Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2020

Har getts
10.11.2020
Diarienummer
VH/6985/00.01.00/2020
Giltighet
30.11.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), sådant det lyder i lagen 504/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

Bil 0,25 euro per kilometer
Motorcykel och lätt fyrhjuling 0,16 euro per kilometer
Moped 0,09 euro per kilometer
Cykel 85 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,19 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 30 november 2020.

 

Helsingfors den 10 november 2020

generaldirektör Markku Heikura                                                            

ledande sakkunnig Kari Aaltonen