Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Distributionsskyldighet gällande biodrivmedel

Har getts
16.11.2020
Diarienummer
VH/7474/00.01.00/2020
Giltighet
16.11.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/2103/00.01.00/2018, 18.11.2018

Anvisningen handlar om genomförande av distributionsskyldighet för biodrivmedel för åren 2020–2021.

Anvisningen ersätter anvisningen om distributionsskyldighet för biodrivmedel VH/2103/00.01.00/2018 som utfärdats 18.11.2018.

Tillsynen i fråga om biodrivmedel har fr.o.m. 1.1.2021 överförts från Skatteförvaltningen till Energimyndigheten (Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport 802/2020). Med anledning av lagändringen har kapitlet 8 i anvisningen samt anmärkningen i slutet av kapitlet 4 tagits bort. De ärenden som blivit anhängiga hos Skatteförvaltningen före 1.1.2021, och som enligt denna lag skulle höra till Energimyndighetens behörighet, blir kvar hos Skatteförvaltningen för handläggning och avgörande. Dessutom ska anmälningarna om distributionsskyldighet för år 2020 lämnas till Skatteförvaltningen senast 31.3.2021. Läs mer i Energimyndighetens webbplats.

1 Allmänt

Lagen om främjande av användningen av biodrivmedel (446/2007, lagen om distributionsskyldighet) trädde i kraft i början av år 2008. Syftet med lagen är, i enlighet med direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG), att främja användningen av biodrivmedel för att motorbensin och dieselolja ska kunna ersättas i trafiken. Detta har genomförts genom att nationellt föreskriva om skyldigheten för drivmedelsdistributörer att till konsumtion årligen leverera en minimiandel biodrivmedel.

Skatteförvaltningen ska sörja för verkställigheten av lagen och utöva tillsyn över fullgörandet av skyldigheten. Tillsynen grundar sig på den anmälan som distributörerna årligen lämnar till Skatteförvaltningen. I anmälan anges, per produkt, energiinnehållet i de mängder motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som levererats till konsumtion under kalenderåret. Anmälan ska lämnas in senast i slutet av mars månad året efter det år som anmälan avser.

2 Distributionsskyldigheter gällande biodrivmedel

2.1 Distributionsskyldighet i procent gällande biodrivmedel

Distributionsskyldighet i procent av det totala energiinnehållet i de transportdrivmedel som levererats till konsumtion är:

 • 20 procent år 2020
 • 18 procent år 2021
 • 19,5 procent år 2022
 • 21 procent år 2023
 • 22,5 procent år 2024
 • 24 procent år 2025
 • 25,5 procent år 2026
 • 27 procent år 2027
 • 28,5 procent år 2028
 • 30 procent år 2029 och därefter.

2.1.1 Tilläggsskyldighet för avancerade biodrivmedel

År 2020 ska 0,5 procentenheter av distributionsskyldigheten uppfyllas

 1. med de biodrivmedel som producerats eller framställts av sådana råvaror som nämns i del A i bilagan till lagen.
 2. med biodrivmedel som producerats eller framställts av sådana råvaror som Energimyndigheten med stöd av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) har definierat som avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin och som före den 9 september 2015 har använts i en befintlig anläggning.

Distributionsskyldigheten ska med början 2021 uppfyllas med de biodrivmedel som producerats eller framställts av sådana råvaror som nämns i del A i bilagan till lagen, till:

 • 2,0 procentenheter åren 2021–2023
 • 4,0 procentenheter åren 2024–2025
 • 6,0 procentenheter åren 2026–2027
 • 8,0 procentenheter år 2028
 • 9,0 procentenheter år 2029
 • 10,0 procentenheter år 2030 och därefter.

2.1.2 Begränsning för biodrivmedel från grödor

Från och med 2020 får högst sju procentenheter av distributionsskyldigheten fullgöras med biodrivmedel som producerats av stärkelserika grödor och av sockerväxter, av oljegrödor och av grödor som odlas som huvudgrödor för i första hand energiändamål på jordbruksmark. Begränsningen ska dock inte tillämpas, om det är fråga om en råvara som avses i bilagan till lagen.

Om distributören har distributionsskyldighet med stöd av distributionsskyldighetslagen och lagen om främjande av användningen av biobrännolja (418/2019), får andelen dock vara sammanlagt högst sju procentenheter av det totala energiinnehåll som avses i 5 § 1 mom. i lagen om distributionsskyldighet.

I RED II-direktivet (artikel 26.1) har det ställts upp en gräns för mat- och foderbaserade biobränslen, bestämd enligt distributionen år 2020. Om denna mängd är under 7 procent i medlemslandet, kan gränsen sättas till distribuerad mängd +1 procent, dock max. 7 procent, som alltså utgör en övre gräns. De mängder som distribuerats i Finland år 2020 fastställs först i vår under april/maj. Efter detta förs gränsen in i distributionsskyldighetslagen att gälla distributionsskyldigheten för år 2021.

I RED II-direktivet finns också en begränsning för biobränslen framställda av High ILUC råvaror (palmolja). För dessa är den maximala andelen nivån år 2019 som stegvis går ner till noll. I Finland var andelen biodrivmedel tillverkade av palmolja noll redan 2019 så deras andel är noll även framöver.

2.2 Energiinnehållet i drivmedel

Med energiinnehåll avses ett drivmedels nedre värmevärde. I 2 § 6 punkten i lagen anges värmevärdena för de vanligaste drivmedlen och biodrivmedlen. Dessa värden ska användas vid anmälning av hur skyldigheten har fullgjorts. Om ett biodrivmedel som anmälaren har använt inte har angetts i denna punkt, ska anmälaren själv reda ut det nedre värmevärdet för biodrivmedlet och ange den standard enligt vilken värmevärdet bestämts.

Man ska ge en fritt formulerad redogörelse för värmevärdet för det biodrivmedel som inte angetts på listan och för den standard som använts för bestämningen av värmevärdet. Man ska bifoga redogörelsen till anmälan om distributionsskyldighet.

2.3 Biokomponenter

Enligt 5 § i lagen är distributörer skyldiga att leverera en i lagen fastställd andel biodrivmedel till konsumtion, räknad av det totala energiinnehållet i den mängd motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som distributören levererat till konsumtion under ifrågavarande år. Med leverans till konsumtion avses enligt 2 § 5 punkten i lagen frisläppande av motorbensin, dieselolja och biodrivmedel för konsumtion från ett uppskovsförfarande som avses i punktskattelagen (182/2010).

Fullgörande av distributionsskyldigheten ska räknas från den faktiska mängden biodrivmedel som levererats till konsumtion som transportdrivmedel. Utgångspunkten i lagen är dock att drivsmedelsdistributören genom bokföring ska följa att denna skyldighet fullgörs. Av distributörens bokföring ska, enligt 8 § i lagen, framgå de mängder motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som levererats till konsumtion liksom biodrivmedlens energiinnehåll och övriga uppgifter som är nödvändiga vid tillsynen enligt denna lag. Av bokföringen ska också framgå bl.a. mängderna biokomponenter som har tillsatts i drivmedel samt deras energiinnehåll, om energiinnehållen inte har fastställts i 2 § i lagen.

2.4 Beaktande av biodiesel som levererats till konsumtion från en gemensam cistern för diesel och motorbrännolja

Om biokomponenten tillsätts i en gemensam cistern från vilken drivmedel levereras för att användas som både brännolja och dieselolja, kan endast mängden biodiesel som levererats till konsumtion med diesel beaktas vid fullgörande av skyldigheten. Biobrännolja som blandats in i motorbrännolja godkänns inte vid fullgörande av distributionsskyldigheten.

Redan från år 2011 har det förutsatts att man vid beskattningen kan skilja åt mängderna biodiesel och biobrännolja som levereras till konsumtion från en gemensam cistern.

2.5 Leverans av biogas för transportändamål

Enligt 2 § 1 punkten i lagen avses med biodrivmedel vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställts av biomassa och som används för transportändamål. Enligt 4 § 4 punkten i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013, nedan hållbarhetslagen) avses med biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, skogsbruk och därmed förknippad industri samt från fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Biogas ingår inte i tillämpningsområdet för lagstiftningen gällande punktbeskattning och ingår inte i det system för tillfällig skattefrihet som avses i punktskattelagen. Därför tas energiinnehållet i biogas som levererats för trafikbruk inte i beaktande vid fullgörandet av distributionsskyldigheten och den ökar inte heller det energiinnehåll som levererats till konsumtion.

2.6 Kontroll av biodrivmedelshalter

Andelen biodrivmedel i cisterner kan granskas bokföringsmässigt, då man räknar den ändring som varje ny tillsatt komponent medför i hela cisternen. Det är dock skäl att kontrollera bioandelen i drivmedlet i drivmedelsdistributörers lagercisterner genom provanalyser minst 2–3 gånger per år. Efter analysen ska bioandelarna enligt resultaten användas som värden för cisternen, tills en ny komponent tillsätts i cisternen.

När bioandelen från provet avviker väsentligt från det beräknade värdet ska distributören reda ut vad avvikelsen beror på och om den har någon inverkan på bioandelarna i de bränslen som tidigare levererats till konsumtion.

Korrigeringar som sker inom ett år behöver inte anges separat i samband med anmälan om distributionsskyldighet. Det är dock skäl att spara korrigeringsuppgifterna, så att de kan granskas vid framtida företagsgranskningar.

2.7 Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel

Från och med början av år 2011 ska de biodrivmedel som godkänns för fullgörande av skyldigheten samt deras råvaror uppfylla hållbarhetskriterierna enligt direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Om direktivets hållbarhetskriterier föreskrivs nationellt i Finland i hållbarhetslagen. 

Distributören ska vid övervakning av kriterierna använda sig av metoderna enligt hållbarhetslagen. Distributören ska också ha ett system med vilket man på basis av massbalansförfarandet säkerställer att råvaruproduktionen och växthusgasutsläppsminskningen stämmer överens med kraven.

2.8 Dubbelräkning av biodrivmedel

Enligt 5 § 2 mom. i lagen om distributionsskyldighet ska energiinnehållet i ett biodrivmedel räknas dubbelt vid uppfyllandet av distributionsskyldigheten åren 2019 och 2020, om drivmedlet har framställts av sådana råvaror som avses i bilagan till lagen.

Dubbelt räknade biodrivmedel ska också uppfylla hållbarhetskriterierna för biodrivmedel.

Dubbelräkningen av biodrivmedel upphör vid ingången av 2021. I och med detta får inte energiinnehållet i biobränslen tillverkade av råvaror nämnda i bilagan till lagen längre räknas dubbelt för uppfyllande av skyldigheten.

3 Förhandsbesked

Energimyndigheten kan på ansökan besluta ge ett förhandsbesked om huruvida råvaran i fråga är en i 5 § avsedd råvara. Anvisningar och blanketter för att söka förhandsbesked finns på Energimyndighetens webbplats.

Ansökan kan ges in av en distributör som fullgör eller ämnar fullgöra sin distributionsskyldighet med hjälp av sådan biobrännolja som producerats eller framställts av råvaran i fråga. Ansökan kan också ges in av en i 4 § 9 punkten i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) avsedd verksamhetsutövare som använder eller ämnar använda råvaran vid produktionen eller framställningen av biobrännolja.

4 Överskridande av distributionsskyldigheten

Från och med 2019 kan den mängd som får beaktas i följande års distributionsskyldighet vara högst hälften av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten under det kalenderår då överskridandet skedde. Detta betyder att ett distributionsskyldigt bolag får överföra högst hälften av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten till följande år om den överskjutande del med vilken skyldigheten överskridits är så stor. Med andra ord får den överskjutande delen överföras helt till följande år om dess mängd är hälften eller mindre av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten.

Överföring av överskridande från och med 2021

Om distributören under kalenderåret har levererat mer biodrivmedel till konsumtion än skyldigheten förutsätter, får distributören beakta den överskjutande delen vid fullgörande av distributionsskyldigheten för följande kalenderår och vid beräkning av distributionsskyldighet enligt lagen om främjande av användningen av biobrännolja (418/2019) för samma kalenderår. Den överskjutande delen beaktas alltid bara för följande års skyldighet, dvs. den del som överskrider även följande års skyldighet beaktas inte året därefter.

Den överförda mängden får dock vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för det år då överskridandet skedde, och med den överförda mängden kan högst 30 procent av distributionsskyldigheten enligt lagen om främjande av användningen av biobrännolja uppfyllas.

Om distributören har levererat mer biodrivmedel till konsumtion än vad som bestäms i tilläggsskyldigheten om avancerade biodrivmedel (5 § 4 mom.) får distributören beakta den överskjutande delen i beräkningen av tilläggsskyldigheten för följande år. Den överförda mängden får dock vara högst 30 procent av energimängd som motsvarar tilläggsskyldigheten för det år då överskridandet skedde.

Överskridandet av skyldigheten för föregående år kan också användas för att fullgöra skyldigheten på ett annat bolags vägnar.  I ett sådant fall kan en eventuellt överskjutande del av skyldigheten inte längre beaktas följande år.

Överskridande som överförs från 2020 till 2021

Om distributören har levererat mer biodrivmedel till konsumtion än vad som bestäms i 5 § 1 mom., får distributören beakta den överskjutande mängden vid beräkning av distributionsskyldigheten för 2021 till den delen som andelen grundar sig på energimängden i biodrivmedel som framställts av avfall eller restprodukter som avses i 4 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013). Den överskjutande mängden får dock vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för år 2020, och vid beräkning av den tillämpas inte 5 § 2 mom.

Tillämpning av överföringsbestämmelsen innebär följande förfarande för en enskild distributionsskyldig vid bestämning av överförd energimängd

 1. För att distributören över huvud taget ska vara berättigad till överföring måste distributören ha överskridit skyldigheten för år 2020. Storleken på överskridandet beräknas enligt normala beräkningsmetoder (inkl. dubbelräkning och begränsning för livsmedelsbaserat) som en summa för leveranser 2020 av biodrivmedel som kan godkännas för uppfyllande av skyldigheten och eventuell överföring från 2019, från detta minskas förpliktigad mängd enligt lagen.

  För att en distributör ska kunna överföra hela den maximala energimängd på 30 procent som bestämmelsen tillåter, är den första förutsättningen att överskridandet är 30 procent eller mer av distributörens skyldighet. Om överskridandet är under 30 procent kan den maximala mängd som överförs vara endast den överskjutande mängden.
 2. För det andra, eftersom energi som kan överföras är avgränsad till att gälla endast energi i biodrivmedel som är tillverkade av avfall och restprodukter, ska denna energimängd fastställas.
 3. För det tredje, eftersom bestämmelsen fastslår att i den överförda mängden energi inte får ingå kalkylmässig energi från dubbelräkning (5 § 2 mom. tillämpas inte), ska den sammanlagda energimängden från avfalls- och restproduktbaserade biodrivmedel som används för att uppfylla skyldigheten minskas med en eventuell energimängd från dubbelräkning.
 4. Om den på detta sätt beräknade energimängden i avfalls- och restproduktbaserade biodrivmedel, det vill säga ifrågavarande biodrivmedels verkliga energimängd baserad på energiinnehåll, är större eller lika stor som det ovan i punkt 1 fastställda överskridandet, kan energimängden i den överskjutande delen, dock högst 30 procent av skyldigheten 2020, överföras till 2021. Om den verkliga energimängden i avfalls- och restproduktbaserade biodrivmedel är mindre än överskridandet, kan endast denna mängd avfalls- och restproduktbaserade biodrivmedel överföras.

5 Drivmedel som levererats till konsumtion på Åland

I regeringens proposition 231/2006 nämns det i fråga om Åland, att genomförandet av direktivet på Åland faller inom landskapsregeringens behörighet. Således får motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som levererats till Åland till konsumtion inte inkluderas i anmälan om distributionsskyldighet gällande drivmedel som levererats till konsumtion i övriga Finland. Biodrivmedel som levererats till Åland kan inte heller anses fullgöra den skyldighet att använda biodrivmedel som uppkommit i övriga Finland oavsett om drivmedlen levereras till Åland som skattefria eller skattebelagda leveranser.

6 Avtal mellan distributörer

För att fullgöra sin distributionsskyldighet kan en distributör avtala om att helt eller delvis överföra skyldigheten till en annan distributör. Vid avtalstvist eller om distributionsskyldigheten av någon annan orsak som anknyter till avtalet inte fullgörs, ansvarar varje distributör för fullgörandet av sin egen distributionsskyldighet och för påföljderna. En kopia av avtalet ska lämnas till Skatteförvaltningen i samband med anmälan om distributionsskyldighet.

7 Sanktioner

Om en drivmedelsdistributör försummat sin deklarations- eller bokföringsskyldighet eller sin skyldighet att lämna uppgifter kan Skatteförvaltningen påföra en felavgift på minst 500 euro och högst 5 000 euro.

Om en drivmedelsdistributör inte har levererat biodrivmedel till konsumtion i sådan mängd som skyldigheten förutsätter, påför Skatteförvaltningen distributören en påföljdsavgift för försummelse av skyldigheten. Påföljdsavgiften är 0,04 euro/MJ.

Om en drivmedelsdistributör inte har levererat biodrivmedel till konsumtion i sådan mängd som 5 § 4 mom. förutsätter, ska Skatteförvaltningen påföra distributören av trafikdrivmedel en påföljdsavgift, som är 0,03 euro/MJ.

 

Allmän information

På Skatteförvaltningens webbplats, skatt.fi finns

 • Anmälan om distributionsskyldighet gällande biobränslen, nr 1399r
 • Blankettanvisning: Anmälan om distributionsskyldighet gällande biobränslen

Punktskatterådgivning för företag 029 497 155 (9-16.15) / Energi- och avfallsskatter

 

ledande skattekunnig Mika Jokinen

överinspektör Antti Saastamoinen

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2020