Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 520/2010, med stöd av 6 a § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 53/2017, med stöd av 56 b § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådant det lyder i lag 526/2010, med stöd av 80 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), med stöd av 36 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) sådant det lyder i lag (52/2017) och med stöd av 163 § 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 773/2016, bestämt:

1 §

Elektronisk deklaration eller anmälan

Skattedeklarationer samt andra deklarationer och anmälningar ska lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens e-tjänster.

Deklarationer och anmälningar kan också lämnas i en sådan e-tjänst som tillhandahålls av en utomstående part och som uppfyller kraven enligt 2 och 3 § för elektronisk underskrift av deklarationen eller anmälan. Kontonummer och ändringar av kontonummer kan dock anmälas endast i en e-tjänst som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

2 §

Elektronisk underskrift av en skattedeklaration

En skattedeklaration som lämnas till Skatteförvaltningen ska undertecknas i en sådan identifieringstjänst enligt 3 § 4 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016), som Skatteförvaltningen använder för sina e-tjänster.

Utöver 1 mom. kan en elektronisk skattedeklaration undertecknas också i ett sådant tillförlitligt förfarande i Skatteförvaltningens e-tjänst som kan användas för att intyga att man har fullmakt att handla för den deklarations- eller anmälningsskyldiga personens eller organisationens räkning.

3 §

Elektronisk underskrift av annan deklaration eller anmälan

Andra deklarationer eller anmälningar som lämnas till Skatteförvaltningen kan undertecknas elektroniskt så att antingen den deklarations- eller anmälningsskyldige certifieras på det sätt som avses i 2 §.

4 §

Annan elektronisk deklaration eller anmälan

Avvikande från 1–3 § kan Skatteförvaltningen ta emot skattedeklarationer eller andra deklarationer och anmälningar via en informationssäker teknisk förbindelse.

Användningen av en sådan förbindelse förutsätter att den deklarations- eller anmälningsskyldige har befullmäktigat en förmedlare att förmedla deklarationerna och anmälningarna för den deklarations- eller anmälningsskyldige. Förmedlaren ska se till att de förmedlade deklarationerna och anmälningarna behåller sin integritet samt sin oförvanskade och ursprungliga form och att de motsvarar den deklarations- eller anmälningsskyldiges vilja.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 i november 2017 och genom det upphävs föreskriften dnr A 17/00 00 00/2017.

Man kan autentisera sig i Skatteförvaltningens e-tjänster med webbtjänsten Tunnistus.fi ännu under 2017, dock så länge som tjänsten är tillgänglig under Skatteförvaltningens e-tjänster.


Helsingfors den 26 oktober 2017

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Taito von Konow

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2017