Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk

Har getts
2.5.2008
Diarienummer
679/38/2008
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 2 maj 2008


Skatteförvaltningen har med stöd av 25 § i lagen den 18 april 2008 om Skatteförvaltningen (237/2008), 7 § 8 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan den lyder i lagen 1145/2005, med stöd av 4 § 1 mom. i lagen den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976), sådan den lyder i lagen 567/2004, bestämt:

1 §

Samfund som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i de uppgifter som genom lag eller förordning eller någon annan bestämmelse eller föreskrift ålagts skatteverket beträffande beskattningen av följande samfund:

 1. försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och motsvarande utländska försäkringsbolags fasta driftställen i Finland;
 2. kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993) och motsvarande utländska kreditinstituts fasta driftställen i Finland;
 3. europabolag och europeiska kooperativa föreningar som avses i 8 a § i inkomstskattelagen (1535/1992);
 4. de bolag vilkas aktier är föremål för sådan offentlig handel som avses i 3 kap. värdepappersmarknadslagen (495/1989);
 5. de moderbolag som Skatteförvaltningen utnämner genom ett särskilt beslut; samt
 6. de enskilda företag som Skatteförvaltningens utnämner genom ett särskilt beslut.

Om ett i punkt 1–5 avsett samfund på sådant sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) hör till en koncern som är uppbyggd enligt 1 kap. 6 § 1 mom. i samma lag, är Koncernskattecentralen behörig även i beskattningen av de övriga samfunden i koncernen, med undantag av ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om i en koncern som avses i punkt 5 ovan genomförs ett i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsett företagsarrangemang, är Koncernskattecentralen behörig även i fråga om de nya bolag som bildas i samband med företagsarrangemanget eller det bolag som köper en koncern eller ett bolag som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet.

2 §

Skyldigheten att lämna uppgifter i samfund som omfattas av
Koncernskattecentralens behörighet

När ett samfund inleder sådan verksamhet som avses i 1 § 1 eller 2 punkten eller när ett samfund blir ett sådant samfund som avses i 3 eller 4 punkten, skall samfundet lämna in anmälan om detta till Koncernskattecentralen.

Moderbolaget i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen skall likaså lämna in anmälan till Koncernskattecentralen då

 1. till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag;
 2. ett samfunds eller ett bolags medlemskap i koncernen upphör;
 3. koncernen genomgår ett företagsarrangemang som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968); eller
 4. ett samfund eller bolag som är medlem i koncernen blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan skall lämnas till Koncernskattecentralen inom en månad från den dag då samfundet beviljats koncession för verksamheten, det har blivit föremål för offentlig handel, samfundet eller bolaget eller företagsarrangemanget har registrerats, köpet eller rättshandlingen har ägt rum, eller då någon annan ändring har skett.

I anmälan skall lämnas uppgifter om samfundet eller objektbolaget samt om dess företags- och organisationsnummer och hemort.

3 §

Början av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) eller i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar börjar vid den tidpunkt som anges i 1 § 5 och 6 punkten avsedda Skatteförvaltningens utnämningsbeslut eller från ingången av den räkenskapsperiod som går ut först efter utgången av följande kalendermånad räknad från inlämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

I fråga om skattegranskning som avses i 14 § i lagen om beskattningsförfarande är Koncernskattecentralen behörig även för sådana räkenskapsperioder som föregår behörighetens början.

Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter som hör till skatteverket eller som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar än de som anges i 1 mom. börjar vid den tidpunkt som anges i Skatteförvaltningens utnämningsbeslut eller från ingången av den andra kalendermånad som följer efter att anmälan lämnats in.

4 §

Upphörande av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar tills den i Skatteförvaltningens utnämningsbeslut angivna tidsfristen gått ut eller till utgången av den räkenskapsperiod som först går ut efter utgången av följande månad räknad från inlämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de som anges i 1 mom. till den tidpunkt som anges i Skatteförvaltningens utnämningsbeslut eller till utgången av det kalenderår under vilket ändringsanmälan har lämnats in.

5 §

Undantagsbestämmelser som reglerar Koncernskattecentralens behörighet

Avvikande från 1–4 § iakttas följande:

 1. Skatteuppbördscentralens Södra skatteuppbördsenhet är behörig i skatteuppbördsuppgifter enligt lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller enligt andra bestämmelser och Skatteuppbördscentralens Nylands indrivningsenhet i uppgifter som ansluter sig till indrivning av skatter, dock så att Koncernskattecentralen är behörig i skattelättnads- och anståndsärenden samt i ärenden som gäller i 40 § i lagen om skatteuppbörd avsett skatteansvar;
 2. i ärenden som gäller återbäring av felaktigt uppburen skatt som avses i 11 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och i ärenden som gäller beviljande av gottgörelse för bolagsskatt som avses i det genom lag 719/2004 upphävda 11 a § är behörigt det skatteverk inom vars tjänsteområde ligger hemkommunen för den part som är skyldig att ta ut skatt eller för det bolag som delar ut dividend; samt
 3. i ärenden som gäller verkställande av fastighetsbeskattning som avses i fastighetsskattelagen (654/1992) är behörigt det skatteverk som särskilt ålagts att sköta uppgiften.

6 §

Behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk

Savolax-Karelens företagsskattebyrå vid Savolax-Karelens skatteverk beviljar skattelättnad som avses i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976). När Savolax-Karelens skatteverk sköter uppgifter enligt nämnda lag är det en tvåspråkig myndighet enligt språklagen (423/2003).

7 §

Överföring av kommun eller del av kommun till ett annat skatteverks tjänsteområde

Om en kommun eller del av en kommun till följd av ändring i kommunindelningen eller av någon annan orsak överförts till ett annat skatteverks tjänsteområde, är detta skatteverk jämte skatterättelsenämnden behöriga att avgöra också de ärenden som gäller ändring av en sådan beskattning som verkställts före överföringen.

8 §

Behörigheten av Sydöstra Finlands och Norra Finlands skatteverk

Till behörigheten av Södra Savolax skattebyrå vid Sydöstra Finlands skatteverk samt Kustlapplands och Kajanalands skattebyrå vid Norra Finlands skatteverk hör att verkställa den ordinarie inkomstbeskattningen för skatteåret 2007 för sådana andra än svenskspråkiga fysiska personer och inhemska dödsbon som har Vanda stad som hemkommun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande beskattas av Huvudstadsregionens skattebyrå vid Nylands skatteverk på basis av makens hemkommun (Vanda) och som hör till beredningsgrupp 10.

Kustlapplands skattebyrå är behörig att handlägga skattskyldiga inom personnummerintervallen 0,0–280999,9, Kajanalands skattebyrå inom personnummerintervallen 281000,0–610999,9 och Södra-Savolax skattebyrå inom personnummerintervallen 611000,0–999999,9. Personnumret och beredningsgruppen har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ovan i 1 moment avsedd överföring av behörigheten omfattar lagring av de uppgifter som påverkar beskattningen, skattekontroll och kundservice i samband med beskattningens verkställande, fattande av inkomstbeskattningsbeslut samt övriga uppgifter som har en direkt anknytning till dessa uppgifter. Överföring av behörigheten omfattar även i 57 a § i lagen om beskattningsförfarande avsedd överföring av inkomst som läggs till på grund av rättelse av beskattningen till den del som det är frågan om tillägg till inkomst för skatteåret 2007 och om uppgifter som ansluter sig därtill.

Behörigheten att fatta beskattningsbeslut har i enlighet med 8 § i Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (43/2007), sådan som nämnda paragraf lyder i beslutet den 2 november 2007 (968/2007), börjat den 1 februari 2008 och slutar den 31 oktober 2008.

Överföring av behörigheten påverkar inte fastställandet av en behörig skatterättelsenämnd.

9 §

Behörigheten av Nylands skatteverk

Till behörigheten av Nylands skatteverk hör att handlägga i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 11 § 2 moment avsett ärende som gäller återbäring av för mycket uppburen källskatt såtillvida det är fråga om återbäring av källskatt som uppburits på förvärvsinkomst som senast den 31 december 2005 har erlagts till en skattskyldig som varit bosatt i en stat vilken hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Till behörigheten av Nylands skatteverk hör även att handlägga rättelse av ett beslut som det har fattat i ett sådant ärende.

10 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 maj 2008.

Koncernskattecentralens behörighet enligt 1–4 § och skyldigheten att lämna uppgifter enligt 2 § har i enlighet med 9 § 2 mom. i Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (43/2007) börjat den 1 november 2007.

I beskattningen av sådana samfund som avses i 1 § ovan, där Koncernskattecentralen inte är i enlighet med 9 § 3 mom. i Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (43/2007) behörig den dag då nämnda beslut trädde i kraft, börjar Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter enligt 3 § 1 mom. för den räkenskapsperiod som börjar den 1 oktober 2007 eller senare. I fråga om skattegranskning enligt 14 § i lagen om beskattningsförfarande har Koncernskattecentralen varit behörig med stöd av nämnda beslut från och med den 1 november 2007 även beträffande tidigare räkenskapsperioder. I uppgifter som avses i 3 § 3 mom. har Koncernskattecentralens behörighet med stöd av nämnda beslut börjat den 1 januari 2008.

Med Skatteförvaltningens beslut enligt 1 § 1 mom. 5 och 6 punkterna avses Skattestyrelsens beslut den 18 september 2007 om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen samt sådana Skattestyrelsens utnämningsbeslut som meddelats särskilt efter denna tidpunkt och de skattskyldiga som nämns i sådana besluts bilagor.

Vid förhinder för generaldirektören,
överdirektör Maija-Leena Rautanen

överinspektör Mika GylénSidan har senast uppdaterats 2.5.2008