Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Alkoholprodukter som medförs av privatpersoner från ett annat EU-land – Egentransport; godtagbar praxis vid ankomst till Finland med fartyg

Giltighet
Tills vidare

1. Skattefrihet för varor som medförs av privatperson

Enligt artikel 32.1 i punktskattedirektivet (2008/118/EY) ska punktskatten på punktskattepliktiga varor som förvärvas av en enskild person för dennes eget bruk och som transporteras av denne person från en medlemsstat till en annan endast tas ut i den medlemsstat där de punktskattepliktiga varorna förvärvas. Enligt 72 § 1 mom. i den finska punktskattelagen (182/2010) uppbärs punktskatt inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Finland.

2. Att själv transportera varorna

Varorna som medförs ska innehas av resanden på den andra medlemsstatens område eller under returresan innan fartyget anländer till Finlands territorialvatten. Hur och var varorna anskaffats (pre-order, butiken ombord, annan medlemsstat e.d.) spelar ingen roll.

Resenärer som rör sig till fots ska själv bära eller flytta varorna i land när de lämnar fartyget.

Om de varor som medförs har packats i ett fordon (person- eller paketbil, buss e.d.) på den andra medlemsstatens område eller under returresan innan fartyget anlänt till Finlands territorialvatten, ska resanden befinna sig i fordonet när det kör i land från fartyget.

Om varorna packats i ett fordon som kör ut från fartyget men resanden lämnar fartyget på annat sätt än med fordonet, jämställs resanden med tanke på de införda varorna med dem som rör sig till fots, dvs. resanden anses då inte ha transporterat varorna själv till landet.

3. Distansförsäljning och privatpersoners förvärv

Enligt artikel 36.1 i punktskattedirektivet ”ska punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och som köps av en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare som är etablerad i en annan medlemsstat och inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet, och som avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till en annan medlemsstat av säljaren eller för hans räkning, vara punktskattepliktiga i destinationsmedlemsstaten”. Enligt artikel 36.3 ska ”den person som är betalningsskyldig för punktskatten i destinationsmedlemsstaten vara säljaren”. Enligt 79 § i punktskattelagen ”uppbärs punktskatt på produkter som sålts till Finland genom distansförsäljning. Distansförsäljaren är skattskyldig.”

Om en privatperson på väg till Finland har köpt punktskattepliktiga varor i en annan medlemsstat och varorna överlåts till privatpersonen i Finland eller under returresan på båten inom Finlands territorialvatten, anses privatpersonen inte själv ha transporterat varorna från den andra medlemsstaten till Finland. En sådan situation föreligger bl.a. när rederiet överlåter förhandsbeställda och -betalda varor (pre-order) till resande först efter returresan i Finland, t.ex. i hamnen.

Om en privatperson förvärvar punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat för eget bruk men inte själv transporterar dem till Finland utan transporten sköts av en annan privatperson eller av en yrkesmässig näringsidkare, är det fråga om en privatpersons förvärv enligt 74 § i punktskattelagen. Skyldiga att betala punktskatt för sådant förvärv är privatpersonen som anskaffat produkterna, den som innehar produkterna i Finland och den som transporterat produkterna. En sådan situation föreligger bl.a. när ett bussbolag eller någon annan fordonsinnehavare till Finland transporterar produkter som en resande beställt från en annan medlemsstat, och överlåter produkterna till resanden inom Finlands territorium så att resanden inte befinner sig i fordonet när fordonet kör i land från fartyget. Resanden ska också fullgöra de formaliteter som avses i 74 § 3 mom. i punktskattelagen (förhandsanmälan, säkerhet).

4. Omhändertagande

Enligt 103 § i punktskattelagen har Tullen rätt att omhänderta punktskattepliktiga produkter, om det t.ex. råder oklarhet vad gäller skattskyldighet, skattepliktighet, tillämpning av bestämmelserna om punktbeskattning eller syftet med importen, eller om det finns någon annan grundad anledning att omhänderta produkterna.

5. Förvaring av privatpersoners inköp och resgods under resan

Om en resande tar med sig i en annan medlemsstat anskaffade varor till fartyget eller om varor som resanden köpt ombord och ämnar ta med sig till Finland överlåts till resanden under returresan innan fartyget anländer till Finlands territorialvatten, kan rederiet under returresan inrätta ett utrymme ombord på fartyget där resanden tillfälligt kan förvara sådana varor utan att behöva inneha varorna fysiskt under hela returresan.

Fastän resanden överlåtit de varor som han eller hon köpt i en annan medlemsstat eller under returresan ombord på båten före båtens ankomst till Finlands territorialvatten för att varorna ska transporteras av rederiet eller av någon annan yrkesmässig näringsidkare som resgods till Finland, kan varorna när de förs i land från fartyget i Finland anses som varor medförda av en privatperson, förutsatt att de är avsedda för resandens eget bruk och att resanden själv för i land varorna från fartyget så som beskrivs i punkt 2 och 6 i denna anvisning. I annat fall är det fråga om antingen distansförsäljning eller en privatpersons förvärv för vilka punktskatt ska betalas i Finland.

6. Bär- eller flyttningshjälp

Resande som rör sig till fots kan ta emot bär- eller flyttningshjälp när de medförda varorna och resgodset flyttas i land från fartyget. Bär- eller flyttningshjälp får ges av personer som hör till rederiets eller hamnens personal samt, i enskilda fall, även av andra personer, t.ex. andra resande. För att bär- eller flyttningshjälp ska få ges ska varorna föras i land längs samma rutt och vid samma tidpunkt som resanden går i land. Bär- eller flyttningshjälp får ske mot ersättning.

 Sidan har senast uppdaterats 14.2.2017