats beaktas den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om de antas fortgå.

Pensioner och prestationer beaktas till de belopp som pensionsanstalterna har angett dem.

Vid beräkningen av förskottsinnehållningssats och förskottsskatt för begränsat skattskyldiga används följande uppgifter om sådana förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning: näringsinkomster (också från sammanslutningar), jordbruksinkomster (också från närings- och beskattningssammanslutningar), inkomster från renhushållning, resultat av förvärvsverksamhet, hyresinkomster och övriga förskottsbetalningspliktiga kapitalinkomster. Hyresinkomster från en aktielägenhet ska inte beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningssats och förskottsskatt om skatteavtalet hindrar beskattningen av hyresinkomsten i Finland.

Fysiska personers inkomst av näringsverksamhet och sammanslutningars inkomst av näringsverksamhet från den senast slutförda beskattningen eller den ändringsbeskattning som anknyter till den ska höjas med 3,0 %.

Övriga inkomster än ovan nämnda används som sådana.

Förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning och som uppgår till högst 7 000 euro kan vid beräkningen av förskottsinnehållningssats för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer beaktas på samma sätt som för allmänt skattskyldiga.

1.3 Uppgifter vid direktöverföring

De pensionsanstalter som är med i direktöverföringen lämnar uppgifter om de uppskattade pensions- och prestationsbeloppen för förskottsuppbörden. En direktöverföringspost innehåller uppgifter om pensionsinkomst eller prestationer baserade på ett prestationsslag.

I en direktöverföringspost finns följande uppgifter om begränsat skattskyldiga: finsk personbeteckning, namn, hemviststat, medborgarskap och det andra medborgarskapets landskod, beloppet på pensionen eller prestationen samt prestationsslag. Folkpensionsanstalten (FPA) lämnar uppgiften för samtliga pensionstagare om huruvida Finland för år 2021 svarar för ersättandet av sjukvårdskostnaderna.

1.4 Hemviststat, medborgarskap, skatteavtal kan tillämpas

Uppgifterna om hemviststat, medborgarskap och skatteavtalet kan tillämpas för begränsat skattskyldiga fås för förskottsuppbörden från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Skatteavtal kan tillämpas är en uppgift som Skatteförvaltningen lagrat.

1.5 Behandling av uppgifter

Hemviststat

Uppgiften om den skattskyldiges hemviststat fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter.

Medborgarskap

Uppgiften om den skattskyldiges medborgarskap fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Uppgiften om medborgarskap kan även saknas eller den skattskyldige kan vara utan medborgarskap.

Specialbestämmelserna om den skattemässiga behandlingen av statslösa personer i Finlands skatteavtal med Estland, Lettland och Litauen beaktas vid uträkningen för prestationsslagen B4, B8, B9 och B0.

Uppgiften skatteavtal tillämpligt

Om hemviststatens skatteavtal tillämpas på den skattskyldiges beskattning hämtas från personbeskattningens gemensamma uppgifter uppgiften "Skatteavtalet kan tillämpas" som Skatteförvaltningen sparat. Om hemviststaten inte är ett skatteavtalsland, påförs den skattskyldige skatt på pensionerna oberoende av prestationsslagen. Om skatteavtalet inte tillämpas eller uppgiften ”Skatteavtal kan tillämpas” inte finns trots att hemviststaten är en skatteavtalsstat, ska den skattskyldige påföras skatt på pensionerna oavsett vilken skatteavtalsstat det är fråga om.

Om den skattskyldige är bosatt i Egypten, Frankrike, Japan eller Tanzania och får pension från den privata sektorn eller pension som intjänats i ett offentligt samfunds affärsverksamhet och om hen har uppgiften ”Skatteavtalet kan tillämpas”, påförs den skattskyldige varken statens inkomstskatt eller kommunalskatt i Finland.

Om den skattskyldige är bosatt i Spanien och har uppgiften Skatteavtalet kan tillämpas, påförs hen varken statens inkomstskatt på förvärvsinkomst eller kommunalskatt i Finland för sådan pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet (B5) och för pension B7. Någon skatt påförs inte heller om pensionen är av offentligt samfund betald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamhet, B1) och mottagaren är spansk medborgare. Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (B2) beskattas endast då invaliditetsgraden är 100 %.

Enligt skatteavtalet med Nederländerna förhindras beskattningen av prestationsslag B2, B3 och B5 om pensionstagaren bodde i landet redan 20.12.1997 och rätten till pensionen började före 20.12.1997. Eftersom data som överförs direkt inte innehåller uppgift om datum kan detta villkor inte beaktas.

Adressuppgifter

Som den skattskyldiges adressuppgift eller ombudsuppgift används de uppgifter som Skatteförvaltningen har. Den skattskyldige kan även sakna adressuppgift.

Folkpensionsanstaltens meddelande om huruvida Finland svarar för kostnaderna för sjukvård

I beräkningen beaktas uppgiften från Folkpensionsanstalten (FPA) om Finland svarar för den skattskyldiges sjukvårdskostnader. Om Finland svarar för kostnaderna fastställs sjukvårdsavgift jämte förhöjningar åt den skattskyldige.

Prestationsslag och hur de behandlas

Pensionsutbetalarna uppger pensionerna och prestationerna enligt följande prestationsslag.

Tabell prestationsslag

Kod

Förklaring

B1

Arbetspension (ej intjänad i rörelse) som betalats ut av offentligt samfund.

B2

Annan arbetspension som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet (t.ex. arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension)

B3

Annan pension än arbetspension vilken har betalats av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

B4

Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats själv eller av arbetsgivaren)

B5

Pension som tjänats in i ett offentligt samfunds affärsverksamhet.

B7

Annan pension än sådana som avses i punkt B1-B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring)

B8

Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats själv)

B9

Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

B0 Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

P4

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst

P5

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst

P6

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

P7

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökat med 50 procent

1.6 Indelning av pensionsinkomster enligt beskattningen

Pensionerna och prestationerna ska fördelas enligt hemviststat, medborgarskap, uppgiften om huruvida skatteavtalet kan tillämpas, skatteavtal, pensionernas prestationsslag och uppgiften om huruvida Finland svarar för sjukvårdskostnaderna och anges i form av totalsummor av pensioner och prestationer som beskattas olika.

Som resultat av bedömningen fördelas pensionerna enligt följande:

  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland påförs statsskatt, kommunalskatt och sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs statsskatt och kommunalskatt men inte sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs endast sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland varken påförs skatter eller sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör kapitalinkomst och på vilken det i Finland påförs skatt på kapitalinkomst
  • Pension som utgör kapitalinkomst och som inte beskattas i Finland

För prestationsslagen B9 och P6 beräknas en förhöjning på 20 procent som en uppgift som tas med i beräkningen. För prestationsslagen P7 och B0 beräknas förhöjningar på 50 procent som separata uppgifter som tas med i beräkningen.

Maximiprocent för innehållningen i skattekortet

Om skatteavtalet hindrar beskattningen av pensionen i Finland men sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs utifrån pensionen, ska taket för förskottsinnehållningssatsen fastställas till 2,0 %, som är den uppåt avrundade totalsumman av sjukvårdspremiesatsen om 0,68 och sjukvårdspremiens förhöjningssats om 0,97. Vid beräkningen av förskottsinnehållningssats på begränsat skattskyldigas pensioner ska sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställas utifrån den pension som utgör förvärvsinkomst, om för den skattskyldige har sparats uppgiften om att Finland svarar för dennes sjukvårdskostnader.

Om det i skatteavtalet nämns en maximiprocent (exempelvis 15), och sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs utöver skatterna, ska som tak för förskottsinnehållningssatsen fastställas avtalets maximiprocent ökad med 2,0 procentenheter.

Inkomsterna i prestationsslag B8, B9 och B0 beskattas på samma sätt som kapitalinkomsterna enligt skattesatserna 30 och 34 %. I skatteavtalet kan dock fastställas ett procenttak. Inkomsterna av prestationsslag P4, P5, P6 och P7 beskattas i Finland oberoende av hemviststaten.

2 Beräkning för kapitalbeskattning

Om den skattskyldige utöver pensionerna har andra kapital- eller förvärvsinkomster som beskattas i Finland, ska de förskottsbetalningspliktiga inkomsterna beaktas upp till 7 000 euro i beräkningen av innehållningsprocenten för pensionerna på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Om ett skatteavtal förhindrar beskattningen i Finland av en pension som ska beskattas som kapitalinkomst, fastställs innehållningsprocenten för denna pension till noll. Då kan man inte beräkna förskottsinnehållningssats för pensionen.

Pensioner och prestationer vilka utgör kapitalinkomst och vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet ska räknas samman. Resultatet blir det sammanlagda beloppet av pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst.

Pensioner som utgör kapitalinkomst men som inte enligt skatteavtalet kan beskattas i Finland ska räknas samman. Summan utgör det sammanlagda belopp av kapitalinkomstpensioner som inte beskattas i Finland. För dessa anges noll som förskottsinnehållningssats.

För prestationer i prestationsslaget P6 beräknas en förhöjning på 20 procent. För prestationer i prestationsslaget P7 beräknas en förhöjning på 50 %.

Om skatteavtalet inte hindrar Finland att beskatta prestationsslag B9, ska på pensionen beräknas en förhöjning på 20 %. Om skatteavtalet inte hindrar Finland att beskatta prestationsslag B0, beräknas på pensionen en förhöjning på 50 %.

2.1 Avdrag från kapitalinkomsten

Från den skattepliktiga kapitalinkomsten dras av räntor och premier för frivilliga pensionsförsäkringar samt premier enligt avtal om långsiktigt sparande. Om resultatet är negativt, utgör differensen underskott som beaktas vid beskattningen av förvärvsinkomster på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

2.2 Beräkning av förskottsinnehållningssats för kapitalinkomstpension

Kapitalinkomstpensionerna, kapitalinkomstprestationerna och de eventuella förhöjningarna på 20 % och 50 % ska räknas samman. Resultatet utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Skatten på kapitalinkomst 30 % räknas på den beskattningsbara kapitalinkomsten upp till 30 000 euro och för den överskjutande delen är skatten 34 %.

Skattebehovet för de framtida kapitalinkomstpensionerna och -prestationerna ska divideras med den framtida kapitalinkomsten. Resultatet blir förskottsinnehållningssatsen för de pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst och denna procent avrundas till närmaste tredje decimal som är delbart med fem. Förskottsinnehållningssatsen får vara högst 34,0.

Om skatteavtalet förutsätter att en mindre skatt än enligt 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst ska tas ut på pensionen, beräknas skattens andel av en sådan pension på det sammanlagda beloppet av skatter på kapitalinkomst och från detta belopp dras av maximiskatten enligt skatteavtalet. Resultatet blir den skatt på kapitalinkomster som inte påförs på grund av takprocenten för kapitalinkomstpensioner. Beräkningen görs separat för varje prestationsslag.

3 Beräkning av förvärvsinkomstbeskattning

Skattesatsen för pensioner som utgör förvärvsinkomst beräknas separat för varje prestationsslag. Skatteprogressionen på förvärvsinkomstpensioner är inte beroende av andra pensionsinkomster än dem som erhållits i Finland.

Förvärvsinkomstpensioner och sådana prestationer som utgör förvärvsinkomst och som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande samt vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska räknas samman.

Förvärvsinkomstpensioner och sådana prestationer som utgör förvärvsinkomst och som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande samt vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs ska räknas samman.

Pensionerna på vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska räknas samman.

Dessutom ska sådana prestationer vilkas beskattning i Finland hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs räknas samman enligt prestationsslag. Som svarsuppgift till dem som betalar ut dessa prestationsslag sänds förskottsinnehållningssatsen noll.

Förvärvsinkomstpensioner och -prestationer vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska påföras samt förvärvsinkomstpensioner och -prestationer vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs ska räknas samman. Resultatet blir de skattepliktiga förvärvsinkomsterna i stats- och kommunbeskattningen.

Pensionerna och prestationerna på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs och pensionerna på vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska räknas samman. Resultatet är de skattepliktiga förvärvsinkomsterna vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.1 Beräkning av avdrag

På basis av de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid stats- och kommunalbeskattningen beräknas avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen på samma sätt som de beräknas vid beskattningen av allmänt skattskyldiga pensionstagare.

3.1.1 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i statsbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen är högst 11 150 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomster överstiger 11 150 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 38 % av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 11 150 euro.

3.1.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen är högst 9 270 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 9 270 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 51 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 9 270 euro.

Grundavdrag

Grundavdraget i kommunalbeskattningen är högst 3 630 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 3 630 euro, minskas grundavdraget med 18 % av det överskjutande beloppet.

Grundavdraget vid den åländska kommunalbeskattningen är högst 3 500 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 3 500 euro, minskas grundavdraget med 18 % av det överskjutande beloppet.

Invalidavdrag

Invalidavdraget beräknas utifrån den invaliditetsgrad som ingår i personbeskattningens gemensamma uppgifter. Det invalidavdrag som beviljas vid kommunalbeskattningen beaktas vid beräkningen på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.1.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid beräkning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

De pensioner och prestationer på basis av vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska påföras används som grund för de avdrag som beviljas vid uträkningen av sjukvårdspremie enligt samma beräkningsregler som vid kommunalbeskattningen.

3.2 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid kommunalbeskattningen dras av de avdrag som beviljas vid kommunalbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid statsbeskattningen dras av de avdrag som beviljas vid statsbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen.

De avdrag som beviljas dras av från de skattepliktiga pensionsinkomsterna för sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Resultatet blir de inkomster som utgör grunden för sjukvårdspremien. Från inkomsterna som utgör grunden för sjukvårdspremien ska dras av de inkomster som utgör grunden för dagpenningspremien och de övriga företagarinkomsterna. Resultatet är de inkomster som utgör grunden för förhöjd sjukvårdspremie.

3.3 Beräkning av skatter och avgifter

Kommunalskatten beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen multipliceras med den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen.

Statsskatt på förvärvsinkomster beräknas enligt den progressiva inkomstskatteskalan för den beskattningsbara förvärvsinkomsten i statsbeskattningen.

För dem som får pensionsinkomst beräknas utöver statsskatt på förvärvsinkomster också en tilläggsskatt på pensionsinkomst. Tilläggsskatten på pensionsinkomst beräknas om pensionsinkomsten minskad med avdrag för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 47 000 euro. Tilläggsskattens belopp är 5,85 % av de inkomster som utgör grunden för den.

Sjukvårdspremien beräknas så att inkomsterna som utgör grunden för sjukvårdspremien ska multipliceras med sjukvårdspremiens procentsats (0,68). Sjukvårdspremiens förhöjning beräknas så att inkomsterna som utgör grunden för den förhöjda sjukvårdspremien ska multipliceras med sjukvårdspremiens procentsats (0,97). Sjukvårdspremien och den förhöjda sjukvårdspremien ska räknas ihop. Resultatet är sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.4 Avdrag från skatten

3.4.1 Invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdraget vid statsbeskattningen beräknas för den som är berättigad till avdrag så att den skattskyldiges invaliditetsprocent på minst 30 procent multipliceras med 115 euro. Avdraget görs från statens förvärvsinkomstskatt.

För den som är berättigad till underhållsskyldighetsavdrag beräknas en åttondedel av underhållsbidragen, dock högst 80 euro per minderårigt barn. Avdraget görs från statens förvärvsinkomstskatt.

3.4.2 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

Av räntorna på bostadsskuld och skuld på första bostad beaktas 10 % i beräkningen. Räntorna på skulder för förvärvande av inkomst beräknas som sådana.
Underskottsgottgörelsen utgörs av den andel som motsvarar kapitalinkomsternas inkomstskatteprocent (30 %) av det underskott i kapitalinkomstslaget som uppkommit under samma år, dock högst 1 400 euro.

Underskottsgottgörelsen för räntor på skuld för anskaffning av första bostad är 32 %.

Den särskilda underskottsgottgörelsen räknas på grundval av de frivilliga pensionsförsäkringspremierna och premierna till ett långsiktigt sparavtal som inte har dragits av från kapitalinkomsten. Den särskilda underskottsgottgörelsen är högst den andel av premierna för en frivillig pensionsförsäkring som motsvarar inkomstskattesatsen för kapitalinkomst (30 %) och som inte dragits av från kapitalinkomsterna.

Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.5 Det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter

Från statens inkomstskatt görs invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag.
Statens förvärvsinkomstskatt, kommunalskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kapitalinkomstskatt ska räknas samman. Resultatet är skatterna och avgifterna sammanlagt.
Från det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter dras underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen av.

3.6 Beräkning av innehållningsprocent för förskottsinnehållningspliktig förvärvsinkomst

Till den förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsten hör inte de pensioner som ett skatteavtal hindrar att beskatta och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs.
Förskottsinnehållningssatsen på pensioner och prestationer beräknas genom att räkna ut de sammanlagda skatternas och avgifternas procentuella andel av de inkomster som använts som grund för beräkningen av skatterna. Förskottsinnehållningssatsen ska beräknas med en halv procentenhets noggrannhet och avrundas uppåt till följande halv eller hel procent. Förskottsinnehållningssatsen kan vara högst 60,0.
Om den skattskyldige utöver pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska påföras även får övriga pensioner eller prestationer som ska beskattas som förvärvsinkomst och den beräknade förskottsinnehållningssatsen är över 2,0, ska förskottsinnehållningssatsen beräknas på nytt för de övriga pensionerna. Förskottsinnehållningssatsen för en pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska fastställas till 2,0.

För en sådan pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska påföras ska en skatt enligt 2,0 % beräknas och beloppet dras av från skattebehovet för de pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst.

Från det sammanlagda beloppet av pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst ska dras av sådana pensioner på vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs. Resultatet är det sammanlagda beloppet av övriga förvärvsinkomstpensioner och -prestationer. Förskottsinnehållningssatsen på andra än de förvärvsinkomstpensioner och -prestationer på vilka endast sjukvårdspremie ska påföras, beräknas genom att räkna ut den procentuella andel som motsvarar skattebehovet för de övriga förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna av det sammanlagda beloppet av övriga förvärvsinkomstpensioner och -prestationer.

Om skatteavtalet förutsätter att den skatt som fastställs på pensionen är mindre än skatten enligt 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, ska skattens andel av en sådan pension beräknas på det sammanlagda beloppet av statens förvärvsinkomstskatt och kommunalskatt och från detta belopp dras av maximiskatten enligt skatteavtalet. Resultatet är den statens förvärvsinkomstskatt och kommunalskatt som inte påförs på pensionsinkomsten i fråga på grund av skatteavtalets procenttak. Beräkningen görs separat för varje prestationsslag.

Om kapitalinkomstskatt har lagts till det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter, ska den nya förskottsinnehållningssatsen på pensionen och prestationen beräknas genom att räkna ut den procentuella andel av kommande pensioner och prestationer som motsvarar skattebehovet för de kommande pensionerna och prestationerna. Om den nya förskottsinnehållningssatsen är högst 60,0 %, tas den nya procentsatsen som innehållningssats för den framtida pensionen och prestationen.

4 Beräkning av förskottsskatt

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och hen i beräkningen har skattekortsinkomster, förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt inkomster för vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas, fördelas skattebehovet i proportion till inkomsterna i skatt som inflyter genom förskottsinnehållning och i skatt som inflyter genom förskottsskatt. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

5 Ikraftträdande

Förskottsinnehållningssatser som beräknats enligt grunderna som fastställs genom detta beslut ska tillämpas på betalningar som betalas ut 1.2.2021 eller därefter. Detta beslut ska även tillämpas på beräkningen av förskottsskatt som påförs begränsat skattskyldiga personer för år 2021.

Helsingfors den 30 november 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2020