Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Pensioner från nordiska länder

Har getts
26.3.2010
Giltighet
- 20.11.2015

Denna anvisning har ersatts av Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer från och med  20.11.2015.

Meddelande till pensionstagare som bor i Finland. Meddelandet gäller i tillämpliga delar även pensioner från de övriga nordiska länderna. Det finns inte längre några undantagsbestämmelser som gäller Norge. Den norska lagstiftningen har ändrats och fr.o.m. 2010 beskattar Norge även de pensioner som betalas till utlandet. Redan ändringen av skatteavtalet år 2009 medförde att något särskilt avdrag inte längre beviljas från norska pensioner. Om Norge har tagit ut socialskyddsavgift på din pension trots att du får pension även från Finland, kontakta den norska pensionsutbetalaren och ansök om rättelse. Med pension avses med detta meddelande även sjukersättningar från Sverige.

Den svenska pensionen påverkar även din beskattning i Finland

Om du får pension från Sverige, beskattas den i Sverige. Trots det har den svenska pensionen verk­ningar även i Finland.

Det nordiska skatteavtalet ändrades vid ingången av år 2009. Ändringen gäller dock inte dig om du bodde i Finland och fick pension från Sverige den dag då ändringsprotokollet undertecknades, dvs. 4.4.2008. Undantagandemetoden kommer också i fortsättningen att tillämpas på din svenska pension: om du har pensions- eller förvärvsinkomster även från Finland, räknas den finska skattepro­centen på grundval av totalinkomsterna (den finska inkomsten + den svenska inkomsten) men skat­ten enligt denna procent tas ut endast på den finska inkomsten. Beräkningssättet förklaras närmare i Skattestyrelsens publikation Pensioner från Sverige 2008 (pdf). Undantagandemetoden kommer att tillämpas så länge du bor i Finland utan avbrott.

Om du flyttade till Finland eller om din svenska pension började löpa efter 4.4.2008, kommer avräknings­metoden att tillämpas. Då beskattas den svenska pensionen i Finland men den svenska skatten räknas av, dvs. dras av från den finska skatten. Avdraget kan dock inte vara större än den skatt som tas ut på den svenska pensionen i Finland.

Svensk pension och finsk skattedeklaration

Spara de kontrolluppgifter som du fått vid ingången av året från den svenska pensionsanstalten. Du behöver dem när du kontrollerar din finska skattedeklaration i april. I det finska beskattningsbeslutet för år 2010 visas i allmänhet den pension du fått från Sverige och det framgår hur den påverkar beskattningen i Finland.

När du får din finska skattedeklaration, gör så här:

  1. Kontrollera att det sammanlagda beloppet av dina pensioner från Sverige motsvarar beloppet i punkt ”Utländska pensionsinkomster” i ditt beskattningsbeslut. Om beloppet är fel eller fattas, an­teckna i punkt 10.1 det rätta beloppet i euro (före avdragen utländsk skatt). Anteckna i punkt 11.1. det sammanlagda beloppet av svenska skatter omräknat i euro. Återsänd skattedeklarationen.
  2. Om du bodde i Finland 4.4.2008 och fick svensk pension, bör det stå "undantagandemetoden” i beslutet. Om det står ”avräkningsmetoden”, har beskattningen inte verkställts på rätt sätt. För att rätta felet ange i punkt ”Tilläggsuppgifter” att du bodde i Finland 4.4.2008 och fick pension från Sverige. Anteckna inkomstbeloppet i punkt 10.1. och återsänd skattedeklarationen.

Du behöver inte återsända deklarationen om du inte har något att korrigera/lägga till i den.

Ansök omändringsskattekort när den svenska pensionen börjar löpa eller när du flyttar till Finland

Kontakta skattebyrån genast då du flyttar till Finland eller den svenska pensionen börjar löpa. Skat­tebyrån kan ge dig ett ändringsskattekort och förskottsinnehållningen kommer att verkställas förhöjd på din finska pension. Så här beaktas den svenska pensionens skattepåverkan jämnt i förskottsin­nehållningen och du behöver inte betala den på en gång efter att beskattningen i Finland slutförts.

Sjukvårdspremie

Personer som är bosatta i Finland påförs sjukvårdspremie vid beskattningen (under 2 %). Om du har pensionsinkomster från Finland och Sverige, tas premien ut på det sammanlagda beloppet av dessa pensioner. Premien får inte överskrida beloppet av finsk pension.

Sverige tar inte ut sjukvårdspremie eller socialskyddsavgift på pensioner. För att täcka kostnader under arbetsåren har du eventuellt betalat socialskyddsavgift i Sverige under de år du arbetat där. Då man i Finland påför premier för att täcka kostnader under pensionsåren, behöver den som får pension från Sverige inte betala premier två gånger för samma förmåner.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 272r)

Sidan har senast uppdaterats 15.4.2011