Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Exempel på prissättningen då myndigheten lämnar ut handlingar

Giltighet
Tills vidare

Socialvårdsmyndigheten har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)
 • 14 a § i lagen om klientavgifter inom socialvården (734/1992)

Hälsovårdsmyndigheter har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av 14 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

Folkpensionsanstalten har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 85 och 86 § i folkpensionslagen (568/2007)
 • specialbestämmelser för olika förmåner
 • Folkpensionsanstalten och dess besvärsinstans har i regel rätt att få uppgifter avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna ska kostnaderna dock ersättas. Den här principen gäller i första hand uppgifter som informationstjänsten lämnar ut elektroniskt.

Pensions- och skadeförsäkringsanstalter, Pensionsskyddscentralen och Statskontoret har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 202 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006)
 • 146 § i lagen om pension för företagare (1272/2006)
 • 138 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
 • 154 § i lagen om statens pensioner (1295/2006)
 • 64 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948)
 • 144 § i lagen om kommunala pensioner (549/2003)
 • Försäkringsanstalter, Pensionsskyddscentralen och Statskontoret har i regel rätt att få uppgifter avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna ska kostnaderna dock ersättas. Den här principen gäller i första hand uppgifter som informationstjänsten lämnar ut elektroniskt.

Utsökningsmyndigheten har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av 64 § i utsökningsbalken.

Polisen och åklagaren har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 35 § i polislagen (493/1995) (4 kap. 2 § i polislagen 872/2011; den nya polislagen träder i kraft 1.1.2014)
 • 25 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av 90 § i lagen om förmyndarverksamhet.

 • Uppgifter lämnas i regel avgiftsfritt (även om det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i lag om avgiftsfriheten). En skälig avgift kan tas ut om lämnandet av uppgiften eller utredningen medför betydande kostnader eller extra arbete.
 • Med betydande kostnader och extra arbete avses i detta sammanhang att uppgifterna inte kan hämtas till påseende genom vanliga förfaranden, t.ex. med hjälp av diarium eller annat arkiv. Skatteförvaltningen tar i regel inte betalt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för uppgifter som lämnas.  
Sidan har senast uppdaterats 28.6.2013