Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension och pensionstagarens löneinkomst och grunderna för beräkning av förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning för år 2023

Har getts
23.11.2022
Diarienummer
VH/4108/00.01.00/2022

Skatteförvaltningen har med stöd av 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 516/2010 och 6 § 1 mom. i lag 775/2016, fastställt grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension och pensionstagarens löneinkomst och den förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning enligt följande:

1 Beräkning av personlig förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation ska beräknas

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer ska beräknas för allmänt skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren via gränssnittet för anmälan av pensions- och förmånsuppgifter eller vid direktöverföring anmält pension eller prestation. Förskottsinnehållningsprocent ska dessutom beräknas för sådan mottagare av familjepension som är under 18 år. Förutom förskottsinnehållningsprocenten för pension eller prestation fastställs förskottsskatt för eventuella förskottsbetalningspliktiga inkomster. Dessutom ska för den skattskyldige beräknas förskottsinnehållningsprocent för eventuell lön.

1.2 Förvärvs- och kapitalinkomster som används som grund för beräkningen av förskottsinnehållningsprocent

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent och förskottsskatt ska användas de senaste tillgängliga uppgifterna. Uppgifterna om inkomst som ska användas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent fås i regel från beskattningen som verkställts för skatteåret 2021 eller från rättelse av beskattningen som verkställts för skatteåret 2021 eller från förskottsuppbördens ändringsberäkningar för år 2022. Uppgifterna från rättelse av beskattningen används i beräkningen endast om ett beslut har meddelats om rättelsen. Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent beaktas den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om de antas fortgå.

Pensioner och prestationer beaktas enligt de belopp som pensionsanstalterna har anmält dem. Om pensionsanstalten har meddelat att en pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring eller en prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapitalinkomst ska räknas som inkomst för den skattskyldige förhöjd med 20 procent eller 50 procent, ska förhöjningen beaktas vid beräkningen. 

Pensioner tas med i beräkningen såsom inkomster som betalas från utlandet till Finland. Den internationella dubbelbeskattningen på pensionerna undanröjs antingen med undantagandemetoden eller avräkningsmetoden.

I beräkningen av förskottsinnehållningsprocent på pensioner eller prestationer beaktas också bruksavgifter som utgör kapitalinkomst. För bruksavgifter som utgör kapitalinkomst beräknas inte något skattekort, utan den uppskattade förskottsinnehållningen som inflyter ska beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent på pensionen.

Dividendinkomster, överskott från andelslag och inkomster av virkesförsäljning enligt 43 § i inkomstskattelagen (1535/1992) beaktas inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent, eftersom dessa inkomster inte antas fortgå.

1.3 Arbetsinkomst i företagarförsäkring såsom beräkningsgrund för sjukförsäkringspremie och dagpenningspremie

Om en pensionsförsäkringsanstalt har anmält FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst för en pensionstagare, ska arbetsinkomsten vid beräkningen av sjukvårdspremie ersätta inkomsterna av företagsverksamhet. Sjukförsäkringens dagpenningspremie fastställs så att som beräkningsgrund används den skattepliktiga löneinkomst och den företagarinkomst som avses i 18 kap. 15 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

2 Beräkning av förskottsskatt för förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

2.1 Beräkning av förskottsskatt

En allmänt skattskyldig som har förskottsbetalningspliktiga inkomster påförs som förskottsbetalning en förskottsskatt i enlighet med 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd.

Vid förskottsbetalning ska den skattskyldiga påföras ett skattebelopp som så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skattskyldiga, enligt de skattegrunder som ska tillämpas under skatteåret, ska betala för sina inkomster, minskat med det belopp som beräknas inflyta i form av förskottsinnehållning.

Små förskottsbetalningspliktiga inkomster kan emellertid beaktas vid förskottsinnehållningen, på det sätt som beskrivs nedan i kapitel 2.3.

2.2 Förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning beaktas hos pensionstagare i regel på motsvarande sätt som hos löntagare.

Vid fastställandet av den förskottsskatt som ska betalas vid förskottsbetalningen beaktas den skattskyldiges skattepliktiga inkomster som inkomster, om de antas fortgå.

2.3 Beaktande av kapital- och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning vid uträkning av förskottsinnehållningsprocent för pensionstagare

Små kapital- och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning tas med i beräkningen av förskottsinnehållningsprocent enligt följande regler.

Om de förskottsbetalningspliktiga inkomsterna uppgår till högst 7 000 euro, kan de beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent (2 § i lagen om förskottsuppbörd). Om de sammanlagda förskottsbetalningspliktiga inkomsterna överskrider 7 000 euro, ska förskottsskatt påföras.

Inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning beaktas inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent om skattekortet för lön är ett skattekort där inkomsten har uppskattats till 10 000 eller 15 000 euro eller ett skattekort för sjöarbetsinkomst, eller om den skattskyldiges enda förvärvsinkomster är finsk pension för vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas i Finland.

Sådana förvärvsinkomster och kapitalinkomster på högst 7 000 euro som omfattas av förskottsbetalning beaktas inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent, om det för den skattskyldige har sparats uppgiften om att skatterna och avgifterna på de förskottsbetalningspliktiga inkomsterna ska betalas som förskottsskatt.

Den högsta innehållningsprocenten i skattekort är 60,0 %. Inkomst som omfattas av förskottsbetalning tas inte med på skattekortet om förskottsinnehållningsprocent skulle överstiga 60,0 %.

För inkomster som inte har beaktats på skattekortet fastställs en förskottsskatt för den skattskyldige.

3 Avdrag som beaktas vid beräkningen av pensionsprocent

3.1 Avdrag från kapitalinkomstpension eller -prestation

Från kapitalinkomsterna avdras utgifterna för inkomstens förvärvande och räntorna samt premierna för en frivillig pensionsförsäkring och inbetalningarna som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande. Avdragen görs från andra kapitalinkomster och eventuella pensioner eller prestationer som utgör kapitalinkomst. Om det uppstår ett underskott, beaktas avdragen vid beräkningen av underskottsgottgörelsen eller den särskilda underskottsgottgörelsen på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

3.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i stats- och kommunalbeskattningen

3.2.1 Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget är högst 10 320 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger det fulla pensionsinkomstavdraget 10 320 euro, minskar pensionsinkomstavdraget med 51 % av det överstigande beloppet. Till den del den skattskyldiges nettoförvärvsinkomster överstiger 22 500 euro, minskar avdragsbeloppet dock med 15 % av den överskjutande delen. 

3.2.2 Grundavdrag

Grundavdraget är högst 3 870 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomster, inklusive pensioner som betalas från utlandet till Finland, överstiger 3 870 euro efter de ovan nämnda avdragen, ska grundavdraget minskas med 18 % av det överskjutande beloppet.

3.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomst i kommunalbeskattningen på Åland

3.3.1 Pensionsinkomstavdrag

I kommunalbeskattningen på Åland är pensionsinkomstavdraget högst 10 360 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 10 360 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 51 % av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 10 360 euro.

3.3.2 Grundavdrag

I kommunalbeskattningen på Åland beräknas grundavdraget på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

3.3.3 Invalidavdrag

Vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas invalidavdraget och invalidavdraget för 1982 på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

3.4 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Förvärvsinkomsten för skatteåret vid både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen beräknas så att de ovan nämnda avdragen från nettoförvärvsinkomsten vid statsbeskattningen och kommunalbeskattningen dras av. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är lika stor som förvärvsinkomsten för skatteåret. Då den beskattningsbara förvärvsinkomsten beräknas, beaktas inte de förluster av förvärvsinkomstslaget som fastställts för tidigare år.

3.5 Avdrag från skatt

3.5.1 Underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Underhållsskyldighetsavdraget beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön.

3.5.2 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen beaktas i beräkningen på samma sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

4. Beräkning av beloppet av skatter och avgifter vid fastställande av pensionsprocent

4.1 Statens förvärvsinkomstskatt, statens kapitalinkomstskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie

Förvärvsinkomstskatt till staten beräknas enligt den inkomstskatteskala som tillämpas skatteårets beskattning. Om den skattskyldiges hemkommun är belägen på Åland, beräknas statens förvärvsinkomstskatt enligt den progressiva inkomstskatteskala som tillämpas vid beskattningen på Åland genom att skatteprocentsatserna på skalan sänks med 12,64 procentenheter (ISkL 124 § 5 mom.).

För dem som får pensionsinkomst beräknas utöver statsskatt på förvärvsinkomster också en tilläggsskatt på pensionsinkomst. Tilläggsskatten på pensionsinkomst beräknas om pensionsinkomsten minskad med avdrag för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 47 000 euro. Tilläggsskattens belopp är 5,85 % av de inkomster som utgör grunden för den.

Från skatten på förvärvsinkomsterna till staten dras av avdrag från skatt enligt vad som beskrivits ovan.

Kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie samt sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas enligt både inkomstskattesatsen i den kommun som är hemkommun för den skattskyldige under skatteåret och inkomstskattesatsen i församlingen samt enligt de för skatteåret fastställda procentsatser för sjukvårdspremie (0,60 %), förhöjd sjukvårdspremie (0,97 %), sjukförsäkringens dagpenningspremie (1,36 %) och företagarens förhöjda dagpenningspremie (0,23 %) med två decimalers noggrannhet. Sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas inte om det sammanlagda beloppet av löne- och företagarinkomster understiger 15 703 euro.

Beloppet av kommunal- och kyrkoskatt är den andel av den skattskyldiges beskattningsbara inkomster vid kommunalbeskattningen som den skattskyldiges hemkommun och församling fastställt som inkomstskattesats för skatteåret i fråga.

Skatten på beskattningsbar pension eller prestation som är kapitalinkomst beräknas enligt kapitalinkomstens skattesats (30 %). Till den del beloppet på pensionen och prestationen överstiger 30 000 euro ska skatten på den överskjutande delen beräknas i enlighet med den högre skattesatsen (34 %) på kapitalinkomster.

Sjukvårdspremien oh den förhöjda sjukvårdspremien ska räknas ihop utifrån sådana pensioner som utgör förvärvsinkomst.

Vid fastställandet av sjukförsäkringens sjukvårdspremie beaktas pensioner som betalas från utlandet till Finland. Vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukförsäkringsavgift beaktas inte pension som betalats från utlandet till Finland, om pensionen har erhållits från ett annat EU/EES-land eller Schweiz och den skattskyldige inte får sådan pension från Finland som grundar sig på förordningen om social trygghet eller grundförordningen. Om den skattskyldige från ett EU/EES-land eller Schweiz till Finland får pension som betalats enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen och dessutom från Finland pension som avses i förordningen om social trygghet eller grundförordningen, ska den utländska pensionen beaktas som pension där beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie omfattas av ett tak för sjukförsäkringspremien. Om sjukförsäkringens sjukvårdspremie på en pension som betalats från ett EU/EES-land eller Schweiz omfattas av ett premietak, får sjukvårdspremien jämte förhöjningen inte överskrida det sammanlagda belopp av pensioner som betalas från Finland enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen.

Sjukvårdspremien och den förhöjda sjukvårdspremien som påförs utifrån de pensioner som betalas från ett EU/EES-land eller Schweiz och Finland enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen ska beräknas så att premien utan pensionsinkomster jämförs med den premie som fås när också pensionerna enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen tas i beaktande. Skillnaden är sjukvårdspremie jämte förhöjning som fastställs på grundval av pensionerna i enlighet med förordningarna. Denna sjukvårdspremie jämte förhöjning jämförs med det sammanlagda beloppet av pensioner som betalas från Finland i enlighet med socialskydds- eller grundförordningen. Den överskjutande delen utgör sjukvårdspremieavdrag på utländsk pension som betalas till Finland och detta avdrag görs från den beräknade sjukvårdspremien inklusive förhöjning.

För pension som mottagits från något annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz ska beräknas full sjukvårdspremie jämte förhöjningar.

Om det i beräkningen finns pension som betalats från utlandet till Finland och på vilken sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas, ska de skatter som betalats till den främmande staten avräknas eller avdras i proportion till stats-, kommunal- och kyrkoskatternas belopp. Gottgörelsen eller avräkningen på den skatt som betalats till främmande stat ska dras av proportionellt från stats-, kommunal- och kyrkoskatt.

4.2 Rundradioskatt och åländsk medieavgift

Rundradioskatten och den åländska medieavgiften ska beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön. Rundradioskatten läggs till summan av den skattskyldiges skatter och avgifter. Den åländska medieavgiften ska läggas till summan av den skattskyldiges skatter och avgifter för skatteåret, om den skattskyldige har hemkommun i landskapet Åland.

5 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

5.1 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation som är förvärvsinkomst

Förskottsinnehållningsprocenten för pension eller prestation ska i regel beräknas genom att räkna ut hur många procent den skatt som räknats ut ovan i kapitel 4.1 jämte rundradioskatt eller åländsk medieavgift utgör av pensionen eller prestationen.

Förskottsinnehållningsprocenten på pension och prestation kan i beräkningen uppgå till högst 60,0 %. Förskottsinnehållningsprocenten ska fastställas med en halv procentenhets noggrannhet genom att avrunda talet uppåt eller nedåt till närmaste jämna eller halva procent.

Förskottsinnehållningsprocenten för en pension som betalas från Finland till utlandet och på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska fastställas till 2,0 %.

5.2 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent på pension eller prestation som utgör kapitalinkomst

För en kapitalinkomstpension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring och en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande ska beräknas en förskottsinnehållningsprocent om högst 30 % då kapitalinkomstpensionen eller prestationen är högst 30 000 euro. Om beloppet på kapitalinkomstpensionen eller prestationen överstiger 30 000 euro ska det på inkomsten räknas ut en förskottsinnehållningsprocent på högst 34 %.

6 Beräkning av personlig förskottsinnehållningsprocent för pensionstagarens lön

6.1 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent

För en allmänt skattskyldig som har pensioner eller prestationer såväl som löneinkomster ska beräknas en separat förskottsinnehållningsprocent för lön. Förskottsinnehållningsprocent ska beräknas för lön om det finns lön i den senast slutförda beskattningen, i den rättelse av beskattningen som anknyter till den eller i förskottsuppbördens ändringsberäkningar. Någon förskottsinnehållningsprocent för lön beräknas dock inte om den skattskyldige har pensionerats år 2021, 2022 eller 2023 och pensionen är en arbets- och tjänsteförhållandepension, arbetslivspension  eller en pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring. Någon förskottsinnehållningsprocent för lön beräknas inte heller om den skattskyldige får pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs. Om någon förskottsinnehållningsprocent för lön inte beräknas, ska löneinkomsterna och utgifterna för förvärvande av inkomst utelämnas från beräkningen.

Om det i beräkningen finns full pension eller pensionsstöd och lön, ska man först beräkna en förskottsinnehållningsprocent på pensionen och en eventuell förskottsskatt. Fulla pensioner är folkpension, garantipension, arbets- och tjänsteförhållandepension, arbetslivspension, avträdelse- och generationsväxlingspension, jordbruksföretagarens avträdelsestöd, förvärvsinkomstandelen av en pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring, prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst, kapitalinkomstandelen av en pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring och prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande. Därefter beräknas förskottsinnehållningsprocenten för lön och andra skattekortsinkomster än lön. Om det i beräkningen finns andra pensioner än fulla pensioner eller pensionsstöd och lön, ska alla förskottsinnehållningsprocenter beräknas samtidigt. Då blir förskottsinnehållningsprocenten för pensionen och lönen lika stora.

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön ska man beakta den löneinkomst som fastställts i den senast slutförda beskattningen eller i den rättelse av beskattningen som anknyter till den ökad med 6,0 %. Om löneuppgiften är från förskottsuppbördens ändringsberäkningar, ska den höjas med 3,5 %. Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön ska beaktas förutom de avdrag som nämnts i samband med beräkning av pensionsprocenten även kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avdrag för bostad på arbetsorten och övriga utgifter för förvärvande av inkomst samt avdrag för förvärvande av inkomst, arbetsinkomstavdrag och förvärvsinkomstavdrag.

Vid beräkning av förskottsinnehållningsprocent för lön ska som den skattskyldiges inkomst användas det sammanlagda beloppet av pension, prestation och lön. Om en pensionsanstalt har anmält pensionsinkomst för den skattskyldige, beräknas inte något skattekort för en uppskattad lön om 10 000 eller 15 000 euro.

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för lön ska beaktas den förskottsinnehållning som uppskattats flyta in för den fulla pensionen och pensionsstödet samt den eventuella förskottsskatt som fastställts för förskottsbetalningspliktiga inkomster.

6.2 Inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien

Sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas på basis av de inkomster som utgör grunden för dagpenningspremien. Vid beräkningen av inkomster som utgör grunden för sjukförsäkringens dagpenningspremie ska man använda det sammanlagda beloppet av följande inkomster: förvärvsinkomster av lönenatur, sjöarbetsinkomst, idrottsmannaarvode, närståendevårdares arvode och familjevårdararvode utan kostnadsersättningar samt FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster. Förvärvsinkomster av lönekaraktär är förskottsinnehållningspliktiga löneinkomster och förskottsbetalningspliktiga löneinkomster.

Om det vid beräkningen i enlighet med punkt 2 finns förskottsbetalningspliktiga förvärvsinkomster ska dessa beaktas i grunden för dagpenningspremien. Sådana inkomster är förskottsbetalningspliktiga löner, utlandslöner och utländska sjöarbetsinkomster.

Sjukförsäkringens dagpenningspremie är 1,36 % av den inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien. Dagpenningspremien beräknas för dem som fyllt 16 år fram till utgången av den månad under vilken den skattskyldige fyller 68 år. Någon dagpenningspremie beräknas inte om den sammanlagda årliga löne- och företagarinkomsten understiger 15 703 euro.

För den som fyller 16 eller 68 år under året beräknas först den inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien, varefter detta belopp divideras med 12 och multipliceras med antalet månader efter den månad då personen fyllde 16 år eller med antalet månader före den månad då personen fyllde 68 år, inklusive den månad då personen fyllde 68 år. Resultatet av beräkningen utgör den nya inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien och utifrån vilken dagpenningspremien beräknas.

För dem som är 18–68 år beräknas företagarens förhöjda dagpenningspremie 0,23 % på grundval av FöPL-arbetsinkomsten.

7 Avdrag vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent

7.1 Avdrag för förvärvande av inkomst

Avdragets belopp är 750 euro, dock högst löneinkomstens belopp.

7.2 Kostnader för resor mellan bostad och egentlig arbetsplats, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, övriga utgifter för förvärvande av inkomst, avdrag för bostad på arbetsorten och resekostnader på Åland

Avdrag ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för löntagare.

7.3 Pensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och dagpenningspremie (från nettoförvärvsinkomst i stats- och kommunalbeskattningen)

Som pensionsförsäkringspremie beräknas 7,15 % av den förskottsinnehållningspliktiga lönen och sjöarbetsinkomsten. Pensionsförsäkringspremier beräknas från och med att den skattskyldige fyller 17 år. För den som fyller 17 år mitt under året börjar pensionsförsäkringspremien beräknas från och med månaden efter den månad då åldersgränsen har uppnåtts. Pensionsförsäkringspremien beräknas tills en skattskyldig som är född 1957 eller tidigare fyller 68 år, en skattskyldig som är född 1958–1961 fyller 69 år och en skattskyldig som är född 1962 eller senare fyller 70 år. Till utgången av år 2025 beräknas pensionsförsäkringspremien förhöjd från ingången av den månad som följer på månaden då den skattskyldige fyller 53 år fram till den månad då hen fyller 63 år. Som höjd pensionsförsäkringspremie beräknas 8,65 % av lönen. Pensionsförsäkringspremier ska beräknas på samma sätt som förskottsinnehållningsprocent för löntagare.

Som pensionsförsäkringspremie för 18–64-åriga beräknas 1,50 % av lönen och sjöarbetsinkomsten.

Dagpenningspremier och förhöjda dagpenningspremier för företagare ska beaktas som avdrag på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för löntagare.

7.4 Avdrag för sjöarbetsinkomst (från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen)

Avdrag ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för löntagare.

7.5 Avdrag för sjöarbetsinkomst (från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen)

Förvärvsinkomstavdraget ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för löntagare.

7.6 Arbetsinkomstavdrag (avdrag från skatt)

Arbetsinkomstavdraget ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för löntagare. Arbetsinkomstavdraget dras av från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till staten. Till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten på förvärvsinkomster till staten ska det dras av från kommunalskatten, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kyrkoskatten enligt förhållandet mellan dessa. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.

8 Beräkning av beloppet av skatter och avgifter vid fastställande av pensionstagarens löneinkomster

Skatterna och avgifterna ska beräknas på nytt utifrån den skattskyldiges inkomster och avdrag om den skattskyldige har full pension eller pensionsstöd och för hen beräknas nya separata förskottsinnehållningsprocent för pension och andra skattekortsinkomster än pension.

Arbetsinkomstavdrag görs från statens förvärvsinkomstskatt. Den andel av arbetsinkomstavdraget som inte dragits av från den statliga förvärvsinkomstskatten ska dras av från det sammanlagda beloppet av kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukvårdspremie utan dagpenningspremie.

Statsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, rundradioskatt eller åländsk medieavgift, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie ska räknas samman. På så sätt fås det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter, från vilket belopp ska subtraheras det belopp som enligt respektive förskottsinnehållningsprocent inflyter av pensionerna och prestationerna.

Förskottsinnehållningsprocenten för lön fås genom att beräkna hur många procent det återstående beloppet är av beloppet av annat än pensioner och prestationer. Förskottsinnehållningsprocenten för lön är högst 60,0 %.

Förskottsinnehållningsprocenten för efterlevande make som får förmånstagarpension eller annan pension enligt familjepensionslagen än efterlevande makes begynnelsepension, eller för mottagare av partiell förtida ålderspension, deltidspension, delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd, partiell olycksfallspension eller partiell pension för trafikskada ska fastställas lika stor för lön och pension.

Den skattskyldige ska få ett skattekort för lön och ett beslut om förskottsinnehållningsprocent.

9 Beräkning av förskottsskatt

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och de enda inkomsterna i beräkningen är förskottsinnehållningspliktiga inkomster och hyresinkomster, ska förskottsskatten beräknas på det sammanlagda beloppet av skatt på kapitalinkomsterna och rundradioskattens kapitalinkomstandel. Om den skattskyldige har hemkommun i landskapet Åland och de enda inkomsterna i beräkningen är förskottsinnehållningspliktiga inkomster och hyresinkomster, ska förskottsskatten beräknas på det sammanlagda beloppet av skatt på kapitalinkomsterna och den åländska medieavgiftens kapitalinkomstandel.

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och inkomsterna i beräkningen är både förskottsinnehållningspliktiga inkomster och andra förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster än hyresinkomster, ska inkomsterna delas in proportionellt i förskottsinnehållningspliktiga inkomster och förskottsskatteinkomster. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och hen i beräkningen har förskottsinnehållningspliktiga inkomster, förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt inkomster för vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas, fördelas skattebehovet i proportion till inkomsterna i skatt som inflyter genom förskottsinnehållning och i skatt som inflyter genom förskottsskatt. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

10 Ikraftträdande

Förskottsinnehållningsprocent som beräknats enligt grunderna som fastställs genom detta beslut ska tillämpas på betalningar som betalas ut 1.2.2023 eller därefter. Detta beslut ska även tillämpas på beräkningen av förskottsskatt som påförs fysiska personer för år 2023.

 

Helsingfors den 23 november 2022

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2022