Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter

Har getts
31.5.2021
Diarienummer
VH/2692/00.01.00/2021
Giltighet
1.7.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §

Den allmänna användningsordningen för inbetalningar och återbäringar

Om det finns flera skatter enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om skatteuppbörd som ska betalas samma dag, ska inbetalningarna och återbäringarna användas till betalning av skatter i följande ordning:

 1. förskottsinnehållning på löner, arvoden, överskott från personalfonder, försäkringsutbetalningar, pensioner och andra förmåner, sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som har betalats till andra än samfund samt på andra motsvarande betalningar,
 2. källskatt på Åland,
 3. förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning,
 4. förskottsinnehållning på sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som har betalats till aktiebolag, andelslag eller annat samfund,
 5. förskottsinnehållning på ränteinkomster, andelar och avkastning som tas ut från ett aktiesparkonto,
 6. förskottsinnehållning på dividender och överskott från andelslag,
 7. förseningsavgift som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

Om det finns flera skatter enligt 6 § 1 mom. 5 punkten i lagen om skatteuppbörd som ska betalas samma dag, ska inbetalningarna och återbäringarna användas till betalning av skatter i följande ordning:

 1. gåvoskatt,
 2. arvsskatt,
 3. mervärdesskatt, dock inte den mervärdesskatt som avses i 4, 5 och 6 punkten,
 4. mervärdesskatt på nya transportmedel som avses i 26 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993),
 5. mervärdesskatt på punktskattepliktiga gemenskapsinterna förvärv,
 6. till Finland betald mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i 12 a kap. i mervärdesskattelagen om en särskild ordning,
 7. punktskatter,
 8. bilskatt,
 9. överlåtelseskatt,
 10. tonnageskatt,
 11. skatt på försäkringspremier,
 12. källskatt på löner, arvoden, ersättningar för arbete, överskott från personalfonder och förmåner samt på andra motsvarande betalningar,
 13. källskatt på dividender och överskott från andelslag,
 14. källskatt på royaltyer,
 15. källskatt på begränsat skattskyldigas ränteinkomster och avkastning som tas ut från ett aktiesparkonto,
 16. källskatt på sådana allmänt skattskyldigas ränteinkomster som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990),
 17. lotteriskatt,
 18. apoteksskatt.

Om det finns sådana mervärdesskatter enligt 2 mom. 6 punkten vilka ingår i olika särskilda ordningar och vilka ska betalas samma dag, ska inbetalningarna och återbäringarna användas i följande inbördes ordning:

 1. mervärdesskatt i unionsordningen (MOSS),
 2. mervärdesskatt i tredjelandsordningen (VOES),
 3. mervärdesskatt i importordningen (IOSS),
 4. mervärdesskatt i unionsordningen (OSS),
 5. annan mervärdesskatt än sådan som ingår i unionsordningen (OSS).

Om det finns olika punktskatter enligt 2 mom. 7 punkten vilka ska betalas samma dag, ska inbetalningarna och återbäringarna användas i följande inbördes ordning:

 1. accis på alkohol och alkoholdrycker,
 2. punktskatt på läskedrycker,
 3. accis på vissa dryckesförpackningar,
 4. tobaksaccis,
 5. punktskatt på flytande bränslen,
 6. punktskatt på elström,
 7. punktskatt på vissa bränslen,
 8. avfallsskatt,
 9. oljeskyddsavgift.

2 §

Användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatteförhöjning och förseningsavgift

Om det i skatteraterna ingår skatteförhöjningar eller andra än sådana förseningsavgifter som avses i lagen om inkomstdatasystemet, ska inbetalningen och återbäringen användas till betalning av dem i samma ordning som inbetalning och återbäring används till betalning av de skatter som utgör grunden för dem.

3 §

Närmare föreskrifter om betalningsordning för skatt

Om det i en skatterat ingår skatt, dröjsmålspåföljder, skatteförhöjning eller förseningsavgift, är betalningsordningen följande:

 1. dröjsmålsränta, skattetillägg och förseningsränta på skatt,
 2. skattekapital,
 3. nedsatt dröjsmålsränta,
 4. dröjsmålsränta på skatteförhöjning,
 5. skatteförhöjning,
 6. dröjsmålsränta på förseningsavgift,
 7. förseningsavgift.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2021.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter (2/2021).

Helsingfors den 31 maj 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2021