Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefri användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning i Finland

Har getts
26.1.2021
Diarienummer
VH/7852/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Denna anvisning gäller skattefri användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning i Finland. Den ersätter den tidigare anvisningen med samma namn dnr VH/1935/00.01.00/2019.

Den nya bilskattelagen (777/2020) trädde i kraft 1 januari 2021. Anvisningen har ändrats och preciserats enligt bestämmelserna i den nya lage

1 Allmänt

För sådana personbilar, paketbilar, lätta bussar, motorcyklar samt motoriserade trehjulingar och tunga fyrhjulingar som ska registreras eller tas i bruk i Finland ska betalas bilskatt, om inte något annat föreskrivs i bilskattelagen. Ett fordon anses ha tagits i skattepliktigt bruk i Finland, om det inte enbart används skattefritt. Med ibruktagande i Finland avses att ett fordon används i trafik inom finskt territorium även i sådana fall då fordonet inte är registrerat i Finland.

Bestämmelser om skattefri användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning i Finland finns i 41 § 1 mom. 8 punkten i bilskattelagen. Med användning i demonstrationssyfte avses provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte.

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon får i sin affärsverksamhet använda ett fordon avsett för försäljning i Finland skattefritt i högst nio månaders tid för kortvarig provkörning eller demonstration i försäljningssyfte under högst tre dygn per kund. Företaget ska tillställa Skatteförvaltningen en anmälan om skattefri användning av fordonet i demonstrationssyfte innan demonstrationsbruket inleds och föra körjournal över demonstrationsbruket enligt separata föreskrifter av Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen har meddelat beslut om körjournal över användning av fordon och om uppgifter som ska lämnas om skattefri användning av fordon och när fordonsöverlåtarens skattefria användning upphör.

2 Inledandet av användningen i demonstrationssyfte

2.1 Inledandet av användningen

Den som tagit fordonet i bruk eller fört in fordonet till landet ska tillställa Skatteförvaltningen en anmälan om skattefri användning innan det skattefria demonstrationsbruket inleds. Mer information om anmälan om demonstrationsbruk finns i Skatteförvaltningens kundanvisningar på Skattefritt demonstrationsbruk av fordon. Den deklarationsskyldiga ska själv avgöra om kriterierna för skattefritt demonstrationsbruk uppfylls. Om kriterierna inte uppfylls leder användning av fordonet till skyldighet att betala skatt. Ett fordon som i Finland tidigare skattefritt använts i demonstrationssyfte får inte längre användas här skattefritt i samma syfte, även om den tidigare användningen i demonstrationssyfte skulle ha pågått under en kortare tid än den maximitid som föreskrivs i lagen (9 månader).

Anmälan ska innehålla följande uppgifter om fordonet:

  • fordonets fordonskategori, märke, modell och tillverkningsnummer samt uppgift om fordonet är nytt eller begagnat,
  • mätarställning när demonstrationsbruket i Finland inleds, startdatum för demonstrationsbruket i Finland.

Skatteförvaltningen bekräftar att den mottagit anmälan om demonstrationsbruk. Skatteförvaltningen varken utreder eller avgör ärendet under anmälningsskedet eller fattar ett separat överklagbart beslut i ärendet. Skatteförvaltningens bekräftelsebrev, eller en kopia av det, eller företagets utskrift av svarsmeddelandet, eller en kopia av detta, ska medföras i fordonet när det används.

Exempel 1: Bilaffär A Ab tar ett fordon i skattefri användning i demonstrationssyfte. Bilaffären tillställer Skatteförvaltningen en anmälan innan det skattefria demonstrationsbruket inleds. Skatteförvaltningen bekräftar att den mottagit anmälan. Skatteförvaltningens bekräftelsebrev, eller en kopia av det, eller en utskrift av svarsmeddelandet, eller en kopia av detta, ska medföras i fordonet när det används.

2.2 Användning av fordonet i trafiken

På användningen av fordonet i trafiken tillämpas det som föreskrivs i fordonslagen eller med stöd av den.

Man ska ansöka om ett förflyttningstillstånd för fordonet innan användningen inleds. Skatteförvaltningens bekräftelsebrev eller företagets utskrift av bekräftelsemeddelandet ska företes i samband med ansökan. Förflyttningstillståndet beviljas av besiktningsstationen eller Tullen. Förflyttningstillståndet ska medföras i fordonet vid körning. Om fordonet har en gällande registrering i en annan EES-stat behövs inget förflyttningstillstånd. Man ska emellertid ansöka om ett förflyttningstillstånd för fordonet, om registreringen i en annan EES-stat upphör att gälla och den skattefria användningen i demonstrationssyfte fortsätter.

Fordonet ska ha en gällande fortlöpande trafikförsäkring eller en förflyttningsförsäkring. Fordonet ska också vara lämpat för trafik och ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick och ha sådana övriga egenskaper att det är säkert.

2.3 Överföring av besittningsrätten på fordonet till ett annat företag

Om besittningsrätten på fordonet överförs från det företag som lämnat in anmälan till ett annat företag som enligt bilskattelagen har rätt att använda fordonet skattefritt i demonstrationssyfte, kan det företag som fått fordonet i sin besittning fortsätta med den skattefria användningen i demonstrationssyfte inom de utsatta tidsramarna. Överföringen av besittningsrätten behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen. Företaget ska emellertid vid behov kunna bevisa vem företaget har överlåtit fordonet till då dess egen skattefria användning i demonstrationssyfte har avslutats.  

3 Körjournal över den skattefria användningen i demonstrationssyfte

Det företag som har fordonet i sin besittning ska föra en fysisk eller elektronisk körjournal över användningen av fordonet, spara körjournalen och på begäran tillställa den på det sätt som fastställs i Skatteförvaltningens beslut.

I körjournalen över användningen av fordonet ska antecknas

  • tidpunkterna när körningen började och slutade,
  • mätarställningarna när körningen började och slutade,
  • syftet med körningen,
  • fordonets användare.

All användning av fordonet ska framgå av körjournalen, inklusive personalens körningar.

Exempel 2:  Bilaffär B Ab överlåter ett fordon till en kund för provkörning i enlighet med bestämmelserna om användning av fordon för demonstrationsbruk. Det behövs ingen separat anmälan om provkörningen, men bilaffären ska anteckna den i körjournalen.

För underlåtelse att föra körjournal kan påföras en försummelseavgift. Påförande av försummelseavgift beskrivs närmare i Skatteförvaltningens anvisning om påföljdsavgifter i bilbeskattningen Påföljdsavgifter i bilbeskattningen.

Körjournalen ska förvaras så att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras. Körjournalerna ska sparas sex år räknat från början av året efter att den skattefria användningen inleddes.

4 Skattefri användning i demonstrationssyfte

4.1 Användning som utgör skattefri användning i demonstrationssyfte

Skattefri användning i demonstrationssyfte gäller endast fordon som avsetts för försäljning inom affärsverksamheten av ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon.

Ett företag kan överlåta ett fordon som anmälts för skattefri användning i demonstrationssyfte för provkörning för högst tre dygn per kund oberoende av om kunden är en privatperson eller ett företag. En importörs fordon i skattefri användning i demonstrationssyfte kan även användas i utbildning som är avsedd för återförsäljarföretag för att försäljarna kan bekanta sig med fordonsmodellen med avsikten att befrämja försäljningen och marknadsföringen av fordonet. Användningen ska antecknas i fordonets kördagbok. Vidare har man i beskattningspraxisen ansett att fordon kan överlåtas till journalister för provkörning eller demonstration i högst tre dygn.

Företagets personal kan flytta på ett fordon som anmälts för skattefri användning i demonstrationssyfte, utan att det skattefria demonstrationsbruket upphör, i följande situationer:

  • fordonsaffärens personal bekantar sig med en ny fordonsmodell under arbetstid, i högst 12 timmar,
  • tankning, service och tvätt av fordon,
  • körning av fordonet till kunden för skattefri användning i demonstrationssyfte samt avhämtning av fordonet från kunden även om tidsfristen på tre dagar har överskridits,
  • förflyttning av fordon i skattefri användning i demonstrationssyfte mellan verksamhetsställen samt förflyttningskörning av dem till marknadsföringstillställningar.

Exempel 3: Bilaffär C Ab överlåter ett fordon till Anders som är anställd i företaget. Anders kör fordonet till service. Den skattefria användningen av fordonet upphör inte. Företaget behöver inte anmäla flyttningen separat till Skatteförvaltningen, men det ska anteckna flyttningen i körjournalen.

4.2 Användning som inte utgör skattefri användning i demonstrationssyfte

Skattefri användningsrätt gäller endast fordon avsedda för försäljning. Skattefri användningsrätt gäller därmed inte fordon som ens delvis används som företagets anläggningstillgångar, t.ex. som tjänstebilar.

Personalen kan använda fordon i skattefri användning i demonstrationssyfte endast i de situationer som beskrivits i kapitel 4.1. Övrig användning utgör inte skattefri användning i demonstrationssyfte. T.ex. användningen av fordonet för resor mellan arbetsplatsen och hemmet utgör inte skattefri användning i demonstrationssyfte.

Exempel 4: Bilaffär D Ab lämnar en anmälan om skattefri användning av ett fordon för demonstrationsbruk. Bilaffären överlåter dock fordonet till Lisa, som är nyanställd i företaget, för användning för arbetsresor. Den skattefria användningen upphör eftersom kriterierna inte längre uppfylls.

Om kunden debiteras vederlag för användningen av fordonet, är det inte fråga om skattefri användning i demonstrationssyfte utan om uthyrning av fordon.

5 Avslutandet av skattefri användning i demonstrationssyfte

Den skattefria till skattepliktig ändamål användningen i demonstrationssyfte avslutas då det företag som lämnat in anmälan säljer fordonet, tar fordonet i annat bruk än sådant som enligt bestämmelserna är skattefritt eller överlåter besittningsrätten på fordonet. Företaget ska avsluta den skattefria användningen i demonstrationssyfte senast nio månader efter att användningen inletts. Den sammanhängande demonstrationsanvändningen kan pågå i högst nio månader.

Exempel 5: Den skattefria användningen i demonstrationssyfte avslutas då företaget säljer fordonet till en köpare som inte har rätt till skattefri användning i demonstrationssyfte. Köparen får inte fortsätta skattefri användning i demonstrationssyfte med det beviljade förflyttningstillståndet. En köpare som har för avsikt att ta fordonet i skattepliktigt bruk i Finland innan hen registrerar fordonet ska tillställa Skatteförvaltningen en anmälan om ibruktagande av fordon. Inlämnande av en anmälan om ibruktagande berättigar inte till skattefri användning av fordonet. Köparen ska avge en skattedeklaration inom fem dagar från ibruktagandet.

Exempel 6: Den skattefria användningen i demonstrationssyfte avslutas då företaget överlåter fordonet till en arbetstagare för användning som tjänstebil. Företaget anmäler fordonet för beskattning och registrerar fordonet.

Exempel 7: Den skattefria användningen i demonstrationssyfte avslutas inom nio månader efter att den inletts. Fordonet stannar i företagets försäljningslager, men företaget får inte längre använda fordonet skattefritt med stöd av 41 § 1 mom. 8 punkten i bilskattelagen. Om företaget tar fordonet i skattepliktigt bruk ska det lämna en anmälan om ibruktagande av fordon och avge en skattedeklaration.

6 Beskattning och registrering av ett fordon som använts skattefritt i demonstrationssyfte

Ett fordon som använts skattefritt i demonstrationssyfte anmäls för beskattning på samma sätt som övriga fordon som man avser registrera i Finland. Om ett registrerat bilskatteombud som avses i bilskattelagen ansvarar för fordonets bilskatt, ska hen lämna in en skattedeklaration och betala bilskatten efter att fordonet registrerats. I övriga fall ska den skattskyldige lämna in en bilskattedeklaration och Skatteförvaltningen verkställer beskattningen innan fordonet registreras. Skatteförvaltningen utfärdar tillstånd för registrering när bilskatten har betalats.

Ett fordon som i Finland anmälts för skattefri användning i demonstrationssyfte som ny betraktas alltid som ett nytt fordon vid beskattningen av fordonet. Ett fordon som har tagits i skattefritt demonstationsbruk som nytt ska anmälas till beskattning som ett nytt fordon även i situationer där fordonet emellan har förts till utlandet och registrerats där och sedan förts tillbaka in i Finland.

Exempel 8: Ett nytt fordon anmäls för skattefritt demonstrationsbruk i Finland. Senare säljs fordonet till en konsument och registreras i dennes namn i trafik- och transportregistret. Fordonet anses vara nytt när bilskattelagen tillämpas, eftersom det anmälts som nytt fordon för skattefritt demonstrationsbruk.

Exempel 9: Ett nytt fordon anmäls för skattefritt demonstrationsbruk i Finland. Senare förs fordonet till utlandet och registreras där. Sedan hämtas fordonet tillbaka till Finland. Fordonet anses vara nytt när bilskattelagen tillämpas, eftersom det anmälts som nytt fordon för skattefritt demonstrationsbruk i Finland.

I dessa situationer ska fordonet anmälas för beskattning och beskattas som ett nytt fordon.  Enligt 17 § 4 mom. i bilskattelagen beaktas varken påverkan på fordonet av demonstrationsanvändningen eller det antal kilometrar som körts under demonstrationsanvändningen vid beräkningen av fordonets beskattningsvärde. Det allmänna detaljförsäljningsvärdet på ett nytt fordon bestäms utifrån det pris till vilket likadana fordon allmänt utannonseras vid tidpunkten för när skyldigheten att betala skatt uppkommer.  Om ett nytt fordon beställts eller köpts innan skyldigheten att betala skatt uppkommer, bestäms det allmänna värdet i detaljhandeln dock undantagsvis utifrån det pris till vilket likadana nya fordon allmänt utannonseras på beställnings- eller köpeavtalsdagen. Beställnings- och köpeavtalsdag för ett fordon som anmälts som nytt fordon för skattefritt demonstrationsbruk anses vara det datum då fordonet beställts från tillverkaren eller importören för demonstrationsbruk.

Beskattningsvärdet av ett fordon som anmälts som begagnat fordon för skattefritt demonstrationsbruk bestäms enligt det datum då skattskyldigheten uppstod. Skyldighet att betala skatt uppkommer då ett fordon registreras eller tas i skattepliktigt bruk i Finland. Om fordonet deklareras före registrering och skattepliktigt ibruktagande, uppkommer skyldigheten att betala skatt när en skattedeklaration för fordonet lämnas in. När skyldigheten att betala skatt uppkommer fastställs enligt den av händelserna som inträffar först. Om ett registrerat bilskatteombud ansvarar för fordonets bilskatt, fastställs beskattningsvärdet av ett begagnat fordon enligt fordonets registreringsdatum. Bilskatten för ett fordon som beskattas som begagnat är det minsta belopp som återstår i bilskatt för ett i Finland registrerat fordon som betraktas som likadant. Fordonets åldrande under användningen i demonstrationssyfte och ökningen av antalet körda kilometer beaktas vid fordonets beskattning.

 

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

 

överinspektör Ann-Mari Patrakka

Sidan har senast uppdaterats 27.1.2021