Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2005

Har getts
4.11.2005
Diarienummer
1319/32/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 4 november 2005


Skattestyrelsen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 0,21 euro per kilometer
motorcykel 0,13 euro per kilometer
moped 0,07 euro per kilometer
cykel 75,00 euro per år.

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,18 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 16 november 2005.


Helsingfors den 4 november 2005


Generaldirektör    Jukka Tammi

Överinspektör    Markku Mertala