Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ansökan om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket

Har getts
8.9.2022
Diarienummer
VH/4438/00.01.00/2022
Giltighet
15.9.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 34 § 6 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992), sådant det lyder i lag 687/2022, beslutat:

1 §

Uppgifter som behövs i ansökan

Sökanden ska ge följande försäkringar i sin ansökan:

  1. Jag intygar att den andel som foder, bränsle, smörjmedel, el och gödselmedel utgör av utgifterna för jordbruksinkomstens förvärvande före reserveringarna enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), avskrivningarna enligt 8–10 § i den lagen samt räntekostnaderna är minst 15 procent,
  2. Jag intygar att jag inte är med på en sanktionslista på grund av åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, dvs. att jag inte är en sådan fysisk eller juridisk person, enhet eller ett sådant organ som avses i bilaga I i Europeiska unionens råds förordning (269/2014), eller en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som står nära en sådan aktör,
  3. Jag intygar att jag inte har fått sådant stöd enligt krisramen för statligt stöd som definieras som annat stöd i Europeiska kommissionens meddelande som getts till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2022/C 131 I/01).

Sökanden ska bekräfta om denne haft jordbruksverksamhet på Åland och om sökanden under det innevarande året fått annat stöd för primärproduktion enligt krisramen samt ange stödbeloppet i euro.

2 §

Ansökan

Ansökan ska lämnas elektroniskt i Skatteförvaltningens e-tjänst (MinSkatt). Sökanden kan av särskilda skäl också lämna uppgifterna i ansökan per telefon, om sökanden inte kan använda MinSkatt. Varje delägare i en beskattningssammanslutning ska lämna en separat ansökan.

3 §

Övriga uppgifter

Förutom uppgifterna i 1 § ska sökanden på Skatteförvaltningens begäran lämna även andra kompletterande uppgifter som behövs för att pröva att villkoren för stödet uppfylls.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 september 2022.

Helsingfors den 8 september 2022

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 9.9.2022