Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en ansökan om återbäring av mervärdesskatt som lämnats av diplomatiska beskickningar, försvarsmakten i en annan medlemsstat eller försvarsmakten i en annan stat som är part i nordatlantiska fördraget samt dokument som ska bifogas till ansökan

Har getts
21.6.2023
Diarienummer
VH/3431/00.01.00/2023
Giltighet
21.6.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 128 § 2 mom. i mervärdeskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 417/2022 och 129 c § 5 mom. i mervärdeskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 835/2023, bestämt:

1 §

Uppgifter som ska ingå i ansökan och dokument som ska bifogas

En specifikation av fakturorna ska ingå i ansökningar om återbäring av mervärdesskatt som gäller diplomatförvärv enligt 128 § 1 mom. i mervärdesskattelagen och förvärv som andra medlemsstaters försvarsmakter enligt 129 c § 1 mom. i mervärdesskattelagen eller försvarsmakten i en annan stat som är part i nordatlantiska fördraget gjort enligt 129 c § 2 mom. i mervärdesskattelagen. Till ansökan om återbäring bifogas inte fakturor.

På Skatteförvaltningens begäran ska de fakturor i specifikationen som avses i 1 mom. läggas fram vid behov.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 21 juni 2023.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en ansökan om återbäring av mervärdesskatt som lämnats av diplomatiska beskickningar eller försvarsmakten i en annan medlemsstat samt dokument som ska bifogas till ansökan (510/2022).

 

I Helsingfors den 21 juni 2023

 

generaldirektör Markku Heikura                                                                                        

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2023