Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare i bilbeskattningen

Har getts
27.4.2021
Diarienummer
VH/306/00.01.00/2021
Giltighet
1.5.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Denna anvisning beskriver på vilka grunder Skatteförvaltningen påför utomstående uppgiftslämnare i bilbeskattningen försummelseavgifter som avses i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) för försummelser av utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter.

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter i bilbeskattningen

Bestämmelserna om utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter finns i 113 § i bilskattelagen (777/2020). I Skatteförvaltningens beslut om utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter i bilbeskattningen (1128/2020) bestäms närmare om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter för verkställande av bilbeskattning.

Uppgifter för vilka försummelseavgifterna gäller

Skatteförvaltningen påför en försummelseavgift på den grunden att den uppgiftsskyldige har försummat skyldigheten att lämna uppgifter enligt i 113 § 1 eller 2 mom. i bilskattelagen och skyldigheten att lämna de uppgifter om vilka närmare bestämmelser har getts i Skatteförvaltningens ovan nämnda beslut.

Med stöd av uppgiftsskyldigheten som avses 113 § 1 mom. i bilskattelagen ska en importör eller tillverkare av fordon för en fordonsmodell lämna uppgifter om det pris, inklusive moms men exklusive bilskatt, till vilket nya fordonen allmänt marknadsförs i Finland, uppgifter om prisets giltighetstid och andra uppgifter som nämns i 3 § i Skatteförvaltningens beslut under de förutsättningar som bestäms i beslutsparagrafen. Fordonsmodellens pris ska anges enligt den fordonsmodell enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs.  Uppgifter ska lämnas när försäljningen eller marknadsföringen av en fordonsmodell inleds och när fordonsmodellen inte längre finns till försäljning eller det allmänna begärda priset för en fordonsmodell ändras. När en uppgiftsskyldig anmäler att en fordonsmodell inte längre finns till försäljning ska uppgift lämnas om utgångsdagen med noggrannhet på priskodsnivå.

Samfund, samfällda förmåner och näringsidkare som affärsmässigt i elektronisk form publicerar annonser om försäljning av fordon ska med stöd av uppgiftsskyldigheten som avses 113 § 2 mom. i bilskattelagen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om de nya och, i fråga om det begärda priset, ändrade försäljningsannonser om begagnade fordon som de publicerat, om antalet försäljningsannonser det föregående året översteg 400 000 stycken per kalenderår.

Bestämmelser som ligger till grund för påförandet av försummelseavgifter

Enligt 115 § 2 mom. i bilskattelagen ska på utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas även 21, 22, 22 a, 23 och 25 § i lagen om beskattningsförfarande.

Enligt 22 a § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om

  1. det finns en smärre bristfällighet eller ett smärre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller i ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt detta kapitel, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen skickad uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet,
  2. den uppgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
  3. den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som föreskrivs i lag eller bestäms av Skatteförvaltningen.

Enligt 22 a § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 5 000 euro, om en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt detta kapitel innehåller väsentliga brister eller fel eller om den uppgiftsskyldige lämnat in dem eller fullgjort det först efter en bevisligen sänd uppmaning.

Enligt 22 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 15 000 euro, om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt detta kapitel delvis eller helt och hållet.

I 22 a § i lagen om beskattningsförfarande föreskrivs det vidare att det vid fastställandet av försummelseavgiften också ska beaktas hur mycket uppgifter den uppgiftsskyldige ska lämna.

Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.

Hur försummelseavgifter fastställs 

Skatteförvaltningen påför den uppgiftsskyldige en försummelseavgift när de i lag föreskrivna kraven för påförande av avgiften uppfylls, då en uppgift saknas eller den är felaktig eller bristfällig.

Uppgiften som lämnats till Skatteförvaltningen är felaktig om den inte motsvarar uppgiften i försäljningsannonsen eller den uppgift som använts i marknadsföringen. Uppgifterna är bristfälliga om de inte har lämnats i den omfattning som anges i Skatteförvaltningens beslut 1128/2020.

Fel eller brister som gäller nya fordon är väsentliga om det finns ett fel eller en brist i prisuppgifterna om en fordonsmodell ännu vid den tidpunkt då priskoden för fordonsmodellen borde ha angetts i periodskattedeklarationen av ett registrerat bilskatteombud och Skatteförvaltningen har börjat utreda de uppgifter som borde ha lämnats med stöd av skyldigheten att lämna uppgifter. Då kan den uppgiftsskyldige påföras en försummelseavgift för försummelsen även om hen senare på Skatteförvaltningens uppmaning eller utan uppmaning hade korrigerat felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller lämnat in de uppgifter som saknas.

För försummelser av uppgiftsskyldigheten som gäller begagnade fordon kan påföras en försummelseavgift med anledning av andra än smärre fel eller bristfälligheter i deklarationer, även om den uppgiftsskyldige inte har uppmanats att rätta till sin försummelse och den uppgiftsskyldige har rättat till försummelsen.

Granskningsperioden för försummelser av uppgiftsskyldigheten som gäller nya fordon är i regel tre kalendermånader och granskningsperioden för försummelser av uppgiftsskyldigheten som gäller begagnade fordon är en kalendermånad. Försummelseavgift kan påföras även för någon annan granskningsperiod.

Försummelseavgiftens belopp i fråga om försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter om nya fordon fastställs utifrån hur många enskilda fordonsmodeller som försummelsen av skyldigheten att lämna uppgifter gäller och på hur många fordons beskattning och skattekontroll försummelsen inverkar dvs. hur många uteblivna, felaktiga eller bristfälliga prisraduppgifter har det funnits och hur väsentliga felen och bristerna har varit. Till antalet försummelser av skyldigheten att lämna uppgifter om begagnade fordon räknas alla de försäljningsannonser om fordon vilkas uppgifter inte har lämnats till Skatteförvaltningen.

Vid påförandet av en försummelseavgift kan man bland annat beakta hur många gånger den uppgiftsskyldige har uppmanats att lämna de uppgifter som saknas samt när uppgifterna i verkligheten lämnas. Försummelseavgiften kan höjas om uppgifter inte alls har lämnats eller om försummelsen är återkommande.

Man kan av grundad anledning jämka försummelseavgiften eller låta bli att påföra den. Som grundad anledning kan man betrakta t.ex. det att den uppgiftsskyldiges försummelse är obetydlig efter omständigheterna.

Förfarandet för påförande av försummelseavgift och ändringssökande

Innan försummelseavgift påförs ska den som ärendet gäller beredas tillfälle att bli hörd. Den uppgiftsskyldige kan då lämna en utredning av den orsak som lett till försummelsen av uppgiftsskyldigheten samt ge sin uppfattning om påförandet av försummelseavgift och dess belopp. När Skatteförvaltningen uppmanar någon att rätta en försummelse, ska meddelandet innehålla information om att en försummelseavgift ska påföras. Försummelseavgift påförs genom separat beslut.

I ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift får den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring genom en skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden. Den uppgiftsskyldige ska begära omprövning inom 60 dagar från det att den uppgiftsskyldige har fått del av Skatteförvaltningens beslut. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades. Begäran om omprövning ska tillställas Skatteförvaltningen inom den utsatta tiden.

                 

generaldirektör Markku Heikura                                                                               

                                   

överinspektör Markus Kautto        

                                                                          

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2021