Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens arbetsordning

Har getts
19.12.2014
Diarienummer
A30/00 01 00/2014
Giltighet
1.1.2015 - 31.12.2015

Given i Helsingfors den 19 december 2014


Med stöd av 6 § 1 mom., 8 § 4 mom., 10 § 3 mom., 33 § 1 mom. och 35 § 5 och 7 mom. i lagen om Skatteförvaltningen den 11 juni 2010 (503/2010) ges Skatteförvaltningen följande arbetsordning:

Allmänt

1 §
Tillämpning

Gällande bestämmelser om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och om organiseringen av dem och om huvudkontoren anges i denna arbetsordning, utöver övriga bestämmelser eller föreskrifter.

I Skatteförvaltningens ekonomistadgar och reglemente för intern revision bestäms utöver vad som i övrigt har bestämts om ekonomiförvaltningens organisation och uppgifter, förfaranden och ansvar på Skatteförvaltningen och om intern revision.

Ledning och organisation

2 §
Ledning

Skatteförvaltningen leds av generaldirektören.

Enheterna inom Skatteförvaltningen leds av enhetens chef.

Enheten kan ha sådana uppgifter som hänför sig till ledningen, styrningen eller utvecklingen av processer som anknyter till andra enheters uppgifter på sätt som bestäms i denna arbetsordning.

3 §
Skatteförvaltningens ledningsgrupp

Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp som biträder generaldirektören och cheferna för Skatteförvaltningens enheter vid beslutsfattandet i ärenden som gäller Skatteförvaltningens allmänna verksamhetslinjer och andra vittgående och principiellt viktiga ärenden för Skatteförvaltningen.

Ledningsgruppen består av generaldirektören, chefer för Skatteförvaltningens enheter, Valmis-projektets projektdirektör, andra tjänstemän som generaldirektören utsett och en representant som utsetts av personalen.

Skatteförvaltningens ledningsgrupp:

 1. behandlar strategiska riktlinjer som gäller Skatteförvaltningen;
 2. planerar och följer upp verkställandet av strategin;
 3. gör upp Skatteförvaltningens periodiska planer och budget;
 4. behandlar ärenden som gäller Skatteförvaltningens organisation och arbetsordning; och
 5. behandlar övriga ärenden och drar upp riktlinjer som gäller hela Skatteförvaltningen och förutsätter gemensam planering.

4 §
Beskattningens ledningsgrupp

Beskattningens ledningsgrupp stöder ledandet av Skatteförvaltningens beskattningsfunktioner. Till gruppen hör generaldirektören samt direktörerna vid Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skatteuppbördsenheten, Informationsförvaltningsenheten och Stabs- och rättsenheten.

Till beskattningens ledningsgrupps utvecklingsmöten deltar också Valmis-projektets projektdirektör och Skatteförvaltningens kvalitetschef.

Beskattningens ledningsgrupp behandlar:

 1. Skatteförvaltningens gemensamma operativa ärenden;
 2. ärenden som har ett samband med den operativa verksamhetens tyngdpunkter och resurser;
 3. uppföljning av processer och reagering på avvikelser;
 4. beredning av riktlinjer som Skatteförvaltningens ledningsgrupp ska behandla; och
 5. ärenden som ICT-gruppen behandlat och som har ett samband med omfattande och principiellt viktiga datatekniska och informationstekniska projekt.

Utvecklingsmötet för beskattningens ledningsgrupp behandlar ärendena i punkt 5.

5 §
ICT-gruppen

ICT-gruppen stöder planeringen och beslutsfattandet som gäller Skatteförvaltningens datateknik. Gruppen behandlar ärenden som hänför sig till hanteringen av data- och kommunikationstekniska projekt. Till ICT-gruppen hör de tjänstemän som generaldirektören utsett från Skatteförvaltningens enheter och Valmis-projektet samt Skatteförvaltningens kvalitetschef.

6 §
Resultatstyrning

För att uppnå de resultatmål som har ställts på Skatteförvaltningen fastställer generaldirektören resultatmål för Skatteförvaltningens enheter. Enheterna rapporterar om uppnådda resultatmål till generaldirektören vid de tidpunkter som generaldirektören har bestämt.

För att uppnå de resultatmål som har ställts på enheten fastställer enhetens chef mål för enhetens processer och verksamhetsenheter. Processernas ägare och verksamhetsenheternas chefer rapporterar om uppnådda resultatmål till enhetens chef vid de tidpunkter som chefen har bestämt.

7 §
Processtyrning

Skatteförvaltningens processtyrning:

 1. stöder beslutsfattandet för Skatteförvaltningens ledning vid identifiering, prioritering och inriktande av processernas utvecklingsbehov och
 2. leder utförandet av uppgifterna i Skatteförvaltningens enheter enligt enhetliga förfaranden.

8 §
Kärnprocesser och stödprocesser

Skatteförvaltningen har kärn- och stödprocesser som lyder under respektive enhets ledning. Enheterna utser processägare för kärn- och stödprocesserna och deras eventuella delprocesser. Processägaren ska samarbeta med Skatteförvaltningens processnätverk och med andra parter som är viktiga för processen i fråga över enhetsgränserna.

9 §
Processernas samarbetsgrupp

Inom Skatteförvaltningen finns en av generaldirektören tillsatt samarbetsgrupp som stödjer samarbetet mellan Skatteförvaltningens kärn- och stödprocesser.

Processernas samarbetsgrupp:

 1. behandlar och avtalar om harmoniseringsbehov som Valmis-projektet ställer för processernas innehåll och förfaranden och
 2. identifierar hur omfattade och hurdana verkningar de utvecklingsprocesser har som är i förberedelsefasen, anpassar processernas utvecklingsbehov till varandra och gör förslag till Skatteförvaltningens ledningsgrupp och Skatteförvaltningens enheter om hur de olika utvecklingsbehoven ska prioriteras.

10 §
Processernas utvecklingsgrupper

Skatteförvaltningens alla kärn- och stödprocesser har en utvecklingsgrupp som har i uppgift att:

 1. utreda över enhetsgränser processkedjans prestationsförmåga och känna igen alla avvikelser från de mål som ställts upp för processen;
 2. göra förslag till enheterna för att utveckla processkedjan och att prioritera processernas utvecklingsåtgärder;
 3. följa upp hur de utvecklingsprocesser man beslutat om har genomförts och målen nåtts; och
 4. förbereda utvecklingsåtgärder för processerna på uppdrag av Skatteförvaltningens ledningsgrupp eller beskattningens ledningsgrupp.

Generaldirektören utser utvecklingsgrupper för processerna Skattekontroll och Föregripande handledning och rådgivning. För de övriga processerna fastställs sammansättningen av utvecklingsgrupperna av den som är chef för den ansvariga enheten för processen i fråga tillsammans med processägaren i den ansvariga enheten.

11 §
Processernas ledningsgrupper

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten och Skatteuppbördsenheten har för sina kärnprocessers delprocesser ledningsgrupper som:

 1. styr processens grundläggande verksamhet inom enheten i enlighet med de mål som enhetens ledning har satt upp;
 2. identifierar processens kapacitet i enheten och svarar för utvecklandet av den och
 3. samarbetar med processernas utvecklingsgrupper och processernas samarbetsgrupper i ärenden som har verkningar utanför den egna processen.

Till ledningsgruppen för en process hör en processägare som tillsatts av enheten samt andra personer som processägaren och enhetschefen utsett tillsammans.

12 §
Samverkan och arbetarskydd

Samtliga tjänstemän som verkar i chefsuppgifter vid Skatteförvaltningen ska sörja för arbetarskyddet och för att personalen kan inverka på sitt arbete och sin arbetsmiljö på sätt som förutsätts i föreskrifter och avtal om samverkan och arbetarskydd.

13 §
Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur

Enligt lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) finns det inom Skatteförvaltningen enheter som kan ha lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.

Om Skatteförvaltningens enheter bestäms genom statsrådets förordning. För Skatteförvaltningens enhet bestäms resultatmål och fastställs en arbetsordning.

Om verksamhetsenheterna bestäms i denna arbetsordning. För varje verksamhetsenhet sätts upp mål och fastställs en arbetsordning.

Varje enhet inom Skatteförvaltningen, med undantag av Enheten för intern revision och Kommunikationsenheten, har en ledningsgrupp vars medlemmar utses av enhetens chef.   Varje ledningsgrupp har också en representant som personalen utsett inom sig.

Vid Skatteförvaltningens enheter eller verksamhetsenheter kan det dessutom finnas sektioner, kontor, grupper eller andra organisationsdelar som bestäms i arbetsordningen.

14 §
Skatteförvaltningens enheter

Vid Skatteförvaltningen finns följande enheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Företagsbeskattningsenheten (Helsingfors),
 2. Personbeskattningsenheten (Helsingfors),
 3. Skatteuppbördsenheten (Helsingfors),
 4. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (Helsingfors),
 5. Informationsförvaltningsenheten (Helsingfors),
 6. Stabs- och rättsenheten (Helsingfors),
 7. Kommunikationsenheten (Helsingfors),
 8. Förvaltningsenheten (Helsingfors),
 9. Enheten för intern revision (Helsingfors) och
 10. Enheten för utredning av grå ekonomi (Helsingfors).

 15 §
Valmis-projektet

Valmis-projektet vid Skatteförvaltningen ansvarar för ersättandet av beskattningens operativa datasystem med färdigprogram. I samarbete med vederbörande Skatteförvaltningens enheter planerar Valmis-projektet nya verksamhetsmodeller och -processer och sörjer för ibruktagandet av dessa inom hela Skatteförvaltningen, styr beredningen av lagändringar som behövs för att målen ska nås, svarar för samarbetet med leverantörer och planerar och genomför de uppgifter inom förändringsledarskap som projektet kräver. Valmis-projektet koordinerar samarbetet mellan enheterna inom sitt uppgiftsområde.

16 §
Ledning och beslutsfattande inom Valmis-projektet

Valmis-projektet leds av en projektdirektör som förordnas av generaldirektören. Generaldirektören förordnar en ställföreträdare för projektdirektören på projektdirektörens förslag.

Projektdirektören rapporterar om hur projektet framskrider till generaldirektören och till den styrgrupp för projektet som generaldirektören tillsatt.

Projektdirektören eller den som projektdirektören förordnat fattar beslut om anställandet av personer för projektet till tjänst som är huvudsyssla och om deras löner.

I Valmis-projektets verksamhetsregler ges mer ingående bestämmelser om projektets interna organisation och om dess uppgifter och hur dessa organiseras.

17 §
Skatteförvaltningens delegation och samarbetsgruppen för rättsbevakning

Skatteförvaltningens delegation stöder Skatteförvaltningens strategiska planering.

En samarbetsgrupp som stöder rättsbevakningen finns vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

18 §
Förvaltningsorgan

Vid Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd som meddelar förhandsavgöranden och en skatterättelsenämnd som behandlar begäranden om omprövning som gäller beskattningen såsom det bestäms i lagen om Skatteförvaltningen.

19 §
Skatterättelsenämndens sektioner

För behandling av begäranden om omprövning som gäller beskattningen finns följande sektioner inom skatterättelsenämnden (inom parentes huvudsakliga uppgifter och placeringsorter):

Sektion 1 (begäranden om omprövning för skattskyldiga som beskattats vid Ålands skattebyrå, Mariehamn),
Sektion 2 (begäranden om omprövning för skattskyldiga som beskattats vid Koncernskattecentralen, Helsingfors),
Sektion 3 (begäranden om omprövning inom företagsbeskattningen, Helsingfors),
Sektion 4 (begäranden om omprövning inom företagsbeskattningen, Helsingfors),
Sektion 5 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Vanda),
Sektion 6 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Vanda),
Sektion 7 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Vanda),
Sektion 8 (begäranden om omprövning inom företagsbeskattningen, Åbo),
Sektion 9 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Åbo),
Sektion 10 (begäranden om omprövning inom företagsbeskattningen, Tammerfors),
Sektion 11 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Tammerfors),
Sektion 12 (begäranden om omprövning inom företags- och personbeskattningen, Kuopio),
Sektion 13 (begäranden om omprövning inom företagsbeskattningen, Uleåborg),
Sektion 14 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Uleåborg),
Sektion 15 (begäranden om omprövning på svenska, med undantag för de begäranden om omprövning som ska behandlas i sektionerna 1 och 2; Vasa),
Sektion 16 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Vasa),
Sektion 17 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Jyväskylä) och
Sektion 18 (begäranden om omprövning inom personbeskattningen, Kouvola).

Med placeringsorten för skatterättelsenämndens sektion avses den ort där sektionen huvudsakligen sammanträder.

20 §
Ordförandena för skatterättelsenämnden

Skatterättelsenämndens ledande ordförande organiserar rättelsenämndens verksamhet på så sätt att det i nämndens avgöranden uppnås en enhetlig avgörandepraxis.

Ordförandena för skatterättelsenämnden verkar som ordförande i skatterättelsenämndens sektioner på det sätt som skatterättelsenämndens ledande ordförande förordnar.  Också den ledande ordföranden verkar som ordförande för en av skatterättelsenämndens sektioner.

Skatterättelsenämndens sektioner har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sina uppgifter.  Den ledande ordföranden kan delta i beslutsfattandet bara inom den sektion som han eller hon är ordförande för.

Enheternas uppgifter och organisation

21 §
Bestämmelser om organisering av uppgifterna och vedertagen arbetsfördelning

Bestämmelser om organiseringen av arbetsfördelningen mellan Skatteförvaltningens enheter och inom enheterna finns, utöver det som anges i statsrådets förordning om Skatteförvaltningens enheter, i denna arbetsordning, i enheternas arbetsordningar, i verksamhetsenheternas arbetsordningar och i resultatmålhandlingarna. Arbetsordningarna kompletteras och preciseras av arbetsledningens bestämmelser, arbetsmetodanvisningar och definitioner av regler för Skatteförvaltningens datasystem.

Den i praktiken vedertagna arbetsfördelningen kompletterar de i 1 mom. avsedda bestämmelserna.

22 §
Enheternas uppgifter

Skatteförvaltningens enheter utför nedan föreskrivna och andra av generaldirektören förordnade uppgifter.

Skatteförvaltningens enheter:

 1. organiserar sin verksamhet och verkar i samarbete med de övriga enheterna så, att Skatteförvaltningens avgöranden är riktiga och enhetliga,
 2. svarar för att Skatteförvaltningens arbetsgivar- och personalpolitiska linjedragningar genomförs enhetligt inom respektive enhet,
 3. utvecklar verksamheten inom sitt uppgiftsområde,
 4. utvecklar i samarbete med Informationsförvaltningsenheten och andra enheter datasystem som hör till enhetens uppgiftsområde,
 5. svarar inom enhetens uppgiftsområde för nationellt och internationellt samarbete med myndigheter och intressegrupper, informationsutbyte, handräckning och andra uppgifter enligt internationella skatteavtal,
 6. medverkar i förberedandet av bestämmelser som hör till enhetens uppgiftsområde,
 7. medverkar i förberedandet av föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen och i förberedandet av andra bestämmelser och anvisningar som generaldirektören fastställer och som gäller enhetens uppgiftsområde, vid behov i samarbete med Stabs- och rättsenheten,
 8. medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma hantering av skatterisker och i planeringen och genomförandet av skatterevisioner och annan skattekontroll till den del som gäller enhetens uppgiftsområde och
 9. ansvarar inom sitt verksamhetsområde för planeringen och verkställandet av föregripande handledning och rådgivning.

23 §
Samarbete

Skatteförvaltningens enheter, processnätverk och tjänstemän ska samarbeta för att uppnå Skatteförvaltningens målsättningar.

24 §
Samarbete i styrningsuppgifter

Den enhet inom Skatteförvaltningen, till vars uppgift det i denna arbetsordning fastställs att utfärda tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och andra motsvarande anvisningar, förbereder anvisningarna i samarbete med övriga enheter i den omfattning det anses vara ändamålsenligt.

25 §
Samarbete i informationsförvaltningsuppgifter

 

Skatteförvaltningens enheter och processnätverk samarbetar för att utnyttja och utveckla datateknik effektivt vid förberedandet, verkställandet och ibruktagandet av projekt.

Företagsbeskattningsenheten
26 §
Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

 

Företagsbeskattningsenheten:

 1. verkställer beskattningen av samfund och samfällda förmåner,
 2. förrättar skatterevisioner för alla företagsformer,
 3. utför annan skattekontroll i samarbete med Skatteförvaltningens övriga enheter,
 4. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och gemensamma arbetsmetodanvisningar som gäller beskattningen av samfund, samfällda förmåner och alla företagsformer, skatterevisioner och annan skattekontroll och tillämpningsanvisningar och gemensamma arbetsmetodanvisningar gällande kundregistrering och
 5. leder och utvecklar hanteringen av beskattningens dataflöden och förfaranden som hänför sig till detta i samband med andra enheter.

Företagsbeskattningen har även följande uppgifter:

 1. att övervaka gemenskapsintern handel inom EU och utnämna för detta ändamål det centrala kontaktkontoret och verksamhetsenheterna som fungerar som kontaktmyndigheter,
 2. utför uppgifterna som hänför sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäringen av de mervärdesskatter som ingår i anskaffningar som en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller utanför Europeiska unionen har gjort i Finland eller som en näringsidkare som är etablerad i Finland har gjort i en annan medlemsstat,
 3. tillhandahåller datatjänster som stödjer skattekontroll, utför uppgifterna som gäller ansökningsförfarandet i samband med återbäring av mervärdesskatt som ingår i diplomatiska anskaffningar och i anskaffningar som Europeiska gemenskapernas förvaltningsorgan har gjort,
 4. handlägger ärenden som gäller skattskyldiga som använder ett i mervärdesskattelagen avsett särskild ordning för elektroniska tjänster,
 5. fastställer försummelseavgifter enligt lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och avgör begäranden om omprövning för beslut om försummelseavgift,
 6. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller,
 7. upprätthåller registret över utländska egendomsförvaltare och
 8. utnyttjar Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter.

27 §
Företagsbeskattningsenhetens organisation

Vid Företagsbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter som verkställer beskattningen för samfund och samfällda förmåner (huvudkontoret inom parentes):

 1. Koncernskattecentralen (Helsingfors),
 2. Nylands företagsskattebyrå (Helsingfors),
 3. Savolax-Karelens företagsskattebyrå (Kuopio),
 4. Centrala Finlands företagsskattebyrå (Tammerfors),
 5. Sydvästra Finlands företagsskattebyrå (Åbo),
 6. Västra Finlands företagsskattebyrå (Vasa),
 7. Norra Finlands företagsskattebyrå (Uleåborg).

Dessutom finns följande verksamhetsenheter som förrättar skatterevisioner (huvudkontoret inom parentes):

 1. Nylands skatterevisionsenhet (Vanda),
 2. Östra Finlands skatterevisionsenhet (Kouvola),
 3. Centrala Finlands skatterevisionsenhet (Tammerfors),
 4. Västra Finlands skatterevisionsenhet (Åbo) och
 5. Norra Finlands skatterevisionsenhet (Uleåborg).

Koncernskattecentralen förrättar skatterevisionen för de samfund vilkas beskattningsuppgifter har förordnats till den.

28 §
Särskilda bestämmelser om Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Koncernskattecentralen verkställer beskattningen och förrättar skatterevisionen för följande samfund:

 1. av Finansinspektionen övervakade liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag, samfund som verkar på kreditmarknaden och fasta driftställen och filialer i Finland för motsvarande utländska försäkringsbolag och kreditinstitut,
 2. europabolag och europaandelslag,
 3. bolag som avses i 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) och vilkas aktier är föremål för offentlig handel,
 4. moderbolag som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut och vilkas omsättning eller i koncernbokslutet beräknade omsättning är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader,
 5. enskilda bolag och med en koncern likställbara grupper som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut om omsättningen för det enskilda bolaget eller för gruppen är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader,
 6. skattskyldiga som beskattas enligt tonnageskattelagen (476/2002) och
 7. bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009).

Om ett i punkterna 1–5 avsett samfund hör till en i bokföringslagen avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen även beskattningen av andra samfund som hör till koncernen med undantag för ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om ett företagsarrangemang som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet sker i en ovan avsedd koncern verkställer Koncernskattecentralen beskattningen av de nya bolag som grundas i samband med företagsarrangemanget. Koncernskattecentralen verkställer också beskattningen av ett bolag som köper ett bolag som avses i punkterna 4 eller 5.

Koncernskattecentralen utför centraliserat styrnings- och beskattningsuppgifter och skatterevisioner i anknytning till internprissättningen och handlägger internprissättningsärenden som gäller enskilda skattskyldiga och kräver sådant ömsesidigt avtalsförfarande som avses i internationella avtal.

Koncernskattecentralen är kontaktmyndigheten inom övervakning av EU-gemenskapsintern handel.

Personbeskattningsenheten
29 §
Personbeskattningsenhetens uppgifter

Personbeskattningsenheten:

 1. verkställer beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner och utövar skattekontroll,
 2. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens tjänster i samarbete med andra enheter,
 3. verkställer skatterevisioner för primärproducenter,
 4. verkställer fastighetsbeskattningen av samfund och samfällda förmåner,
 5. verkställer arvs- och gåvobeskattningen,
 6. utvecklar och koordinerar den elektroniska kontaktcentralfunktionen och tillhandahåller den elektroniska kontaktcentralens tjänster inom sitt ansvarsområde samt utför Skatteförvaltningens samtalsförmedlingsuppgifter,
 7. ingår avtal om samservice med andra myndigheter,
 8. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar gällande beskattningsförfarandet till den del uppgiften inte med stöd av 24 § hör till Företagsbeskattningsenheten och
 9. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar för beskattningen som gäller Personbeskattningsenhetens uppgiftsområde, och
 10. svarar för underhållet av Personbeskattningens planeringsmodell (HVS-modellen).

Inkomstbeskattningen och förskottsuppbörden för samfund och samfällda förmåner med hemvist inom landskapet Åland verkställs av Ålands skattebyrå.

30 §
Personbeskattningsenhetens organisation

Vid Personbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Ålands skattebyrå (Mariehamn),
 2. Södra Österbottens skattebyrå (Seinäjoki),
 3. Älvdalarnas skattebyrå (Ylivieska),
 4. Sydöstra Finlands skattebyrå (Kouvola)
 5. Kajanalands skattebyrå (Kajana),
 6. Mellersta Österbottens skattebyrå (Karleby),
 7. Mellersta Finlands skattebyrå (Jyväskylä),
 8. Lapplands skattebyrå (Rovaniemi),
 9. Kustlapplands skattebyrå (Kemi),
 10. Norra Karelens skattebyrå (Joensuu),
 11. Norra Savolax skattebyrå (Kuopio),
 12. Österbottens skattebyrå (Vasa),
 13. Norra Österbottens skattebyrå (Uleåborg),
 14. Huvudstadsregionens skattebyrå (Vanda),
 15. Satakunta skattebyrå (Björneborg),
 16. Centrala Finlands skattebyrå (Tammerfors),
 17. Nylands skattebyrå (Träskända) och
 18. Egentliga Finlands skattebyrå (Åbo).

Skatteuppbördsenheten
31 §
Skatteuppbördsenhetens uppgifter

Skatteuppbördsenheten:

 1. uppbär och återbetalar skatter och avgifter och bokför skattemedel,
 2. indriver skatter och avgifter och handlägger ärenden som gäller befrielse från skatt,
 3. anmäler ärenden som gäller skattebrott eller annat brott som hänför sig till beskattningen eller ärenden som gäller bokföringsbrott till förundersökningsmyndigheten och för talan i brottmål och i ärenden som gäller skadestånd till följd av brott,
 4. utnyttjar Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter,
 5. redovisar skatterna och avgifterna till skattetagare och indriver beskattningskostnaderna,
 6. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller,
 7. svarar för skattekontoförfarandet och periodövervakningen av skatterna som hänför sig till förfarandet och för uppgifter som hänför sig till årsövervakningen av arbetsgivarprestationer och
 8. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar och arbetsmetodanvisningar som gäller skatteuppbörd och indrivning och
 9. svarar för produktionen av gemensam statistik som beskriver beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet.

32 §
Skatteuppbördsenhetens organisation

Inom skatteuppbördsenheten finns följande verksamhetsenheter:

 1. Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet,
 2. Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet,
 3. Östra och Norra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet och
 4. Juridisk indrivningsenhet.

Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet handlägger ärenden som hänför sig till redovisningen av skatter och betalningar och indrivningen av beskattningskostnader.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
33 §
Uppgifterna för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt handlägger de ärenden med anknytning till bevakningen av skattetagarnas rätt vars avgörande genom lag eller förordnande ålagts enheten.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt förmedlar förvaltningsdomstolarnas beskattningsbeslut till de enheter som ansvarar för styrfunktionerna inom Skatteförvaltningen på det sätt som enheterna kommer överens om sinsemellan.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt lämnar ut uppgifterna för den bevakning av skattetagarnas rätt som skattetagarna själv utför.

34 §
Organisation för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har inga verksamhetsenheter.

Informationsförvaltningsenheten
35 §
Informationsförvaltningsenhetens uppgifter

Informationsförvaltningen:

 1. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska riktlinjer och arkitektur,
 2. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska infrastruktur och för upphandlingen av anordningar, system och tjänster som hör till den,
 3. svarar för Skatteförvaltningens informationsplanering,
 4. svarar för de metoder som tillämpas inom Skatteförvaltningens systemarbete och för de stödsystem och gemensamma tjänster som beskattningssystemen och den elektroniska kommunikationen behöver,
 5. svarar för aktualiteten och utvecklingen av Skatteförvaltningens informationssäkerhetslösningar och övervakar iakttagandet av informationssäkerheten i samarbete med Skatteförvaltningens säkerhetsorganisation,
 6. lämnar ut från beskattningens datasystem i elektronisk eller skriftlig form de uppgifter som lämnas i form av masslämnanden,  
 7. svarar för den elektroniska identifieringstjänst som avses i 2 a § i lagen om Skatteförvaltningen,
 8. svarar för Skatteförvaltningens automatiserade produktion, blankettplanering, blankettservice, tryckningsarbeten och posttjänster,
 9. svarar för Skatteförvaltningens programutvecklingsstöd, det centraliserade stödet för produktionssystemen och för allmänna uppgifter som hänför sig till tillämpningen av datateknik,
 10. svarar för styrningen inom sitt uppgiftsområde,
 11. svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystemen i samarbete med de enheter som använder datasystemen,
 12. svarar för valet och anskaffningen av Skatteförvaltningens datatekniktjänster, inklusive externa tjänster,
 13. svarar för styrning och uppföljning som hänför sig till Skatteförvaltningens övergripande säkerhet,
 14. bereder stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster för generaldirektörens avgörande.

36 §
Informationsförvaltningsenhetens organisation

Inom Informationsförvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter:

 1. Serviceledningsenheten,
 2. Enheten för utvecklings- och projekttjänster,
 3. Enheten för kontinuerliga tjänster och
 4. Enheten för teknologitjänster.

Stabs- och rättsenheten
37 §
Stabs- och rättsenhetens uppgifter

Stabs- och rättsenheten:

 1. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens lednings-, styr- och planeringssystem och processtyrningen,
 2. svarar för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, för utarbetande av handlingar som hör till detta och för styrning av enheterna och för beredning av Skatteförvaltningens strategi,
 3. svarar för Skatteförvaltningens controllerfunktion,
 4. utvecklar, stödjer och för sin egen del hanterar skatterisker,
 5. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens internationella samarbete med myndigheter och intressentgrupper,
 6. bereder och föredrar ärenden som gäller förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande,
 7. bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande de föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen, harmoniseringsanvisningar som generaldirektören fastställer och andra utlåtanden och utredningar som kräver juridiskt specialkunnande,
 8. koordinerar de uppgifter inom Skatteförvaltningen som gäller beredning av författningar, deltar i beredningen av författningarna och hjälper Skatteförvaltningens enheter med att verkställa lagstiftningen,
 9. bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens gemensamma anvisningar som hänför sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen, deltar i beredningen av anvisningar som hör till andra enheters uppgiftsområde och svarar för expertuppgifter inom informationsrättens område,
 10. svarar för det elektroniska utlämnandet av beskattningsuppgifter,
 11. behandlar ansökningar enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621),
 12. svarar enligt 15 § 6 mom. i statistiklagen (361/2013) för elektronisk dataförmedling i systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare,
 13. utför Skatteförvaltningens andra gemensamma uppgifter som kräver juridiskt specialkunnande och
 14. utför andra stabsuppgifter och uppdrag samt utredningar som generaldirektören bestämmer.

38 §
Stabs- och rättsenhetens organisation

Stabs- och rättsenheten har inga verksamhetsenheter.

Den grupp inom Stabs- och rättsenheten som svarar för de uppgifter som avses i 37 § 6–13 punkterna kallas för Skatteförvaltningens rättsenhet.

Kommunikationsenheten
39 §
Kommunikationsenhetens uppgifter

Kommunikationsenheten:

 1. svarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, den allmänna styrningen av marknadsföring, mediakommunikation och annan kommunikation, innehållet i det visuella utseendet och andra gemensamma kommunikationsuppgifter samt utvecklar Skatteförvaltningens nätkommunikation,
 2. bistår Skatteförvaltningens ledning och enheter med planering och genomförande av kommunikation som gäller hela Skatteförvaltningen och med uppföljningen av kommunikationens effektivitet och
 3. svarar för Skatteförvaltningens översättnings- och språkvårdsuppgifter.

40 §
Kommunikationsenhetens organisation

Kommunikationsenheten har inga verksamhetsenheter.

Förvaltningsenheten
41 §
Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten:

 1. bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens arbetsordning och förslag till föreskrifter om Skatteförvaltningens organisation och förvaltning,
 2. svarar för Skatteförvaltningens arbetsgivaruppgifter och beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna,
 3. svarar för produktionen av tjänster för Skatteförvaltningens personal,
 4. svarar för den gemensamma utvecklingen av Skatteförvaltningens personal,
 5. svarar för produktionen av Skatteförvaltningens dokumenthantering, materialförvaltning, reseförvaltning, lokalitetsförvaltning och interna tjänster och för hyrandet av lokaliteter och andra utrymmen och för lokalitetssäkerheten,
 6. stöder det regionala samarbetet mellan Skatteförvaltningens enheter,
 7. bereder för generaldirektörens avgörande ärenden som gäller inrättande och indragning av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet och överförandet och placerandet av dessa från en enhet till en annan,
 8. handlägger ärenden som gäller inrättande och indragning av tjänster och överföring och placering av tjänster från en av Skatteförvaltningens enheter till en annan eller mellan Skatteförvaltningen och ett annat statligt ämbetsverk, frånsett tjänster som nämns i 7 punkten ovan och generaldirektörstjänsten,
 9.  avgör på föredragning av enheten ärenden som gäller fastställandet av personligt tilläggsarvode åt en tjänsteman, anställandet av en arbetstagare enligt arbetsavtal och avtal om anställningsförhållandevillkor i enlighet med statstjänstemannalagen, med undantag av de tjänster som nämns i 7 punkten och tjänsten som generaldirektör,
 10. avgör på förslag av en enhet ärenden som gäller höjning av kravnivån för en tjänstemans uppgift med mer än två kravnivåer då tjänstemannen väljs till uppgiften genom interna tjänste- och uppgiftsarrangemang inom Skatteförvaltningen (intern rekrytering),
 11. svarar för beredningen av ärenden som gäller bildandet av skatterättelsenämnder för generaldirektörens avgörande,
 12. bereder för generaldirektörens avgörande lönen för arbetsgivartjänstemän och ärenden som gäller grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation och i samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt,
 13. svarar för de uppgifter som gäller statens bokföringsenhet som hänför sig till Skatteförvaltningen,
 14. svarar för Skatteförvaltningens ekonomiförvaltningstjänster såsom budgetering, bokföring, kostnadsberäkning och rapportering,
 15. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar som hör till Förvaltningsenhetens uppgiftsområde och
 16. handlägger ärenden som inte hör till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen och om vilka generaldirektören inte har förordnat annat

42 §
Förvaltningsenhetens organisation

Vid Förvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Enheten för personaltjänster (Helsingfors),
 2. Enheten för ekonomiska tjänster (Helsingfors) och
 3. Enheten för lokalitetstjänster (Helsingfors).

I Förvaltningsenheten finns arbetsgivartjänster, vilkas innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att handlägga statens personalförvaltningsärenden.

Enheten för intern revision
43 §
Uppgifterna för Enheten för intern revision

Enheten för intern revision svarar för Skatteförvaltningens interna revision.

44 §
Organisation för Enheten för intern revision

Enheten för intern revision har inga verksamhetsenheter.

Enheten för utredning av grå ekonomi
45 §
Uppgifterna för Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi handlägger ärenden som förordnats som dess uppgift och ärenden som separat ålagts enheten.

46 §
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har inga verksamhetsenheter.

Generaldirektörens beslutanderätt

47 §
Ärenden som avgörs av generaldirektören

Utöver vad i lagen om Skatteförvaltningen och i förordningen om Skatteförvaltningen anges om ärenden som avgörs av generaldirektören avgör generaldirektören ärenden som gäller:

 1. Skatteförvaltningens utlåtanden till statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk, dataombudsmannen eller i lagstiftnings- och andra vittgående ärenden till statsrådet eller ett ministerium, ett centralt ämbetsverk eller en annan motsvarande myndighet,
 2. Skatteförvaltningens strategi för placering av kontor,
 3. ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal,
 4. kollektiv uppsägning, kollektiv överföring till deltid och permittering av tjänstemän,
 5. utnämning av den chef vid Förvaltningsenheten som svarar för personalärenden och utnämning av de tjänstemän som bereder rättsnormer som ska utfärdas av Skatteförvaltningen,
 6. uppsägning av, avstängning från tjänsteutövning av och utfärdande av varning till de tjänstemän som enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska utnämnas av generaldirektören,
 7. förordnande av medlemmar i skatterättelsenämnden,
 8. bildande av en skatterättelsenämnd,
 9. inrättande och indragning av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet och överföring och placering av dessa från en enhet till en annan,
 10. arbetsgivartjänstemännens lön,
 11. anvisningar som gäller uppgiftsområdet för flera av Skatteförvaltningens enheter om inte generaldirektören förordnat att anvisningarna ska utfärdas av någon av Skatteförvaltningens enheter och
 12. stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster.

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som avses i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen och de ärenden som avses ovan i punkterna 1–10. De ärenden som gäller Skatteförvaltningens resultatmål avgör generaldirektören dock på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet.

De ärenden som avses i punkt 12 avgör generaldirektören på föredragning eller genom att på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet underteckna det upphandlingsavtal eller den beställningshandling som rör ärendet.

Övriga bestämmelser

48 §
Placering av tjänster, tjänstledighet och vissa andra beslut som gäller tjänsterna

Skatteförvaltningens enheter fattar de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) fattas av ämbetsverket i fråga och som ovan inte har bestämts att avgöras av generaldirektören eller handläggas av Förvaltningsenheten.

49 §
Avgörande av förvaltningsklagan

En klagan som har riktats till en enhet inom Skatteförvaltningen på grund av enhetens eller dess tjänstemans verksamhet avgörs av enhetens chef om inte annat följer av 33 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

50 §
Informering till generaldirektören

Skatteförvaltningens enheter ska hålla generaldirektören informerad om de principiellt eller på annat sätt viktiga ärenden som hör till enhetens uppgiftsområde.

51 §
Utlämnande av beskattningsuppgifter

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten och Skatteuppbördsenheten utövar inom sitt uppgiftsområde rätten att på begäran lämna ut uppgifter på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

52 §
Uppgifter för en registeransvarig och utlämnande av registerutdrag och intyg

Skatteförvaltningens samtliga enheter sköter för sitt uppgiftsområdes del de uppgifter som ankommer på datasystemets registeransvariga.

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten och Skatteuppbördsenheten lämnar ut enskilda utdrag och intyg från Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

53 §
Annan förande av talan

Vid talan hos domstol, andra myndigheter, vid skiljeförfarande och i avtal i enlighet med 29 § i lagen om Skatteförvaltningen förs talan av den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgiftsområde ärendet hör eller som det särskilt åläggs.

54 §
Uppgiftsfördelning i vissa fall

Ett ärende som hör till två eller flera enheters uppgiftsområde handläggs av den enhet till vars uppgiftsområde ärendet huvudsakligen hör. Om det inte på dessa grunder kan avgöras till vilken enhets uppgiftsområde ärendet hör eller om det annars är oklart bestämmer generaldirektören vilken enhet som ska handlägga ärendet.

Enheterna kan i ett enskilt ärende eller en enskild grupp av ärenden komma överens om en arbetsfördelning som kompletterar eller avviker från denna arbetsordning om detta är ändamålsenligt med tanke på handläggningen av ärendena.

Om ett ärende som ska handläggas av en enhet även rör en annan enhets verksamhet ska man vid beredningen av ärendet förhandla med de behöriga tjänstemännen vid enheten i fråga.

Om en enhet inom Skatteförvaltningen med stöd av denna arbetsordning kan utfärda en tillämpningsanvisning eller tolkningsrekommendation i ett ärende kan denna enhet avgöra ett ärende som annars skulle höra till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen.

55 §
Tillämpning på personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som ovan sagts om tjänstemän tillämpas även på personal i arbetsavtalsförhållande. Som föredragande kan fungera emellertid endast en person i tjänsteförhållande.

Ikraftträdande

56 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2015.


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Personaldirektör Mika GylénSidan har senast uppdaterats 16.1.2015