Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsgrund vid import

Har getts
29.6.2023
Diarienummer
VH/3577/00.01.00/2023
Giltighet
29.6.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/5522/00.01.00/2021, 25.8.2022

Omnämnanden om oljeavfallsavgiften har tagits bort från kapitel 3.2. i anvisningen.

1 Allmänt

En importör som införts i registret över mervärdesskattskyldiga ska ange momsgrunden för importen i momsdeklarationen till Skatteförvaltningen Importören ska också betala mervärdesskatt till Skatteförvaltningen. Mervärdesskatt på import uppbärs av Tullen, när importören inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Tullen ansvarar för mervärdesbeskattningen av importen också i de fall då importören är en mervärdeskattskyldig fysisk person och importen inte har något samband med importörens affärsverksamhet.    

I denna anvisning avses med importör en importör som med stöd av mervärdesskattelagen är skyldig att betala skatt på import av en vara (MomsL 86 b §). Mervärdesskattskyldig för importen är deklaranten som avses i artikel 5 i unionens tullkodex, dvs. personen som inger en tulldeklaration för importen i eget namn eller den person i vars namn en sådan deklaration inges.  Om deklaranten är ett ombud, är deklarantens huvudman skattskyldig. I dessa fall är det fråga om indirekt ombudskap där ombudet handlar i eget namn för huvudmannens räkning. Vid direkt ombudskap inger ombudet tulldeklarationen i huvudmannens namn och för huvudmannens räkning. Huvudmannen är alltså mervärdesskattskyldig för importen både vid direkt och indirekt ombudskap.

Med import avses import av varor:

  • från området utanför EU:s tull- och skatteområde till Finland
  • från EU:s tullområde, men utanför EU:s skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) till Finland
  • Från Åland till det övriga Finland och från det övriga Finland till Åland.

Förteckning över EU:s tull- och skatteområden (Tullen)

Tullen lämnar jämförelseuppgifter om importer till Skatteförvaltningen. På momsdeklarationen på MinSkatt syns jämförelseuppgiften under punkten ”Import av varor från områden utanför EU”: ”Jämförelseuppgift från Tullen om varuimport". Uppgiften blir tillgänglig under första delen av månad som följer efter skatteperioden. T.ex. jämförelseuppgiften om de importer som deklareras i momsdeklarationen för juni visas från och med början av juli. Jämförelseuppgifterna från Tullen baserar sig på förtullningsbeslut som förutom tullvärdet innehåller de tullar och andra avgifter som Tullen tagit ut.

Importörer som införts i registret över mervärdesskattskyldiga ska emellertid själv räkna ut momsgrunden för importen och momsbeloppet. Momsbeloppet beräknas genom att multiplicera momsgrunden med den skattesats som tillämpas (24 %, 14 % eller 10 %). Skattesatsen fastställs enligt varuslag.

Momsgrunden vid import och momsbeloppet beräknas på samma sätt oberoende av om den behöriga myndigheten är Tullen eller Skatteförvaltningen.

Dessutom har Skatteförvaltningen gett en anvisning om förfarandet vid import, Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018. Om skattegrunden vid import mellan landskapet Åland och EU:s skatteområde finns en separat anvisning, Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen.

2 Tullvärde och andra metoder för att beräkna en momsgrund vid import

2.1 Tullvärde som Tullen har fastställt som momsgrund vid import 

Mervärdesskatt på import baserar sig i regel på det tullvärde (Tullen) som Tullen fastställt på basis av bestämmelserna om tullvärde. Om det tullvärde som används som momsgrund för import föreskrivs i 88 § i mervärdesskattelagen med hänvisning till följande bestämmelser om tullvärde:

  • förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad unionens tullkodex), artiklarna 69–76
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om unionens tullkodex, artikel 71
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om unionens tullkodex, artiklarna 127–146

Det tullvärde som Tullen har fastställt grundar sig i första hand på varornas transaktionsvärde. Varans transaktionsvärde är det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till EU:s tullområde. Om det är fråga om en överföring av en vara utan försäljning, ska tullvärdet fastställas enligt sekundära värdebestämningsmetoder.

I tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till ankomstplatsen in i EU. Med ankomstplats avses den första platsen inom EU:s tullområde dit varorna transporteras. I artikel 137 av genomförandeförordningen om unionens tullkodex föreskrivs om fastställandet av denna ankomstplats vid olika transportmetoder. Vid fastställande av momsgrunden vid import ska importören ta reda på hur mycket av transportkostnaderna redan ingår i tullvärdet. 

Det bör beaktas att leveransvillkor som hänför sig till handel med varor (Incoterms), som t.ex. Ex Works eller FOB, inte påverkar beskattningen. Det avgörande är huruvida transport- och försäkringskostnader faktiskt ingår i tullvärdet eller inte.

Tullen fastställer tullvärdet i sitt förtullningsbeslut om importen. Det tullvärde som Tullen har fastställt syns på förtullningsbeslutet eller på fakturan under punkten ”skattegrund”. Ytterligare information finns på Tullens webbplats: tullvärde

Om tulldeklarationen korrigeras efter det att förtullningsbeslutet har bekräftats antingen på kundens eller myndighetens initiativ, kommer Tullen att utfärda ett ändringsbeslut. Ändringsbeslut är beslut om efteruppbörd, beslut om återbetalning eller eftergift samt beslut om statistikändring. Det tullvärde som fastställts i förtullningsbeslutet kan ändras t.ex. p.g.a. en benämningsändring. Det nya, bekräftade tullvärdet anges i dessa fall i ändringsbeslutet. 

Ändringsbeslutet påverkar momsgrunden vid import, om tullvärdet eller de avgifter som Tullen uppbär ändras. Då ska även momsdeklarationen om import ändras på eget initiativ så att den motsvarar de ändrade uppgifterna.

Exempel 1

A Ab som införts i registret över mervärdesskattskyldiga har importerat varor från Kina och erhållit ett förtullningsbeslut från Tullen. Förtullningsdatumet är 15.3.2022. I efterskott upptäcker A Ab att fel benämning angetts för varan i tulldeklarationen. A Ab korrigerar sin tidigare tulldeklaration. Ändring av benämningen medför en högre tullavgift.

A Ab får ett beslut om efteruppbörd från Tullen 15.6.2022. Beslutet om efteruppbörd påverkar även beräkningen av momsgrunden vid import.

A Ab ska korrigera sin momsdeklaration. A Ab lämnar in en ny momsdeklaration för den skatteperiod som de tidigare angivna importuppgifterna har avsett, i detta fall alltså skatteperioden 3/2022. I denna så kallade ersättande skattedeklaration korrigerar A Ab momsgrunden för import och momsbeloppet samt anmäler även alla andra momsuppgifter för skatteperioden på nytt.

Exempel 2

I januari 2022 överfördes varor utan tillstånd från tullagret. Det är fråga om import i strid med tullbestämmelserna. Tullen är behörig att uppbära importmomsen på detta med stöd av 160 § 2 mom. i mervärdesskattelagen.

Den 15.6.2022 gav Tullen A Ab ett beslut om efteruppbörd av denna import. Beslutet om efteruppbörd avser tullavgifter och importmoms.  Om A Ab har rätt att dra av den mervärdesskatt som Tullen har uppburit, hänför A Ab avdraget till den skatteperiod då beslutet om efteruppbörd har utfärdats, i detta fall juni.

2.2 Något annat än tullvärdet som momsgrund vid import

Det tullvärde som Tullen fastställt används inte vid beräkningen av momsgrunden, när tullvärdet fastställs enligt andra tullbestämmelser än de som avses i 88 § i mervärdesskattelagen. Det tullvärde som Tullen fastställt i förtullningsbeslutet används inte heller vid beräkningen av momsgrunden vid import då det är fråga om undantagsfall som beskrivits i kapitel 7 av denna anvisning (Undantag gällande skattegrund enligt mervärdesskattelagen).

Enligt 101 § 1 mom. i mervärdesskattelagen tillämpas inte stadganden om tull vid mervärdesbeskattningen av varuimport, om det inte särskilt stadgas om saken i mervärdesskattelagen. Föreskrifter om t.ex. importsystemet för frukt och grönsaker, det så kallade ingångsprissystemet, finns i kommissionens förordning (EG) nr 543/2011 och förordning (EU) nr 499/2014. Dessutom innehåller rådets förordning (EEG) nr 2658/87 bestämmelser om den så kallade kvantitetstullen som tas ut för vissa införda varor utifrån vikten eller antalet. 88 § i mervärdesskattelagen hänvisar inte till dessa förordningar. Om det tullvärde som Tullen fastställt för frukt och grönsaker har fastställts enligt ingångsprissystemet eller enligt kvantitetstull, ska tullvärdet i förtullningsbeslutet inte användas vid beräkningen av momsgrunden vid import. I dessa fall baseras beräkningen av momsgrunden vid import på transaktionsvärdet.

Exempel 3

Ett företag som har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga har köpt apelsiner från Marocko. Vid fastställandet av tullavgiften tillämpas ingångsprissystemet. Vid beräkningen av momsgrunden används emellertid transaktionsvärdet dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för frukten när de säljs till företaget för export till Finland. Denna uppgift finns inte i Tullens förtullningsbeslut. Importören ska fastställa momsgrunden helt själv. I praktiken baseras momsgrunden i detta fall på transaktionsvärdet för apelsinerna.

Tullen fastställer tullvärdet med ett förtullningsbeslut när det är fråga om import från området utanför EU:s tull- och skatteområde till Finland, t.ex. från Norge till Finland. Tullen fastställer uppgifterna i tullanmälan med ett förtullningsbeslut även då det är fråga om import från EU:s tullområde till Finland, men från ett område utanför EU:s skatteområde, t.ex. Kanarieöarna.

3 Beräkning av momsgrunden vid import

3.1 Kostnader som hänför sig till importen

Momsgrunden för import baseras i regel på tullvärdet. Vid beräkningen av momsgrunden ska man beakta t.ex. hur mycket av de kostnader som inräknas i momsgrunden vid import som redan ingår i tullvärdet.

3.1.1 Kostnader fram till den första destinationsorten i Finland

I momsgrunden vid import ska man ta med de transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader som hänför sig till varan samt övriga kostnader som hänför sig till importen. Dessa kostnader beräknas fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (MomsL 91 § 1 mom.).

Destinationsorten framgår vanligtvis av de fraktsedlar eller andra transportdokument som hänför sig till importen. Om destinationsorten inte kan redas ut, kan den första lossningsplatsen betraktas som destinationsort. Denna regel tillämpas både på transporter som ordnats av säljaren och på transporter som ordnats av köparen.

I vissa fall ingår transport- och försäkringskostnaderna samt de lastnings- och hanteringskostnader som hänför sig till transporten i tullvärdet, men endast fram till den första destinationsorten inom EU. Då ska de kostnader som uppkommit p.g.a. transporten av varan från denna destinationsort till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet läggas till på momsgrunden vid import. Om dessa kostnader däremot redan finns med i tullvärdet, ska de inte läggas till separat till momsgrunden.

3.1.2 Kostnader fram till en annan destinationsort i Finland eller ett annat EU-land

När Tullen godkänner tulldeklarationen för import, kan importören redan ha kännedom av att varan kommer att transporteras till en annan destinationsort i Finland eller ett annat EU-land. I dessa fall ska transportkostnaderna och de övriga kostnader som hänför sig till importen räknas med fram till denna andra destinationsort (MomsL 91 § 2 mom.).

Kostnaderna för transporten eller för andra tjänster som hänför sig till importen är ofta inte kända vid denna tidpunkt även om den andra destinationsorten i Finland eller ett annat EU-land skulle vara känd. För att dylika kostnader ska kunna inkluderas i momsgrunden vid import, ska importören känna till både den andra destinationsorten och de tjänster som utförs och kostnaderna för dessa.

Destinationsorten och kostnaderna anses vara kända av importören, om leveransvillkoret framgår av importörens beställningsavtal, köpeavtal eller annat leveransavtal och importören innehar en faktura för kostnaderna eller t.ex. en prislista på basis av vilken kostnaderna kan beräknas.

Exempel 4

A Ab som införts i registret över mervärdesskattskyldiga har köpt en anordning från USA. Anordningen har transporterats till Finland, och A Ab är anordningens importör. Köpeskillingen är 5 000 euro. Säljaren har betalat frakt-, försäkrings- och bikostnaderna fram till bestämmelsehamnen i Helsingfors. Säljaren debiterar dessa kostnader i köpeskillingen.

Varan förtullas för fri omsättning 15.3.2022. Godkännandedatumet för tulldeklarationen och förtullningsdatumet är 15.3.2022. Köparen har redan tidigare ingått ett avtal med en speditör om vidare transport från Helsingfors till Tammerfors.  Varans lossning och lastning sköts av en hamnoperatör. Transporten till Tammerfors och transport-, lossnings- och lastningskostnaderna är kända innan tulldeklarationen godkänns.

Köpeskillingen är 5 000 euro.
Det skattefria priset för lossnings- och lastningsarbetet är 200 euro.
Det skattefria priset för transporten till Tammerfors är 300 euro.
Enligt förtullningsbeslutet har det uppburits tull på 100 euro.
Momsgrunden vid import blir 5 600 euro, och mervärdesskatt som beräknats på basis av momsgrunden 5 600 e x 24 % = 1 344 euro.

Exempel 5

A Ab som införts i registret över mervärdesskattskyldiga har köpt bågfilar från Tokyo i Japan. Köpeskillingen är 5 000 euro. Köpeskillingen inkluderar inte transport- och försäkringskostnaderna. Bågfilarna transporterades från Tokyo till Helsingfors med flyg 15.1.2022. På samma dag tulldeklarerade A Ab varorna för fri omsättning och konsumtion. Kostnaderna för transporten av flygfrakten från Tokyo till Helsingfors uppgår till 3 000 euro.

Därefter transporterade B Ab bågfilarna från Helsingfors till Uleåborg med en lastbil. B Ab debiterade A Ab 300 euro för transporten. Priset var känt 15.1.2022. 

Enligt bestämmelserna om tullvärde inkluderas en del av flygfrakten i tullvärdet. Det belopp som läggs till är en procentuell andel av transportkostnaderna som fastställs enligt avgångsflygplatsen och beräknas enligt bilaga 23-01 till genomförandeförordningen om unionens tullkodex. Det tullvärde som Tullen har fastställt inkluderar denna andel av transportkostnaderna. Detta ska beaktas vid fastställande av momsgrunden vid import.

Tullvärdet enligt förtullningsbeslutet
= köpeskillingen 5 000 e + frakt 2 490 e = 7 490 euro

I momsgrunden vid import inkluderas flygfraktskostnaderna till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet. Vid förtullningen är det känt att varorna kommer att transporteras till en annan destinationsort i Finland, dvs. till Uleåborg. Även transportkostnaderna är kända och de inkluderas i momsgrunden för importen.

Momsgrunden för importen beräknas på följande sätt:

Alternativ 1:

Momsgrund för importen =
köpeskilling 5 000 e +
frakt 3 000 e + 300 e +
tull som uppbärs.

Alternativ 2:

Momsgrund för importen =
tullvärdet 7 490 e +
frakt som inte har inkluderats i tullvärdet 510 e + 300 e +
tull som uppbärs.

Exempel 6

A Ab som införts i registret över mervärdesskattskyldiga importerar ett varuparti med varor som omfattas av mervärdesskattesats 10 % och 24 %. Tullvärdet på varor som omfattas av skattesatsen 24 % är 1 000 euro och tullvärdet på varor som omfattas av momssatsen 10 % är 1 500 euro. Det sammanlagda tullvärdet av varorna i leveransen är 2 500 euro. Inrikesfrakten uppgår till 80 euro.

Hur ska A Ab dela upp inrikesfrakten mellan varorna? Hur ska företaget deklarera momsgrunden för importen i sin momsdeklaration och beräkna momsbeloppet?

Den proportionella andelen av de varor som omfattas av skattesatsen 24 % av värdet på sändningen är 1 000 e / 2 500 e = 0,40. Andelen av inrikesfrakten blir 0,40 x 80 e = 32 e. Momsgrunden för importen utgörs av tullvärdet + en proportionell andel av frakten, dvs. 1 000 e + 32 e = 1 032 euro.

Den proportionella andelen av de varor som omfattas av skattesatsen 10 % av värdet på sändningen är 1 500 e / 2 500 e = 0,60. Andelen av inrikesfrakten blir 0,60 x 80 e = 48 e. Momsgrunden för importen utgörs av tullvärdet + en proportionell andel av frakten, dvs. 1 500 e + 48 e = 1 548 euro.

A Ab deklarerar i sin momsdeklaration under punkt ”Import av varor från områden utanför EU” momsgrunden för importen som 1 032 e + 1 548 e = 2 580 euro.

Momsen på importen blir 1 032 e x 24 % + 1 548 e x 10 % = 247,68 e + 154,80 e = 402,48 euro.

3.1.3 Speditionskostnader och andra motsvarande kostnader

Med tanke på importen köps ofta tjänster från olika tjänsteleverantörer, som kan vara speditionsfirmor eller andra företag. Fakturor på köpta tjänster kan innehålla många olika kostnader. För varje kostnad gäller det att separat fastställa huruvida det är fråga om en kostnad som enligt 91 § i mervärdesskattelagen ska inkluderas i skattegrunden vid import. Då spelar det till exempel ingen roll vilken leverantör tjänsten har köpts från eller vilken faktura säljaren har sammanställt.

Fakturor omfattar ofta transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader. Fakturan kan även innehålla andra kostnader, t.ex. speditionsarvode, hanterings- och terminalutgift för containrarna i hamnen samt varuavgift som tas ut i hamnen. Dessutom kan importören till exempel behöva betala en avgift för en summarisk införseldeklaration som ska lämnas in till Tullen. Dessa kostnader är sådana kostnader i samband med importen som avses i 91 § i mervärdesskattelagen och som ska inkluderas i momsgrunden vid import på det sätt som angetts i kapitlen 3.1.1 och 3.1.2.

Om det i fakturan också finns sådana kostnader som inte har något direkt samband med importen (t.ex. kostnader för datakommunikation), ska dessa inte inkluderas i momsgrunden för importen. Kostnader ska inte heller inkluderas i momsgrunden för importen, när de gäller tjänster som utförs efter att varan har transporterats till en sådan destinationsort som avses i kapitlen 3.1.1 och 3.1.2. Sådana kostnader kan till exempel vara kostnader för flytt och rengöring av containrar som har använts vid transporten av införda varor.

Av näringsidkare som är etablerade i andra EU-länder kan importören kan köpa transport-, lastnings- och lossningstjänster eller andra motsvarande tjänster för vilka försäljningslandet bestäms enligt den allmänna bestämmelsen om försäljningslandet för tjänster som säljs till näringsidkare (MomsL 65 §).  När priset på en sådan tjänst som avses i den allmänna bestämmelsen, med stöd av 91 § i mervärdesskattelagen, ska inkluderas i momsgrunden för importen, är köparen enligt 72 § i mervärdesskattelagen inte till denna del skyldig att betala mervärdesskatt för köpet av tjänsten med stöd av 9 § i mervärdesskattelagen, om det är fråga om köp av en annan tjänst enligt den allmänna bestämmelsen än köp av en uthyrningstjänst.

I sådana situationer ska köparen inte som EU-inköp av tjänster i momsdeklarationen anmäla de inköp som köparen vid importen gjort av en säljare som är etablerad i ett annat EU-land. Köparen ska inte heller anmäla skatten för inköpen som skatt på EU-inköp av tjänster. I momsdeklarationen ska inköpen av tjänster anmälas som en del av momsgrunden för importen, och skatten på inköpen ska anmälas som moms för importen.

Ytterligare information om bestämmelserna om försäljningslandet för tjänster finns i anvisningen Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel.

3.2 Importskatter och övriga avgifter

I momsgrunden vid import inkluderas skatter, tullar och övriga avgifter som i samband med förtullningen skall uppbäras till staten eller EU med anledning av importen av varan, med undantag för mervärdesskatt. I skattegrunden inkluderas också skatter och övriga avgifter som skall betalas utanför Finland (MomsL 93 §). Dessa skatter, tullar och övriga avgifter inkluderas emellertid inte i momsgrunden för varor som har sålts på tullauktion.

Punktskatten på punktskattepliktiga varor, t.ex. alkoholhaltiga drycker och tobaksprodukter, uppbärs av Tullen på basis av förtullningsbeslutet om importören inte beviljats anstånd med betalningen enligt artikel 110 i tullkodexen. Importörer som införts i registret över mervärdesskattskyldiga ska inkludera punktskattebeloppet i momsgrunden vid import. 

Punktskatten ska inkluderas i momsgrunden också i de fall där importören har beviljats anstånd med betalningen och punktskatten därför inte uppbärs ännu med förtullningsbeslutet. I dessa fall ska importören lämna in en punktskattedeklaration till Skatteförvaltningen senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på den månad då varorna övergår till fri omsättning. Detta gäller också de fall där anståndet har beviljats till importörens indirekta ombud eller ett direkt ombud som agerar med garantens ansvar.

Importören kan vara ett företag som förts in i registret över mervärdesskattskyldiga och som har rätt att använda sig av punktbeskattningens uppskovsförfarande. I dessa fall kan varor som importeras från länder utanför EU överföras till uppskovsförfarandet på importplatsen och punktskatten uppbärs först då varan släpps fri för konsumtion från ett skatteupplag. Vid dessa importer inkluderas punktskatten inte i momsgrunden vid import.

Övriga poster som ska läggas till på momsgrunden är t.ex. antidumpnings- och utjämningstullar.

Oljeskyddsavgiften och fordonsskatten inkluderas inte i momsgrunden vid import.

Exempel 7

A Ab som införts i registret över mervärdesskattskyldiga har köpt cyklar från Kina och importerar dessa till Finland. Det i förtullningsbeslutet fastställda tullvärdet för cyklarna är 5 000 euro, tariffenlig tull 750 euro och landspecifik antidumpningstull 2 425 euro. Transportkostnaderna och övriga kostnader som ska inkluderas i momsgrunden vid import uppgår till 250 euro.

Momsgrund för importen:
5 000 e + 750 e + 2 425 e + 250 e = 8 425 euro.

Momsbelopp: 8 425 e x 24 % = 2 022 euro.

4 Skattefria importer 

I särskilda situationer är varuimporten enligt bestämmelserna skattefri. Importörer som har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga ska ange momsgrunden för importen av dessa varor i sin momsdeklaration även i de fall då mervärdesskatt inte ska betalas eller deklareras. Skattegrunden för momsfria importer beräknas på samma sätt som skattegrunden för momspliktiga importer. Anvisningar om beräkning av skattegrunden finns i kapitel 3.

Tullfriheten betyder inte alltid att varuimporten är momsfri. Importen är skattefri endast om det finns särskilda bestämmelser om skattefriheten i mervärdesskattelagen. Importen av vissa varor är skattefri eftersom försäljningen av dem i form av affärsverksamhet i Finland är skattefri. Enligt bestämmelserna är importen skattefri även för vissa sådana varor som enligt tullfrihetsförordningen (rådets förordning (EG) nr 1186/2009), unionens tullkodex eller den nationella tullagen (304/2016) är skattefria.

Bestämmelserna om skattefriheten av varuimport finns i 94–96 § och 72 h § i mervärdesskattelagen. T.ex. importen av ett fartyg med en maximal skrovlängd på minst 10 meter och med en sådan konstruktion att de inte är avsedda endast för nöjes- eller sportbruk är skattefri.

Om förutsättningarna uppfylls, är exempelvis importen av varor som återinförs också momsfri. Bestämmelser om import avvaror som återinförs finns i 94 § 1 mom. 18 punkten i mervärdesskattelagen. Importen av varor som återinförs är momsfri, om importen av varorna utifrån artiklarna 203–207 i tullkodexen är tullfri. Dessutom förutsätts det att varor inte skattefritt har sålts till ett område utanför gemenskapen eller att varor som i Finland varit i användning som berättigat till avdrag har sålts till ett område utanför gemenskapen. I sådana situationer ska importören vara samma person som exportören.

Exempel 8

I januari 2022 sålde A, som är infört i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland, en industrianordning till det schweiziska industriföretaget B. Anordningen transporterades från Finland till Schweiz på uppdrag av säljaren. Det var fråga om en momsfri exportförsäljning. Efter att anordningen hade levererats framkommer att den inte var lämplig och inte kunde användas på B:s fabrik, och köpet hävs. A betalar tillbaka köpesumman till B och anordningen levereras tillbaka till Finland i mars 2022. A är importör av den returnerade anordningen i Finland och anordningen förtullas som en vara som återinförs i Tullen. Eftersom köpet har hävts, anses en försäljning till ett område utanför gemenskapen inte ha skett. Det är fråga om en sådan import av en vara som återinförs för vilken A inte ska betala moms vid importen. På momsdeklarationen ska A, när det gäller det hävda köpet, ange rättelseposten för försäljningen av anordningen även i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.  Rättelseposten ska hänföras till den kalendermånad under vilken den enligt god bokföringssed ska tas upp.

Exempel 9

Bolag A, som är infört i registret över mervärdesskatteskyldiga i Finland, idkar försäljning av nya lantbruksmaskiner. I januari 2022 för A en traktor till en lantbruksmässa som ordnas i Kina. På mässan säljer A traktorn till ett annat finskt bolag B, som är infört i registret över mervärdesskatteskyldiga. Efter mässan inför B i februari 2022 traktorn till Finland. Eftersom traktorn har sålts i ett land utanför gemenskapen, är det inte fråga om en momsfri vara som återinförs. B ska betala moms för importen av traktorn.

Ytterligare information om momsfri import finns i Tullens anvisning Skattefri import inom mervärdesbeskattning (pdf).

5 Beskattningen av försäljning av tjänster som hänför sig till import

Kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäljning samt övriga kostnader som hänför sig till import ska inkluderas i momsgrunden vid import såsom beskrivits i kapitel 3 ovan.

Då värdet av de tjänster som hänför sig till importen ska inkluderas i momsgrunden för den vara som importerats, är försäljningen av tjänsterna skattefri på basis av 71 § 2 punkten i mervärdesskattelagen.

Försäljningen av transport-, lastnings- och lossningstjänster som hänför sig till importen och inkluderas i momsgrunden vid import samt försäljningen av övriga tjänster som hänför sig till importen är skattefri oberoende av huruvida tjänsten hänför sig till importen av skattefria eller skattebelagda varor. 

Exempel 10

I exempel 4 ska A Ab inkludera i momsgrunden kostnaderna för de tjänster som hänför sig till importen. Kostnaderna beräknas fram till den första och den andra destinationsorten i Finland. Hamnoperatören och försäljaren av vidare transport debiterar importören för sina tjänster (200 euro och 300 euro) som momsfri försäljning av tjänst.

6 Om kedjetransaktioner

Vid internationell handel förekommer situationer där en vara säljs flera gånger i rad, till exempel så att varan levereras direkt från den första säljaren, från ett område utanför EU:s skatteområde, till den sista köparen i försäljningskedjan i Finland. Även vid sådana så kallade kedjetransaktioner sker en import när varan införs i EU. En av parterna i försäljningskedjan är importör, som kan vara finländsk eller utländsk. Vid momsbeskattningen av försäljningar i samband med kedjetransaktioner är det viktigt att fastställa vilka av försäljningarna i kedjan som sker i Finland.

Enligt den allmänna bestämmelsen om försäljningsland i 63 § i mervärdesskattelagen har en vara sålts i Finland om den finns här i landet vid överlåtelsen till köparen. En vara som ska transporteras till köparen har också sålts i Finland om den finns utanför EU när transporten inleds, om säljaren för in den i Finland för att sälja den här i landet.

Exempel 11

Ett finskt bolag A köper en vara av ett norskt bolag B. A säljer varan vidare till ett finskt bolag C så att varan överlåts i Norge för transport av en speditör och transporteras direkt från B:s butik i Norge till C i Nyslott. De finska bolagen A och C är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga i Finland. Det norska B är ett utländskt bolag som inte är infört i registret över mervärdesskatteskyldiga i Finland.

en vid importen av varan lämnas in för det finska bolaget A:s räkning, är A importör. I denna situation anses A ha infört varan i Finland för att sälja den i Finland och har sålt den till C i Finland. A är skyldigt att betala moms för importen och för den inhemska försäljningen i Finland. A får dra av den betalda skatten på importen.

Om importdeklarationen vid importen av varan lämnas in för det finska bolaget C:s räkning, är C importör och skyldigt att betala moms för importen. I denna situation anses A inte ha infört varan i Finland för att sälja den. A:s försäljning till C anses ha skett utanför, vilket innebär att A inte ska betala moms för försäljningen i Finland. I Norge ska A utreda huruvida försäljningen ger upphov till följder i beskattningen i Norge.

Om importdeklarationen vid importen av varan lämnas in för det norska bolaget B:s räkning, är B importör och skyldigt att betala moms för importen. B anses ha infört varan i Finland för att sälja den här. I denna situation anses två försäljningar i Finland ha skett, dvs. B:s försäljning till A och A:s försäljning till C. Eftersom B är en utlänning, kan omvänd skattskyldighet under vissa förutsättningar tillämpas på B:s försäljning till A (MomsL 9 §). A:s försäljning till C är en normal momspliktig inhemsk försäljning. Eftersom B inte är infört i registret över mervärdesskattepliktiga, är Tullen behörig myndighet vid momsbeskattningen av B:s import.

Vid kedjetransaktioner är det möjligt att försäljningen efter importen är en gemenskapsintern försäljning eller att den införda varan transporteras till ett annat EU-land. I sådana situationer är importen momsfri, om förutsättningarna i 94 b § i mervärdesskattelagen är uppfyllda. Ytterligare information om detta förfarande finns i Skatteförvaltningens anvisning Tillämpning av skattefriheten i 94 b § i mervärdesskattelagen vid import.

Ytterligare information om införande av en utländsk näringsidkare i registret över mervärdesskatteskyldiga finns i Skatteförvaltningens anvisning Registrering av en utlänning som mervärdesskattskyldig i Finland.

7 Undantag gällande skattegrund enligt mervärdesskattelagen

7.1 Datamedier och ADB-program lagrade på dem

Ett dataprogram som t.ex. ett ekonomiförvaltningsprogram kan importeras lagrat på ett datamedium. I dessa fall är det fråga om varuimport. 

Skattebehandlingen av importen av standardprogram som lagrats på datamedier och specialprogram skiljer sig från varandra. Med ADB-standardprogram avses s.k. normalprogram, dvs. massproducerade produkter som är tillgängliga för allmänheten. Programpaketet innehåller ofta underhålls-, installations- och utbildningstjänster. Dataprogram för hembruk och spelpaket tillhör denna programgrupp, likaså bl.a. standardpaketen för skyddsutrustning och annan utrustning. Övriga program än standardprogram kallas i mervärdeslagen för ADB-specialprogram.

Fastställandet av momsgrunden vid import av ett datamedium och ett därpå lagrat ADB-standardprogram baseras alltid på det sammanlagda värdet av datamediet och det därpå lagrade ADB-programmet (MomsL 89 §). Därtill ska de kostnader, skatter, avgifter m.m. som beskrivits i kapitel 3 i denna anvisning inkluderas i momsgrunden. Momsbehandlingen av ett standardprogram påverkas inte av vem som är importör.

Importen av ett datamedium och därpå lagrat ADB-specialprogram är skattefri, om importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga (MomsL 94 a §). Begreppet näringsidkare är inte bundet till huruvida näringsidkaren är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga eller inte. Importörer som förts in i registret över mervärdesskattskyldiga ska i momsdeklarationen ange endast momsgrunden vid import (värdet av datamediet + de kostnader, skatter, avgifter m.m. som beskrivits i kapitel 3) av sina skattefria importer.  Övriga importörer ska ange uppgifterna för mervärdesbeskattningen i tulldeklarationen till Tullen.

7.2 Varor som behandlats utanför EU:s tull- och skatteområde           

Passiv förädling är ett tillståndspliktigt förfarande där unionsvaror kan tillfälligt föras ut ur Finland till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (t.ex. Norge) för förädling. Efter förädlingen importeras varorna tillbaka till Finland och förtullas här för fri omsättning.

Ytterligare information om passiv förädling (Tullen).

Om varan har varit utanför EU:s tull- och skatteområde för reparation, tillverkning eller annan behandling, fastställs momsgrunden enligt 90 § i mervärdesskattelagen. I dessa fall ska reparations- och hanteringskostnaderna samt övriga motsvarande kostnader, sändningskostnader (transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen) samt värdet av de delar som lagts till på varan utanför EU:s tull- och skatteområde inkluderas i momsgrunden. I momsgrunden inkluderas också de kostnader, skatter, avgifter m.m. som beskrivits i kapitel 3. Mervärdesskatt ska betalas för den värdeökning som uppstått på varan utomlands samt för de transportkostnader och övriga sändnings- och importkostnader som orsakats av export och import. 

Exempel 12

A Ab sänder en anordning som används i bolaget till Norge, dvs. utanför EU:s tull- och skatteområde, för reparation inom passiv förädling. Sändningskostnaderna uppgår till 100 euro. Reparationskostnaderna och värdet på de delar som byts ut uppgår sammanlagt till 500 euro. A Ab använder en speditör för importen. Speditören debiterar A Ab för transportkostnaderna och de övriga kostnader som hänför sig till importen samt ett speditionsarvode och den tull som den har betalat i A Ab:s ställe. Dessa uppgår sammanlagt till 300 euro. 

Momsgrund för importen: 100 e + 500 e + 300 e = 900 euro

Momsbelopp: 900 e x 24 % = 216 euro

Momsgrund vid import fastställs på motsvarande sätt även i följande fall:

  • Import av en vara av samma slag som har importerats i stället för en felaktig vara, när den felaktiga varan har importerats till ett område utanför EU, förstörts under myndighets tillsyn eller överlåtits till staten (utan att staten har åsamkats kostnader) innan förtullningsbeslutet för den ersättande varan har bekräftats.
  • En ersättande vara av samma slag importeras för den vara som skickats till reparation (s.k. standardutbytessystem vid passiv förädling).

I standardutbytessystemet är också så kallad import i förväg möjlig. Med import i förväg avses att ersättande varor importeras innan de produkter som ska tillfälligt föras ut ur landet exporteras.   Momsgrunden för dessa importer baseras enligt den allmänna bestämmelsen i 88 § i mervärdesskattelagen importens tullvärde som inkluderar de kostnader, skatter, avgifter m.m. som beskrivits i kapitel 3. Utgångsvärdet är alltså priset för varan om den skulle säljas till EU.

Om varan vid passiv förädling skickar till gratis reparation till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde och importören inte debiteras för transportkostnaderna, behöver någon mervärdesskatt inte betalas för importen. Dessa importer anmäls inte alls i momsdeklarationen. Om importören ansvarar för transportkostnaderna, är momsgrunden beloppet av dessa.

Exempel 13

A Ab skickar vid passiv förädling en anordning som används i bolaget för garantireparation i ett område utanför EU:s tull- och skatteområde. A Ab betalar 200 euro till en speditör för transporten. Någon tull uppbärs inte, eftersom anordningen repareras gratis på basis av garantiförpliktelsen. 

Momsgrunden för importen är beloppet av transportkostnaderna, dvs. 200 euro

Momsbeloppet är 200 e x 24 = 48 euro

Det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling tillämpas inte då varan importeras tullfritt.  Varorna kan antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller man kan uppvisa en handling som hänför sig till förmånsbehandlingen (t.ex. EUR.1), på basis av vilken den tull som ska uppbäras blir noll. När tullfria varor förs tillfälligt till ett område utanför EU (förfarande 22xx 999) för förädling, reparation, testning eller övrig behandling, ska tullförfarande 6122 999 tillämpas på importen. Också vid dessa importer ska reparations- och hanteringskostnaderna samt övriga motsvarande kostnader, sändningskostnader (transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen) samt värdet av de delar som lagts till på varan utanför EU:s tull- och skatteområde inkluderas i momsgrunden. I momsgrunden inkluderas också de kostnader, skatter, avgifter m.m. som beskrivits i kapitel 3.

I följande fall fastställs momsgrunden vid återimport till Finland såsom beskrivits i kapitlen 2 och 3:

  • om varan har sålts skattefritt som exportförsäljning till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde
  • om varan har varit i avdragsgill användning i Finland och exporterats till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde och sålts där.

7.3 Varor som sålts på tullauktion

Tullen ordnar tullauktioner där man säljer varor som förverkats till staten och varor som av varierande orsaker blivit kvar under tullkontroll. Tullauktioner anordnas i regel några gånger om året.

Köparen är skyldig att betala mervärdesskatten för import på de varor som sålts vid en tullauktion.  Om köparen är införd i registret över mervärdesskattskyldiga, ska köparen anmäla importerna i sin momsdeklaration.    Momsgrunden för en vara som sålts på tullauktion är varans auktionspris (MomsL 88 § 2 mom.). Momsgrunden inkluderar inte skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som uppbärs till staten eller EU.

7.4 Varor i tillfällig lagring samt tullagerförfarandet och förfarandet för frizoner (MomsL 93 a §)

Med ett tillfälligt lager avses ett lager eller annan lokal som Tullen godkänt där de oförtullade varorna väntar på tullklarering (artikel 144 i tullkodexen). Tillfälliga lager är avsedda t.ex. för hamn- eller flygplatsoperatörer, terminaloperatörer och importörer. I tillfälliga lager kan man lossa oförtullade varor och förvara dem där under en begränsad tid.

I tullager lagras oförtullade varor (artikel 237 i tullkodexen). Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t.ex. sorterar eller ompackar dem. Till exempel en speditionsfirma eller en importör kan inrätta ett tullager. Lagring i tullager är ett tullförfarande som kräver tillstånd av Tullen.

Om varorna har tullklarerats för fri omsättning från ett lagringsförfarande som avses i artikel 237 i unionens tullkodex (tullagerförfarandet och förfarandet för frizoner) eller från tillfällig lagring enligt artikel 144 i unionens tullkodex, baseras momsgrunden vid import i regel på varans tullvärde.

Om en sådan vara som importeras har varit föremål för tjänster som enligt 72 h § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen har varit skattefria, ska värdet av dessa tjänster eller det vederlag som betalats för dem inkluderas i momsgrunden för importen. Tjänster som utförts skattefritt beskattas alltså i samband med importen. I momsgrunden ska också de kostnader, skatter, avgifter m.m. som beskrivits i kapitel 3 inkluderas.

Tillfälligt lagrade varor samt varor som lagrats inom tullagerförfarandet och förfarandet för frizoner kan ha sålts vidare skattefritt innan de har förtullats. Det kan finnas flera sådana transaktioner. I dessa fall baseras momsgrunden vid import på det senaste försäljningspriset. Om varan efter den senaste försäljningen har varit föremål för ovannämnda skattefria tjänster, ska värdet av dessa tjänster läggas till på momsgrunden. Värdet av tjänster som utförts tidigare inkluderas däremot redan i det senaste försäljningspriset. I momsgrunden ska också de kostnader, skatter, avgifter m.m. som beskrivits i kapitel 3 inkluderas.

7.5 Användning av likvärdiga varor vid Tullens särskilda förfaranden 

Vid vissa tullförfaranden är det möjligt att använda s.k. likvärdiga varor. Ytterligare information finns i Tullens anvisning Användning av likvärdiga varor vid särskilda förfaranden (pdf).

Om likvärdiga varor har använts vid särskilda förfaranden, ska en tulldeklaration lämnas när förfarandet avslutas. Tullen uppbär eventuella avgifter och undersöker eventuella importförbud och importrestriktioner på basis av tulldeklarationen. Tullen uppbär mervärdesskatt på importen av sådana importörer som inte har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga. Importörer som förts in i registret över mervärdesskattskyldiga anmäler dessa importer i sin momsdeklaration.

I Tullens anvisning redogörs för hur momsgrunden vid import beräknas i olika situationer.

7.6 Sammanfattning

Sammanfattning i bildform

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

skattesakkunnig Jussi Levänen

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2023