Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Exempel på prissättningen då myndigheten lämnar ut handlingar

Giltighet
Tills vidare

Socialvårdsmyndigheten har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)
 • 14 a § i lagen om klientavgifter inom socialvården (734/1992)

Hälsovårdsmyndigheter har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av 14 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

Folkpensionsanstalten har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 85 och 86 § i folkpensionslagen (568/2007)
 • specialbestämmelser för olika förmåner
 • Folkpensionsanstalten och dess besvärsinstans har i regel rätt att få uppgifter avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna ska kostnaderna dock ersättas. Den här principen gäller i första hand uppgifter som informationstjänsten lämnar ut elektroniskt.

Pensions- och skadeförsäkringsanstalter, Pensionsskyddscentralen och Statskontoret har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 202 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006)
 • 146 § i lagen om pension för företagare (1272/2006)
 • 138 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
 • 154 § i lagen om statens pensioner (1295/2006)
 • 64 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948)
 • 144 § i lagen om kommunala pensioner (549/2003)
 • Försäkringsanstalter, Pensionsskyddscentralen och Statskontoret har i regel rätt att få uppgifter avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna ska kostnaderna dock ersättas. Den här principen gäller i första hand uppgifter som informationstjänsten lämnar ut elektroniskt.

Utsökningsmyndigheten har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av 64 § i utsökningsbalken.

Polisen och åklagaren har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av följande bestämmelser:

 • 35 § i polislagen (493/1995) (4 kap. 2 § i polislagen 872/2011; den nya polislagen träder i kraft 1.1.2014)
 • 25 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att få handlingar avgiftsfritt med stöd av 90 § i lagen om förmyndarverksamhet.

 • Uppgifter lämnas i regel avgiftsfritt (även om det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i lag om avgiftsfriheten). En skälig avgift kan tas ut om lämnandet av uppgiften eller utredningen medför betydande kostnader eller extra arbete.
 • Med betydande kostnader och extra arbete avses i detta sammanhang att uppgifterna inte kan hämtas till påseende genom vanliga förfaranden, t.ex. med hjälp av diarium eller annat arkiv. Skatteförvaltningen tar i regel inte betalt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för uppgifter som lämnas.