Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Giltighet
- 31.12.2020

Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod på ansökan få skatteåterbäring för de energiskatter de betalat. Återbäringen förutsätter att de skatter som företaget själv betalat under räkenskapsperioden och de punktskatter som ingått i priset på anskaffade produkter utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde. Med förädlingsvärde avses det sammanlagda beloppet av rörelsevinst (-förlust), avskrivningar, värdenedgång och personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod. Denna skatteåterbäring beaktas inte vid fastställande av förädlingsvärdet. Med företagets räkenskapsperiod avses en räkenskapsperiod enligt 1 kap. 4 § i bokföringslagen (136/1997).

När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för sådan elström, stenkol, naturgas, bränntorv och tallolja som används i industri samt för sådan flytgas, lätt och tung brännolja och biobrännolja som används i industri för annat ändamål än som motorbränsle samt de punktskatter som ingått i anskaffningspriset på dessa produkter som företaget skaffat under sin räkenskapsperiod utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalats för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset på dessa ska återbäras. Av detta återbäringsbelopp utbetalas dock endast den andel som överskrider 50 000 euro. Vid beräkning av det betalade skattebeloppet kan företaget beakta de punktskatter som ingår i priset på köpt fjärrvärme och processånga.

Vid beräkning av beloppet av betalda punktskatter avdras

  • de skatteåterbäringar som avses i 14 § och 22 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
  • de skatteåterbäringar som avses i 9 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
  • de skatteåterbäringar enligt 1 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) som företaget är berättigad till under sin räkenskapsperiod, förutsatt att de inte har beaktats i företagets punktbeskattning.

Om företaget under räkenskapsperioden överlåtit vidare produkter som avses här, beaktas de skatter som företaget betalat för dessa produkter inte vid beräkning av beloppet av de betalda skatterna.

Om företaget efter räkenskapsperiodens utgång till någon annan överlåtit produkter för vilka företaget fått den återbäring som avses här, återkrävs återbäringen. Företaget ska utan dröjsmål göra en anmälan om överlåtelsen till Skatteförvaltningen bl.a. för att Skatteförvaltningen ska kunna återkräva återbäringen och fastställa eventuell skattehöjning. Ansökan om skatteåterbäring ska vara Skatteförvaltningen tillhanda inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden. Ansökan ska vara undertecknad av en person med firmateckningsrätt innan återbäringen kan betalas till företaget.

Inverkan av andra återbäringar på skatteåterbäringen för energiintensiva företag

Ett energiintensivt företag ska i sin ansökan om återbäring specificera andra eventuella återbäringar som företaget ansökt eller kommer att ansöka om.

Betalningstidpunktens inverkan

Punktskatter som utgör grund för en ansökan om skatteåterbäring kan fastställas enligt prestationsprincipen eller enligt betalningsprincipen, dock så att de punktskatter som betalats under en månad inte beaktas vid återbäringen under två år i rad.

På motsvarande sätt avdras den återbäring som företaget får genom rättelse från de skatter företaget betalat under den räkenskapsperiod då rättelse betalas. Andra energiskatteåterbäringar beaktas däremot vid återbäringen för den räkenskapsperiod då företaget är berättigat till återbäringen i fråga.

Elskatteklassens betydelse

För återbäring godkänns endast elskatter som betalats enligt skatteklass II. Förutsättningen är dock att företaget självt förbrukat elströmmen och inte överlåtit anskaffad elström vidare. Ett undantag är dock elström som använts för produktion av köpt fjärrvärme och processånga; skatt som betalats för detta enligt skatteklass I godkänns också för återbäring.

Försörjningsberedskapsavgift

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag gäller bara punktskatter. Således får försörjningsberedskapsavgiften inte räknas in i ansökan om återbäring.

Bestämning av sökande

Ansökan om återbäring får inte göras per bransch eller verksamhetsställe, utan det sökande bolaget ska behandlas som en helhet. Punktskatter som berättigar till återbäring ska ingå i priset på de produkter som bolaget självt anskaffat och förbrukat eller så ska bolaget ha betalat skatterna självt.

Fastställt bokslut

Ett bokslut är fastställt först när bolagsstämman har fastställt det. I praktiken blir det i allmänhet inga ändringar i ett (av styrelsen och vd:n) undertecknat bokslut. Eftersom bokslutet ska fastställas inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden, vilket också är deadline för inlämning av företags återbäringsansökningar, kan energiintensiva företag som underlag för återbäringen också använda uppgifter ur ett bokslut som ännu inte fastställts. Återbäringen kan utbetalas dock först när sökanden lämnat in det fastställda bokslutet till Skatteförvaltningen.

Negativt förädlingsvärde

Om förädlingsvärdet som beräknas utgående från företagets bokslut är negativt, ska detta vid beräkning av återbäringen tolkas så att förädlingsvärdet är noll.

Beräkning av förädlingsvärde

Vid beräkning av förädlingsvärde används följande belopp: rörelsevinst (-förlust), avskrivningar, personalkostnader och värdenedgång. Dessa fås direkt ur bokslutet. Med skatteåterbäring som dras av från förädlingsvärdet avses här den skatteåterbäring som söks, om den har antecknats i företagets bokslut. Som skatteåterbäring som dras av används det belopp som antecknats i bokslutet, även om beloppet inte är exakt detsamma som den återbäring som faktiskt söks.

Skatter som ingått i köpvärme

I punktskattebeloppet som ska återbetalas beaktas också de punktskatter som ingått i priset på köpvärme och som betalats av värmeproducenten. Dessa fastställs på basis av medeltalet av de punktskatter som den vär-meproducerande anläggningen under skatteperioden har betalat för värmeproduktionen. Sökanden ska dock förete en tillförlitlig och fullständig redogörelse för de skattebelopp som ingått i priset på köpvärme. Då värmeproducenten granskar det punktskattebelopp som ingått i priset på värme bör denna granskning alltid göras per skatteperiod, dvs. kalendermånadsvis. De punktskatter som ingått i köpvärmen kan endast beaktas för den del av ifrågavarande värme som används i industri.

I fråga om köpvärme kan den som söker återbäring till sin ansökan bifoga en redogörelse för köpvärmens sammansättning om sökanden har fått en sådan av värmeproducenten. Den som söker återbäring kan dock också komma överens med värmeproducenten om att denna lämnar in redogörelsen för de punktskatter som ingått i köpvärmen direkt till Skatteförvaltningen med hänvisning till sökanden. Av redogörelsen ska också framgå de beskattade komponenterna i lätt brännolja och biobrännolja, om den lätta brännoljan innehåller mer än 7 % biobrännolja. Om andelen biobrännolja har varit mindre än detta så använder man som återbäringsnivå de genomsnittliga återbäringsnivåer som publicerats av Skatteförvaltningen. Obs! Den som söker återbäring ska i båda fallen redan i sin ansökan ange det sammanlagda skattebeloppet. Om redogörelsen inte fås på något av dessa två sätt, beaktas de punktskatter som ingår i köpvärme inte vid beräkningen av återbäring.

Återbäringar vid jordbruk

Om sökanden av återbäringen hos Skatteförvaltningen söker återbäring av punktskatter som använts inom jordbruket, ska dessa återbäringar anges i en fritt formulerad bilaga till ansökan.

Mottagare av återbäring, definitioner av industri

Som mottagare av återbäring har i 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen definierats ”företag”. I 2 § 7 punkten i lagen avses med företag en näringsidkare inom industrin med sådan rörelse eller yrkesutövning som avses i lagen om beskattning av näringsinkomst (360/1968). På motsvarande sätt definieras industri i 2 § 6 punkten i lagen som verksamhet som hör till huvudgrupp C (Tillverkning) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 samt anrikning av gruvmineraler även om den sker i samband med verksamhet som hör till huvudgrupp B (Utvinning av mineral). Annan gruvdrift som hör till huvudgrupp B är inte berättigad till återbäring. Med industri jämställs också utövande av till industrin hörande stödverksamhet av ringa omfattning samt yrkesmässig växthusodling.

Beaktande av lätt brännolja, flytgas och biobrännolja vid återbäring

Lätt brännolja, flytgas och biobrännolja beaktas vid återbäring om företaget självt har förbrukat dem och också om köpvärme har producerats med dem. Lätt brännolja eller flytgas som använts som motorbränsle får inte beaktas vid återbäring.

De skatter för lätt brännolja och flytgas som beaktas vid återbäring fastställs enligt skatternas betalningstidpunkt. Skatteförvaktningen har beräknat de genomsnittliga återbäringsnivåerna i halvårsperioder fr.o.m. 1.1-30.6.2014 (för flytgas fr.o.m. 1.1-30.6.2016). Dessa återbäringsnivåer får tillämpas om den lätta brännoljan har innehållit högst 7 volymprocent biobrännolja. I annat fall ska det i fråga om lätt brännolja och biobrännolja till ansökan bifogas en redogörelse av den som överlåtit oljan till förbrukning för hur stor del av det som sålts som lätt brännolja har bestått av biobrännolja. Av redogörelsen ska också framgå den produktgrupp för biobrännolja som den berörda biobrännoljan hör till.

Om det inte finns någon redogörelse fastställs skattesatsen för lätt brännolja och biobrännolja enligt produktgrupp 64, och då anses punktskatterna för lätt brännolja utgöra 6,65 cent/liter.

Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter

I lagens 26 a § bestäms om inverkan av den allmänna gruppundantagsförordningen på skatteåterbäringen till energiintensiv industri. Skatteåterbäringen till energiintensiv industri är ett av de statsstöd som baserar sig på kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 (allmän gruppundantagsförordning). Dessa skattestöd kan inte tillämpas på företag som har ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i artikel 1.6 c i allmänna gruppundantagsförordningen eller som har i artikel 1.6 b avsedda återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarat stödet olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

En ny kommissionsförordning publicerades i juni 2014. I art. 1.4 c i den allmänna gruppundantagsförordningen (651/2014) förbjuds det uttryckligen att stöd enligt denna förordning skulle beviljas till företag i svårigheter.

Enligt EU:s regler om statligt stöd har ett företag svårigheter, om åtminstone ett av villkoren nedan uppfylls. Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som funnits i mindre än tre år så tillämpas endast punkt 3 i utvärderingen.

  1. I fallet med aktiebolag, om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet.
  2. I fallet med öppna bolag eller kommanditbolag, om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster.
  3. Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares begäran. Om det är fråga om ett litet eller medelstort företag som funnits i mindre än tre år så tillämpas endast denna punkt i utvärderingen.

Ifyllande av bränsleförbrukningsuppgifterna i återbäringsansökan

De skattebelagda förbrukade mängderna av elström och bränslen ska vara ifyllda på sidan 2 av återbäringsansökan innan ansökan börjar handläggas. Man kan också lämna in en halvfärdig ansökan, förutsatt att de upp-gifter som krävs anges i efterhand.

Om man har använt bränslen som inte nämns i blanketten, ska man ange dem i en kolumn som annars förblir tom och korrigera rubriken för hand.

Allmänna uppgifter

Ansökningsblanketter för skatteåterbäring för energiintensiva företag fås från:

Frågor gällande skatteåterbäring för energiintensiva företag:

Punktskatterådgivning för företag: tfn 029 497 155 (9–16.15) / Energi- och avfallsskatter

 

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016