Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens arbetsordning

Har getts
15.1.2013
Diarienummer
A7/00 01 00/2013
Giltighet
1.2.2013−

Given i Helsingfors den 15 januari 2013


Med stöd av 6 § 1 mom., 8 § 4 mom., 10 § 3 mom., 33 § 1 mom. samt 35 § 5, 6 och 7 mom. i lagen den 11 juni 2010 om Skatteförvaltningen (503/2010) ges Skatteförvaltningen följande arbetsordning:

Allmänt

1 §
Tillämpning

Om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och om organisering av dem samt om huvudkontor gäller, utöver vad i övrigt har stadgats eller bestämts, bestämmelserna i denna arbetsordning.

Om organisering och uppgifter, förfaranden och ansvar i samband med ekonomiförvaltningens uppgifter i fråga om Skatteförvaltningens ekonomiförvaltning samt om intern revision föreskrivs, utöver vad i övrigt har stadgats, i Skatteförvaltningens ekonomistadgar och reglemente för intern revision.

Ledning och organisation

2 §
Ledarskap

Skatteförvaltningen leds av generaldirektören.

En enhet inom Skatteförvaltningen leds av enhetens chef.

Enheten kan ha sådana till ledning, styrning eller utveckling av processer hörande uppgifter som anknyter till andra enheters uppgifter på sätt som bestäms i denna arbetsordning.

3 §
Skatteförvaltningens ledningsgrupp och utvecklingsledningsgrupp

Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp, som biträder generaldirektören och cheferna för Skatteförvaltningens enheter vid ledning av Skatteförvaltningens och dess enheter. Ledningsgruppen består av generaldirektören, av generaldirektören utsedda chefer för Skatteförvaltningens enheter och andra tjänstemän samt en representant som utsetts bland personalen.

Såsom stöd till ledningen av Skatteförvaltningens informationsprojekt och datatekniska projekt finns en utvecklingsledningsgrupp, som består av generaldirektören, informationsförvaltningsdirektören samt andra chefer för Skatteförvaltningens enheter och andra tjänstemän som generaldirektören har utsett.

4 §
Resultatstyrning

För att uppnå de resultatmål som har ställts på Skatteförvaltningen fastställer generaldirektören resultatmål för Skatteförvaltningens enheter. Enheterna rapporterar om uppnådda resultatmål till generaldirektören vid tidpunkter som generaldirektören har bestämt.

För att uppnå de resultatmål som har ställts på enheten fastställer enhetens chef resultatmål för enhetens verksamhetsenheter Verksamhetsenheterna rapporterar om uppnådda resultatmål för enhetens chef vid tidpunkter som chefen har bestämt.

5 §
Samarbete och arbetarskydd

Samtliga tjänstemän i Skatteförvaltningens chefsuppgifter ska sörja för arbetarskyddet och för att personalen kan inverka på sitt arbete och sin arbetsmiljö på sätt som förutsätts i föreskrifter och avtal om samverkan och arbetarskydd.

6 §
Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur

Enligt lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) finns det inom Skatteförvaltningen enheter som kan ha lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.

Om Skatteförvaltningens enheter bestäms genom statsrådets förordning. För Skatteförvaltningens enhet bestäms resultatmål och fastställs en arbetsordning.

Om verksamhetsenheter bestäms i denna arbetsordning. För en verksamhetsenhet bestäms resultatmål och fastställs en arbetsordning.

I Skatteförvaltningens enhet eller verksamhetsenhet kan dessutom finnas sektioner, kontor, grupper eller andra organisationsdelar som bestäms i arbetsordningen.

7 §
Skatteförvaltningens enheter

Vid informationsförvaltningen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Företagsbeskattningsenheten (Helsingfors);
 2. Personbeskattningsenheten (Helsingfors);
 3. Skatterevisionsenheten (Helsingfors);
 4. Skatteuppbördsenheten (Helsingfors);
 5. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (Helsingfors);
 6. Informationsförvaltningsenheten (Helsingfors);
 7. Stabs- och rättsenheten (Helsingfors);
 8. Enheten för gemensamma tjänster (Helsingfors);
 9. Kommunikationsenheten (Helsingfors);
 10. Förvaltningsenheten (Helsingfors);
 11. Enheten för intern revision (Helsingfors); och
 12. Enheten för utredning av grå ekonomi (Helsingfors).

8 §
Valmis-projektet

Vid skatteförvaltningen finns Valmis-projektet, som ansvarar för att ersätta de operativa datasystemen för beskattning med färdigprogram. I samarbete med vederbörande övriga enheter planerar Valmis-projektet nya verksamhetsmodeller och -processer och sörjer för ibruktagandet av dessa i hela Skatteförvaltningen, styr beredningen av lagändringar som behövs för att målen ska nås, svarar för samarbetet med leverantörer och planerar och genomför de uppgifter inom förändringsledarskap som projektet kräver. Valmis-projektet koordinerar inom sitt uppgiftsområde samarbetet mellan enheterna.

9 §
Ledarskap och beslutsfattning inom Valmis-projektet

Valmis-projektet leds av en projektdirektör som förordnas av generaldirektören. Generaldirektören förordnar en ställföreträdare för projektdirektören på projektdirektörens förslag.

Projektdirektören rapporterar om hur projektet framskrider till generaldirektören och till den styrgrupp för projektet som generaldirektören tillsätter.

Projektdirektören eller den projektdirektören förordnar beslutar om projektets anställning av personer i huvudsyssla och om dessas löner.

I Valmis-projektets verksamhetsregler ges mer ingående bestämmelser om projektets interna organisation och om dess uppgifter och hur dessa organiseras.

10 §
Skatteförvaltningens delegation och samarbetsgruppen för rättsbevakning

Vid Skatteförvaltningen finns Skatteförvaltningens delegation, som stöder ämbetsverkets strategiska planering

Vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns en samarbetsgrupp som stöder rättsbevakningen.

11 §
Förvaltningsorgan

Vid Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd för meddelande av förhandsavgöranden och en skatterättelsenämnd för behandling av beskattningens rättelseyrkanden enligt lagen om Skatteförvaltningen.

12 §
Skatterättelsenämndens sektioner

För behandling av rättelseyrkanden som gäller beskattning finns följande sektioner inom skatterät-telsenämnden (inom parentes huvudsakliga uppgifter och placeringsorter):

Sektion 1 (rättelseyrkanden för skattskyldiga som beskattats vid Ålands skattebyrå; Mariehamn)
Sektion 2 (rättelseyrkanden för skattskyldiga som beskattats vid Koncernskattecentralen; Helsing-fors);
Sektion 3 (rättelseyrkanden som gäller företagsbeskattningen; Helsingfors);
Sektion 4 (rättelseyrkanden som gäller företagsbeskattningen; Helsingfors);
Sektion 5 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Vanda);
Sektion 6 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Vanda);
Sektion 7 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Vanda);
Sektion 8 (rättelseyrkanden som gäller företagsbeskattningen; Åbo);
Sektion 9 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Åbo);
Sektion 10 (rättelseyrkanden som gäller företagsbeskattningen; Tammerfors);
Sektion 11 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Tammerfors);
Sektion 12 (rättelseyrkanden som gäller företags- och personbeskattningen; Kuopio);
Sektion 13 (rättelseyrkanden som gäller företagsbeskattningen; Uleåborg);
Sektion 14 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Uleåborg);
Sektion 15 (de svenskspråkiga rättelseyrkandena, med undantag för de rättelseyrkanden som be-handlas i sektionerna 1 och 2; Vasa);
Sektion 16 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Vasa);
Sektion 17 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Jyväskylä); samt
Sektion 18 (rättelseyrkanden som gäller personbeskattningen; Kouvola).

Med placeringsorten för skatterättelsenämndens sektion avses den ort där sektionen huvudsakligen sammanträder.

13 §
Ordförandena för skatterättelsenämnden

Skatterättelsenämndens ledande ordförande organiserar rättelsenämndens verksamhet på så sätt att det i nämndens avgöranden uppnås en enhetlig avgörandepraxis.

Ordförandena för skatterättelsenämnden verkar som ordförande i skatterättelsenämndens sektioner på det sätt som skatterättelsenämndens ledande ordförande förordnar. Också den ledande ordföranden verkar som ordförande för en av skatterättelsenämndens sektioner.

Skatterättelsenämndens sektioner har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sina uppgifter.  Den ledande ordföranden kan delta i beslutsfattandet bara i den sektion som han eller hon är ordförande för.

Enheternas uppgifter och organisation

14 §
Bestämmelser om organisering av uppgifterna och vedertagen arbetsfördelning

Om organisering av arbetsfördelningen mellan Skatteförvaltningens enheter och inom enheterna bestäms, utöver det som bestämts i statsrådets förordning om Skatteförvaltningens enheter, i denna arbetsordning, i enheternas arbetsordningar, i verksamhetsenheternas arbetsordningar, i resultatmålhandlingarna samt i arbetsledningens kompletterande och preciserande bestämmelser, i anvisningar om arbetsmetoder och i definitioner av regler som avser Skatteförvaltningens datasystem.

Den i praktiken vedertagna arbetsfördelningen kompletterar de i 1 mom. avsedda bestämmelserna.

15 §
Enheternas uppgifter

Skatteförvaltningens enheter utför nedan föreskrivna och andra av generaldirektören förordnade uppgifter.

Skatteförvaltningens enheter:

1) organiserar sin verksamhet och verkar i samarbete med de övriga enheterna så, att riktigheten och enhetligheten förverkligas i Skatteförvaltningens avgöranden;
2) svarar för att Skatteförvaltningens arbetsgivar- och personalpolitiska linjedragningar genomförs enhetligt i respektive enhet;
3) utvecklar verksamheten inom sitt uppgiftsområde;
4) utvecklar i samarbete med Informationsförvaltningsenheten och andra enheter datasystem som hör till enhetens uppgiftsområde;
5) svarar inom enhetens uppgiftområde för nationellt och internationellt samarbete med myndigheter och intressegrupper, informationsutbyte, handräckning samt andra uppgifter som härrör från internationella skatteavtal;
6) medverkar i förberedning av föreskrifter som hör till enhetens uppgiftsområde;
7) medverkar i förberedning av föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen samt i förberedning av andra bestämmelser och anvisningar som generaldirektören fastställer och som gäller enhetens uppgiftsområde, vid behov i samarbete med Stabs- och rättsenheten;
8) medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma hantering av skatterisker samt i planering och genomförande av skattegranskningen och annat skattekontroll till den del som gäller enhetens uppgiftsområde; och
9) medverkar till den del som gäller enhetens uppgiftsområde i Skatteförvaltningens gemensamma planering och genomförande av tjänster, kommunikation med kunder och intressegrupper samt marknadsföring.

16 §
Samarbete

Skatteförvaltningens enheter och tjänstemän ska verka i samarbete för att uppnå Skatteförvaltningens målsättningar.

17 §
Samarbete som gäller direktiv

Den enhet inom Skatteförvaltningen, till vars uppgift i denna arbetsordning fastställs utfärdande av tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och andra motsvarande direktiv, förbereder anvisningarna i samarbete med övriga enheter i den omfattning som anses vara ändamålsenligt.

18 §
Samarbete i informationsförvaltningsuppgifter

Informationsförvaltningsenheten och Skatteförvaltningens övriga enheter samarbetar i syftet att utnyttja och utveckla datatekniken effektivt. Varje enhet inom Skatteförvaltningen sköter följande informationsförvaltningsuppgifter:

 1. framställer utvecklingsinitiativ för Enheten för gemensamma tjänster och för Skatteförvaltningens utvecklingsledningsgrupp genom att definiera innehållet i olika projekt och prioritera projekt i enlighet med Skatteförvaltningens strategiska linjedragningar;
 2. övervakar och styr utvecklingsprojekt som beslutats att genomföras samt fattar prioriteringsbeslut som avser deras innehåll med iakttagande av linjedragningar som Skatteförvaltningens utvecklingsledningsgrupp har antagit; och
 3. svarar för genomförandet av utvecklingsprojekt samt ibruktagandet av datatekniska tillämpningar och planeringen av hur dessa utvecklas.

19 §
Regionalt samarbete

Skatteförvaltningens enheter ska samarbeta regionalt i uppgifter som avser:

 1. verkställande av beskattningen, serviceproduktion och skattekontroll;
 2. säkerhet och lokaliteter;
 3. utnyttjande av personalresurser, samt
 4. samarbete med intressegrupper.

Enheten för gemensamma tjänster, Stabs- och rättsenheten samt Förvaltningsenheten styr, utvecklar och uppföljer det regionala samarbetet till den del som gäller respektive enhets uppgiftsområde.

Personbeskattningsenhetens skatteverk koordinerar organiseringen av det regionala samarbetet.

Samarbetet ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt så att Skatteförvaltningens funktionella och ekonomiska målsättningar samt lokala omständigheter tas i beaktande.

Företagsbeskattningsenheten
20 §
Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Företagsbeskattningen:

 1. verkställer beskattningen av samfund och samfällda förmåner och utövar skattekontroll, såvida annat inte bestäms nedan; samt
 2. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och gemensamma anvisningar om arbetsmetoder som avser beskattning av samfund och samfällda förmåner eller är gemensamma för alla former av företag.

Företagsbeskattningen har även följande uppgifter:

 1. handlägger inom sitt uppgiftsområde ärenden som gäller enskilda skattskyldiga och kräver sådant avtalsförfarande som avses i internationella avtal, internprissättningsärenden undantagna;
 2. utför uppgifterna som anknyter till ansökningsförfarandet i samband med återbäring av moms som hänför sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäring av de mervärdesskatter som ingår i de anskaffningar som en i en medlemsstat i Europeiska unionen eller utanför Europeiska unionen etablerad näringsidkare har gjort i Finland och en i Finland etablerad näringsidkare har gjort i en annan medlemsstat;
 3. utför uppgifterna som gäller ansökningsförfarandet i samband med återbäring av moms som ingår i diplomatiska anskaffningar samt i anskaffningar som Europeiska gemenskapernas förvaltningsorgan har gjort;
 4. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller;
 5. handlägger ärenden som gäller skattskyldig som använder ett i mervärdesskattelagen avsett specialsystem för elektroniska tjänster; och
 6. upprätthåller registret över utländska egendomsförvaltare.

21 §
Företagsbeskattningsenhetens organisation

Vid Företagsbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Koncernskattecentralen (Helsingfors);
 2. Nylands företagsskattebyrå (Helsingfors);
 3. Savolax-Karelens företagsskattebyrå (Kuopio);
 4. Centrala Finlands företagsskattebyrå (Tammerfors);
 5. Sydvästra Finlands företagsskattebyrå (Åbo)
 6. Västra Finlands företagsskattebyrå (Vasa);
 7. Sydöstra Finlands företagsskattebyrå (Kouvola); och
 8. Norra Finlands företagsskattebyrå (Rovaniemi).

22 §
Särskilda bestämmelser om Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Koncernskattecentralen verkställer beskattningen av följande samfund:

 1. av Finansinspektionen övervakade liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag, samfund som verkar på kreditmarknaden samt motsvarande utländska försäkringsbolags och kreditinstituts fasta driftställen och filialer i Finland;
 2. europabolag och europaandelslag;
 3. bolag som avses i 1 § i aktiebolagslagen och vars aktie är föremål för offentlig handel;
 4. moderbolag, som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut och vilkas omsättning eller i koncernbokslutet beräknade omsättning är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader;
 5. enskilda bolag och med en koncern likställbara grupper som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut, såvida omsättningen hos det enskilda bolaget eller gruppen är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader; och
 6. skattskyldiga som beskattas enligt tonnageskattelagen (476/2002); och
 7. bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag och hyr ut bostäder.

Om ett i punkterna 1–5 ovan avsett samfund hör till en i bokföringslagen avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen även beskattningen av andra samfund som hör till koncernen bortsett från ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om ett i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsett företagsarrangemang inträffar i en ovan avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen beskattningen av de nya bolag som grundas i samband med företagsarrangemanget. Koncernskattecentralen verkställer också beskattningen av ett bolag som köper ett bolag som avses i punkterna 5 eller 6 ovan.

Koncernskattecentraler utför skattegranskningen av de samfund, vilkas beskattningsuppgift har förordnats som dess uppgift.

Koncernskattecentralen är kontaktmyndighet i samband med övervakning av EU-gemenskapsintern handel.

23 §
Internprissättningsprojektet

Inom Företagsbeskattningsenheten finns ett internprissättningsprojekt, som ansvarar för Skatteförvaltningens centraliserade internprissättningsuppgifter. 

Internprissättningsprojektet utför centraliserat beskattningsuppgifter och skatterevisioner i anknytning till internprissättningen samt handlägger internprissättning i ärenden som gäller enskilda skattskyldiga och kräver sådant ömsesidigt avtalsförfarande såsom avses i internationella avtal.

Internprissättningsprojektet kan avtala med en annan enhet inom Skatteförvaltningen om att denna handlägger internprissättningsuppgifter.

Personbeskattningsenheten
24 §
Personbeskattningsenhetens uppgifter

Personbeskattningen:

 1. verkställer beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner samt utför skattekontroll;
 2. verkställer skatterevisioner av primärproducenterna.
 3. verkställer fastighetsbeskattningen av samfund och samfällda förmåner;
 4. verkställer arvs- och gåvobeskattningen
 5. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller;
 6. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar som hör till dess uppgiftsområde till den del uppgiften inte med stöd av 20 § ankommer Företagsbeskattningsenheten; och
 7. ger skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar som avser beskattning.

Inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner som har hemvist inom landskapet Åland samt därtill anknytande förskottsuppbörd verkställs av Ålands skattebyrå.

25 §
Personbeskattningsenheten organisation

Vid Skatteuppbörden finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Ålands skattebyrå (Mariehamn);
 2. Södra Karelens skattebyrå (Villmanstrand);
 3. Södra Savolax skattebyrå (S:t Michel);
 4. Södra Österbottens skattebyrå (Seinäjoki);
 5. Floddalarnas skattebyrå (Ylivieska);
 6. Kajanalands skattebyrå (Kajana);
 7. Mellersta Österbottens skattebyrå (Karleby)
 8. Mellersta Finlands skattebyrå (Jyväskylä);
 9. Kymmenedalens skattebyrå (Kouvola);
 10. Lapplands skattebyrå (Rovaniemi)
 11. Kustlapplands skattebyrå (Kemi);
 12. Norra Karelens skattebyrå (Joensuu);
 13. Norra Savolax skattebyrå (Kuopio)
 14. Österbottens skattebyrå (Vasa)
 15. Norra Österbottens skattebyrå (Uleåborg);
 16. Päijänne-Tavastlands skattebyrå (Lahtis)
 17. Huvudstadsregionens skattebyrå (Vanda);
 18. Satakunda skattebyrå (Björneborg);
 19. Centrala Finlands företagsskattebyrå (Tammerfors);
 20. Nylands skattebyrå (Träskända); och
 21. Egentliga Finlands skattebyrå (Åbo);

Skatterevisionsenheten
26 §
Skatterevisionsenhetens uppgifter

 

Skatterevisionen

 1. utför skatterevisioner;
 2. övervakar gemenskapsintern handel inom EU och utnämner för detta ändamål det centrala kontaktkontoret och verksamhetsenheterna som fungerar som kontaktmyndigheter;
 3. utför annan skattekontroll i samarbete med Skatteförvaltningens övriga enheter;
 4. tillhandahåller informationstjänster som understöder skattekontrollen;
 5. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar om arbetsmetoder och andra anvisningar som avser enhetens uppgiftsområde; och
 6. kan överlåta uppgifter på eget initiativ till andra myndigheter då ärendet i fråga hänför sig till skatterevisionsenhetens uppgifter.

27 §
Skatterevisionsenhetens organisation

Vid Skatterevisionen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Nylands skatterevisionsenhet (Helsingfors);
 2. Östra Finlands skatterevisionsenhet (Kouvola)
 3. Centrala Finlands skatterevisionsenhet (Tammerfors)
 4. Västra Finlands skatterevisionsenhet (Åbo); och
 5. Norra Finlands skatterevisionsenhet (Uleåborg).

Skatteuppbördsenheten
28 §
Skatteuppbördsenhetens uppgifter

Skatteuppbörden:

 1. uppbär och återbetalar skatter och avgifter samt registrerar skattemedel;
 2. indriver skatterna och avgifterna, handlägger ärenden som hänför sig till anstånd och befrielse från skatt;
 3. anmäler ärenden som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattning eller ärenden som gäller bokföringsbrott till förundersökningsmyndigheten samt för talan i brottmål och i ärenden som gäller skadestånd till följd av brott;
 4. använder Skatteförvaltningens rätt att överlåta uppgifter på eget initiativ till den del inte något annat följer av 26 § 6 punkten;
 5. redovisar skatterna och avgifterna till skattetagare samt indriver beskattningskostnaderna;
 6. producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller;
 7. svarar för skattekontoförfarandet samt för anknytande uppgifter som hänför sig till periodövervakning av skatter och årsövervakning av arbetsgivarprestationer, och
 8. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar samt anvisningar om arbetsmetoder som gäller skatteuppbörd och indrivning.

29 §
Skatteuppbördsenhetens organisation

Vid Skatteuppbörden finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Östra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Kuopio)
 2. Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Åbo)
 3. Norra Finlands indrivningsenhet (Uleåborg);
 4. Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Tavastehus)
 5. Nylands indrivningsenhet (Vanda).

Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet handlägger ärenden som hänför sig till redovisningen av skatter och betalningar och indrivningen av beskattningskostnader.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

30 §
Uppgifter för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt handlägger de ärenden med anknytning till bevakningen av skattetagarnas rätt vars avgörande har föreskrivits eller förordnats som enhetens uppgift.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt förmedlar förvaltningsdomstolarnas beskattningsbeslut till de enheter som ansvarar för styrfunktionerna inom Skatteförvaltningen på det sätt som enheterna kommer överens sinsemellan.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt lämnar ut uppgifterna för bevakning av skattetagarnas rätt som skattetagarna själv utför.

31 §
Organisationen av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har inga verksamhetsenheter.

Informationsförvaltningsenheten

32 §
Informationsförvaltningsenhetens uppgifter

Informationsförvaltningen:

 1. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska riktlinjer och arkitektur;
 2. svarar för Skatteförvaltningens datatekniska infrastruktur samt för upphandling av därtill hörande anordningar, system och tjänster;
 3. svarar för Skatteförvaltningens informationsplanering;
 4. svarar för de metoder som tillämpas inom Skatteförvaltningens systemarbete samt för de stödsystem och gemensamma tjänster som beskattningssystemen och den elektroniska kommunikationen behöver;
 5. svarar för aktualiteten och utvecklingen av Skatteförvaltningens informationssäkerhetslösningar samt övervakar iakttagande av informationssäkerheten i samarbete med Skatteförvaltningens säkerhetsorganisation;
 6. ger från beskattningens datasystem i elektronisk eller skriftlig form de uppgifter som lämnas i form av massutlämnanden;
 7. svarar för identifieringstjänsten som avses i 2 a § i lagen om Skatteförvaltningen;
 8. svarar för Skatteförvaltningens automatiserade produktion, blankettplanering, blankettservice, tryckningsarbeten och posttjänster;
 9. svarar för Skatteförvaltningens tillämpningsutvecklingsstöd, det centraliserade stödet för systemen i samband med produktionen samt för de allmänna uppgifter som hänför sig till tillämpningen av datatekniken;
 10. svarar för den styrning som hänför sig till dess uppgiftsområde;
 11. svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystemen i samarbete med de enheter som använder datasystemen;
 12. svarar för valet och anskaffningen av Skatteförvaltningens datatekniktjänster, inklusive externa tjänster; och
 13. bereder stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster för generaldirektörens avgörande.

33 §
Informationsförvaltningsenhetens organisation

Vid informationsförvaltningen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Produktionsenheten (Jyväskylä);
 2. Enheten för användarstöd (Kuopio); och
 3. Dataprogramenheten (Helsingfors).

Stabs- och rättsenheten

34 §
Stabs- och rättsenhetens uppgifter

Stabs- och rättsenheten:

 1. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens lednings-, styrnings- och planeringssystem;
 2. svarar för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, för utarbetande av därtill anknytande handlingar och för styrning av enheterna samt för beredning av Skatteförvaltningens strategi;
 3. svarar för Skatteförvaltningens controllerfunktion;
 4. bereder och föredrar förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande.
 5. bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande de föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen, harmoniseringsanvisningar som generaldirektören fastställer samt andra utlåtanden och utredningar som kräver juridiskt specialkunnande;
 6. koordinerar Skatteförvaltningens författningsförberedningsuppgifter och deltar i författningsförberedningen samt medarbetar med Skatteförvaltningens enheter i ärenden som anknyter till verkställande av lagstiftningen;
 7. bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens gemensamma anvisningar som hänför sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen och deltar i beredningen av anvisningar som hör till andra enheters uppgiftsområde samt svarar för expertuppgifter inom informationsrättens område;
 8. utför Skatteförvaltningens andra gemensamma uppgifter som kräver juridiskt specialkunnande;
 9. svarar för styrning och uppföljning som hänför sig till Skatteförvaltningens övergripande säkerhet; och
 10. utför andra stabsuppgifter samt uppdrag och utredningar som generaldirektören bestämmer.

35 §
Stabs- och rättsenhetens organisation

Stabs- och rättsenheten har inga verksamhetsenheter.

Den grupp inom Stabs- och rättsenheten som svarar för de uppgifter som avses i 32 § 4–8 punkter ovan benämns Skatteförvaltningens rättsenhet.

Enheten för gemensamma tjänster

36 §
Uppgifter för Enheten för gemensamma tjänster

Gemensamma tjänster:

 1. leder och för sin del genomför hanteringen av skatterisker;
 2. leder den elektroniska kontaktcentralfunktionen och utför Skatteförvaltningens samtalsförmedlingsuppgifter;
 3. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens tjänster och nätkommunikation samt bereder samtjänstavtal med andra myndigheter för generaldirektörens avgörande;
 4. koordinerar sammanjämkandet av Skatteförvaltningens övriga enheters utvecklingsinitiativ samt omfattande utvecklingsprojekt;
 5. utvecklar och koordinerar hanteringen av beskattningens dataflöde samt enhetligheten hos förfarandena;
 6. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens kvalitetsverksamhet;
 7. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens internationella samarbete med myndigheter och intressegrupper;
 8. svarar för det elektroniska utlämnandet av beskattningsuppgifter;
 9. behandlar ansökningar enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621);
 10. svarar för produktionen av gemensam statistik som beskriver beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet; och
 11. svarar för underhållet av Personbeskattningens planeringsmodell (HVS-modellen).

37 §
Organisation av Enheten för gemensamma tjänster

Enheten för gemensamma tjänster har inga verksamhetsenheter.

Kommunikationsenheten

38 §
Kommunikationsenhetens uppgifter

Kommunikationsenheten:

 1. svarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, allmänna styrning av marknadsföring, media- och annan kommunikation, innehållet i det visuella utseendet samt andra gemensamma kommunikationsuppgifter; och
 2. bistår Skatteförvaltningens ledning och enheter med planering och genomförande av kommunikation som gäller hela Skatteförvaltningen samt med att följa upp kommunikationens effektivitet.

39 §
Kommunikationsenhetens organisation

Kommunikationsenheten har inga verksamhetsenheter.

Förvaltningsenheten

40 §
Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten:

 1. bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens arbetsordning samt förslag till föreskrifter om Skatteförvaltningens organisation och förvaltning;
 2. svarar för Skatteförvaltningens arbetsgivaruppgifter och beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna;
 3. svarar för produktionen av tjänster för Skatteförvaltningens personal;
 4. svarar för den gemensamma utvecklingen av Skatteförvaltningens personal;
 5. svarar för produktionen av Skatteförvaltningens gemensamma tjänster inom dokumenthantering, materialförvaltning, reseförvaltning, lokalitetsförvaltning och interna tjänster samt för hyrande av lokaliteter och andra utrymmen och för lokalitetssäkerheten;
 6. stöder det regionala samarbetet mellan Skatteförvaltningens enheter;
 7. bereder för generaldirektörens avgörande ärenden som gäller inrättande, indragning samt överföring och placering från en enhet till en annan av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet;
 8. handlägger ärenden som gäller inrättande, indragning samt överföring och placering av tjänster från en av Skatteförvaltningens enheter till en annan eller mellan Skatteförvaltningen och ett annat statligt ämbetsverk, frånsett tjänster som nämns i 7 punkten ovan och generaldirektörstjänsten;
 9. avgör på föredragning av enheten de ärenden som gäller fastställande av personligt tilläggsarvode eller avtal om anställningsförhållandevillkor i enlighet med statstjänstemannalagen frånsett de tjänster som nämns ovan i 7 punkten och tjänsten som generaldirektör;
 10. avgör på förslag av en enhet ärenden som gäller höjning av kravnivån för en tjänstemans uppgift med mer än två kravnivåer då tjänstemannen väljs till uppgiften genom interna tjänste- och uppgiftsarrangemang inom Skatteförvaltningen (intern rekrytering);
 11. svarar för beredningen av ärenden som gäller bildandet av skatterättelsenämnder för generaldirektörens avgörande;
 12. bereder för generaldirektörens avgörande arbetsgivartjänstemännens lönesättning samt ärenden som gäller grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation samt i samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt;
 13. svarar för de på statens bokföringsenhet ankommande uppgifter som hänför sig till Skatteförvaltningen; 
 14. svarar för Skatteförvaltningens ekonomiförvaltningstjänster såsom budgetering, bokföring, kostnadsberäkning och rapportering;
 15. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar som hör till dess uppgiftsområde; och
 16. handlägger de ärenden som inte hör till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen och om vilka generaldirektören inte har förordnat annat.

41 §
Förvaltningsenhetens organisation

Vid Förvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

 1. Enheten för personaltjänster (Helsingfors)
 2. Enheten för ekonomiska tjänster (Helsingfors); och
 3. Enheten för lokalitetstjänster (Helsingfors)

I Förvaltningsenheten finns arbetsgivartjänster, vilkas innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att handlägga statens personalförvaltningsärenden.

Enheten för intern revision

42 §
Uppgifter för Enheten för intern revision

Enheten för intern revision svarar för Skatteförvaltningens interna revision.

43 §
Organisation av Enheten för intern revision

Enheten för intern revision har inga verksamhetsenheter.

Enheten för utredning av grå ekonomi

44 §
Uppgifter för Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi handlägger ärenden som förordnats såsom dess uppgift samt övriga ärenden som ålagts enheten.

45 §
Organisation av Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har inga verksamhetsenheter.

Generaldirektörens beslutanderätt

46 §
Ärenden som avgörs av generaldirektören

Utöver vad lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen föreskriver om ärenden som avgörs av generaldirektören, avgör generaldirektören ärenden som gäller:

 1. Skatteförvaltningens utlåtanden till statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk, dataombudsmannen eller i lagstiftnings- och andra vittgående ärenden till statsrådet eller ett ministerium, ett centralt ämbetsverk eller en annan motsvarande myndighet;
 2. Skatteförvaltningens strategi för placering av kontor och samserviceavtal med andra myndigheter;
 3. ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal;
 4. kollektiv uppsägning, kollektiv överföring till deltid samt permittering av tjänstemän;
 5. utnämning av den chef vid Förvaltningsenheten som svarar för personalärenden samt utnämning av de tjänstemän, som bereder rättsnormer som ska utfärdas av Skatteförvaltningen;
 6. uppsägning och avstängning från tjänsteutövning av och varning till de tjänstemän, som har stadgats eller bestämts att utnämnas av generaldirektören;
 7. förordnande av medlemmar i skatterättelsenämnden;
 8. bildande av skatterättelsenämnder;
 9. inrättande, indragning och överföring och placering från en enhet till en annan av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet;
 10. arbetsgivartjänstemännens lönesättning;
 11. anvisningar, som gäller uppgiftsområdet för flera än en Skatteförvaltningens enhet, frånsett om generaldirektören förordnat att anvisningarna ska utfärdas av någon av Skatteförvaltningens enheter; och
 12. stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster.

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som avses i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen samt de ärenden som avses ovan i punkterna 1–10. De ärenden som gäller Skatteförvaltningens resultatmål avgör generaldirektören dock på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet.

De ärenden som avses ovan i punkt 12 avgör generaldirektören på föredragning eller genom att på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet underteckna det upphandlingsavtal eller den beställningshandling som rör ärendet.

Övriga bestämmelser

47 §
Placering av tjänster, tjänstledighet och vissa andra beslut som rör tjänsterna

Skatteförvaltningens enheter fattar de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) fattas av ämbetsverket i fråga och som ovan inte har bestämts att avgöras av generaldirektören eller handläggas av Förvaltningsenheten.

48 §
Avgörande av förvaltningsklagan

En klagan som på grund av en enhet inom Skatteförvaltningen eller dess tjänstemans verksamhet har riktats till en enhet inom Skatteförvaltningen avgörs av enhetens chef om inte annat föranleds av 33 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

49 §
Underrättelser till generaldirektören

Skatteförvaltningens enheter ska hålla generaldirektören informerad om de principiellt eller på annat sätt viktiga ärenden som hör till enhetens uppgiftsområde.

50 §
Utlämnande av beskattningsuppgifter

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skattegranskningsenheten och Skatteuppbördsenheten utövar inom sitt uppgiftsområde rätten att lämna ut uppgifter på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

51 §
Registeransvarigs uppgifter samt utlämnande av registerutdrag och intyg

Skatteförvaltningens samtliga enheter sköter för sitt uppgiftsområdes del de uppgifter som ankommer på datasystemets registeransvarige.

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skattegranskningsenheten och Skatteuppbördsenheten lämnar ut enskilda utdrag och intyg från Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

52 §
Annat förande av talan

Vid talan hos domstol, andra myndigheter, vid skiljeförfarande och i avtal i enlighet med 29 § i lagen om Skatteförvaltningen förs talan av den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgiftsområde ärendet hör eller som det särskilt åläggs.

53 §
Bestämmandet av behörighet i vissa fall

Ett ärende som rör två eller flera enheters behörighet handläggs av den enhet till vars uppgiftsområde ärendet huvudsakligen hör. Om det inte på dessa grunder kan avgöras vilken enhet som är behörig eller om det annars är oklart till vilken enhets uppgiftsområde handläggningen av ärendet hör bestämmer generaldirektören vilken enhet som ska handlägga ärendet.

Enheterna kan i ett enskilt ärende eller en enskild grupp av ärenden komma överens om en arbetsfördelning som avviker från denna arbetsordning, om detta är ändamålsenligt med tanke på handläggningen av ärendet.

Om ett ärende som ska handläggas av en enhet även rör en annan enhets verksamhet ska man vid beredningen av ärendet förhandla med de behöriga tjänstemännen vid enheten i fråga.

En enhet inom Skatteförvaltningen kan avgöra ett ärende som annars skulle höra till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen, om enheten med stöd av denna arbetsordning kan utfärda en tillämpningsanvisning eller tolkningsrekommendation i ärendet.

54 §
Tillämpning på personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som ovan sagts om tjänstemän tillämpas även på personal i arbetsavtalsförhållande. Däremot kan endast en person i tjänsteförhållande fungera som föredragande.

Ikraftträdande

55 §
Ikraftträdandestadgande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 februari 2013.

 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande förvaltningsjurist Markku Lehtonen