Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hushållsavdrag för sedvanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete

Har getts
30.12.2019
Diarienummer
VH/2491/00.01.00/2018
Giltighet
30.12.2019 - 12.4.2022
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A254/200/2017

Denna anvisning behandlar hushållsavdrag på basis av kostnaderna av sedvanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete.

De allmänna förutsättningarna och beloppen för hushållsavdraget samt yrkande och beviljande av avdraget har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Hushållsavdrag i beskattningen (VH/2488/00.01.00/2018), och dessa frågor behandlas därför inte i denna anvisning.

1 Avdrag på basis av hushållsarbete 

Enligt 127 a § 1 mom. i inkomstskattelagen (ISkL) berättigar sedvanligt hushållsarbete till hushållsavdrag. Med sedvanlighet avses i detta sammanhang hushållsarbete som allmänt utförs till förmån för hemmet och personer som bor där. Hur eventuella stöd som beviljats för sådana arbeten påverkar hushållsavdraget behandlas nedan under punkt 4.

1.1 Avdragbart hushållsarbete

Hushållsarbete som berättigar till hushållsavdrag är t.ex. städning, tvättning, strykning, övrig klädvård och matlagning i en bostad och fritidsbostad som den skattskyldige använder. Om personen ordnar t.ex. en familjefest där ett cateringföretag sköter servering, kaffekokning och matlagning i hemmet eller i fritidsbostaden kan detta berättiga till hushållsavdrag.

Till den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad tillhör även bostadens gårdsområde samt på detta område belägna byggnader och konstruktioner som tjänar boendet. Exempel på dessa är fristående bastu, förråd, garage och vedbod. Avdragbart är även plogning och annan renhållning på gårdsområdet. Dessutom ger snöskottning från taket rätt till hushållsavdrag.

Med gårdsområde avses i allmänhet tomten. På glesbygden kan gårdsområdet anses vara ett område som omger byggnaden och vars storlek är högst 10 000 kvadratmeter. Detta område framgår oftast bäst av storleken på området som omger byggplatsen. En enskild väg utanför gårdsområdet hör inte till bostaden.

T.ex. vattning av blommor samt skötsel av gårdsområdet och trädgården, såsom gräs- och häckklippning, berättigar till avdraget. Även vedhuggning och -upplagring samt fällning av och kapning av grenar på träd i gårdsområdet (gårdsträd) berättigar till hushållsavdrag. Om dessa arbeten utförs med hjälp av en maskin såsom en traktor, vedklyv eller lyftkran, kan man även få hushållsavdrag för deras del.

Med gårdsträd avses t.ex. ett enstaka träd på egnahemshusets gräsmatta som fälls t.ex. för att det har blivit ruttet. All trädfällning i gårdsområdet berättigar emellertid inte till hushållsavdrag. Trädfällningsarbeten som inte berättigar till avdrag har behandlats nedan under punkt 1.2.

Montering av nya möbler och persienner i bostaden eller fritidsbostaden berättigar till avdrag. Även bekämpning av ohyra i bostaden, fritidsbostaden eller på deras gårdsområde berättigar till hushållsavdrag. Kostnaderna för bekämpningsmedel och -tillbehör är emellertid inte avdragsgilla. Avdrag medges inte heller för resekostnader eller kontorsarbete som hänför sig till sådant arbete, t.ex. tiden för rapportskrivningen.

Sedvanligt hushållsarbete som beställs vid flytt, t.ex. städning av den gamla och nya bostaden samt montering av nya möbler, ger rätt till hushållsavdrag. Förutsättningen för rätten till avdrag är att arbetena har prissatts separat och att de inte ingår i fakturan för den faktiska flytten (CSN 65/2009).

Butiksbesök, skötsel av andra ärenden och rastning av husdjur berättigar till hushållsavdrag endast om arbetet ingår i ett annat, mer omfattande hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete. I dessa fall kan avdrag beviljas även om arbetet inte bokstavligen utförs i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad. Avdraget förutsätter att arbetet utförs av den person som utför det ovannämnda mer omfattande hushålls-, omsorgs- eller vårdarbetet. Med husdjur avses katt, hund eller annat motsvarande sedvanligt husdjur som bor i bostadens boendeutrymmen. Därför är häst eller ponny inte ett husdjur som berättigar till avdrag.

1.2 Icke avdragbart hushållsarbete

Hushållsavdrag kan inte fås för hushållsarbete som utförs någon annanstans än i en bostad eller fritidsbostad som den skattskyldige använder på eller deras gårdsområden. Om t.ex. plogning fortsätter på en vägsträcka utanför gårdsområdet kan avdrag inte fås för denna del.

Hushållsavdrag beviljas inte heller för trädfällning utanför gårdsområdet eller trädfällningsarbeten som har samband med utvidgning av gårdsområdet. Trädfällning i samband med nybyggnation eller jämförbart byggande berättigar inte heller till hushållsavdrag. Nybyggnationer behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Hushållsavdrag för underhålls- och ombyggnadsarbete för bostad.

Planeringsarbete som utförs av en inredningsarkitekt, arkitekt, ingenjör eller annan motsvarande person betraktas inte som sedvanligt hushållsarbete som berättigar till avdrag.

Om en eller flera personer kommer till personens hem eller fritidsbostad för att uppträda t.ex. sångare, orkester, band, dj, pianospelare, trollkarl, clown, komiker, julgubbe eller motsvarande, berättigar ersättningar som betalats till dem inte till någon del till hushållsavdrag. Sådana framträdanden är inte normalt hushållsarbete.

Som icke avdragsgillt hushållsarbete anses t.ex. transporttjänster, avfallstransport, tömning av slambrunn och flyttservice. Hushållsavdrag beviljas inte heller t.ex. för ett transportföretags tjänster för hantering av ärenden för personen, persontransporttjänster eller transportföretagets medverkan till personens skötsel av ärenden. Hushållsavdrag beviljas inte för att en mataffär eller ett annat företag levererar matvaror eller andra varor till personens hem.

Flyttarbete som beror på byte av bostad ger inte rätt till hushållsavdrag eftersom flyttarbetet inte till sin natur utgör sedvanligt hushållsarbete (CSN 51/2000). Flyttarbete som inte berättigar till hushållsavdrag inkluderar t.ex. packning av flyttgods, demontering och montering av möbler samt att bära och transportera flyttgods.

Sedvanligt avdragsgillt hushållsarbete är inte skötsel av husdjur som inte ingår i hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete (t.ex. rastning och matning av katter eller hundar, byte av kattsand, pälstrimning). Rengöring av akvarier eller terrarier utgör inte heller hushållsarbete som berättigar till avdrag.

Pianostämning eller möbeltapetsering anses inte som sedvanligt hushållsarbete. Arbete som hänför sig till bevaknings- och säkerhetsservice utgör inte heller hushållsarbete som berättigar till avdrag. Därmed berättigar t.ex. kostnaderna för en "stuggårdskarls" kontrollbesök i fritidsbostaden eller månadsavgifterna till ett bevaknings- eller säkerhetstjänstföretag inte till avdrag.

Hushållsarbete som erhållits som en naturaförmån berättigar inte till avdrag även om arbetet till sin natur skulle vara sedvanligt hushållsarbete (CSN 35/1999).

2 Avdrag på basis av omsorgs- och vårdarbete

Enligt 127 a § 1 mom. berättigar även sedvanligt omsorgs- och vårdarbete till hushållsavdrag. Med sedvanlighet avses i detta sammanhang omsorgs- och vårdarbete som normalt utförs till förmån för personer som bor i hemmet. Hur eventuella stöd som beviljats för sådana arbeten påverkar hushållsavdraget behandlas nedan under punkt 4.

2.1 Avdragbart omsorgs- och vårdarbete

Med omsorgs- och vårdarbete som berättigar till hushållsavdrag avses vård och omsorg av den skattskyldige eller en person som bor i samma hushåll tillsammans med denne. Avdrag beviljas också om den som får vård eller omsorg är den skattskyldiges eller dennes makes eller bortgångna makes föräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar eller dessa personers släktingar i rätt uppstigande led eller dessa personers make och arbetet utförs i en bostad eller fritidsbostad som används av dem (ISkL 127 a § 5 mom.).

Hushållsavdrag kan beviljas endast för sedvanligt omsorgs- och vårdarbete som allmänt utförs i hemmet. Sådant arbete är t.ex. vård av barn, sjuka, handikappade och åldringar i deras hem. Vård och omsorg kan t.ex. bestå av att mata, klä på och tvätta personen, hjälpa personen vid motion utomhus och i andra personliga sysslor eller t.ex. barnpassning.

Avdrag kan även beviljas för användning av assistent vid skötsel av personliga ärenden, om assistansen är en del av mer omfattande hushållsarbete eller omsorgs- och vårdarbete som berättigar till hushållsavdrag. Med assistans vid skötseln av ärenden avses t.ex. hjälp i samband med personens ärenden till affären, banken eller apoteket. Rätt till hushållsavdrag finns även när en omsorgsföretagare hjälper familjens barn vid läxläsning i samband med övrigt hushållsarbete.

2.2 Icke avdragbart omsorgs- och vårdarbete

Hushållsavdrag beviljas inte för tjänster av dam- eller herrfrisörer, kosmetologer, pedikyrister, massörer, dietister, personliga tränare, terapeuter och motsvarande. Dessa tjänster utgör inte sedvanligt omsorgs- eller vårdarbete även om de skulle utföras i klientens hem. Exempelvis pedikyristers och massörers arbete betraktas dessutom i regel som icke momspliktiga hälso- och sjukvårdstjänster och omfattas inte av hushållsavdrag redan av denna orsak. Se även punkt 3.1 nedan.

Olika undervisnings- och utbildningstjänster, t.ex. privat hemundervisning, berättigar inte till hushållsavdrag. Dessa betraktas inte som sedvanligt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete (CSN 35/2010). Omsorgs- och vårdtjänster erhållna som en naturaförmån berättigar inte heller till hushållsavdrag (CSN 35/1999).

2.3 Momsfria hälso- och sjukvårdstjänster

I 127 a § 2 mom. i inkomstskattelagen har det separat föreskrivits att som sedvanligt omsorgs- eller vårdarbete som berättigar till hushållsavdrag betraktas inte sådana hälso- och sjukvårdstjänster vilkas försäljning är skattefri enligt 34–36 § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Enligt 35 § i mervärdesskattelagen avses med hälso- och sjukvårdstjänster åtgärder för att bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga eller för att återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga. Vårdgivaren kan bl.a. vara en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedriver sin verksamhet med stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är registrerad.

Hälso- och sjukvårdstjänster som avses här är t.ex. arbete som utförs av läkare, massörer, fysioterapeuter, hälsovårdare, pedikyrister, sjukskötare och närvårdare. Hushållsavdrag beviljas inte för hälso- och sjukvårdstjänster som utförs av de ovannämnda personerna.

Avvikande från det som sagts i stycket ovan kan rätt till hushållsavdrag föreligga på basis av annat sedvanligt hushållsarbete som utförs av en sjukskötare eller närvårdare i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad.

2.4 Socialvårdstjänster

Socialvård kan bedrivas av staten eller kommunen eller någon annan producent av socialvårdstjänster under övervakning av socialmyndigheterna. Producenter av socialvårdstjänster har antecknats i ett register fört av regionförvaltningsverket.

Enligt 37 § i mervärdesskattelagen betalas skatt inte på försäljning av tjänster och varor i form av socialvård. Med socialvård avses enligt 38 § i mervärdesskattelagen verksamhet till syfte att sörja för vården om barn och ungdomar, barndagvården, åldringsvården, omsorgen om utvecklingsstörda, andra tjänster och stödåtgärder för handikappade, missbrukarvården samt annan motsvarande verksamhet.

Trots att dessa socialvårdtjänster enligt 37 § i mervärdesskattelagen är momsfria, kan man beviljas hushållsavdrag på basis av dem om arbetet utförs i den skattskyldiges hem och de övriga förutsättningarna för avdraget uppfylls. Däremot berättigar inte socialvårdstjänster som betalats med kommunens servicesedel eller skaffats med någon annan betalningsförbindelse till hushållsavdrag. I dessa fall beviljas inte avdraget ens för den andel som betalats direkt till tjänsteutföraren. Avdrag beviljas inte heller för socialvårdstjänster som betalats direkt till kommunen (se närmare nedan under punkt 4).

3 Hushålls-, omsorgs- och vårdarbete vid serviceboende

Den som bor i servicehus, vårdhem, grupphem, seniorhus o.d. kan få avdrag på samma sätt som för omsorgsarbete som utförs i vanliga bostäder. Om kommunen har gett en servicesedel eller en betalningsförbindelse för arbetet, får man emellertid inte avdrag ens för den del som betalats direkt till tjänsteutövaren. Dessutom får man inte avdrag för direkta betalningar till kommunen.

Kommunen kan stödja ett privat vårdhem, som t.ex. är stiftelseägt vårdhem, genom utbetalning av direkt stöd till vårdhemmet. Sådant stöd utgör inget hinder inte hushållsavdrag, utan servicehusets klient kan få avdrag för kostnader som berättigar till hushållsavdrag och som klienten betalat själv.

3.1 Privata servicehus

Om hushålls-, omsorgs- och vårdarbete utförs i ett privat servicehus, kan hushållsavdrag endast beviljas för den del som arbetet utförs i utrymmen som personen förfogar över privat. Arbetet berättigar till avdrag om personen får hjälp med bad och dusch, påklädning, bäddning, måltider, städning och andra personliga sysslor och arbetet utförs i utrymmen som personen förfogar över privat. Institutionsvård eller avgifter för institutionsvård berättigar emellertid inte rätt till avdrag eftersom det inte är fråga om arbete som utförs i utrymmen som personen förfogar över privat.

Avdrag kan även beviljas för användning av assistent vid skötsel av personliga ärenden, om assistansen är en del av mer omfattande hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som berättigar till hushållsavdrag. Sådan hjälp kan vara t.ex. att assistera en person i bostadsaktiebolagets bastu eller tvättstuga eller att gå ut med personen.

Hushållsavdrag kan inte fås för grundavgifter vid serviceboende eller andra motsvarande avgifter som kan ha samlats under samma avgiftsrubrik. Detta beror på att ett sådana avgifter kan helt eller delvis avse annat arbete än sådant som berättigar till hushållsavdrag. Hushållsavdrag beviljas inte t.ex. för hyran vid ett serviceboende eller avgifterna för vatten, bastu, el, måltidsservice, måltider och klädvård.

Avdrag medges inte heller för säkerhetstjänster och kostnaderna för dem, såsom nattpatrull, larmservice och avgifterna för trygghetstelefon. Läkar-, sjukvårds, laboratorie- och hälsovårdartjänster berättigar inte heller till hushållsavdrag. Pedikyr, massage, fysioterapi eller herr- och damfrisörers tjänster berättigar inte heller till hushållsavdrag.

Avdrag beviljas inte heller för avgifter för förbrukningsartiklar och annat material, administrativa kostnader eller transportersättningar. På motsvarande sätt berättigar inte heller olika rekreationsavgifter, t.ex. avgifter för teater-, musik- och andra kulturevenemang och utflykter eller olika motionsavgifter, t.ex. avgifter för gym och simhallar, till hushållsavdrag.

De som bor i ett privat servicehus eller motsvarande bör upprätta en specifikation av kostnader som hen betalat under kalenderåret för eventuellt hushållsavdrag. Av specifikationen ska framgå vilken del av kostnaderna som avser arbete som berättigar till avdrag och som utförts i utrymmen som klienten förfogar över privat och vilken del som avser kostnader som inte berättigar till avdrag.

3.2 Kommunala servicehus

Arbete som utförts i ett kommunalt servicehus berättigar inte till avdrag i likhet med det som gäller för övriga kommunala tjänster. T.ex. om en person som bor i ett servicehus betalar en faktura för hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete till kommunen eller staden (dvs. att fakturan har kommunens eller stadens FO-nummer), kan hen inte få hushållsavdrag för betalningen även om arbetet i sig skulle berättiga till avdrag. Avdrag kan i dessa fall inte beviljas även om arbetet skulle ha utförts av ett privat servicehus eller ett servicehus som verkar som allmännyttigt samfund.

Den som bor i ett kommunalt servicehus är, i likhet med personer som bor i privata servicehus, berättigad till hushållsavdrag för sådant avdragsgillt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som kommunens avtal inte täcker och för vilket personen inte har fått en av kommunen beviljad servicesedel för social- och hälsovården eller ersättning av någon annan instans. Nedan under punkt 4 har man behandlat närmare hur olika stöd för boendetjänster påverkar hushållsavdraget.

4 Hur stöd påverkar hushållsavdraget

Enligt 127 a § 3 mom. i inkomstskattelagen beviljas hushållsavdrag inte, om man direkt för samma arbetsprestation har erhållit stöd för närståendevård, servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård, stöd som avses i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn eller lönesubvention enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

Andra stöd än de ovannämnda stöden för vårdarbete eller sysselsättningsåtgärder utgör inget hinder för hushållsavdrag för sedvanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete. Avdraget hindras inte av t.ex. vårdbidrag för pensionstagare som utbetalas som ersättning för nödvändig vård och särskilda kostnader till en person som fyllt 65 år eller mottagare av full invalidpension eller individuell förtidspension. Avdraget hindras inte heller av de olika stöd som handikappade erhåller för att täcka de extra kostnader som beror på sjukdom eller skada och övriga extra kostnader. Avdrag kan emellertid beviljas endast för den del som stödet inte täcker kostnaderna.

Om någon annan instans, t.ex. ett försäkringsbolag, Statskontoret eller någon annan aktör (t.ex. en förening eller församling) betalar ersättning eller stöd för hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som berättigar till hushållsavdrag, kan den skattskyldige få hushållsavdrag för den del som hen betalar själv.

4.1 Stöd för närståendevård och servicesedel

Stöd för närståendevård beviljas vårdtagaren och betalas till närståendevårdare som ersättning för det omsorgs- och vårdarbete som de utför till förmån för vårdtagaren. Stödet för närståendevård förhindrar avdraget endast i fråga om de arbeten för vilka stödet beviljats. Grunderna för stödet för närståendevård kan vid behov ses i uppdragsavtalet med kommunen och närståendevårdare och den bifogade vård- och serviceplanen.

Stödet för närståendevård förhindrar inte att hushållsavdrag beviljas för andra arbeten. Om kommunen emellertid beviljat servicesedlar för social- och hälsovården för köp av andra arbeten, kan hushållsavdraget inte beviljas för dessa arbeten. Servicesedlar som avses i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) kan vara trycka sedlar eller elektroniska kort. En servicesedel kan även vara myndighetsbeslut (betalningsförbindelser) genom vilka kommunen förbinder sig att betala tjänster som användaren skaffar från en av kommunen godkänd privat serviceproducent upp till servicesedelns värde. Den som använder tjänsten ingår ett serviceavtal med producenten (servicesedelföretaget).

Exempel 1: En person som inte bor i samma hushåll som vårdtagaren är dennes närståendevårdare och får stöd av kommunen för detta omsorgs- och vårdarbete. Om vårdtagaren betalar lön till personen för detta arbete betalas stödet för närståendevård och lönen för samma arbetsprestation. I dessa fall kan man inte få hushållsavdrag på basis av lönen till närståendevårdaren. Förfarandet är likadant när arbetsersättning betalas till närståendevårdaren.

Exempel 2: I vård- och serviceplanen för närståendevård avtalas att vårdtagarens make fungerar som dennes närståendevårdare. Då kan vårdtagaren få hushållsavdrag för omsorgs- och vårdarbete som denne betalat till andra utförare. Avdrag förutsätter att vårdtagaren eller maken inte fått en av kommunen beviljad servicesedel för social- och hälsovården för omsorgs- och vårdarbetet som köpts från andra utförare.

Exempel 3: En person arbetar dagtid och får stöd för närståendevård för omsorg och vård av sin make på kvällar och veckoslut. På vardagar vårdas maken av en utomstående. Lön som betalas till den utomstående ger rätt till avdrag. Avdrag förutsätter att vårdtagaren eller maken inte fått en av kommunen beviljad servicesedel för social- och hälsovården för omsorgs- och vårdarbetet som köpts från den utomstående.

Exempel 4: I vård- och serviceplanen för närståendevård avtalas att närståendevårdarens enda uppgift är omsorgs- och vårdarbete. Då kan vårdtagaren få hushållsavdrag för t.ex. arbetskostnader för städning. Avdrag förutsätter att kommunen inte beviljat servicesedlar för social- och hälsovården som kan användas för betalning av städarbetet.

Om den som får stöd för närståendevård eller den/de som vårdar personen inom ramen för stödet har beviljats en eller flera servicesedlar för köp av arbetsprestationer från andra utförare, förhindras hushållsavdrag på basis av dessa arbeten helt.

Stöd och servicesedlar förhindrar avdraget helt även då de inte täcker alla kostnader som orsakats av ett och samma arbete. Om t.ex. kostnaden för tjänsten är 100 euro och den servicesedel som den skattskyldiga erhållit täcker 40 euro, kan den skattskyldige inte få något avdrag för de 60 euro som hen betalar själv.

Exempel 5: En enskild serviceproducent skickar en faktura på 600 euro till vårdtagaren för utfört omsorgs- och vårdarbete i februari. Vårdtagaren betalar 500 euro för egen räkning och resterande 100 euro med en servicesedel denne fått från kommunen. Hen kan inte få hushållsavdrag på basis av någon av dessa betalningar.

Exempel 6: Personen har beviljats en 100 euros servicesedel/månad för omsorgs- och vårdarbete under februari–december 2018, totalt 11 servicesedlar till ett värde av totalt 1 100 euro. Om servicesedlarna används månatligen kan personen inte få hushållsavdrag för omsorgs- och vårdarbete som utförts under februari-december 2018. Även om personen skulle spara servicesedlar för en eller flera månader och använda en eller flera av dem för att betala helt eller delvis för omsorgs- och vårdarbete under en eller flera månader, kan hen inte ens då få hushållsavdrag för omsorgs- och vårdarbeten som utförts mellan februari och december 2018.

Exempel 7: Om personen ovan betalar 1 100 euro för omsorgs- och vårdarbete i december med servicesedlarna för februari–december (11 x 100 euro), kan denne inte få hushållsavdrag för decemberarbetet eftersom servicesedlarna beviljats för februari–december. Även om personen betalar de i december 2018 utförda omsorgs- och vårdarbeten först efter årsskiftet, t.ex. i januari, kan hen inte få hushållsavdrag, eftersom hen beviljats en servicesedel för omsorgs- och vårdarbeten under december 2018.

Om en person däremot helt på egen bekostnad köper tilläggstjänster av samma serviceproducent, är det inte fråga om samma arbetsprestation som skulle förhindra hushållsavdrag, även om tilläggstjänsten skaffas hos samma serviceproducent. Med tilläggstjänst avses arbetsprestationer som inte har något samband med de arbetsprestationer som köpts med servicesedeln.

Exempel 8: Om personen i ovannämnda exempel beviljats servicesedlar för städning, utöver omsorgs- och vårdarbete, för februari-december 2018 och använder servicesedlarna, kan personen inte få hushållsavdrag för omsorgs- och vårdarbete eller städarbete som utförts under den aktuella tiden. Om personen köper tilläggstjänster som inte tillhör omsorgs- och vårdarbeten eller städtjänster (t.ex. datorservice utförd i hemmet) och själv betalar hela kostnaden för tjänsterna, kan personen få hushållsavdrag för dessa tilläggstjänster.

Det företag som utfört arbetet ska specificera de tjänster det utfört på fakturan. Den som fått servicesedlar och yrkar på avdrag behöver specificeringen för att kunna lämna en utredning över vilka arbeten som berättigar till hushållsavdrag och vilka som inte gör det.

4.2 Stöd för boendeservice

Det finns flera olika sätt att ordna boendeservice. Personen kan t.ex. bo i ett servicehus och köpa hushålls-, omsorgs- och vårdtjänster som förknippas med boendet av en privat tjänsteleverantör. En person som bor i ett servicehus kan få hushållsavdrag för sådana hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som berättigar till hushållsavdrag och som utförs i personens bostad, om hen själv betalar alla avgifter som förknippas till dem till den privata tjänsteleverantören och kommunen inte beviljar servicesedlar för social- och hälsovård för samma arbetsprestationer. Servicesedel beviljad av kommunen förhindrar hushållsavdrag även för den självriskandel som personen själv betalat, även om hen hade betalat den direkt till det företag som producerat tjänsten.

Personens boendeservice kan även ordnas i kommunal regi. Kommunen kan t.ex. producera tjänsterna själv, köpa dem från en privat serviceproducent eller ordna boendeservicen genom servicesedlar.

När kommunen producerar boendeservicen själv kan den ta ut en klientavgift enligt lagen om klientavgifter av den person som erhåller boendeservicen. I dessa fall står kommunen i ett avtalsförhållande till användaren av boendeservicen och användaren betalar en klientavgift till kommunen för de kommunala tjänsterna. I dessa fall kan hushållsavdrag inte beviljas. Detta beror på att personen inte betalat för arbetet till en förskottsuppbördsregistrerad utförare som idkar inkomstskattepliktig verksamhet. Kommunen är inte en sådan utförare och klientavgiften är till sin natur inte heller arbetsersättning (127 b § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen).

Hushållsavdrag kan inte heller beviljas om kommunen ordnar boendeservicen som köptjänst, dvs. ingår ett avtal om anskaffning av boendeservice från en privat tjänsteproducent. I dessa fall står kommunen i ett avtalsförhållande till den privata tjänsteproducenten. Kommunen betalar för de avtalade tjänsterna till den privata tjänsteproducenten och tar ut en klientavgift enligt lagen om klientavgifter av tjänsteanvändarna. Den avgift som kommunen betalar till en privat tjänsteproducent är i regel större än den avgift som kommunen tar ut av användarna.

Kommunen kan även ordna boendeservicen på så sätt att den som ansöker om boendeservice själv avtalar om boendeservice med en av kommunen godkänd privat serviceproducent, t.ex. ett privat servicehus. I dessa fall står den som sökt boendeservice i ett avtalsförhållande till den privata tjänsteproducenten. I sådana fall ger kommunen servicesedlar för social- och hälsovården för boendeservicen. Kommunen förbinder sig till att betala de tjänster som användaren köper från en av kommunen godkänd privat serviceproducent upp till sedelns värde. Efter detta återstår personens självriskandel, som är mellanskillnaden mellan servicesedeln och den avgift som debiteras av producenten av boendeservicen. Servicesedel som beviljats av kommunen förhindrar hushållsavdrag även för den självriskandel som personen själv betalar, även om personen hade betalat denna andel direkt till det företag som producerat tjänsten.

Oberoende av hur boendeservicen har anordnats har en person som omfattas av kommunens boendeservice rätt till hushållsavdrag för de tilläggsarbeten som hen själv har anskaffat och betalat, om kommunen inte har beviljat en servicesedel för social- och hälsovården för dessa arbeten.

4.3 Stöd för hemvård och privat vård av barn

Till föräldrar av små barn kan man betala partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning så att föräldrarna kan förkorta sin arbetsdag (lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 1128/1996). Partiell och flexibel vårdpenning utgör med beaktande av deras syfte inte något hinder för hushållsavdrag.

4.4 Lönesubvention

Hushållsavdrag beviljas inte om man direkt för samma arbetsprestation har erhållit lönesubvention enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

Avdrag beviljas inte heller för lön som betalats till en personlig assistent om användningen av assistenten grundar sig på lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987). Skälet är att kostnaderna inte ankommer på klienten. Den skattskyldige får emellertid dra av den andel av assistentens lönekostnader som den skattskyldige inte får ersättning för, om övriga förutsättningar för hushållsavdrag är uppfyllda.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2020