Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av småskaliga insamlingar

Har getts
16.4.2021
Diarienummer
VH/2741/00.01.00/2020
Giltighet
16.4.2021 - 28.2.2022
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

I denna beskattning behandlas beskattning av småskaliga insamlingar utan motprestation enligt lagen om penninginsamlingar (863/2019). Med småskalig penninginsamling avses en anmälningspliktig penninginsamling som pågår en begränsad tid och där maximibeloppet för intäkterna av insamlingen begränsats. En småskalig insamling kan anordnas för att skaffa medel bland annat för att stöda olika former av allmännyttig verksamhet och annan medborgarverksamhet och för att finansiera annan generellt inriktad verksamhet.

I denna anvisning behandlas inte tillståndspliktiga penninginsamlingar som anordnas av allmännyttiga aktörer eller beskattning av medel som fås av dessa. Det finns närmare anvisningar om beskattning av allmännyttiga samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) i Skatteförvaltningens anvisning Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund.

I denna anvisning behandlas inte heller låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) och inte verksamhet som bedrivs av förmedlare av gräsrotsfinansiering.

1 Inledning

Syftet med penninginsamlingsverksamhet är att uppnå mål som medborgarna finner viktiga. Människor och samfund donerar penningmedel till penninginsamlingar utan motprestation. I lagen om penninginsamlingar finns det bestämmelser om anordnande och övervakning av penninginsamlingar. En penninginsamling enligt lagen om penninginsamlingar kan genomföras som en tillståndspliktig penninginsamling, småskalig insamling eller som en valinsamling. Av dessa behandlas i denna anvisning småskaliga anvisningar och beskattning av medel som fås av dessa.

Med penninginsamling med en småskalig insamling avses verksamhet, i vilken penningmedel samlas in genom vädjan till allmänheten och utan motprestation (2 § i lagen om penninginsamlingar). En spontan gåva för stödjande av allmännyttig verksamhet eller för något annat ändamål som gåvogivaren gör på eget initiativ och utan begäran eller uppmaning av gåvomottagaren är inte penninginsamling enligt lagen om penninginsamlingar.

Enligt 2 § i lagen om penninginsamlingar avses med småskalig insamling en anmälningspliktig penninginsamling som pågår en begränsad tid och där maximibeloppet för intäkterna av insamlingen har begränsats. Med en småskalig insamling har man velat underlätta anordnandet av penninginsamling för olika projekt för att hjälpa människor och stöda medborgarverksamhet.

Grannhjälp, vädjan om donationer i testamenten, önskemål i samband med bemärkelsedagar eller dödsfall och religionssamfunds kollektinsamling i samband med offentlig religionsutövning har avgränsats utanför tillämpningen av 1 § i lagen om penninginsamlingar (och följaktligen också från småskaliga insamlingar). Inte heller varuinsamlingar, välgörenhetsauktioner, stödkonserter och stödevenemang hör till tillämpningsområdet för lagen (RP 214/2018, s. 79).

I ärenden som gäller penninginsamlingar är Polisstyrelsen behörig och på polisens webbplats finns det närmare anvisningar om ärendet https://poliisi.fi/sv/penninginsamlingar.

Medel som samlats in med en småskalig insamling är inte per se skattepliktig inkomst för anordnaren av insamlingen, om insamlingen anordnats enligt lagen om penninginsamlingar och de insamlade medlen använts för ett ändamål enligt en anmälan om småskalig insamling. I regel är medel som samlats in med en småskalig insamling inte skattepliktiga heller för mottagaren av medlen. Närmare information om skattebemötandet av insamlade medel har getts i avsnitt 3 i denna anvisning.

2 Allmänt om småskaliga insamlingar

Enligt 5 § i lagen om penninginsamlingar får en småskalig insamling anordnas av

1) en i Finland registrerad förening,

2) en i Finland registrerad stiftelse,

3) ett parti som antecknats i partiregistret,

4) ett i Finland registrerat religionssamfund,

5) Finlands Röda Kors eller dess lokala eller regionala verksamhetsenhet,

6) en studentkår som avses i 46 § i universitetslagen och en nation som avses i 47 § i den lagen,

7) en studerandekår som avses i 41 § i yrkeshögskolelagen,

8) en kyrklig samfällighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, eller en sådan församling inom den kyrkan som inte hör till en kyrklig samfällighet, samt en församling inom den ortodoxa kyrkan i Finland,

9) en oregistrerad grupp bestående av minst tre fysiska personer, av vilka minst en är myndig och de övriga har fyllt 15 år, och som alla har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland.

En småskalig insamling är avsedd för finansiering av allmännyttig verksamhet, annan medborgarverksamhet och generellt inriktad verksamhet. En småskalig penninginsamling avviker från en tillståndspliktig penninginsamling på så sätt att  medel inte ska skaffas uteslutande för ett allmännyttigt ändamål (6 § 2 mom. 1 punkten i lagen om penninginsamlingar). I en småskalig insamling är det möjligt att skaffa medel till exempel för att finansiera olika evenemang och aktiviteter som anordnas av stadsdels- och hembygdsföreningar. Enligt 6 § i lagen om penninginsamlingar får penninginsamlingar inte anordnas i syfte att finansiera verksamhet som klart äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten eller för att finansiera lagstridig verksamhet.

Med en penninginsamling som anordnas som en småskalig insamling för högst 10 000 euro samlas in (32 § i lagen om penninginsamlingar). En småskalig insamling får vara i högst tre månader. Samma aktör får dock anordna en småskalig insamling högst två gånger under kalenderåret. En fysisk person som ingår i en grupp på minst tre fysiska personer får delta i anordnandet av högst två småskaliga insamlingar under ett kalenderår. (17 § i lagen om penninginsamlingar)

En småskalig insamling kan anordnas bland annat som en traditionell bössinsamling, en webbinsamling på Internet eller i sociala medier. Den som anordnar en penninginsamling ska ha ett penninginsamlingskonto för insamlingen. Anordnaren av en småskalig insamling ska senast två månader efter det att insamlingen avslutades lämna polisinrättningen en redovisning för den småskaliga insamlingen för övervakningen av de insamlade medlen och offentliggörande av uppgifter om penninginsamlingen. Polisväsendet granskar och godkänner redovisningen. Anordnaren av en småskalig insamling ska göra en anmälan till polisinrättningen när de medel som samlats in genom penninginsamlingen har använts för det avsedda ändamålet (22 § i lagen om penninginsamlingar).

I 7 § i lagen om penninginsamlingar finns det föreskrifter om förbjudna sätt att anordna en insamling. En insamling får inte anordnas för att anordna en verksamhet som tydligt äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten eller för att finansiera lagstridig verksamhet. Därtill är det förbjudet att anordna till exempel lotterier i samband med en penninginsamling. En insamling får inte heller genomföras bland annat med kedjebrev eller anordnas i form av pyramidspel. Också till exempel handel och rekrytering av föreningsmedlemmar ska hållas åtskild från penninginsamlingen. För gåvogivaren ska det vara tydligt, i vilken form av medelsanskaffning hen deltar.

Om de förutsättningar som föreskrivits i lagen om penninginsamlingar är uppfyllda, förutsätter inte en småskalig insamling ansökan om tillstånd, utan en anmälan till polisinrättningen räcker. När anmälan om en småskalig insamling har gjorts, tilldelar polisinrättningen anordnaren ett nummer för den småskaliga insamlingen (19 § i lagen om penninginsamlingar). Polisen administrerar ett penninginsamlingsregister, med uppgifter också om dem som gett anmälningar om småskaliga insamlingar. (32 § i lagen om penninginsamlingar)

De insamlade medlen ska användas för det användningsändamål som uppgetts i anmälan om en småskalig insamling. Ett skäligt belopp av de insamlade medlen får användas för sådana direkta kostnader som är nödvändiga med tanke på anordnandet av insamlingen (till exempel kostnader som orsakats av insamlingen, såsom den avgift som tas ut för en anmälan om en småskalig insamling, bankkostnader som orsakas av ett insamlingskonto och kostnader för en broschyr med begäran om penningdonationer). Förvaring och behandling av medel ska anordnas på ett tillförlitligt sätt. En anordnare av en insamling ska se till att de insamlade medlen tydligt hålls åtskilda från anordnarens egna medel.

Om en småskalig penninginsamling genererar intäkter som överskrider den tillåtna gränsen på 10 000 euro, ska den småskaliga insamlingen utan dröjsmål avbrytas och en anmälan om avbrott göras till polisinrättningen. Alla influtna medel ska användas för det primära användningsändamål som nämnts i anmälan om småskalig insamling eller om det inte är möjligt, för det anmälda sekundära användningsändamålet.

3 Småskaliga insamlingar i beskattningen

Såsom redogjorts ovan i avsnitt 2, är olika instanser berättigade att anordna en småskalig insamling. Målet för en småskalig insamling kan variera till exempel från anordnande av ett evenemang till insamling av penningmedel för en privatperson.

Ur beskattningssynvinkel ska eventuella skattepåföljder för anordnaren av en småskalig penninginsamling och mottagaren av intäkterna av insamlingen granskas separat. I skattelagstiftningen finns det inte bestämmelser om beskattning av medel som fåtts med en småskalig insamling. Skatteförvaltningen avgör beskattningen av medel som fåtts med en småskalig inkomst enligt de allmänna bestämmelserna om skatteplikt för inkomster och gåvor.

Enligt 29 § 1 mom. i ISkL är inkomster som en skattskyldig fått i pengar eller som en förmån med penningvärde skattskyldig inkomst. Bakgrunden till en småskalig insamling utgörs dock i regel av hjälp till människor eller stöd för medborgarverksamhet. Med en småskalig insamling insamlas följaktligen penningmedel utan motprestation för ett visst ändamål. För anordnaren av en småskalig insamling handlar det inte om inkomster som skaffats i förvärvssyfte, utan om medel som samlats in för ett visst ändamål i form av gåvor. De insamlade medlen ökar inte insamlarens förmögenhet och de är inte till fördel för insamlaren, utan de är avsedda för att samlas in för ett visst objekt eller för vissa personer. Medel som samlats in med en småskalig insamling är följaktligen inte i princip skattepliktiga inkomster enligt ISkL 29 § för en anordnare av en insamling, om den småskaliga insamlingen anordnats enligt förutsättningarna i lagen om penninginsamlingar.

Enligt 1 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940, ArvsskatteL) ska gåvoskatt i regel betalas på penningmedel som fåtts utan motprestation. Anordnarna av en småskalig insamling får inte själva pengar, utan de förmedlar dem enbart vidare. Följaktligen utgörs en eventuell gåvoskattskyldig av gåvotagaren, det vill säga den som fått tillgång till de medel som samlats in med en småskalig insamling. Enligt 19 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva ska gåvoskatt dock inte betalas, om det sammanräknade beloppet på de gåvor som fåtts av samma gåvogivare understiger 5 000 euro under en treårsperiod. Följaktligen är medel som samlats in med en småskalig insamling i allmänhet skattefria också för mottagare av insamlade medel.

Exempel 1: En grupp av tre fysiska personer har ordnat en småskalig insamling till godo för en familj som förlorat sitt hus i en brand. Pengar har samlats in upp till det tillåtna beloppet på 10 000 euro och ingen enskild donator har gett 5 000 euro eller mer till insamlingen. De insamlade medlen flyttas från insamlingskontot direkt till en familjemedlems konto.

Anordnarna av den småskaliga insamlingen får inte själva pengar, utan de förmedlar dem enbart vidare. De insamlade medlen är inte inkomst för anordnaren av den småskaliga insamlingen, utan de anses ha en karaktär av en skattefri gåva direkt från dem som gett pengar till mottagarna av pengarna, det vill säga till familjen, i gåvobeskattningen.

Exempel 2: Tre fysiska personer samlar in pengar för familjer med ekonomiska svårigheter med en småskalig insamling. Avsikten är att samla in ett belopp upp till det tillåtna beloppet på 10 000 euro. Med medlen skaffas gåvokort på 20 euro till närbutiker och inträdesbiljetter till en husdjursgård. Gåvokorten och inträdesbiljetterna överlåts vidare till familjer med ekonomiska svårigheter.

De gåvokort och inträdesbiljetter vilka getts till den enskilda gåvomottagarna är värda under 5 000 euro. De medel som samlats in med den småskaliga insamlingen är inte inkomst för anordnaren av småskaliga insamlingar, utan de gåvokort eller de inträdesbiljetter som skaffats med dessa anses ha en karaktär av skattefria gåvor i gåvobeskattningen direkt från dem som gett penningmedlen till mottagarna av gåvokorten och inträdesbiljetterna, det vill säga till familjerna.

I enlighet med lagen om penninginsamlingar ska en småskalig insamling göras utan motprestationer och anordnande av en småskalig insamling för att stöda näringsverksamhet är förbjudet. I regel är de medel som samlats in med en småskalig insamling en gåva utan motprestation för mottagaren av dessa.

I beskattningen är det dock i vissa situationer möjligt att se en småskalig insamling som verksamhet för att förvärva inkomst och skattepliktig inkomst enligt ISkL 29 § för den slutliga mottagaren, trots att insamlingen anordnats enligt lagen om penninginsamlingar. Beskattning som skattepliktig förvärvsinkomst blir aktuellt då det inte handlar om en gåva som tydligt ges utan motprestation. I så fall handlar det om skattepliktig förvärvsinkomst enligt ISkL 61 §.

Om medel som samlats in med en småskalig insamling anses vara en motprestation för arbete, beskattas medlen som förvärvsinkomst för den slutliga mottagaren och förskottsinnehållning ska verkställas på denna, om prestationsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996, FUL) ska den som gör en betalning, om mottagaren inte införts i förskottsuppbördsregistret, verkställa förskottsinnehållning på en ersättning (arbetsersättning) som betalas i annan form än lön för arbete, ett uppdrag eller en tjänst.

Exempel 3: Tre fysiska personer samlar in medel för artister med en småskalig insamling. De anordnar uppträdanden för artisterna på tv. Avsikten är att stöda artisterna. Artisterna gör själva korta inspelningar som sänds på tv-kanalen och de kan ses av allmänheten. I en månad visas dagligen ett direktsänt program på två timmar. Ett konto har öppnats för insamlingen i en fysisk persons namn. Tittarna kan donera ett frivilligt belopp till kontot. Penninginsamlingen följs i realtid på TV och insamlingen avslutas då 10 000 euro uppnåtts. De insamlade medlen delas enligt fakturor som artisterna sänt till samma belopp till alla som uppträtt. Upphovsrätten blir kvar hos artisterna och den ingår i ersättningen.

I detta fall får artisterna en betalning för uppträdandet. De medel som samlats in med den småskaliga insamlingen är inte heller i detta fall inkomst för anordnaren av insamlingen, utan de beskattas som inkomster för artisterna (ISkL 29 § och 61 §). Den ersättning som betalats till artisterna är arbetsersättning, på vilken betalaren ska verkställa förskottsinnehållning. De ska också meddela prestationen till inkomstregistret, om artisten inte är införd i förskottsuppbördsregistret. I detta fall utgörs prestationsbetalaren av den person i vars namn kontot står och hen meddelar prestationen till inkomstregistret i eget namn.

Med de medel som samlats in med en småskalig insamling är det möjligt att anordna också till exempel olika tillfällen till vilka artister kallas för att uppträda. Syftet med den småskaliga insamlingen är dock inte att samla in medel till de som uppträder, utan att anordna ett evenemang.  Arvoden som eventuellt betalats till de som uppträder ur de insamlade medlen är skattepliktig inkomst för dem. Förskottsinnehållning ska verkställas på arbetsersättningen, om mottagaren inte hör till förskottsuppbördsregistret (FörskUL 25 §).

Exempel 4: Tre fysiska personer har anordnat en småskalig insamling för att anordna ett byevenemang som det kostar sammanlagt 10 000 euro att anordna. Beloppet utgörs av en scen och övriga konstruktioner (5 000 euro), uppträdandearvoden (3 000 euro) och affischer och reklam (2 000 euro).

Med den småskaliga insamlingen har pengar samlats in upp till den tillåtna gränsen på 10 000 euro. De använda medlen har använts för kostnaderna för att anordna det byevenemang som anmälts med ovan nämnda anmälan om småskalig penninginsamling. I detta fall handlar det inte om skattepliktig verksamhet för att förvärva inkomst för anordnaren.

Betalaren ska dock verkställa förskottsinnehållning på lönerna till uppträdarna och sköta bland annat nödvändiga anmälningar till inkomstregistret, om uppträdarna inte är införda i förskottsuppbördsregistret. Prestationsbetalaren är i detta fall den person i vars namn kontot står. Hen anmäler prestationen till inkomstregistret i eget namn.

Om en fysisk person anordnat en småskalig insamling, har hen i regel inte någon skyldighet att anmäla de insamlade medlen på sin inkomstskattedeklaration, då medlen inte är skattepliktig inkomst enligt ISkL 29 §. En bokföringsskyldig anordnare av en småskalig insamling, såsom en förening, en stiftelse eller en församling, antecknar inkomster och utgifterna för den småskaliga insamlingen i sin bokföring. Om en sådan anordnare av en småskalig insamling är skyldig att ge en skattedeklaration, ska den anmäla inkomsterna och utgifterna för den småskaliga insamlingen också på sin skattedeklaration, trots att den småskaliga insamlingen inte i princip bildar skattepliktig inkomst för anordnaren.

Exempel 5: En förening anordnar en småskalig insamling för att hjälpa tre medellösa lokala artister som drabbats av ekonomiska svårigheter. Med de penningmedel som fåtts med den småskaliga insamlingen ges gåvor till de underhållningsartister som permitterats och blivit arbetslösa och följaktligen drabbats av ekonomiska svårigheter.

Vid den småskaliga insamlingen har medel samlats in upp till det tillåtna beloppet på 10 000 euro. För att täcka kostnaderna med anledning av insamlingen används 1 000 euro och det återstående beloppet på sammanlagt 9 000 euro delas som gåvor till de artister som drabbats av ekonomiska svårigheter (3 000 euro för var och en).

Anordnaren av den småskaliga insamlingen har inte samlat in medel till sig själv, utan förmedlar dem vidare till de artister som drabbats av ekonomiska svårigheter. I detta fall är de medel som samlats in utan motprestation inte inkomst för anordnaren av den småskaliga inkomsten. De insamlade medlen har en karaktär av en skattepliktig gåva direkt från givarna till mottagarna, det vill säga till artisterna, eftersom de enskilda gåvogivarna inte gett 5 000 euro till insamlingen.

Så som konstaterats ovan, bildar en småskalig inkomst i regel inte skattepliktig inkomst för dem som anordnat insamlingen och inte en skattepliktig gåva för dem som fått de insamlade medlen. Om anordnarna av den småskaliga insamlingen eller mottagarna av medlen av någon orsak är osäkra på skattebemötandet av en insamling, har de möjlighet att ansöka om ett bindande avgiftsbelagt förhandsavgörande av Skatteförvaltningen i ärendet. Ansökan om förhandsavgörande har redogjorts närmare i Skatteförvaltningens anvisning Att göra en ansökan om förhandsavgörande och att meddela beslut i ärendet.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

 

överinspektör Mariia Suominen

 

Sidan har senast uppdaterats 19.4.2021