Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om Skatteförvaltningens arbetsordning

Har getts
24.4.2008
Diarienummer
678/09/2008
Giltighet
Tills vidare

Given i Helsingfors den 24 april 2008


Med stöd av 5 § 1 mom., 7 § 2 mom., 9 § 2 mom., 24 § 1 mom. och 28 § 6 mom. i lagen den 18 april 2008 om Skatteförvaltningen (237/2008) Skattestyrelsen ger Skatteförvaltningen följande arbetsordning:

ALLMÄNT

1 §

Tillämpning

Om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och om organisering av dem samt om enheternas behörighet och huvudkontor gäller, utöver vad i övrigt har stadgats, bestämmelserna i denna arbetsordning.

Om organisering och uppgifter, förfaranden och ansvar i samband med ekonomiförvaltningens uppgifter i fråga om Skatteförvaltningens ekonomiförvaltning samt om intern revision föreskrivs utöver vad i övrigt har stadgats, i Skatteförvaltningens ekonomistadgar och reglemente för intern revision.

LEDNING OCH ORGANISATION

2 §

Ledning

Skatteförvaltningen leds av generaldirektören.

Skatteförvaltningens enhet leds av enhetens chef.

3 §

Skatteförvaltningens ledningsgrupp

Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp, som biträder generaldirektören och cheferna för skatteförvaltningens enheter vid ledning av Skatteförvaltningens och dess enheter.

Ledningsgruppen består av cheferna för Skatteförvaltningens enheter, cheferna för Skattestyrelsens verksamhetsenheter, en representant som utsetts bland personalen samt av andra tjänstemän som generaldirektören har utsett.

4 §

Resultatstyrning

För att uppnå de resultatmål som har ställts på Skatteförvaltningen generaldirektören fastställer resultatmål för Skatteförvaltningens enheter och för Skattestyrelsens verksamhetsenheter.

För att uppnå de resultatmål som har ställts på enheten fastställer enhetens chef resultatmål för enhetens verksamhetsenheter.

5 §

Styrning av riktighet och enhetlighet

Skatteförvaltningens enheter sörjer i enlighet med sina uppgifter och i samråd med Skatteförvaltningens övriga enheter för att praxisen i Skatteförvaltningens avgöranden samt förfaranden är riktiga och enhetliga.

6 §

Samverkan och arbetarskydd

Samtliga tjänstemän i Skatteförvaltningens chefsuppgifter ska sörja för arbetarskyddet och för att personalen kan inverka på sitt arbete och sin arbetsmiljö på sätt som förutsätts i föreskrifter och avtal om samverkan och arbetarskydd.

7 §

Skatteförvaltningens enheter

Enligt lagen om Skatteförvaltningen (237/2008) och statsrådets förordning den 24 april 2008 om enheter vid Skatteförvaltningen finns det vid Skatteförvaltningen
 
1) Skattestyrelsen;
2) Sydöstra Finlands skatteverk;
3) Sydvästra Finlands skatteverk;
4) Västra Finlands skatteverk;
5) Norra Finlands skatteverk;
6) Savolax-Karelens skatteverk;
7) Centrala Finlands skatteverk;
8) Nylands skatteverk;
9) Koncernskattecentralen;
10) Skatteuppbördscentralen;
11) Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt;
12) Administrativa tjänster;
13) Datatekniska tjänster; och
14) Produktionstjänster.

8 §

Andra förvaltningsorgan

Vid Skatteförvaltningen finns Skatteförvaltningens delegation som stöder den strategiska planeringen.

Vid Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd. Vid varje skatteverk och vid Ålands skattebyrå finns en skatterättelsenämnd.

Vid Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt finns en samarbetsgrupp som stöder rättsbevakningen.

ENHETERNAS UPPGIFTER OCH ORGANISATION

Skattestyrelsen

9 §

Skattestyrelsens uppgifter

Skattestyrelsen leder och utvecklar beskattningens verkställande och skattekontrollen samt svarar för strategisk planering och uppföljning som hänför sig till hela Skatteförvaltningen, för andra stabsuppgifter som stöder hela förvaltningens verksamhet, såsom sekretess- och kommunikationsuppgifter och intern revision.

Såsom ovan i 1 mom. avsedda uppgifter Skattestyrelsen bland annat:

 1. förbereder resultatmål för Skatteförvaltningens enheter och följer upp förverkligandet av resultatmål;
 2. svarar för Skatteförvaltningens verksamhetsplanering och -uppföljning på lång och medellång sikt samt för kommunikationsuppgifter;
 3. svarar för Skatteförvaltningens interna revision samt för förberedning av förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande;
 4. svarar för anvisningar och uppföljning i anslutning till datasekretess och annan sekretess och uppföljning;
 5. förbereder inom sitt ansvarsområde för generaldirektörens avgörande de rättsnormer som utfärdas av Skatteförvaltningen, de förordnanden om överföring av beskattningsbehörighet som avses i 25 § i lagen om Skatteförvaltningen medräknade;
 6. medverkar i förberedningen av föreskrifter som omfattas av dess ansvarsområde;
 7. utfärdar materiella och förfaringsmässiga harmoniserings- och andra anvisningar inom sitt ansvarsområde;
 8. förbereder inom sitt ansvarsområde för generaldirektörens avgörande anvisningarna som ansluter sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen;
 9. svarar inom sitt ansvarsområde för nationellt och internationellt tjänstemannasamarbete, informationsutbyte, handräckningsärenden samt för andra uppgifter som föranleds av internationella skatteavtal; och
 10. svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystem inom sitt ansvarsområde.

Skattestyrelsen verkar dessutom såsom i 3 § 4 punkten i personuppgiftslagen (523/1999) avsedd registeransvarig för Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem.

10 §

Skattestyrelsens organisation

Skattestyrelsen är belägen i Helsingfors och dess ämbetsdistrikt är hela landet.

Vid Skattestyrelsen finns följande verksamhetsenheter:

 1. beskattningscentralen, som svarar för lednings- och utvecklingsuppgifter i samband med beskattningens verkställande och därtill ansluten skattekontroll samt om registeransvarigs uppgifter som avser Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem;
 2. skatteinspektionsenhet, som svarar för lednings- och utvecklingsuppgifter i anslutning till skattegranskning och kontroll av EU-gemenskapsintern handel;
 3. ledningsstöd och kommunikation, som svarar för Skatteförvaltningens gemensamma ledningsstöds- och kommunikationsfunktioner; och
 4. enhet för intern revision, som svarar för Skatteförvaltningens interna revision och för förberedning av förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande.

Skatteverk

11 §

Skatteverkens uppgifter

Skatteverken verkställer beskattningen och utför skattegranskning i enlighet med vad därom särskilt stadgas eller föreskrivs.

Kunder ges instruktioner, råd och betjäning samt förändringar som avser förskottsuppbörden behandlas även i en elektronisk kontaktcenterfunktion. Kontaktcenterfunktionen koordineras av Västra Finlands skatteverk. Tjänster produceras av Sydöstra Finlands, Sydvästra Finlands, Västra Finlands, Norra Finlands och Savolax-Karelens skatteverk.

12 §

Sydöstra Finlands skatteverks organisation

Vid Sydöstra Finlands skatteverk, vars huvudkontor är i Kouvola, finns åtminstone följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Sydöstra Finlands företagsskattebyrå (Kouvola);
2) Södra Karelens skattebyrå (Villmanstrand);
3) Södra Savolax skattebyrå (St. Michel);
4) Kymmenedalens skattebyrå (Kouvola); och
5) Sydöstra Finlands skatteinspektionsenhet (Kouvola).

13 §

Sydvästra Finlands skatteverks organisation

Vid Sydvästra Finlands skatteverk, vars huvudkontor är i Åbo, finns åtminstone följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Sydvästra Finlands företagsskattebyrå (Åbo);
2) Ålands skattebyrå (Mariehamn);
3) Satakunda skattebyrå (Björneborg);
4) Egentliga Finlands skattebyrå (Åbo); och
5) Sydvästra Finlands skatteinspektionsenhet (Åbo).

14 §

Västra Finlands skatteverks organisation

Vid Västra Finlands skatteverk, vars huvudkontor är i Vasa, finns åtminstone följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Västra Finlands företagsskattebyrå (Vasa);
2) Södra Österbottens skattebyrå (Seinäjoki);
3) Mellersta Österbottens skattebyrå (Karleby);
4) Österbottens skattebyrå (Vasa); och
5) Västra Finlands skatteinspektionsenhet (Vasa).

15 §

Norra Finlands skatteverks verksamhetsorganisation

Vid Norra Finlands skatteverk, vars huvudkontor är i Rovaniemi, finns åtminstone följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Norra Finlands företagsskattebyrå (Rovaniemi);
2) Floddalarnas skattebyrå (Ylivieska);
3) Kajanalands skattebyrå (Kajana);
4) Kustlapplands skattebyrå (Kemi);
5) Norra Österbottens skattebyrå (Uleåborg);
6) Norra Lapplands skattebyrå (Kemijärvi);
7) Rovaniemi skattebyrå (Rovaniemi); och
8) Norra Finlands skatteinspektionsenhet (Uleåborg).

16 §

Savolax-Karelens skatteverks organisation

Vid Savolax-Karelens skatteverk, vars huvudkontor är i Kuopio, finns åtminstone följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Savolax-Karelens företagsskattebyrå (Kuopio);
2) Norra Karelens skattebyrå (Joensuu);
3) Norra Savolax skattebyrå (Kuopio); och
4) Savolax-Karelens skatteinspektionsenhet (Joensuu).

17 §

Centrala Finlands skatteverks organisation

Vid Centrala Finlands skatteverk, vars huvudkontor är i Tavastehus, finns åtminstone följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Centrala Finlands företagsskattebyrå (Tammerfors);
2) Centrala Tavastlands skattebyrå (Tavastehus);
3) Centrala Finlands skattebyrå (Jyväskylä);
4) Birkalands skattebyrå (Tammerfors);
5) Päijänne-Tavastlands skattebyrå (Lahtis); och
6) Centrala Finlands skatteinspektionsenhet (Tavastehus).

18 §

Nylands skatteverks organisation

Vid Nylands skatteverk, vars huvudkontor är i Helsingfors, finns åtminstone följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Nylands företagsskattebyrå (Helsingfors);
2) Huvudstadsregionens skattebyrå (Vanda);
3) Nylands skattebyrå (Träskända);
4) Nylands skatteinspektionsenhet (Helsingfors); och
5) Nylands betalningsövervakningsenhet (Helsingfors).

19 §

Koncernskattecentralens organisation

Koncernskattecentralen är belägen i Helsingfors.

Enheten har inga verksamhetsenheter.

Skatteuppbördscentralen

20 §

Skatteuppbördscentralens uppgifter

Skatteuppbördscentralen:

 1. handlägger ärenden som i lagen om Skatteförvaltningen (237/2008), lagen om skatteuppbörd (609/2005), förordningen om skatteuppbörd (747/2005), lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), lagen om skatteredovisning (532/1998), förordningen om skatteredovisning (804/1998) samt i andra lagar och förordningar stadgats som Skatteförvaltningens uppgift eller med stöd av dem stadgade eller bestämda uppgifter som ansluter sig till uppbörd, indrivning, återbäring, uppskjutning, lindring, bokföring av skattemedel, redovisning och indrivning av beskattningskostnader;
 2. handlägger i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedda tillståndsärenden som gäller utlämnande av uppgifter;
 3. svarar för utlämnande av uppgifter i maskinläsbar form från Skatteförvaltningens beskattningsdatabas;
 4. svarar för producering av gemensamma statistiker som beskriver beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet;
 5. handlägger ärenden som ansluter sig till brottmål som avses i 18 § i lagen om Skatteförvaltningen samt ärenden som ansluter sig till utlämnande av uppgifter på eget initiativ som avses i 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999);
 6. förbereder för generaldirektörens avgörande rättsnormer inom sitt ansvarsområde;
 7. deltar i beredning av stadganden som hör till dess ansvarsområde;
 8. utfärdar harmoniserings- och andra anvisningar som hör till dess ansvarsområde;
 9. förbereder för generaldirektörens avgörande ärenden som ansluter sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen;
 10. svarar för nationellt och internationellt tjänstemannasamarbete, informationsutbyte och handräckningsärenden inom sitt ansvarsområde; och
 11. svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystem inom sitt ansvarsområde.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom.

 1. skatteverkens skatteinspektionsenheter kan behandla ovan i 1 mom. 5 punkten avsedda ärenden samt vidta i 35 § 1 mom. 6 punkten i lagen om skatteuppbörd avsedda säkringsåtgärder, då brottmålet i fråga har kommit fram i samband med skattegranskning som skatteinspektionsenheten har utfört, och
 2. Skattestyrelsens skatteinspektionsenhet kan på eget initiativ lämna ut uppgifter i enlighet med 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.

21 §

Skatteuppbördscentralens organisation

Vid Skatteuppbördscentralen, vars huvudkontor är i Helsingfors, finns åtminstone följande verksamhetsorganisationer:

 1. skatteuppbörds- och indrivningsenhet, som svarar för uppgifter i anslutning till skatteuppbörd, indrivning och redovisning;
 2. styrnings- och utvecklingsenhet, som svarar för styrnings- och utvecklingsuppgifter som avser uppbörd, redovisning och indrivning av skatter; och
 3. informationstjänsten, som svarar för handläggning av ärenden som ansluter sig till överlämnande av beskattningsuppgifter.

22 §

Skatteuppbörds- och indrivningsenhetens organisation

Skatteuppbörds- och indrivningsenhetens ämbetsdistrikt är hela landet och dess huvudkontor är i Helsingfors.

Vid skatteuppbörds- och indrivningsenhet finns för uppbörd och redovisning av skatter och avgifter åtminstone

1) Södra skatteuppbördsenhet (Tavastehus);
2) Östra skatteuppbördsenhet (Kuopio);
3) Västra skatteuppbördsenhet (Vasa); och
4) Norra skatteuppbördsenhet (Uleåborg).

Södra skatteuppbördsenhet handlägger ärenden som ansluter sig till skatteredovisning och indrivning av beskattningskostnader.

Vid skatteuppbörds- och indrivningsenheten finns för indrivning av skatter och avgifter åtminstone (huvudkontor inom parentes)

1) Sydöstra Finlands indrivningsenhet (St. Michel);
2) Sydvästra Finlands indrivningsenhet (Åbo);
3) Västra Finlands indrivningsenhet (Vasa);
4) Norra Finlands indrivningsenhet (Uleåborg);
5) Savolax-Karelens indrivningsenhet (Kuopio);
6) Centrala Finlands indrivningsenhet (Tavastehus); och
7) Nylands indrivningsenhet (Vanda).

Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt

23 §

Enhetens för bevakning av skattetagarnas rätt uppgifter

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt handlägger de ärenden i anslutning till bevakning av skattetagarnas rätt vilkas avgörande har stadgats eller bestämts som enhetens uppgift.

24 §

Enhetens för bevakning av skattetagarnas rätt organisation

Enhetens för bevakning av skattetagarnas rätt huvudkontor är i Helsingfors.

Enheten har inga verksamhetsenheter.

Administrativa tjänster

25 §

Administrativa tjänsternas uppgifter

Administrativa tjänster understöder Skatteförvaltningens övriga enheter inom sitt uppgiftsområde och

 1. förbereder Skatteförvaltningens arbetsordning för generaldirektörens avgörande;
 2. deltar i beredningen av föreskrifter som hör till dess verksamhetsområde samt förbereder föreskrifter om Skatteförvaltningens organisation och förvaltning;
 3. svarar för producering av Skatteförvaltningens gemensamma tjänster som avser dokumenthantering, materialförvaltning, lokalitetsförvaltning och interna tjänster;
 4. svarar för beredning av ärenden som gäller bildandet av centralskattenämnd för generaldirektörens avgörande;
 5. svarar för Skatteförvaltningens arbetsgivaruppgifter och för beredning av personalpolitiska linjedragningar;
 6. svarar för gemensam utveckling av Skatteförvaltningens personal;
 7. svarar för producering av allmänna tjänster för Skatteförvaltningens personalförvaltning;
 8. svarar för förberedning av beslut som gäller inrättande, indragning och överföring från en enhet till en annan av Skatteförvaltningens tjänster, med undantag av generaldirektörstjänsten;
 9. förbereder arbetsgivartjänstemännens lönesättning samt arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskattennämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation samt i samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt för att fastställas av generaldirektören;
 10. svarar för Skatteförvaltningens räkenskapsverksuppgifter;
 11. svarar för upparbetning av Skatteförvaltningens budgetförslag och tilläggsbudgetförslag för generaldirektörens avgörande;
 12. svarar för teknisk beredning och anordnandet av uppföljning av resultatmålhandlingen mellan finansministeriet och Skatteförvaltningen och mellan generaldirektören och Skatteförvaltningens enheter;
 13. svarar för Skatteförvaltningens gemensamma ekonomiförvaltningstjänster, liksom budgetering, bokföring, kostnadsberäkning och rapportering;
 14. utfärdar harmoniserings- och andra anvisningar som hör till dess ansvarsområde;
 15. förbereder inom sitt ansvarsområde för generaldirektörens avgörande anvisningarna som ansluter sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen;
 16. svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystem inom sitt ansvarsområde; och
 17. handlägger ärende som inte hör till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen och om vilka generaldirektören inte har bestämt annat.

26 §

Administrativa tjänsternas organisation

Administrativa tjänsternas huvudkontor är i Helsingfors.

Enheten har inga verksamhetsenheter.

Datatekniska tjänster

27 §

Datatekniska tjänsternas uppgifter

Datatekniska tjänster understöder Skatteförvaltningens övriga enheter inom sitt uppgiftsområde och svarar för Skatteförvaltningens gemensamma datatekniska tjänster samt styr och övervakar tillämpning av datatekniken inom Skatteförvaltningen. För detta ändamål Datatekniska tjänster

 1. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska linjedragningar och arkitektur;
 2. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska infrastruktur samt för anskaffning av anordningar, system och tjänster som ansluter sig däri;
 3. svarar för metoder som tillämpas vid Skatteförvaltningens systemarbete samt för stödsystem och tjänster som beskattningssystem och elektronisk kommunikation behöver;
 4. svarar för Skatteförvaltningens informationsplanering;
 5. svarar för Skatteförvaltningens tillämpningsutvecklingsstöd, centraliserat stöd för system vid produktionen samt för allmänna uppgifter som ansluter sig till tillämpning av datateknik; och
 6. svarar för styrning inom sitt ansvarsområde.

28 §

Datatekniska tjänsternas organisation

Datatekniska tjänsternas huvudkontor är i Helsingfors.

Enheten har inga verksamhetsenheter.

Produktionstjänster

29 §

Produktionstjänsternas uppgifter

Produktionstjänster understöder Skatteförvaltningens övriga enheter inom sitt uppgiftsområde och svarar för Skatteförvaltningens automatiserade produktion, blankettplanering, blankettservice, tryckningsarbeten, översättningar och posttjänster.

30 §

Produktionstjänsternas organisation

Produktionstjänsternas huvudkontor är i Jyväskylä.

Enheten har inga verksamhetsenheter.

GENERALDIREKTÖRENS BESLUTANDERÄTT

31 §

Ärenden som avgörs av generaldirektören

Utöver det vad i lagen om Skatteförvaltningen och i förordningen om Skatteförvaltningen stadgas om ärenden som avgörs av generaldirektören, avgör generaldirektören följande ärenden:

 1. utlåtanden till statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk, dataombudsmannen eller i lagstiftnings- och andra vittomfattande ärenden till statsrådet eller ett ministerium, centralt ämbetsverk eller annan motsvarande myndighet;
 2. ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal;
 3. kollektiv uppsägning, kollektiv överföring till deltid samt permittering av tjänstemän;
 4. utnämning, uppsägning, avstängande från tjänsteutövning och varning som ges chefen för Skatteförvaltningens enhet samt chefen och biträdande direktören för Skattestyrelsens verksamhetsenhet;
 5. ärenden som gäller bildandet av skatterättelsenämnd;
 6. inrättande, indragning och överföring från en enhet till en annan av tjänster, med undantag av generaldirektörstjänsten;
 7. arbetsgivartjänstemännens lönesättning;
 8. grunder för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskatttennämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation samt i samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt;
 9. anvisningar som ansluter sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftning samt anvisningar som hör till flera än en Skatteförvaltningens enhets uppgiftsområde; och
 10. vittomfattande och principiellt sett betydande anskaffningar av databehandlingsanordningar, datasystem och adbanvändartjänster.

Generaldirektören avgör ärenden som avses i lagen om skatteförvaltningen, förordningen om Skatteförvaltningen samt i punkterna 1-9 ovan på föredragning. Resultatmålshandlingar som berör Skatteförvaltningen generaldirektören likväl avgör på framställning av den tjänsteman som har förberett ärendet.

Ärenden som avses i punkt 10 ovan generaldirektören avgör på föredragning eller genom att på framställning av den tjänsteman som har förberett ärendet underteckna anskaffningsavtalet eller order som gäller ärendet i fråga.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

32 §

Placering av tjänster och tjänsteledighet

Skatteförvaltningens enheter fattar för sin del beslut om inrättande, överföring och indragning av tjänster som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) fattas av behörigt ämbetsverk.

33 §

Avgörande av förvaltningsklagan

Klagan som på grund av Skatteförvaltningens enhets eller dess tjänstemans verksamhet riktats till Skatteförvaltningens enhet avgörs av enhetens chef, om annat inte föranleds av 24 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

34 §

Utlämnande av uppgifter på eget initiativ

Utöver det vad i 20 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. ovan bestäms, Skattestyrelsen, skatteverken och Skatteuppbördscentralen utövar inom sitt uppgiftsområde rätten att lämna ut uppgifter på eget initiativ på sätt som särskilt föreskrivs.

35 §

Utlämnande av registerutdrag och intyg

Skatteverken och Skatteuppbördscentralen lämnar ut enskilda utdrag och intyg från Skatteförvaltningens register på sätt som särskilt föreskrivs.

36 §

Annat förande av talan

I 19 § i lagen om Skatteförvaltningen avsedd talan hos domstolar, andra myndigheter och i samband med skiljemannaförfaranden samt i avtal förs av den enhet inom Skatteförvaltningen, till vars ansvarsområde ärendet hör.

37 §

Bestämmandet av behörighet i vissa fall

Ett ärende, som berör två eller flera enheters ansvarsområde handläggs i den enhet, till vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen hör. Om behörig enhet inte kan avgöras med denna grund eller om det annars är oklart, till vilken enhets ansvarsområde ärendets handläggning hör, bestämmer generaldirektören enheten där ärendet ska handläggas.

Om ärendet som ska handläggas i en enhet även berör annan enhets verksamhet, ska man vid beredning av ärendet underhandla med behöriga tjänstemän i enheten i fråga.

IKRAFTTRÄDANDE

38 §

Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Avvikande från det vad i 25 § 7 punkten ovan bestäms, handhar Centrala Finlands skatteverk Skatteförvaltningens gemensamma löneförvaltning till och med den 31 december 2008, varefter uppgifterna överförs till Administrativa tjänster.

Generaldirektör  Mirjami Laitinen

Projektchef  Timo RäbinäSidan har senast uppdaterats 2.5.2008