Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en ansökan om återbäring av mervärdesskatt som lämnats av diplomatiska beskickningar eller försvarsmakten i en annan medlemsstat samt dokument som ska bifogas till ansökan

Har getts
27.6.2022
Diarienummer
VH/3005/00.01.00/2022
Giltighet
1.7.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 128 § 2 moment och 129 c § 4 moment i mervärdeskattelagen (1501/1993) bestämt:

1 §

Uppgifter som ska ingå i ansökan och dokument som ska bifogas

I en ansökan om återbäring av mervärdesskatt som gäller diplomatförvärv enligt 128 § 1 moment i mervärdesskattelagen eller förvärv som andra medlemsstaters försvarsmakter gjort enligt 129 c § i mervärdesskattelagen ska ingå en specifikation av fakturorna. Fakturor ska inte bifogas till ansökan om återbäring.

På Skatteförvaltningens begäran ska de fakturor i specifikationen som avses i 1 moment läggas fram vid behov.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2022.

Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall fogas till diplomatiska beskickningars ansökan om återbäring av mervärdesskatt (1258/2003).

 

I Helsingfors den 27 juni 2022

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2022