Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattningen av pensioner till dem som bor utomlands ändras - fr.o.m. år 2006 är beskattningen likadan som för dem som bor i Finland

Diarienummer
- 19.11.2015
Giltighet
Tills vidare

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer från och med  20.11.2015.

Pensioner till dem som bor utomlands börjar efter lagändringen beskattas på samma sätt som pensioner till dem som bor i Finland. Fr.o.m. år 2006 är skatteprocenten, avdragen och deklarationsförfarandet desamma som för dem som bor i Finland. Hittills har det i allmänhet tagits ut en slutlig källskatt om 35 % på pensioner till dem som bor utomlands.

I fortsättningen verkställs en progressiv skatt i form av förskottsinnehållning och även den slutliga beskattningen. Pensionstagarna behöver inte vidta några åtgärder på grund av ändringen. Pensionsanstalterna och försäkringsbolagen får de nya skatteprocentsatserna som direktöverföring från skatteförvaltningen. Pensionstagarna som bor utomlands underrättas om skatteprocentsatserna för 2006 i januari av Skattestyrelsen.

Ändringen i korthet

 1. Ändringen gäller endast begränsat skattskyldiga pensionstagare (pensionstagare som bor varaktigt utomlands).
 2. Fr.o.m. år 2006 tas det inte längre ut någon slutlig källskatt på pensioner till begränsat skattskyldiga pensionärer. Däremot verkställs en skatt i form av förskottsinnehållning som är beroende av inkomstens storlek enligt den förskottsinnehållningsprocent som skattemyndigheten fastställer.
 3. Fr.o.m. år 2006 är skatteprocentsatserna, avdragen, deklarations- och beskattningsförfarandet desamma som för dem som bor i Finland. T.ex. år 2006 tas skatten ut först då pensionsinkomsterna under året sammanlagt överstiger 7 000 euro. Tidigare verkställdes skatten enligt 35 %, man fick inga avdrag och behövde inte inlämna någon skattedeklaration.
 4. Samtliga skatter i fråga om en pensionstagare som bor utomlands går till staten. För den skattskyldige beräknas dock även kommunalskatt enligt en genomsnittlig kommunal inkomstskattesats (18,5 %). Även denna kalkylerade kommunalskatt redovisas till staten. Kommunalskatten måste vara med i uträkningen för att skatten ska bli densamma som för dem som bor i Finland. Om kommunalskatten inte räknades med, skulle beskattningen av begränsat skattskyldiga vara väsentligt lindrigare än beskattningen av dem som bor i Finland och beskattningen skulle således inte vara neutral.
 5. Även folkpension och familjepension utgör nu skattepliktig inkomst för dem som bor utomlands. På grund av pensionsinkomstavdraget verkställs skatten i allmänhet inte.
 6. I och med lagändringen ändrades även sjukförsäkringslagen. Fr.o.m. år 2006 kan sjukförsäkringens sjukvårdspremie (sv-premie, 1,5 % år 2006) påföras begränsat skattskyldiga pensionstagare som bor inom EES-området/i Schweiz om Finland ersätter personens sjukvårdskostnader (pensionstagaren har intyget E121). Det har inte längre någon betydelse om skatteavtalet hindrar Finland att beskatta eller inte. Grunden för premien är den finska pensionsinkomsten efter de avdrag som görs vid kommunalbeskattningen (t.ex. pensionsinkomstavdraget).
 7. Den eventuella sv-premien ingår i förskottsinnehållningsprocenten.
 8. Skatteavtalen har inte ändrats. T.ex. skatteavtalet med Spanien hindrar vanligtvis inkomstbeskattningen i Finland av pension från den privata sektorn. Sv-premien för en dylik pension fastsälls dock inte längre utifrån bruttopensionen utan utifrån inkomsten efter avdragen. Om inkomsten underskrider det beskattningsbara beloppet, påförs inte heller någon sv-premie.
 9. Om det tas ut källskatt på pensionen i december, tas samma källskatt ut även i januari.
 10. FPA tar inte ut källskatt i januari 2006 eftersom den inte heller togs ut i december 2005.
 11. Det är först i februari som förskottsinnehållningen börjar verkställas enligt den nya procenten. I procenten har beaktats den eventuellt överbetalda förskottsinnehållningen i januari.
 12. Om den överbetalda förskottsinnehållningen inte kan beaktas i förskottsinnehållningsprocenten (t.ex. om förskottsinnehållningsprocenten är 0 %), får pensionstagaren den obefogat uttagna skatten tillbaka som skatteåterbäring hösten 2007. Det minsta beloppet som återbärs är 5 euro.

 



Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017