Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare och djursjukdomar som temporärt är fria från skatt på försäkringspremier

Har getts
10.1.2020
Diarienummer
VH/2186/00.01.00/2019
Giltighet
10.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Denna anvisning behandlar den temporära ändringen i 5 § och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier som trädde i kraft 20.3.2019. Enligt ändringen är en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion och djursjukdomar fri från skatt på försäkringspremier fram till slutet av år 2027.

1 Inledning

Denna anvisning behandlar den temporära ändringen av 5 § och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966, i det följande lagen om skatt på försäkringspremier eller lagen) som trädde i kraft 20.3.2019. Lagändringen baserar sig på regeringens proposition RP 317/2018 rd.

Enligt den temporära ändringen av 5 § i lagen om skatt på försäkringspremier är en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion och djursjukdomar fri från skatt på försäkringspremier. Enligt 6 § i lagen ska den skattskyldige varje år meddela uppgifter till Skatteförvaltningen om försäkringsavtal som avses i 5 §.

Skattefriheten för försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion och djursjukdomar anses utgöra statligt stöd. Stödet genomförs som direkt skattefrihet. Det innebär att skattens andel (24 procent) utgör ett direkt statligt stöd till den som bedriver jordbruk.

Med skattskyldig avses i denna anvisning en försäkringsgivare som beviljar försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion och skördeskador. Med försäkringstagare avses en stödmottagare som erhåller stödet i samband med att försäkringspremien betalas. Stödet kan inte sökas separat.

Anvisningen behandlar villkoren för skattefrihet utifrån lagen om skatt på försäkringspremier och kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 (i det följande gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn, gruppundantagsförordningen eller förordningen). Anvisningen tar även upp vilka uppgifter den skattskyldige ska meddela till Skatteförvaltningen avseende försäkringsavtalen som avses i 5 § i lagen. Denna anvisning kompletterar Skatteförvaltningens anvisning "Lämna in uppgifter om stöd som gäller försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare och djursjukdomar till Skatteförvaltningen", där förfarandet för meddelande av uppgifter beskrivs med hjälp av exempel. 

2 Lagens ikraftträdande och temporäritet

I och med den temporära ändringen av lagen om skatt på försäkringspremier har försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare i primär jordbruksproduktion och djursjukdomar befriats från skatt på försäkringspremier. Lagen tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till försäkringsperioder som börjar under lagens giltighetstid.

Enligt 5 § 1 mom. i lagen är en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot skördeskador eller på avtal om försäkring mot växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion fri från skatt. Lagens 5 § 1 mom. trädde i kraft vid lagens ikraftträdande 20.3.2019 och är i kraft till slutet av år 2027.

Enligt 5 § 2 mom. i lagen är också en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot djursjukdomar fri från skatt. Lagens 5 § 2 mom. trädde i kraft 1.11.2019 genom Statsrådets förordning 990/2019 och är i kraft till slutet av år 2027.

3 Tillämpningsområdet för skattebefrielsen

Det stöd som ges den som bedriver jordbruk är bundet till EU:s regler om statligt stöd. Stödet har genomförts med stöd av gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn.

3.1 Gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn

Gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn specificerar de former för statligt stöd som lämpar sig för den gemensamma marknaden inom jordbruks- och skogsbrukssektorn. Gruppundantagsförordningen möjliggör stöd för betalning av försäkringspremier under förutsättning att villkoren i förordningen uppfylls. Enligt artikel 28 i förordningen kan stöd beviljas för försäkring som är avsedd att täcka förluster orsakade av något av följande:

 1. a) naturkatastrofer;
 2. b) en allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof och andra allvarliga klimathändelser;
 3. c) djursjukdomar eller skadegörare på växter.

Enligt artikel 28 i förordningen får försäkringen endast ersätta kostnaden för förlusterna och får inte vara kopplad till krav på eller specificering av typ eller volym av framtida jordbruksproduktion.

I 5 § 1 mom. i lagen om skatt på försäkringspremier föreskrivs att en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot skördeskador eller på avtal om försäkring mot växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion är fri från skatt. I paragrafens 2 mom. föreskrivs att djursjukdomar är fria från skatt.

3.1.1 Försäkring mot skördeskador

Med skördeskada avses en skada som orsakas av en allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof och andra allvarliga klimathändelser. Dylika klimathändelser är till exempel frost, stormar och hagel, kraftigt eller ihållande regn eller allvarlig torka (gruppundantagsförordningen, artikel 2.16 och 2.17).

3.1.2 Försäkring mot växtskadegörare

Med växtskadegörare avses de skadliga organismer som definieras i artikel 2.1 e i Rådets direktiv 2000/29/EG. Därmed avses skadliga organismer, som hör till djur- eller växtriket, svampar, bakterier och fytoplasma samt virus och andra sjukdomsalstrare som förekommer på växter eller växtprodukter och som kan förorsaka direkt eller indirekt skada på odlingsväxter, vilda växter eller produkter som fås av dem (gruppundantagsförordningen, artikel 2.18).

Fri från skatt är en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot växtskadegörare endast inom primär jordbruksproduktion. Enligt existerande regler om statligt stöd kan skogsägare som bedriver primär skogsproduktion inte beviljas stöd för tecknande av försäkring mot växtskadegörare. Sådana försäkringar är därför inte fria från skatt.

3.1.3 Försäkring mot djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Med en försäkring mot djursjukdomar avses en försäkring som en näringsidkare som bedriver primär jordbruksproduktion tar mot produktionsdjurens djursjukdomar. En försäkring som tas mot salmonella är ett exempel på en sådan försäkring. Försäkringar för sällskapsdjur är enligt lagen inte försäkringar som anses fria från skatt på försäkringspremier.

3.2 Villkoren för stöd enligt gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn

3.2.1 Primär jordbruksproduktion

Artikel 28 i gruppundantagsförordningen tillämpas endast på små och medelstora företag som är verksamma inom den primära jordbruksproduktionen. I 5 § 5 mom. i lagen om skatt på försäkringspremier anges hur primär jordbruksproduktion definieras.

Med primär jordbruksproduktion avses i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) produktionen av produkter från jorden och från uppfödning, som förtecknas i bilaga I till fördraget, utan att några andra vidare processer utförs som förändrar dessa produkters natur.

Växtodling omfattar å ena sidan ettåriga åkerväxter, såsom spannmål, grönsaker och blommor, å andra sidan produkter från fleråriga odlingar, såsom produkter från bär- och fruktodlingar. I gruppen ingår odling av kulturväxter både på friland och i växthus. Med jordbruksprodukter avses enligt artikel 2.4 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av de fiskeri- och vattenbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013.

3.2.2 Små och medelstora företag

Artikel 28 i gruppundantagsförordningen tillämpas endast på små och medelstora företag som är verksamma inom den primära jordbruksproduktionen. Denna begränsning framgår av 5 § 3 mom. i lagen om skatt på försäkringspremier.

I förordningen har små och medelstora företag (SMF-kategorin) definierats som företag som har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

3.2.3 Företag i allvarliga svårigheter

Stöd enligt gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn får inte betalas till en stödmottagare som är i ekonomiska svårigheter. Denna begränsning framgår av 5 § 4 mom. i lagen om skatt på försäkringspremier. Som företag i allvarliga svårigheter anses företag (gruppundantagsförordningen, artikel 2.14) som uppfyller minst ett av följande kriterier:

a) Det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.

b) Det är fråga om ett öppet bolag eller kommanditbolag, som förlorat över hälften av det egna kapitalet i bokslutet på grund av ackumulerade förluster.

c) Företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i konkurs- eller företagssaneringsförfarande på sina fordringsägares begäran.

Eftersom företagssaneringsförfarandet upphör i Finland genom att ett saneringsprogram fastställs utgår man ifrån att ett företag underkastat ett saneringsprogram inte är ett företag i svårigheter, om det inte uppfyller andra kriterier för definitionen av företag i svårigheter.

d) Företaget har fått undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin, eller så har företaget fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.

Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som funnits i mindre än tre år tillämpas endast kriterierna c och d vid bedömningen av om företaget befinner sig i svårigheter.

På fysisk person som bedriver jordbruk eller på jordbrukssammanslutning tillämpas endast kriterierna c och d ovan.

3.2.4 Betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut

Stöd enligt gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn får inte betalas till en stödmottagare som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, om stödet inte har återbetalats till fullo (den så kallade deggendorf-regeln, gruppundantagsförordningen, artikel 1.5 a). Denna begränsning framgår av 5 § 4 mom. i lagen om skatt på försäkringspremier.

3.3 Näringsgrensgrupper som ingår i primär jordbruksproduktion

Näringsgrensgrupperna som ingår i primär jordbruksproduktion klassificeras enligt Statistikcentralens nationella Näringsgrensindelning TOL 2008. TOL 2008 baserar sig på EU:s statistiska näringsgrensindelning NACE (NACE Rev. 2). EU-medlemsländerna ska i statistikföringen använda NACE eller en nationell klassificering som härletts ur den. I Finland är TOL 2008 en sådan nationellt härledd klassificering. Näringsgrensgrupperna för primär jordbruksproduktion är:    

 • 011 Odling av ett- och tvååriga växter
 • 012 Odling av fleråriga växter
 • 013 Odling av plantskoleväxter
 • 014 Husdjurskötsel
 • 015 Blandat jordbruk

3.4 Regionkod

Med regionkod avses Europeiska unionens regionklassificering, dvs. den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS). Klassificeringen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003, som har ändrats genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/2066.

Försäkringspremier som är fria från skatt på försäkringspremier rapporteras enligt NUTS 2-nivån. Områdena är:

 • Västra Finland FI19
 • Helsingfors–Nyland FI1B
 • Södra Finland FI1C
 • Norra och Östra Finland FI1D
 • Åland FI20

4 Villkoren för skattefrihet

Försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion och djursjukdomar kan vara vara fria från skatt på försäkringspremier för den som bedriver jordbruk, om de villkor för skattefriheten som föreskrivs i 5 § 3–5 mom. i lagen om skatt på försäkringspremier uppfylls.

Då försäkringen beviljas ska försäkringsgivaren kontrollera att villkoren för skattefrihet uppfylls. Stödet förutsätter också att villkoren för skattefrihet är i kraft under hela försäkringsperioden.

Samtliga nedanstående villkor ska uppfyllas för att stödmottagaren ska vara berättigad till stöd:

 • det är fråga om en försäkring mot skördeskador, försäkring mot växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion eller försäkring mot djursjukdomar,
 • stödmottagaren är ett litet eller medelstort företag (SMF-kategorin),
 • stödmottagaren bedriver primär jordbruksproduktion (verksamhetsområde),
 • stödmottagaren befinner sig inte i allvarliga ekonomiska svårigheter och
 • stödmottagaren är inte föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

4.1 Undersökning av villkoren

Försäkringsgivaren ska vid beviljandet av försäkringen undersöka att villkoren för skattefrihet uppfylls. Avgörande är omständigheterna som gäller vid försäkringstidpunkten. Då det gäller att bedöma den ekonomiska situationen används det senast fastställda bokslutet som finns tillgängligt vid försäkringstidpunkten. Om villkoren för skattefrihet inte uppfylls vid försäkringstidpunkten, ska försäkringspremieskatt betalas på försäkringen. 

Exempel 1. Försäkringstagaren bedriver inte primär jordbruksproduktion

Försäkringsgivaren har beviljat en försäkringstagare som bedriver skogsbruk en försäkring mot växtskadegörare. Artikel 28 i gruppundantagsförordningen tillämpas endast på små och medelstora företag som är verksamma inom den primära jordbruksproduktionen. Eftersom försäkringstagaren inte bedriver primär jordbruksproduktion har villkoren för skattefrihet aldrig uppfyllts. Försäkringspremieskatt ska betalas på den aktuella försäkringen.

Stödmottagaren ska underrätta försäkringsgivaren om det sker förändringar i omständigheterna efter att försäkringen beviljats, dvs. om villkoren för skattefrihet inte längre uppfylls. Detta ska meddelas under försäkringens giltighetstid. Om stödmottagaren har meddelat att omständigheterna ändrats så att villkoren för skattefrihet inte längre uppfylls, ska försäkringspremieskatt erläggas på hela försäkringspremien.

5 Uppgifter som ska lämnas in och Skatteförvaltningens tillsyn

Skatteförvaltningen fungerar som stödmyndighet för stöden som avses i denna anvisning. Skattefriheten för försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion och djursjukdomar anses utgöra statligt stöd. Skattens andel är ett direkt statligt stöd till den som bedriver jordbruk. Försäkringsgivarna lämnar in uppgifter om stödmottagarna för tillsyn till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen för in uppgifterna i ett register.

Skatteförvaltningen ansvarar för att behövliga uppgifter om statliga stöd som Skatteförvaltningen beviljat publiceras. Sammanfattande information gällande stöd inom primär jordbruksproduktion som överstiger 60 000 euro offentliggörs på webbplatsen för statliga stöd i enlighet med EU-medlemsländernas skyldighet att iaktta öppenhet (gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn, artikel 9.2 c i).

5.1 Uppgifter som ska lämnas in

Den skattskyldige ska årligen meddela de uppgifter som anges i 6 § 1 mom. 1–7 punkten i lagen om skatt på försäkringspremier i fråga om försäkringar som den skattskyldige beviljat mot skördeskador, växtskadegörare i primär jordbruksproduktion och djursjukdomar. Dessutom ska den skattskyldige (med stöd av 6 § 5 mom. i lagen) meddela försäkringsavtalets första och sista giltighetsdag (punkt 8 nedan):

1) försäkringsgivarens namn och FO-nummer (identifikation);

2) försäkringstagarens namn och FO-nummer (identifikation);

3) försäkringstagarens typ av företag;

4) region där försäkringstagaren är belägen;

5) försäkringstagarens verksamhetsområde;

6) försäkringspremiens belopp;

7) den skatt som borde ha betalats om försäkringspremien hade varit skattepliktig

8) försäkringens första och sista giltighetsdag. 

Med försäkringstagare avses här stödmottagare.

5.2 Tidpunkt då uppgifterna ska lämnas in

Försäkringsgivaren ska en gång per år meddela uppgifter till Skatteförvaltningen om försäkringar som beviljats under kalenderåret. Uppgifterna ska meddelas senast den 15:e mars året efter kalenderåret. Som exempel ska uppgifterna för år 2019 alltså meddelas senast 15.3.2020. Det finns ingen blankett för ändamålet, utan uppgifterna ska sammanställas i elektronisk form, till exempel i en Excel-fil. Försäkringsgivaren ska först be Skatteförvaltningen sända ett säkert e-postmeddelande. E-postmeddelandet fås genom att man mejlar Skatteförvaltningen på adressen vakuutusmaksuvero@vero.fi. Därefter sänder Skatteförvaltningen ett säkert e-postmeddelande som den som anmäler uppgifterna bifogar filen till och återsänder till Skatteförvaltningen. Försäkringsgivaren ska underrätta Skatteförvaltningen om det sker ändringar i uppgifterna.

5.3 Återkrav av stöd

Skatteförvaltningen utövar tillsyn över att villkoren för skattefrihet har uppfyllts på basis av de uppgifter försäkringsgivarna, dvs. de skattskyldiga lämnar in. Om Skatteförvaltningen upptäcker att villkoren för skattefrihet inte uppfylls, fattar Skatteförvaltningen beslut om återkrav av stöd. Stödet återkrävs av stödmottagaren. 

Exempel 2. Konkurs

En försäkringsgivare har beviljat en jordbruksidkare en försäkring mot skördeskador som avses i 5 § 1 mom. i lagen om skatt på försäkringspremier och meddelat uppgifterna om den beviljade försäkringen till Skatteförvaltningen. Vid försäkringstidpunkten har villkoren för skattefrihet uppfyllts avseende försäkringen.

Försäkringstagaren har senare under försäkringsavtalets giltighetstid försatts i konkurs. Försäkringstagaren har inte meddelat detta till försäkringsgivaren under försäkringsavtalets giltighetstid. Stöd enligt gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn får inte betalas till en stödmottagare som är föremål för ett konkursförfarande. Eftersom stödmottagaren försatts i konkurs uppfylls inte villkoren för skattefrihet längre. Skatteförvaltningen återkräver stödet av stödmottagaren.

 

 

Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

 

 

Jani Onnela
specialsakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2020