Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Höjda avskrivningar på maskiner och anläggningar skatteåren 2020-2025

Har getts
31.1.2023
Diarienummer
VH/475/00.01.00/2023
Giltighet
31.1.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/1962/00.01.00/2021, 19.4.2021

Anvisningen handlar om tillämpningen av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020-2025.

Deklarering av höjda avskrivningar på en inkomstskattedeklaration behandlas i deklarationsanvisningen för blankett 62.

Anvisningen har uppdaterats 23.8.2023 så att till kapitel 2.1 har lagts ett exempel på beskattning av leasingbolag. Dessutom har kapitel 3 preciserats i fråga om situationer som gäller överlåtelse och förlust av nyttigheter. Vid uppdateringen har också en del av texten i kapitel 3 avskilts till det nya 4 kapitlet.

Anvisningen har uppdaterats 31.1.2023 på grund av en ändring (lagen 1314/2022) i lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 (1572/2019). Den ändringen förlänger tillämpningstiden för lagen så att lagen utöver skatteåren 2020–2023 även tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2024 och 2025. Efter ändringen är lagens rubrik lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2025.

1 Inledning

Enligt 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL, näringsskattelagen) får avskrivningen för maskiner, inventarier och andra med dem jämförbara lösa anläggningstillgångar vara högst 25 procent av utgiftsresten för skatteåret. På motsvarande sätt får avskrivningen för maskiner, inventarier och andra med dem jämförbara lösa anläggningstillgångar enligt 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL) vara högst 25 procent av utgiftsresten för skatteåret.

Bestämmelser om höjda avskrivningar finns i lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020-2025 (1572/2019, nedan i denna anvisning ”lagen”). Enligt lagen får skattskyldiga då förutsättningarna för tillämpningen av lagen göra högst dubbel avskrivning för anskaffningsutgifterna för sådana maskiner, inventarier och andra med dem jämförbara lösa anläggningstillgångar (nedan även ”maskiner och anläggningar”) som ingår i tillämpningsområdet av NärSkL 30 § och GårdsSkL 8 § jämfört med de ordinarie avskrivningarna. Lagen trädde i kraft 1.1.2020. Lagen tillämpades ursprunglig vid beskattningen för skatteåren 2020-2023, men lagens giltighetstiden förlängdes genom lagen 1314/2022 så att lagen tillämpas i sin nuvarande form vid beskattningen för skatteåren 2020-2025.

Lagar om skattelättnader som gäller höjda avskrivningar har varit i kraft också tidigare. Tillämpningsområdet av lagen för skatteåren 2020–2025 avviker emellertid från tillämpningsområdet av de tidigare lagarna om skattelättnader i det att rätten till höjda avskrivningar gäller endast maskiner och anläggningar. Därmed kan höjda avskrivningar under skatteåren 2020-2025 inte göras på byggnader. Tillämpningsområdet för lagen för skatteåren 2020-2025 är mer allmänt än för den tidigare lagen, eftersom den inte har begränsats till att enbart gälla anläggningstillgångar som används i produktiv verksamhet, utan höjda avskrivningar kan även göras t.ex. på en maskin eller anläggning som anskaffats för produktion av tjänster. Dessutom kan höjda avskrivningar göras under högst sex skatteår i stället för två år som i de tidigare skattelättnadslagarna.

Höjda avskrivningar på maskiner och anläggningar som omfattas av lagens tillämpningsområde kan göras av alla skattskyldiga som idkar näringsverksamhet eller jordbruk, såsom rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag, kommanditbolag och samfund.

2 Förutsättningar som gäller föremålet för den höjda avskrivningen

Förutsättningen för höjd avskrivning är att den maskin eller anläggning som är föremål för den höjda avskrivningen används i näringsverksamhet eller jordbruk som den skattskyldige själv bedriver och omfattas av tillämpningsområdet av NärSkL 30 § eller GårdsSkL 8 §. Maskinen eller anläggningen ska även ha varit ny då den skattskyldige anskaffade den samt ha tagits i bruk under lagens giltighetstid.

2.1 Användning av maskinen eller anläggningen i den skattskyldiges näringsverksamhet eller jordbruk

Enligt 1 § i lagen kan en höjd avskrivning göras på en maskin eller anläggning som används i näringsverksamhet som avses i NärSkL 1 § 1 mom. eller i jordbruk som avses i GårdsSkL 2 § 1 mom. Enligt 2 § i lagen ska maskinen eller anläggningen i näringsverksamhetens förvärvskälla ingå i lösa anläggningstillgångar som avskrivs med stöd av NärSkL 30 § och i jordbrukets förvärvskälla i anläggningstillgångar enligt GårdsSkL 8 §.

Enligt NärSkL 12 § ingår maskiner och anläggningar som i näringsverksamheten är avsedda för bestående bruk i anläggningstillgångar. Anskaffningsutgifterna för maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skrivs av enligt det som föreskrivs i NärSkL 30 §. Med stöd av NärSkL 31 § tillämpas NärSkL 30 § även på avskrivningar av anskaffningsutgifterna för hissar, värmecentralers maskiner och anläggningar som utgör beståndsdelar av byggnaden samt anskaffningsutgifterna för kraftöverföringsledningar. Maskiner och anläggningar som anses utgöra beståndsdelar av byggnaden är t.ex. hissar, värmecentralers maskiner och anläggningar, spisar, kylskåp och frysboxar, luftväxlings- och luftkonditioneringsanläggningar samt centralantenner.

Således får höjd avskrivning göras på all egendom som avses i NärSkL 30 och 31 § eller GårdsSkL 8 §. Höjd avskrivning kan göras även på fordon som används i yrkesmässig trafik, om den skattskyldige väljer avskrivning enligt NärSkL 30 § i stället för NärSkL 33 § 3 mom.

Exempel 1:

A Ab utövar planering av webbsidor. A Ab:s verksamhet betraktas som näringsverksamhet. A Ab skaffar 1.6.2020 en ny dator, ett elektriskt bord och en kontorsstol som används i planeringsverksamheten. Anskaffningarna anses utgöra lösa anläggningstillgångar på vilka avskrivningar görs enligt NärSkL 30 §. A Ab får således göra höjda avskrivningar på datorn, bordet och kontorsstolen.

Exempel 2:

A Ab idkar säljfrämjande verksamhet. A Ab:s verksamhet betraktas som näringsverksamhet. Den 30 november 2020 köper A Ab nya tjänstebilar till sina arbetstagare som utför försäljningsarbete. Bilarna anses utgöra lösa anläggningstillgångar för vilka avskrivningar görs enligt NärSkL 30 §. A Ab får således göra höjda avskrivningar för bilarna.

Exempel 3:

A Ab är ett leasingbolag som hyr ut leasingbilar. A Ab:s verksamhet betraktas som näringsverksamhet. A Ab bjuder ut leasingavtal som är av hyreskaraktär. I A Ab:s beskattning anses leasingbilarna höra till bolagets lösa anläggningstillgångar som ska avskrivas enligt NärSkL 30 §. A Ab får således göra höjda avskrivningar för bilarna.

Den skattskyldige kan också bedriva annan verksamhet än näringsverksamhet som avses i NärSkL 1 § 1 mom. eller jordbruk som avses i GårdsSkL 2 § 1 mom. Höjda avskrivningar kan inte göras på maskiner och anläggningar som används i annan verksamhet än näringsverksamhet eller jordbruk även om deras anskaffningsutgifter skulle periodiseras på det sätt som föreskrivs i NärSkL 30 § med stöd av NärSkL 42 a § 1 mom. eller hänvisningsbestämmelsen i ISkL 114 § 1 mom.

Exempel 4: 

A Ab bedriver bensinstationsverksamhet som betraktas som näringsverksamhet. Dessutom hyr A Ab ut en lägenhet som det äger till privatpersoner. Uthyrningsverksamheten motsvarar inte kännetecknen för näringsverksamhet, varmed den inte betraktas som näringsverksamhet. Uthyrningsverksamheten är inte heller jordbruk. Med stöd av NärSkL 1 § 2 mom. beräknas resultatet av både bensinstationsverksamheten och uthyrningsverksamheten i A Ab:s beskattning enligt näringsskattelagen, och de utgör näringsverksamhetens förvärvskälla för A Ab.

De maskiner och anläggningar som används inom bensinstationsverksamheten tillhör enligt NärSkL 30 § avskrivningsbara lösa anläggningstillgångar, och maskiner och anläggningar som förknippas med uthyrningsverksamheten tillhör tillgångsslaget övriga tillgångar som avses i NärSkL 12 a §.

30.6.2020 köper A Ab en personbil som används i bensinstationsverksamheten och ett kylskåp till den lägenhet bolaget hyr ut. Eftersom personbilen tillhör A Ab:s lösa anläggningstillgångar, får A Ab göra en höjd avskrivning på bilen. Kylskåpet berättigar däremot inte till höjd avskrivning trots att dess anskaffningsutgift skrivs av på det sätt som föreskrivs i NärSkL 30 § enligt NärSkL 42 § § 1 mom. Detta beror på att kylskåpet inte används i A Ab:s näringsverksamhet.

Exempel 5:

A Kb idkar uthyrningsverksamhet som riktas till utomstående. Verksamheten uppfyller inte kännetecknen för näringsverksamhet och ska inte heller betraktas som jordbruk. Därmed beskattas uthyrningsverksamheten enligt inkomstskattelagen och den utgör en personlig förvärvskälla för A Kb.

15.1.2020 köper A Kb en dator som används i uthyrningsverksamheten. Trots att anskaffningsutgiften för datorn skrivs av på det sätt som föreskrivs i NärSkL 30 § med stöd av ISkL 114 § 1 mom., får höjd avskrivning inte göras på datorn eftersom den inte används i näringsverksamhet eller jordbruk.

Exempel 6:

1.8.2020 köper bostadsaktiebolaget en frånluftsvärmepump. Trots att NärSkL 31 § tillämpas med stöd av ISkL 114 § 1 mom. på avskrivningen av frånluftsvärmepumpens anskaffningsutgift, kan höjd avskrivning inte göras på frånluftsvärmepumpen eftersom den inte används i näringsverksamhet eller jordbruk.

Om en maskin eller anläggning delvis används för något annat än näringsverksamhet eller jordbruk utgör detta inte något hinder för höjda avskrivningar, förutsatt att maskinen eller anläggningen huvudsakligen används i näringsverksamheten eller jordbruket och den således anses utgöra lösa anläggningstillgångar i näringsverksamhetens förvärvskälla eller anläggningstillgångar i jordbrukets förvärvskälla.

Exempel 7:

Det öppna bolaget A bedriver restaurangverksamhet som betraktas som näringsverksamhet. Verksamheten bildar således näringsverksamhetens förvärvskälla för A. Maskiner och anläggningar i restaurangverksamheten anses utgöra lösa anläggningstillgångar på vilka avskrivningar görs enligt NärSkL 30 §.

A köper 1.1.2020 en personbil för sin restaurangverksamhet och A:s bolagsman använder bilen också för sina privata körningar. Enligt utredningen som lagts fram har under hälften av körningarna varit privat bruk och över hälften körningar i näringsverksamheten. Eftersom personbilen således tillhör A:s lösa anläggningstillgångar i näringsverksamhetens förvärvskälla, får A göra en höjd avskrivning på bilen. Privatbrukets andel av avskrivningen är dock inte en avdragbar utgift för det öppna bolaget A. Därför ska A intäktsföra den i skattedeklarationen.

Fastställande av förvärvskällan för maskiner och anläggningar i beskattningen av rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Överföringar mellan förvärvskällor, privatuttag och privatinsättningar vid beskattningen av fysiska personer och personbolag.

2.2 Ny maskin eller anläggning

Enligt 2 § i lagen förutsätter höjd avskrivning att maskinen eller anläggningen har varit ny då den skattskyldige börjat använda den.  Höjd avskrivning kan således inte göras på anskaffningsutgiften för en maskin eller anläggning som köpts begagnad. Till exempel en bil som använts som så kallad demonstrationsbil kan i princip inte betraktas som ny på det sätt som avses i lagen. 

På en ny maskin eller anläggning kan höjd avskrivning göras även i de fall där den nya maskinen eller anläggningen har samband med förnyelsen av en maskin, en anläggning eller en helhet som utgörs av dessa eller en del av en produktionsprocess som tagits i bruk innan lagen trätt i kraft. Rätten att göra en höjd avskrivning gäller dock inte sådana delar av en maskin, en anläggning eller en helhet som utgörs av dessa eller en produktionsprocess som tagits i bruk innan lagen trätt i kraft.

Exempel 8:

A Ab idkar papperstillverkning med en pappersmaskin som i sin helhet har tagits i bruk innan 1.1.2020. 30.6.2020 köper A Ab en ny inloppslåda till pappersmaskinen. Eftersom denna investering hänför sig till förnyelse av en del av en produktionsprocess och föremålet för investeringen är en maskin eller anläggning som avses i lagen, får A Ab göra höjd avskrivning på inloppslådan. Rätten att göra höjd avskrivning gäller inte de övriga delarna av pappersmaskinen.

2.3 Att ta i bruk en maskin eller anläggning

Rätten till höjd avskrivning gäller endast maskiner och anläggningar som tas i bruk under lagens giltighetstid. Lagen har trätt i kraft 1.1.2020 och den tillämpas under skatteåren 2020-2025. Därmed kan höjd avskrivning på en maskin eller anläggning göras om ibruktagningen har skett tidigast 1.1.2020 eller därefter senast under skatteåret 2025.

Om maskinen eller anläggningen har tagits i bruk innan 1.1.2020, kan höjd avskrivning inte göras på maskinen eller anläggningen.

Exempel 9:

A Ab:s räkenskapsperiod är 1.5.2019–30.4.2020. 1.12.2019 har A Ab i sin näringsverksamhet tagit i bruk en ny maskin som tillhör bolagets lösa anläggningstillgångar. A Ab kan inte göra höjd avskrivning på maskinen eftersom den har tagits i bruk innan lagen trätt i kraft. Hade maskinen tagits i bruk 1.1.2020, kunde A Av göra höjd avskrivning på maskinen under skatteåret 2020 och därefter under lagens tillämpningstid.

Beställning eller leverans av en maskin eller anläggning innan 1.1.2020 förhindrar inte höjd avskrivning, om maskinens eller anläggningens faktiska bruk för näringsverksamheten eller jordbruket börjar först 1.1.2020 eller därefter.

Installation eller provkörning av en maskin eller anläggning betraktas inte som ibruktagning (se HFD 1961 II 151 och HFD 1985 liggare 1252).  Däremot anses t.ex. reservmaskiner ha tagits i bruk då de anskaffats.

Enligt 3 § i lagen ska den skattskyldige med avseende på verkställandet av beskattningen på ett tillförlitligt sätt redogöra för den tidpunkt då tillgångarna togs i bruk.

3 Avskrivningsbelopp och avdrag

Enligt 2 § 1 mom. får de avskrivningar som under skatteåret görs på maskinen eller anläggningen vara högst 50 procent av den oavskrivna anskaffningsutgiften för maskinen eller anläggningen.

Enligt 3 § i lagen är en förutsättning för att höjd avskrivning ska kunna dras av i näringsbeskattningen är att avskrivningen även har dragits av som utgift också i den skattskyldiges bokföring. Anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar ska också i den skattskyldiges bokföring specificeras så att de lätt kan särskiljas från övriga utgifter. Även i beskattningen utgör en maskin eller anläggning på vilken höjda avskrivningar görs utgör ett separat avskrivningsobjekt.

Den skattskyldige kan ha så kallade hyllavskrivningar på lösa anläggningstillgångar. Sådana avskrivningar uppstår då en avskrivning som under tidigare skatteår gjorts på lösa anläggningstillgångar i bokföringen eller en del av den inte har dragits av i beskattningen. Att kunna använda en hyllavskrivning för höjd avskrivning uppfyller i regel inte kravet i 3 §, utan höjd avskrivning förutsätter att den avskrivning som dras av i bokföringen hänför sig till den maskin eller anläggning på vilken den höjda avskrivningen ska göras. Således kan höjda avskrivningar i regel inte göras på basis av tidigare års hyllavskrivningar. Om hyllavskrivningen emellertid hänför sig till samma maskin eller anläggning på vilken man med hjälp av hyllavskrivningen tänker göra en höjd avskrivning, är det undantagsvis möjligt att använda hyllavskrivningen för att göra en höjd avskrivning. Beloppet av avskrivningar under skatteåret för maskinen eller anläggningen kan också vid användningen av hyllavskrivningar uppgå till högst 50 procent av den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för maskinen eller anläggningen.

I jordbruksbeskattningen förutsätter höjd avskrivning inte att avskrivningen dras av som kostnad i den skattskyldiges bokföring, eftersom alla jordbruksidkare inte är bokföringsskyldiga och beskattningen av jordbruk grundar sig på betalningsprincipen.

Om maskinen eller anläggningen överlåts eller går förlorad behandlas överlåtelsepriset eller försäkringsersättningen för en sådan maskin eller anläggning separat från den utgiftsresten under de år då lagen tillämpas, eftersom maskinen eller anläggningen på vilken höjd avskrivning tillämpas utgör ett separat avskrivningsobjekt. Därmed dras överlåtelsepriset eller försäkringsersättningen inte av från den utgiftsresten i enlighet med NärSkL 30 § eller GårdsSkL 8 §. På motsvarande sätt om den skattskyldige för andra lösa anläggningstillgångar får ett överlåtelsepris eller en försäkringsersättning vars belopp överskrider den återstående utgiftsresten, dras den överlåtelsevinst som intäktsförs med stöd av NärSkL 30 § 4 mom. inte av från den oavskrivna anskaffningsutgiften för den maskin eller anläggning som är föremål för höjd avskrivning. 

Om således en maskin eller anläggning som är föremål för höjd avskrivning överlåts eller går förlorad, räknas den del av överlåtelsepriset eller försäkringsersättningen som överskrider maskinens eller anläggningens återstående anskaffningsutgift som en del av närings- eller jordbruksinkomsten. Om den återstående anskaffningsutgiften för maskinen eller anläggningen överskrider överlåtelsepriset eller försäkringsersättningen, uppstår det en överlåtelseförlust som under överlåtelse- eller förluståret är direkt avdragbar från resultatet av näringsverksamheten eller jordbruket.

Exempel 10:

Den 1 januari 2020 har A Ab tagit i bruk en ny maskin i sin näringsverksamhet. A Ab har gjort höjda avskrivningar för maskinen under skatteåren 2020 och 2021.

Skatteår 2022 säljer A Ab maskinen för 30 000 euro. Den återstående oavskrivna anskaffningsutgiften för maskinen är 20 000 euro. Det uppkommer alltså en överlåtelsevinst på 10 000 euro av överlåtelsen. A Ab har också andra lösa anläggningstillgångar. Utgiftsresten av dessa är 15 000 euro vid ingången av skatteåret. Resultatet av A Ab:s näringsverksamhet innan överlåtelsen har beaktats är 5 000 euro.

Eftersom maskinen utgör en separat avskrivningspost, räknas överlåtelsevinsten under skatteåret 2022 som en del av inkomsten i A Ab:s förvärvskälla för näringsverksamhet. Överlåtelsevinsten dras alltså inte av från utgiftsresten av andra lösa anläggningstillgångar. Därmed blir resultatet av A Ab:s näringsverksamhet 15 000 euro (5 000 euro + 10 000 euro) för skatteår 2022.

Exempel 11:

Vid ingången av skatteår 2021 är A Ab:s utgiftsrest av lösa anläggningstillgångar 50 000 euro. Skatteår 2021 säljer A Ab maskiner som hör till de lösa anläggningstillgångarna för 70 000 euro. Under samma skatteår skaffar A Ab en ny maskin för 100 000 euro. A Ab har för avsikt att göra höjda avskrivningar för den nya maskinen.

Eftersom maskinen som är föremål för de höjda avskrivningarna är ett separat avskrivningsobjekt, läggs anskaffningsutgiften för maskinen inte till utgiftsresten av de andra lösa anläggningstillgångarna. Överlåtelsevinsten på 20 000 euro (70 000 euro - 50 000 euro) av andra lösa anläggningstillgångar dras inte heller av från anskaffningsutgiften för den nya maskinen före de höjda avskrivningarna.

Således är anskaffningsutgiften för maskinen 100 000 euro i beskattningen av A Ab. A Ab kan avskriva högst 50 procent av anskaffningsutgiften för den nya maskinen, det vill säga 50 000 euro (0,5 x 100 000 euro). Överlåtelsevinsten på 20 000 euro av de andra lösa tillgångarna är skattepliktig inkomst för A Ab för skatteår 2021 enligt NärSkL 30 §:n 4 mom.

Om en maskin eller anläggning som är föremål för höjd avskrivning förstörs eller skadas på grund av en brand eller annan skadehändelse, kan den skattskyldige göra en återanskaffningsreservering för förslitning underkastade anläggningstillgångar. Bestämmelser om reserveringen finns i NärSkL 43 § 1 mom. Återanskaffningsreserveringen behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Avskrivningar i näringsbeskattningen (kapitel 5.3).

Utjämningsreservering enligt GårdsSkL 10 a § får användas exempelvis för att täcka anskaffningsutgiften för de maskiner och anläggningar som avses i GårdsSkL 8 § 2 mom. Sålunda kan utjämningsreserveringen användas till att täcka också anskaffningsutgiften för de maskiner och anläggningar som är föremål för höjda avskrivningar. Om den skattskyldige under skatteåret också skaffar maskiner och anläggningar av vilka avsikten inte är att göra höjda avskrivningar, kan den skattskyldige själv besluta hur användningen av utjämningsreserveringen hänförs till de maskiner och anordningar som anskaffats under skatteåret.

Den del av anskaffningsutgiften för en maskin eller anläggning som varit föremål för höjd avskrivning överförs efter det att lagens giltighetstid löpt ut att dras av på det sätt som föreskrivs i NärSkL 30 § eller GårdsSkL 8 § som en del av den utgiftsrest som avses i NärSkL 30 § 2 mom. eller GårdsSkL 8 § 3 mom. 

Exempel 12:

Den 1 januari 2022 har A Ab tagit i bruk en ny maskin i sin näringsverksamhet. A Ab har gjort höjda avskrivningar för maskinen under skatteåren 2022–2025. A Ab kan inte längre under skatteåret 2026 göra en höjd avskrivning för maskinen. Därmed räknas den återstående oavskrivna anskaffningsutgiften för maskinen från och med ingången av skatteår 2026 som en del av utgiftsresten för A Ab:s lösa anläggningstillgångar.

A Ab säljer maskinen för 15 000 euro under skatteåret 2026. Eftersom maskinen är en del av utgiftsresten för A Ab:s lösa anläggningstillgångar, intäktsförs överlåtelsen på det sätt som föreskrivs i NärSkL 30 § genom att dra av maskinens överlåtelsepris från utgiftsresten för A Ab:s lösa anläggningstillgångar. Utgiftsresten av lösa anläggningstillgångar är 25 000 euro vid ingången av skatteåret. Därmed betraktas skillnaden mellan maskinens överlåtelsepris och dess anskaffningsutgift inte direkt som intäkt i A Ab:s beskattning för skatteåret, utan indirekt genom mindre avskrivningar.

4 Tidpunkten för inledande av höjda avskrivningar 

En höjd avskrivning för en maskin eller anläggning får för första gången göras under det skatteår då maskinen eller anläggningen tas i bruk och under de följande skatteåren under lagens giltighetstid. Om till exempel en maskin eller anläggning har tagits i bruk 2020, får en höjd avskrivning göras under skatteåren 2020-2025. Har maskinen eller anordningen emellertid tagits i bruk under skatteåret 2025, får en höjd avskrivning göras endast under skatteåret 2025. Med andra ord får höjda avskrivningar för maskiner eller anläggningar göras under högst sex skatteår. Om räkenskapsperioden inte sammanfaller med kalenderåret kan det påverka den skattskyldiges möjlighet att göra höjda avskrivningar för ett visst skatteår.

Exempel 13:

A Ab:s räkenskapsperiod är 1.2-31.1. Således omfattar A Ab:s skatteår 2020 räkenskapsperioden 1.2.2019-31.1.2020. A Ab tar 15.1.2020 en ny maskin i bruk i sin näringsverksamhet. A Ab får göra höjda avskrivningar för maskinen under skatteåren 2020-2025.

Om A Ab hade tagit maskinen i bruk först 1.2.2020, dvs. under skatteåret 2021, skulle A Ab få göra höjda avskrivningar för maskinen endast under skatteåren 2021-2025.

Höjda avskrivningar behöver inte göras ännu under det år då maskinen eller anläggningen anskaffas. Det betyder att en höjd avskrivning för en maskin eller anläggning som anskaffas exempelvis under skatteåret 2020 och som uppfyller lagens krav får göras för första gången först för skatteåret 2021 eller senare. Om syftet är att göra höjda avskrivningar för maskinen eller anläggningen under ett eller flera skatteår, anses den höra till lagens tillämpningsområde från och med dess anskaffningstid, även om någon höjd avskrivning inte görs under anskaffningsåret. Det betyder att en maskin eller anläggning redan från och med sin anskaffningstid utgör ett eget separat avskrivningsobjekt på vilket principerna i kapitel 3 ska tillämpas. Även om man börjar göra höjda avskrivningar för maskinen eller anläggningen först efter anskaffningsåret, påverkar detta inte lagens tillämpningstid, varmed höjda avskrivningar beviljas för sista gången för skatteåret 2025.

Lagen tillämpas inte under skatteåret 2026. Därmed kan höjda avskrivningar inte längre göras i beskattningen för skatteåret 2026, även om maskinen eller anläggningen hade tagits i bruk under kalenderåret 2025 eller tidigare.

Exempel 14:

A Ab:s skatteår 2026 utgörs av räkenskapsperioden 1.7.2025–30.6.2026. A Ab har 15.10.2025 i sin näringsverksamhet tagit i bruk en ny maskin som tillhör bolagets lösa anläggningstillgångar. A Ab kan inte göra en höjd avskrivning för maskinen, eftersom lagen inte kan tillämpas på beskattningen för skatteåret 2026.

 

ledande skattesakkunnig Lauri Savander

ledande skattesakkunnig Hannu Luukela

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2023