Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas på i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan om relationstal

Har getts
1.12.2016
Diarienummer
A199/200/2016
Giltighet
1.1.2017

Skatteförvaltningen har med stöd av 156 c § 3 mom. och 156 d § 2 mom. i mervärdeskattelagen (1501/1993), sådana de lyder i lag 1359/2009, bestämt:

1 §

Den sökande ska i sin ansökan uppge:

 1. sitt namn, sin adress och e-postadress, sitt mervärdesskattenummer eller skatteregisternummer i hemlandet;
 2. med NACE-koder en beskrivning av den affärsverksamhet som de i ansökan avsedda varorna och tjänsterna har förvärvats för;
 3. sina bankkontouppgifter, inklusive IBAN- och BIC-koderna;
 4. den tidsperiod som ansökan gäller; och
 5. de uppgifter enligt 2 mom. som avser den faktura eller det importdokument som återbäring ansöks för.

Följande uppgifter ska uppges om fakturan eller importdokumentet:

 1. fakturans eller importdokumentets datum och nummer;
 2. säljarens namn och adress;
 3. skattegrunden i euro;
 4. det betalade mervärdesskattebeloppet i euro;
 5. andel som berättigar till avdrag i procent med två decimaler;
 6. belopp som ansöks som återbäring i euro;
 7. säljarens mervärdesskattenummer i fakturan med Finlands prefix FI; och
 8. de förvärvade varornas och tjänsternas art antecknade med koderna som nämns i bilaga III i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 79/2012.

2 §

I korrigeringsanmälan om relationstalet ska den sökande lämna följande uppgifter:

 1. sitt namn, sin adress och e-postadress, sitt mervärdesskattenummer eller skatteregisternummer i hemlandet;
 2. den period som justeringen gäller; och
 3. det justerade relationstalets värde i procent med två decimaler.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan samt om handlingar som skall fogas till ansökan (1852/2009).

 

Helsingfors den 1 december 2016
 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig Päivi TaipalusSidan har senast uppdaterats 13.12.2016