Skatteförvaltningens arbetsordning

Har getts
21.12.2017
Diarienummer
A86/00 01 00/2017
Giltighet
1.1.2018 - Tills vidare

Med stöd av 6 § 1 mom., 8 § 3 mom., 10 § 3 mom., 20 § 1 mom., 33 § 1 mom. och 35 § 5 mom. i lagen om Skatteförvaltningen den 11 juni 2010 (503/2010) ges Skatteförvaltningen följande arbetsordning:

Allmänt

1 §

Tillämpning

Bestämmelserna i denna arbetsordning gäller för Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter samt om organiseringen av dem och om huvudkontoren, utöver övriga bestämmelser eller föreskrifter.

I Skatteförvaltningens ekonomistadgar, reglemente för upphandling och reglemente för intern revision föreskrivs utöver vad som i övrigt har föreskrivits om ekonomiförvaltningens organisation och uppgifter, förfaranden och ansvar på Skatteförvaltningen och om intern revision.

Ledning och organisation

2 §

Ledning

Skatteförvaltningen leds av generaldirektören.

Enheterna inom Skatteförvaltningen leds av enhetens chefer.

Enheten kan ha sådana uppgifter som hänför sig till ledningen, styrningen eller utvecklingen av processer som anknyter till andra enheters uppgifter på sätt som föreskrivs i denna arbetsordning.


3 §

Skatteförvaltningens ledningsgrupp

Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp, som biträder generaldirektören och cheferna för Skatteförvaltningens enheter vid ledning av Skatteförvaltningen verksamhet och vid beslutsfattande som gäller allmänna riktlinjer.

Ledningsgruppen består av generaldirektören, cheferna för Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skatteuppbördsenheten, Kundserviceenheten, Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten, Förvaltningsenheten, Stabs- och rättsenheten och Kommunikationsenheten samt Valmis-projektets projektdirektör, av generaldirektören utsedda andra tjänstemän samt av personalens representant.

Skatteförvaltningens ledningsgrupp behandlar:

 1. strategiska riktlinjer som gäller Skatteförvaltningen samt planeringen av verkställandet och uppföljningen av genomförandet av strategin,
 2. Skatteförvaltningens periodiska planer och budget,
 3. ärenden som gäller Skatteförvaltningens organisation och arbetsordning,
 4. Skatteförvaltningens gemensamma operativa ärenden och ärenden i anknytning till den operativa verksamhetens tyngdpunkter och resurser,
 5. uppföljningen av processer och reageringen på avvikelser,
 6. riktlinjerna som gäller Skatteförvaltningens internationella samarbete,
 7. projekt och förändringar i dem som kommer från Utvecklingens styrgrupp till behandling i ledningsgruppen,
 8. hanteringen av skatterisker,
 9. övriga ärenden och riktlinjer som gäller hela Skatteförvaltningen och som förutsätter gemensam behandling.

4 §

Utvecklingens styrgrupp

Utvecklingens styrgrupp stöder Skatteförvaltningens utvecklingsverksamhet och till gruppen hör de tjänstemän från Skatteförvaltningen som generaldirektören utsett. Utvecklingens styrgrupp har som uppgift att se till att utvecklandet följer de strategiska målen.

Utvecklingens styrgrupp behandlar ärenden som gäller pågående utvecklingsprojekt och därtill anknytande projekt samt bereder ärenden som avses i 3 § 3 mom. 7 punkten för behandling i Skatteförvaltningens ledningsgrupp.

5 §

Resultatstyrning

För att uppnå de resultatmål som har ställts på Skatteförvaltningen fastställer generaldirektören resultatmål för Skatteförvaltningens enheter. Enheterna rapporterar om uppnådda resultatmål till generaldirektören vid de tidpunkter som generaldirektören har bestämt.

För att uppnå de resultatmål som har ställts på enheten fastställer enhetens chef mål för enhetens processer och verksamhetsenheter. Processernas ägare och verksamhetsenheternas chefer rapporterar om uppnådda resultatmål till enhetens chef vid de tidpunkter som chefen har bestämt.


6 §

Processtyrning

Skatteförvaltningens processtyrning:
1) stöder beslutsfattandet för Skatteförvaltningens ledning vid identifiering, prioritering och inriktande av processernas utvecklingsbehov,
2) leder utförandet av uppgifterna i Skatteförvaltningens enheter enligt enhetliga förfaranden.

7 §

Kärnprocesser och stödprocesser

Skatteförvaltningen har kärn- och stödprocesser som lyder under respektive enhets ledning. Enheterna utser processägare för kärn- och stödprocesserna och deras eventuella delprocesser. Processägaren ska samarbeta med Skatteförvaltningens processnätverk och med andra parter som är viktiga för processen i fråga över enhetsgränserna.

Skatteförvaltningens kärnprocesser är Föregripande handledning, Rådgivning och Skattekontroll.

Skatteförvaltningens processnätverk består av processernas ledningsgrupper och utvecklingsgrupper. Processernas ledningsgrupper är enhetsinterna grupper som leder kärnprocessernas delprocesser. Processernas utvecklingsgrupper verkar på hela Skatteförvaltningens nivå.

8 §

Processernas samarbetsgrupp

Inom Skatteförvaltningen finns en samarbetsgrupp för kärnprocesserna som stödjer samarbetet mellan processerna. Till samarbetsgruppen för kärnprocesserna hör representanter för Skattekontrollsprocessen, Processen för förgripande handledning och Rådgivningsprocessen samt en representant för Valmis-projektet.

Processernas samarbetsgrupp:

1) behandlar och avtalar om harmoniseringsbehov som Valmis-projektet ställer på processernas innehåll och förfaranden,
2) identifierar hur omfattande och hurdana verkningar de utvecklingsprocesser har som är i förberedelsefasen, anpassar processernas utvecklingsbehov till varandra och gör förslag till Skatteförvaltningens ledningsgrupp och Skatteförvaltningens enheter om hur de olika utvecklingsbehoven ska prioriteras.


9 §

Processernas utvecklingsgrupper

Skatteförvaltningens alla kärn- och stödprocesser har en utvecklingsgrupp som har i uppgift att:

 1. över enhetsgränser följa upp processens prestationsförmåga och hur den når uppställda mål,
 2. göra förslag till enheterna för att utveckla processen och prioritera dess utvecklingsåtgärder,
 3. följa upp hur de utvecklingsåtgärder man beslutat om har genomförts och målen nåtts,
 4. förbereda utvecklingsåtgärder för processen på uppdrag av Skatteförvaltningens ledningsgrupp.

Processen för föregripande handledning och Rådgivningsprocessen har en gemensam utvecklingsgrupp.

Generaldirektören utser utvecklingsgrupperna för Skattekontrollsprocessen, Processen för föregripande handledning och Rådgivningsprocessen samt utnämner ordföranden för dem. För de övriga processerna fastställs sammansättningen för utvecklingsgrupperna av chefen för enheten som ansvarar för processen i fråga tillsammans med processägaren i den ansvariga enheten.

10 §

Processernas ledningsgrupper

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten och Skatteuppbördsenheten har för sina kärnprocessers delprocesser ledningsgrupper som:

 1. styr processens grundläggande verksamhet inom enheten i enlighet med de mål som enhetens ledning har satt upp,
 2. definierar det kunnande som behövs i processen,
 3. identifierar processens kapacitet i enheten och svarar för utvecklandet av den och
 4. samarbetar med processernas utvecklingsgrupper och samarbetsgrupp i ärenden som har verkningar utanför den egna processen.

Till ledningsgruppen för en process hör en processägare som tillsatts av enheten samt andra personer som processägaren och enhetschefen utsett tillsammans.

11 §

Samverkan och arbetarskydd

Samtliga tjänstemän som verkar i chefsuppgifter vid Skatteförvaltningen ska sörja för arbetarskyddet och för att personalen kan inverka på sitt arbete och sin arbetsmiljö på sätt som förutsätts i föreskrifter och avtal om samverkan och arbetarskydd.

12 §

Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur

Enligt lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) finns det inom Skatteförvaltningen enheter som kan ha lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.

Om Skatteförvaltningens enheter föreskrivs genom statsrådets förordning. För Skatteförvaltningens enhet bestäms resultatmål och fastställs en arbetsordning.

Om verksamhetsenheterna föreskrivs i denna arbetsordning. Det sätts upp mål och fastställs en arbetsordning för varje verksamhetsenhet.

Varje enhet inom Skatteförvaltningen, med undantag av Enheten för intern revision, Kommunikationsenheten och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, har en ledningsgrupp vars medlemmar utses av enhetens chef. Varje ledningsgrupp har också en representant som personalen utsett inom sig.

Vid Skatteförvaltningens enheter eller verksamhetsenheter kan det dessutom finnas sektioner, kontor, grupper eller andra organisationsdelar som föreskrivs i arbetsordningen.

13 §

Skatteförvaltningens enheter

Vid Skatteförvaltningen finns följande enheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Företagsbeskattningsenheten (Helsingfors),
 2. Personbeskattningsenheten (Helsingfors),
 3. Skatteuppbördsenheten (Helsingfors),
 4. Kundserviceenheten (Helsingfors),
 5. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (Helsingfors),
 6. Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten (Helsingfors),
 7. Stabs- och rättsenheten (Helsingfors),
 8. Kommunikationsenheten (Helsingfors),
 9. Förvaltningsenheten (Helsingfors),
 10. Enheten för intern revision (Helsingfors),
 11. Enheten för utredning av grå ekonomi (Helsingfors),
 12. Inkomstregisterenheten (Helsingfors).

14 §

Valmis-projektet

Valmis-projektet vid Skatteförvaltningen ansvarar för ersättandet av de operativa datasystemen för beskattning med ett färdigprogram. I samarbete med vederbörande enheter inom Skatteförvaltningen planerar Valmis-projektet nya verksamhetsmodeller och -processer och sörjer för ibruktagandet av dessa inom hela Skatteförvaltningen, styr beredningen av lagändringar som behövs för att målen ska nås, svarar för samarbetet med leverantörer samt planerar och genomför de uppgifter inom förändringsledarskap som projektet kräver. Valmis-projektet koordinerar samarbetet mellan enheterna inom sitt uppgiftsområde.

15 §

Ledning och beslutsfattande inom Valmis-projektet

Valmis-projektet leds av en projektdirektör som förordnas av generaldirektören. Generaldirektören förordnar en ställföreträdare för projektdirektören på projektdirektörens förslag.

Projektdirektören rapporterar om hur projektet framskrider till generaldirektören och till den styrgrupp för projektet som generaldirektören tillsätter.

Projektdirektören eller den som projektdirektören förordnat fattar beslut om anställandet av personer för projektet till tjänst som är huvudsyssla och om deras löner.

16 §

Skatteförvaltningens delegation

Skatteförvaltningens delegation stöder Skatteförvaltningens strategiska planering.

17 §

Förvaltningsorgan

Vid Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd som meddelar förhandsavgöranden och en skatterättelsenämnd som behandlar begäranden om omprövning såsom det föreskrivs i lagen om Skatteförvaltningen.

18 §

Skatterättelsenämndens sektioner

För behandling av begäranden om omprövning finns följande sektioner inom skatterättelsenämnden (inom parentes huvudsakliga uppgifter och placeringsorter):

Sektion 1 (begäranden om omprövning för företagskunder, begäranden om omprövning för skattskyldiga som beskattats vid Koncernskattecentralen, Helsingfors),
Sektion 2 (begäranden om omprövning för företagskunder, Helsingfors),
Sektion 3 (begäranden om omprövning som gäller mervärdesbeskattningen, Helsingfors),
Sektion 4 (begäranden om omprövning för personkunder, Vanda),
Sektion 5 (begäranden om omprövning för personkunder, Vanda),
Sektion 6 (begäranden om omprövning för personkunder, Vanda),
Sektion 7 (begäranden om omprövning för företagskunder, Åbo),
Sektion 8 (begäranden om omprövning för personkunder, Åbo),
Sektion 9 (begäranden om omprövning för personkunder, Åbo),
Sektion 10 (begäranden om omprövning på svenska, med undantag för de begäranden om omprövning som ska behandlas i sektionerna 1 och 16; Vasa),
Sektion 11 (begäranden om omprövning för företagskunder, Tammerfors),
Sektion 12 (begäranden om omprövning för personkunder, Tammerfors),
Sektion 13 (begäranden om omprövning för personkunder, Tammerfors),
Sektion 14 (begäranden om omprövning för företagskunder, Uleåborg),
Sektion 15 (begäranden om omprövning för personkunder, Uleåborg),
Sektion 16 (begäranden om omprövning för skattskyldiga som beskattats vid Ålands skattebyrå, Mariehamn).

Med placeringsorten för skatterättelsenämndens sektion avses den ort där sektionen huvudsakligen sammanträder.

19 §

Ordförandena för skatterättelsenämnden

Skatterättelsenämndens ledande ordförande organiserar rättelsenämndens verksamhet på så sätt att det i nämndens avgöranden uppnås en enhetlig avgörandepraxis.

Ordförandena för skatterättelsenämnden verkar som ordförande i skatterättelsenämndens sektioner på det sätt som skatterättelsenämndens ledande ordförande förordnar. Också den ledande ordföranden verkar som ordförande för en av skatterättelsenämndens sektioner.

Skatterättelsenämndens sektioner har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sina uppgifter. Den ledande ordföranden kan delta i beslutsfattandet bara inom den sektion som han eller hon är ordförande för.

Enheternas uppgifter och organisation

20 §

Bestämmelser om organisering av uppgifterna och vedertagen arbetsfördelning

Bestämmelser om organiseringen av arbetsfördelningen mellan Skatteförvaltningens enheter och inom enheterna finns, utöver det som anges i statsrådets förordning om Skatteförvaltningens enheter, i denna arbetsordning, i enheternas arbetsordningar, i verksamhetsenheternas arbetsordningar och i resultatmålhandlingarna. Arbetsordningarna kompletteras och preciseras av arbetsledningens bestämmelser, arbetsmetodanvisningar och definitioner av regler för Skatteförvaltningens datasystem.

Den i praktiken vedertagna arbetsfördelningen kompletterar de i 1 mom. avsedda bestämmelserna.

21 §

Enheternas uppgifter

Skatteförvaltningens enheter utför nedan föreskrivna och andra av generaldirektören förordnade uppgifter.

Skatteförvaltningens enheter:

 1. organiserar sin verksamhet ekonomiskt, effektivt och med beaktande av skattebetalarnas behov för service och handledning samt verkar i samarbete med de övriga enheterna så, att riktigheten och enhetligheten förverkligas i Skatteförvaltningens avgörandepraxis och förfaranden,
 2. svarar för att Skatteförvaltningens arbetsgivar- och personalpolitiska riktlinjer genomförs enhetligt inom respektive enhet,
 3. ansvarar för att arbetssäkerheten genomförs i enheten,
 4. utvecklar verksamheten inom sitt uppgiftsområde,
 5. utvecklar i samarbete med Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten och andra enheter datasystem som hör till enhetens uppgiftsområde,
 6. svarar inom enhetens uppgiftsområde för nationellt och internationellt samarbete med myndigheter och intressegrupper, informationsutbyte, handräckning och andra uppgifter enligt internationella skatteavtal,
 7. medverkar i förberedandet av bestämmelser som hör till enhetens uppgiftsområde,
 8. medverkar i förberedandet av föreskrifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen och i förberedandet av andra bestämmelser och anvisningar som generaldirektören fastställer och som gäller enhetens uppgiftsområde, vid behov i samarbete med Stabs- och rättsenheten,
 9. medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma hantering av skatterisker och i planeringen och genomförandet av skatterevisioner och annan skattekontroll till den del som gäller enhetens uppgiftsområde,
 10. ansvarar inom sitt verksamhetsområde för planeringen och verkställandet av föregripande handledning och rådgivning.

22 §

Samarbete

Skatteförvaltningens enheter, processer och tjänstemän ska samarbeta för att uppnå Skatteförvaltningens målsättningar.

23 §

Samarbete i styrningsuppgifter

Den enhet inom Skatteförvaltningen, till vars uppgift det i denna arbetsordning fastställs att utfärda tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och andra motsvarande anvisningar, förbereder anvisningarna i samarbete med övriga enheter i den omfattning det anses vara ändamålsenligt.

24 §

Samarbete i informationsförvaltningsuppgifter

Skatteförvaltningens enheter och processnätverk samarbetar för att utnyttja och utveckla datateknik effektivt vid förberedandet, verkställandet och ibruktagandet av projekt.


Företagsbeskattningsenheten

25 §

Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Företagsbeskattningsenheten:

 1. verkställer beskattningen av samfund och samfällda förmåner,
 2. verkställer bilbeskattningen och punktbeskattningen,
 3. utför skatterevisioner,
 4. utför annan skattekontroll i samarbete med Skatteförvaltningens övriga enheter,
 5. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och gemensamma arbetsmetodanvisningar som gäller beskattning, skatterevisioner och annan skattekontroll samt tillämpningsanvisningar och gemensamma arbetsmetodanvisningar som gäller kundregistrering för samfund, samfällda förmåner och alla företagsformer,
 6. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter övervakningsanvisningar och bestämmelser i enlighet med 26 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och 9 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) som gäller beskattning, skatterevisioner och annan skattekontroll samt kundregistrering för samfund, samfällda förmåner och alla företagsformer,
 7. leder och utvecklar hanteringen av dataflöden, hanteringen av informationens livscykel, dokumenthanteringen, arkiveringen och förfaranden som hänför sig till dessa i samarbete med andra enheter,
 8. koordinerar, styr och utvecklar Skatteförvaltningens internationella verksamhet.


Företagsbeskattningen har även följande uppgifter:

 1. sköter uppgifterna för ett centralt kontaktkontor och ansvarar för kontakten med kommissionen enligt Europeiska unionens råds direktiv 2011/16/EU, rådets förordning 904/2010 och rådets förordning 389/2012 samt utnämner kontaktmyndigheter och behöriga tjänstemän inom sitt uppgiftsområde enligt Europeiska unionens lagstiftning eller beskattningsavtal som Finland sluter med en främmande stat,
 2. utför uppgifterna som hänför sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäringen av de mervärdesskatter som ingår i anskaffningar som en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller utanför Europeiska unionen har gjort i Finland eller som en näringsidkare som är etablerad i Finland har gjort i en annan medlemsstat,
 3. tillhandahåller datatjänster som stödjer skattekontrollen,
 4. utför uppgifterna som gäller ansökningsförfarandet i samband med återbäring av mervärdesskatt som ingår i diplomatiska anskaffningar och i anskaffningar som Europeiska gemenskapernas förvaltningsorgan har gjort,
 5. handlägger ärenden som gäller skattskyldiga som använder en i mervärdesskattelagen avsedd särskild ordning för elektroniska tjänster,
 6. utför övervakningen av skattefria flyttningar enligt lagstiftningen som gäller punktbeskattningen,
 7. utför övervakningen av skyldigheten att tillhandahålla biodrivmedel,
 8. fastställer individuella garantier för sporadiska aktörer vid punktbeskattningen,
 9. fastställer försummelseavgifter enligt lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och avgör begäranden om omprövning för beslut om försummelseavgift,
 10. ansvarar för Skatteförvaltningens telefon- och webbserviceuppgifter enligt separat överenskommelse,
 11. upprätthåller registret över utländska egendomsförvaltare,
 12. utnyttjar Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter,
 13. deltar i samarbete med Skatteuppbördsenheten i skapandet av statistik som beskriver bilbeskattningen och punktbeskattningen.

26 §

Företagsbeskattningsenhetens organisation

Vid Företagsbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Koncernskattecentralen (Helsingfors),
 2. Södra Finlands företagsskattecentral (Helsingfors),
 3. Östra Finlands företagsskattecentral (Kuopio),
 4. Västra Finlands företagsskattecentral (Åbo),
 5. Norra Finlands företagsskattecentral (Uleåborg),
 6. Centrala Finlands företagsskattecentral (Tammerfors).

Dataflödesenheten vid Företagsbeskattningsenheten sköter uppgifterna som nämns i 25 § 1 mom. 7 punkten.

Enheten för internationellt samarbete inom Företagsbeskattningsenheten koordinerar, styr och utvecklar Skatteförvaltningens internationella samarbete.

27 §

Särskilda bestämmelser om Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Koncernskattecentralen verkställer beskattningen och förrättar skatterevisionen för följande samfund:

 1. av Finansinspektionen övervakade liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag, samfund som verkar på kreditmarknaden samt fasta driftställen och filialer i Finland för motsvarande utländska försäkringsbolag och kreditinstitut,
 2. europabolag och europaandelslag,
 3. bolag som avses i 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) och vilkas aktier är föremål för offentlig handel,
 4. moderbolag som nämns i Företagsbeskattningsenhetens separata beslut och vilkas omsättning eller beräknade omsättning från koncernbolagens årsbokslut är minst 100 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader och vars verksamhet är internationell,
 5. de enskilda bolag och grupper som hör till en ekonomisk helhet som kan likställas med koncern, vilka nämns i Företagsbeskattningsenhetens separata beslut, om omsättningen för det enskilda bolaget eller gruppen är minst 100 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader och om verksamheten är internationell,
 6. skattskyldiga som beskattas enligt tonnageskattelagen (476/2002),
 7. bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009),
 8. representanter för skattskyldighetsgrupper som nämns i 13 a § i mervärdesskattelagen.

Om ett i punkterna 1–5 ovan avsett samfund hör till en i bokföringslagen avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen även beskattningen av andra samfund som hör till koncernen med undantag för ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om en företagsomstrukturering som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet sker i en ovan avsedd koncern verkställer Koncernskattecentralen beskattningen av de nya bolag som grundas i samband med företagsomstruktureringen. Koncernskattecentralen verkställer också beskattningen av ett bolag som köper ett bolag som avses i punkterna 4 eller 5.

Koncernskattecentralen utför centraliserat styrnings- och beskattningsuppgifter och skatterevisioner i anknytning till internprissättningen och handlägger internprissättningsärenden som gäller enskilda skattskyldiga och kräver sådant ömsesidigt avtalsförfarande som avses i internationella avtal.

Personbeskattningsenheten

28 §

Personbeskattningsenhetens uppgifter

Personbeskattningsenheten:

 1. verkställer beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner och utövar skattekontroll,
 2. verkställer fastighetsbeskattningen,
 3. verkställer arvs- och gåvobeskattningen,
 4. ansvarar för Skatteförvaltningens telefon-, besöks- och webbserviceuppgifter enligt separat överenskommelse,
 5. ingår avtal om samservice med andra myndigheter,
 6. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar gällande beskattningsförfarandet till den del uppgiften inte med stöd av 25 § hör till Företagsbeskattningsenheten,
 7. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar för beskattningen som gäller Personbeskattningsenhetens uppgiftsområde,
 8. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter övervakningsanvisningar och bestämmelser som gäller verkställandet av beskattningen i enlighet med 26 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och 9 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) om uppgiften inte på basis av 25 § 1 mom. 6 punkten hör till Företagsbeskattningsenheten,
 9. svarar för underhållet av Personbeskattningens planeringsmodell (HVS-modellen),
 10. utför uppgifterna i anknytning till grundandet av ett nationellt inkomstregister i samarbete med övriga enheter.

29 §

Personbeskattningsenhetens organisation

Vid Personbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Ålands skattebyrå (Mariehamn),
 2. Östra Finlands skattebyrå (Kuopio),
 3. Sydöstra Finlands skattebyrå (Kouvola),
 4. Sydvästra Finlands skattebyrå (Åbo),
 5. Västra Finlands skattebyrå (Vasa),
 6. Huvudstadsregionens skattebyrå (Vanda),
 7. Norra Finlands skattebyrå (Uleåborg),
 8. Centrala Finlands skattebyrå (Tammerfors),
 9. Nylands skattebyrå (Träskända).

Skatteuppbördsenheten

30 §

Skatteuppbördsenhetens uppgifter

Skatteuppbördsenheten:

 1. uppbär och återbetalar skatter och avgifter samt bokför skattemedel,
 2. övervakar deklarationen och betalningen av skatter på eget initiativ,
 3. indriver skatter och avgifter samt handlägger de ärenden som gäller befrielse från skatt som inte enligt 27 § 5 mom. ska avgöras av Företagsbeskattningsenheten,
 4. fastställer de garantier som används inom bilbeskattningen och punktbeskattningen som inte enligt 25 § 2 mom. 8 punkten ska avgöras av Företagsbeskattningsenheten,
 5. anmäler ärenden som gäller skattebrott eller annat brott som hänför sig till beskattningen eller ärenden som gäller bokföringsbrott till förundersökningsmyndigheten och för talan i brottmål och i ärenden som gäller skadestånd till följd av brott,
 6. utnyttjar Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter,
 7. redovisar skatterna och avgifterna till skattetagare och indriver beskattningskostnaderna,
 8. ansvarar för Skatteförvaltningens telefon- och webbserviceuppgifter enligt separat överenskommelse,
 9. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska rekommendationer, tillämpningsanvisningar och arbetsmetodsanvisningar för skatteuppbörd och indrivning,
 10. svarar för produktionen av gemensam statistik som beskriver beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet.

31 §

Skatteuppbördsenhetens organisation

Inom skatteuppbördsenheten finns följande verksamhetsenheter:

 1. Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet,
 2. Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet,
 3. Östra och Norra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet,
 4. Juridiska indrivningsenheten.

Kundserviceenheten

32 §

Kundserviceenhetens uppgifter

Kundserviceenheten:

 1. ansvarar för Skatteförvaltningens telefon-, besöks- och webbserviceuppgifter enligt separat överenskommelse,
 2. ansvarar för ledandet och utvecklandet av Skatteförvaltningens kundservice i samarbete med de övriga enheterna samt ger de gemensamma arbetsmetodanvisningarna som gäller kundservice till alla Skatteförvaltningens enheter,
 3. utför Skatteförvaltningens telefonväxeluppgifter samt upprätthåller och utvecklar styr- och uppföljningssystemet för samtal.

33 §

Kundserviceenhetens organisation

Kundserviceenheten har inga verksamhetsenheter.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

34 §

Uppgifterna för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt handlägger de ärenden med anknytning till bevakningen av skattetagarnas rätt vars avgörande genom lag eller förordnande ålagts enheten.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt förmedlar förvaltningsdomstolarnas beskattningsbeslut till de enheter som ansvarar för styrfunktionerna inom Skatteförvaltningen på det sätt som enheterna kommer överens om sinsemellan.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt lämnar ut uppgifterna för den bevakning av skattetagarnas rätt som skattetagarna själv utför.

35 §

Organisation för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har inga verksamhetsenheter.

Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten

36 §

Utvecklings- och informationsförvaltningsenhetens uppgifter

Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten:

 1. ansvarar för Skatteförvaltningens gemensamma utvecklingsuppgifter och de förfaranden som anknyter till dem,
 2. producerar information för beredning och uppföljning av strategin,
 3. ansvarar för Skatteförvaltningens datatekniska riktlinjer och arkitektur,
 4. ansvarar för Skatteförvaltningens tjänster som hänför sig till program, produktionsteknik och IT samt stöder, styr och övervakar användandet av IT på Skatteförvaltningen,
 5. ansvarar för uppföljningen av nyttor som projekten producerar,
 6. ansvarar för den gemensamma styrningen, utvecklingen och uppföljningen kring Skatteförvaltningens säkerhet, hanteringen av säkerhetsrisker och -störningar, lokalitetssäkerheten och kommunikationen i säkerhetsfrågor samt producerar säkerhetsrelaterade tjänster för Skatteförvaltningens övriga enheter,
 7. producerar från beskattningens datasystem i elektronisk eller skriftlig form de uppgifter som lämnas i form av masslämnanden,
 8. ansvarar för Skatteförvaltningens automatiserade produktions- och posttjänster,
 9. ansvarar för valet av Skatteförvaltningens datatekniktjänster, inklusive externa tjänster, inom ramen för de upphandlingsfullmakter som definierats i Skatteförvaltningens reglemente om upphandlingar,
 10. bereder upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa ICT-tjänster som ska avgöras av generaldirektören.

37 §

Utvecklings- och informationsförvaltningsenhetens organisation

Vid Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter:

 1. ICT-utvecklingsenheten,
 2. ICT-serviceenheten,
 3. Säkerhetsenheten.

Vid Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten finns det dessutom en Lösningsserviceenhet och en Projektserviceenhet.

Stabs- och rättsenheten

38 §

Stabs- och rättsenhetens uppgifter

Stabs- och rättsenheten:

 1. utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens lednings-, styr- och planeringssystem och processtyrningen,
 2. ansvarar för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, för utarbetande av handlingar som hör till detta och för styrning av enheterna och för beredning av Skatteförvaltningens strategi,
 3. ansvarar för uppgörandet av en helhetsplan för utvärderingen och hanteringen av skatterisker samt för uppföljningen av planen,
 4. ansvarar för Skatteförvaltningens controllerfunktion,
 5. bereder och föredrar ärenden som gäller förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande,
 6. bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande de föreskrifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen, harmoniseringsanvisningar som generaldirektören fastställer samt andra utlåtanden och utredningar som kräver juridiskt specialkunnande,
 7. koordinerar de uppgifter inom Skatteförvaltningen som gäller beredning av författningar, deltar i beredningen av författningarna och hjälper Skatteförvaltningens enheter med att verkställa lagstiftningen,
 8. bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens gemensamma anvisningar som hänför sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen, deltar i beredningen av anvisningar som hör till andra enheters uppgiftsområde och svarar för expertuppgifter inom informationsrättens område,
 9. svarar för det elektroniska utlämnandet av beskattningsuppgifter,
 10. behandlar ansökningar enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621),
 11. ansvarar för elektronisk dataförmedling i systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare i enlighet med 15 § 6 mom. i statistiklagen (361/2013),
 12. utför Skatteförvaltningens övriga gemensamma uppgifter som kräver juridiskt specialkunnande,
 13. utför andra stabsuppgifter och uppdrag samt utredningar som generaldirektören bestämmer.

39 §

Stabs- och rättsenhetens organisation

Stabs- och rättsenheten har inga verksamhetsenheter.

Den grupp inom Stabs- och rättsenheten som svarar för de uppgifter som avses i 38 § 5–12 punkterna ovan kallas för Skatteförvaltningens rättsenhet.

Skatteförvaltningens dataskyddsansvariga verkar inom Skatteförvaltningens rättsenhet.

Kommunikationsenheten

40 §

Kommunikationsenhetens uppgifter

Kommunikationsenheten:

 1. ansvarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, den allmänna styrningen av marknadsföringskommunikation, mediekommunikation och annan kommunikation, innehållet i det visuella utseendet och andra gemensamma kommunikationsuppgifter samt utvecklar Skatteförvaltningens webbkommunikation,
 2. bistår Skatteförvaltningens ledning och enheter med planering och genomförande av kommunikation som gäller hela Skatteförvaltningen och med uppföljningen av kommunikationens effektivitet,
 3. ansvarar för Skatteförvaltningens översättnings- och språkvårdsuppgifter.

41 §

Kommunikationsenhetens organisation

Kommunikationsenheten har inga verksamhetsenheter.

Förvaltningsenheten

42 §

Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten:

 1. bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens arbetsordning och förslag till föreskrifter om Skatteförvaltningens organisation och förvaltning,
 2. svarar för Skatteförvaltningens arbetsgivaruppgifter och beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna,
 3. ansvarar för produktionen av Skatteförvaltningens gemensamma tjänster som gäller personalförvaltning, arbetshälsa, reseadministration och arbetssäkerhet,
 4. svarar för den gemensamma utvecklingen av Skatteförvaltningens personal,
 5. svarar för produktionen av tjänster som gäller Skatteförvaltningens upphandlingsverksamhet, förverkligandet av konkurrensutsättningar och för koordineringen och styrningen av upphandlingsverksamheten,
 6. ansvarar för produktionen av Skatteförvaltningens dokumenthantering, materialförvaltning, lokalitetsförvaltning och interna tjänster samt för hyrandet av lokaliteter och andra utrymmen,
 7. stöder det regionala samarbetet mellan Skatteförvaltningens enheter,
 8. bereder för generaldirektörens avgörande ärenden som gäller inrättande eller indragning av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet samt överförandet och placerandet av dessa från en enhet till en annan,
 9. bereder upphandlingsärenden som avgörs av generaldirektören, frånsett de ärenden som avses ovan i 36 § 10 punkten,
 10. handlägger ärenden som gäller inrättande och indragning av tjänster samt överföring och placering av tjänster från en av Skatteförvaltningens enheter till en annan eller mellan Skatteförvaltningen och ett annat statligt ämbetsverk, frånsett tjänster som nämns i 8 punkten ovan och generaldirektörstjänsten,
 11. avgör på föredragning av enheten ärenden som gäller fastställandet av personligt tilläggsarvode åt en tjänsteman, löner för arbetstagare som baserar sig på arbetsavtal och avtal om anställningsförhållandevillkor i enlighet med statstjänstemannalagen frånsett de tjänster som nämns ovan i 8 punkten och tjänsten som generaldirektör,
 12. avgör på förslag av en enhet ärenden som gäller höjning av kravnivån för en tjänstemans uppgift med mer än två kravnivåer då tjänstemannen väljs till uppgiften genom interna tjänste- och uppgiftsarrangemang inom Skatteförvaltningen (intern rekrytering),
 13. svarar för beredningen av ärenden som gäller bildandet av skatterättelsenämnden för generaldirektörens avgörande,
 14. bereder för generaldirektörens avgörande lönerna för arbetsgivartjänstemän och ärenden som gäller grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation och i samarbetsgruppen vid Inkomstregisterenheten,
 15. ansvarar för de uppgifter som gäller statens bokföringsenhet som hänför sig till Skatteförvaltningen,
 16. ansvarar för Skatteförvaltningens ekonomiförvaltningstjänster såsom budgetering, bokföring, kostnadsberäkning och rapportering,
 17. bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens ekonomistadga och reglemente för upphandling,
 18. ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar som hör till Förvaltningsenhetens uppgiftsområde,
 19. handlägger ärenden som inte hör till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen och om vilka generaldirektören inte har förordnat annat.

43 §

Förvaltningsenhetens organisation

Vid Förvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

 1. Enheten för personaltjänster (Helsingfors),
 2. Enheten för ekonomiska tjänster (Helsingfors).

Vid Förvaltningsenheten finns dessutom Enheten för lokalitetstjänster.

I Förvaltningsenheten finns arbetsgivartjänster, vilkas innehavare som sin huvudsakliga uppgift har att handlägga statens personalförvaltningsärenden.

Enheten för intern revision

44 §

Uppgifterna för Enheten för intern revision

Enheten för intern revision svarar för Skatteförvaltningens interna revision.

45 §

Organisation för Enheten för intern revision

Enheten för intern revision har inga verksamhetsenheter.

Enheten för utredning av grå ekonomi

46 §

Uppgifterna för Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi handlägger ärenden som förordnats som dess uppgift och ärenden som separat ålagts enheten.

47 §

Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har inga verksamhetsenheter.

Inkomstregisterenheten

48 §

Inkomstregisterenhetens uppgifter

Inkomstregisterenheten handlägger uppgifter som förordnats eller separat ålagts enheten.

49 §

Inkomstregisterenhetens organisation

Inkomstregisterenheten har inga verksamhetsenheter.

Inkomstregisterenhetens verksamhet stöds av en samarbetsgrupp på det sätt som föreskrivs i lagen om inkomstdatasystemet.

Generaldirektörens beslutanderätt 

50 §

Ärenden som avgörs av generaldirektören

Utöver vad i lagen om Skatteförvaltningen och i förordningen om Skatteförvaltningen anges om ärenden som avgörs av generaldirektören avgör generaldirektören ärenden som gäller:

 1. Skatteförvaltningens utlåtanden till statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk, dataombudsmannen eller i lagstiftnings- och andra vittgående ärenden till statsrådet eller ett ministerium, ett centralt ämbetsverk eller en annan motsvarande myndighet,
 2. Skatteförvaltningens strategi för placering av kontor,
 3. ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal,
 4. kollektiv uppsägning, kollektiv överföring till deltid och permittering av tjänstemän,
 5. utnämning av de tjänstemän som bereder rättsnormer som ska utfärdas av Skatteförvaltningen,
 6. uppsägning av, avstängning från tjänsteutövning av och utfärdande av varning till de tjänstemän som enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter utnämns av generaldirektören,
 7. förordnande av medlemmar i skatterättelsenämnden,
 8. bildande av en skatterättelsenämnd,
 9. inrättande och indragning av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet och överföring och placering av dessa från en enhet till en annan,
 10. arbetsgivartjänstemännens löner,
 11. anvisningar som gäller uppgiftsområdet för flera än en Skatteförvaltningens enhet, frånsett om generaldirektören förordnat att anvisningarna ska utfärdas av någon av Skatteförvaltningens enheter,
 12. utfärdande av Skatteförvaltningens ekonomistadga, reglemente för upphandling och reglemente för intern revision.

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som avses i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen och de ärenden som avses ovan i punkterna 1–10 och 12. De ärenden som gäller Skatteförvaltningens resultatmål avgör generaldirektören dock på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet.

Övriga bestämmelser 

51 §

Placering av tjänster, tjänstledighet och vissa andra beslut som gäller tjänsterna

Skatteförvaltningens enheter fattar de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) fattas av ämbetsverket i fråga och som ovan inte har föreskrivits att avgöras av generaldirektören eller handläggas av Förvaltningsenheten.

52 §

Avgörande av förvaltningsklagan

En klagan som har riktats till en enhet inom Skatteförvaltningen på grund av enhetens eller dess tjänstemans verksamhet avgörs av enhetens chef om inte annat följer av 33 § i lagen om Skatteförvaltningen.

53 §

Informering av generaldirektören

Skatteförvaltningens enheter ska hålla generaldirektören informerad om de principiellt eller på annat sätt viktiga ärenden som hör till enhetens uppgiftsområde.

54 §

Utlämnande av beskattningsuppgifter

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skatteuppbördsenheten och Kundserviceenheten utövar inom sitt uppgiftsområde rätten att på begäran lämna ut uppgifter på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

55 §

Uppgifter för registeransvariga och utlämnande av registerutdrag och intyg

Skatteförvaltningens samtliga enheter sköter för sitt uppgiftsområdes del de uppgifter som ankommer på datasystemets registeransvariga.

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skatteuppbördsenheten och Kundserviceenheten lämnar ut separata utdrag och intyg från Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem på det sätt som särskilt föreskrivs om detta. Inkomstregisterenheten lämnar ut enskilda utdrag från inkomstdatasystemet på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

56 §

Annan förande av talan

Vid talan hos domstol, andra myndigheter, vid skiljeförfarande och i avtal i enlighet med 29 § i lagen om Skatteförvaltningen förs talan av den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgiftsområde ärendet hör eller som det särskilt åläggs.

57 §

Uppgiftsfördelning i vissa fall

Ett ärende som hör till två eller flera enheters uppgiftsområde handläggs av den enhet till vars uppgiftsområde ärendet huvudsakligen hör. Om det inte på dessa grunder kan avgöras till vilken enhets uppgiftsområde ärendet hör eller om det annars är oklart bestämmer generaldirektören vilken enhet som ska handlägga ärendet.

Enheterna kan i ett enskilt ärende eller en enskild grupp av ärenden komma överens om en arbetsfördelning som kompletterar eller avviker från denna arbetsordning om detta är ändamålsenligt med tanke på handläggningen av ärendena.

Om ett ärende som ska handläggas av en enhet även rör en annan enhets verksamhet ska man vid beredningen av ärendet förhandla med de behöriga tjänstemännen vid enheten i fråga.

En enhet inom Skatteförvaltningen kan avgöra ett ärende som annars skulle höra till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen, om enheten med stöd av denna arbetsordning kan utfärda en tillämpningsanvisning eller tolkningsrekommendation i ärendet.

58 §

Hantering av säkerhet

Generaldirektören bestämmer om verksamhetsprinciperna och ställer upp målen för säkerheten och beredskapen. Styrgruppen för Skatteförvaltningens säkerhets- och beredskapsverksamhet koordinerar säkerhets- och beredskapsfrågor samt behandlar risker och fattar beslut om riskhanteringsåtgärder i anknytning till dem. Styrgruppen stöds av Säkerhetsenheten som bereder, styr och utvecklar ärenden som anknyter till säkerheten.

Säkerhetsenheten rapporterar om säkerhets- och beredskapsfrågor till generaldirektören vid tidpunkter som denne bestämmer. Säkerhetsenheten har också som uppgift att utan dröjsmål meddela ärenden som kräver omedelbara åtgärder till generaldirektören och den berörda enheten.

Skatteförvaltningens enheter svarar i samarbete för uppföljningen, rapporteringen och utvecklingen av säkerhetsrelaterade ärenden och för hanteringen av säkerhetsrisker och -störningar. Enheterna rapporterar säkerhetsrelaterade brister, risker och utvecklingsbehov som de observerat till Säkerhetsenheten.

59 §

Tillämpning på personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som ovan sagts om tjänstemän tillämpas även på personal i arbetsavtalsförhållande. Endast en person i tjänsteförhållande kan dock fungera som föredragande.

Ikraftträdande

60 §

Ikraftträdande


Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2018.


Vid förhinder för generaldirektören överdirektör Arto Pirinen

förvaltningsdirektör Tommi Kämpe