Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter

Har getts
24.10.2019
Diarienummer
VH/3645/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) bestämt:

1 §

Den allmänna användningsordningen för inbetalningar och återbäringar

Om det finns flera skatter enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om skatteuppbörd som ska betalas samma dag, ska inbetalningarna och återbäringarna användas till betalning av skatter i följande ordning:

 1. förskottsinnehållning på löner, arvoden, överskott från personalfonder, försäkringsutbetalningar, pensioner och andra förmåner, ersättningar för arbete och bruksavgifter som har betalats till andra än samfund samt på andra motsvarande betalningar,
 2. källskatt på Åland,
 3. förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning,
 4. förskottsinnehållning på sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som har betalats till aktiebolag, andelslag eller annat samfund,
 5. förskottsinnehållning på ränteinkomster, andelar och avkastning som tas ut från ett aktiesparkonto,
 6. förskottsinnehållning på dividender och överskott från andelslag,
 7. förseningsavgift som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

Om det finns flera skatter enligt 6 § 1 mom. 5 punkten i lagen om skatteuppbörd som ska betalas samma dag, ska inbetalningarna och återbäringarna användas till betalning av skatter i följande ordning:

 1. gåvoskatt,
 2. arvsskatt,
 3. mervärdesskatt, dock inte den mervärdesskatt som avses i 4 och 5 punkten,
 4. mervärdesskatt på nya transportmedel som avses i 26 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993),
 5. till Finland betald mervärdesskatt som omfattas av den särskilda ordning som avses i 12 a kap. i mervärdesskattelagen,
 6. överlåtelseskatt,
 7. tonnageskatt,
 8. försäkringspremieskatt,
 9. källskatt på löner, arvoden, ersättningar för arbete, överskott från personalfonder och förmåner samt på andra motsvarande betalningar,
 10. källskatt på dividender och överskott från andelslag,
 11. källskatt på royaltyer,
 12. källskatt på begränsat skattskyldigas ränteinkomster och avkastning som tas ut från ett aktiesparkonto,
 13. källskatt på sådana allmänt skattskyldigas ränteinkomster som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990),
 14. lotteriskatt,
 15. apoteksskatt.

2 §

Användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatteförhöjning och förseningsavgift

Om det i skatteraterna ingår skatteförhöjningar eller andra än sådana förseningsavgifter som avses i lagen om inkomstdatasystemet, ska inbetalningen och återbäringen användas till betalning av dem i samma ordning som inbetalning och återbäring används till betalning av de skatter som utgör grunden för dem.

3 §

Närmare föreskrifter om betalningsordning för skatt

Om det i en skatterat ingår skatt, dröjsmålspåföljder, skatteförhöjning eller förseningsavgift, är betalningsordningen följande:

 1. dröjsmålsränta, skattetillägg och förseningsränta på skatt,
 2. skattekapital,
 3. nedsatt dröjsmålsränta,
 4. dröjsmålsränta på skatteförhöjning,
 5. skatteförhöjning,
 6. dröjsmålsränta på förseningsavgift,
 7. förseningsavgift.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.


Helsingfors den 24 oktober 2019


generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2019