Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändringstidpunkt för förlängda deklarationsperioder

Har getts
5.1.2010
Diarienummer
8/31/2010
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 5 januari 2010


Skatteförvaltningen har med stöd av 162c § 2 och 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådana de lyder i lag 605/2009, och med stöd av 33 § 2 och 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder i lag 608/2009, bestämt:

1 §

Ändringstidpunkt för förlängd deklarationsperiod när omsättning ökar

När den skattskyldige anmäler självmant till Skatteförvaltningen att omsättningen under det innevarande kalenderåret överskrider gränsen om 25 000 eller 50 000 euro, överför Skatteförvaltningen den skattskyldige till en kortare deklarationsperiod från ingången av det kvartal som följer anmälan om ökning i omsättningen.

Om den skattskyldige inte har uppgett att omsättningen ökat men om Skatteförvaltningen på annat sätt upptäcker att villkoren för den längre deklarationsperioden inte längre uppfylls, överförs den skattskyldige till en kortare deklarationsperiod från ingången av det kalenderår under vilket villkoren inte längre uppfyllts.  Om den skatteskyldige redan har lämnat in periodskattedeklarationer för kalenderåret i fråga eller om Skatteförvaltningen till följd av en deklarationsförsummelse har påfört skatt enligt uppskattning, överförs den skattskyldige till en kortare deklarationsperiod emellertid först från ingången av det kvartal för vilket någon skatt inte ännu har deklarerats eller påförts.

2 §

Tidpunkt för inlämnande av periodskattedeklaration och tidpunkt för betalning av skatt när den som är i årsförfarandet lägger ned sin momspliktiga verksamhet

Om en momsskyldig som är i årsförfarandet lägger ned sin verksamhet mitt under kalenderåret, anses deklarationsperioden på ett år gå ut den dag verksamheten läggs ned. Periodskattedeklarationen för moms ska lämnas in och skatten betalas på det sätt som föreskrivs i 162c § 5 mom. och 147 § 3 mom. i mervärdesskattelagen senast den 12 dagen i den andra kalendermånaden efter den kalendermånad under vilken verksamheten lades ned.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 januari 2010.

Helsingfors den 5 januari 2010

Generaldirektör   Mirjami Laitinen  

Överinspektör  Paula Javanainen-Lehto Sidan har senast uppdaterats 8.1.2010