Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Underhållsskyldighetsavdrag

Giltighet
Fr.o.m. 2013−24.8.2014

En förälder som under skatteåret har betalat underhållsbidrag för sitt barn kan vara berättigad till underhållsskyldighetsavdrag. Förutsättningen för avdraget är att underhållsbidragen baserar sig på ett avtal enligt lagstiftningen om underhåll för barn eller ett domstolsbeslut.

Ett skriftligt avtal görs upp om underhållsbidraget

Enligt lagen om underhåll av barn (704/75) ska avtalet om underhållsbidrag göras skriftligen och föreläggas socialnämnden för fastställelse. Underhållsbidraget kan fastställas att betalas om föräldern inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll eller om barnet inte varaktigt bor tillsammans med föräldern (704/75, 4 §).

Underhållskyldighetsavdragets belopp

Underhållsskyldighetsavdraget är ⅛ av det underhåll som betalats under skatteåret, dock högst 80 euro per minderårigt barn (127 § i inkomstskattelagen). Avdraget görs från inkomstskatten till staten på förvärvsinkomst. Avdraget görs bara från skatten på den person som har betalat underhållsbidrag (avdraget kan inte överföras så att det dras av från makens skatt).

Avdraget beviljas endast på basis av ett underhållsbidrag som betalats till ett minderårigt barn. Med minderåriga barn avses i inkomstskattelagen barn som före skatteårets ingång (1.1) inte har fyllt 17 år. Som minderåriga räknas t.ex. vid beskattningen för år 2013 barn som är födda under åren 1996–2013.

Hur kan du ansöka om avdraget?

Yrkan om underhållsskyldighetsavdrag görs på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Avdraget kan beaktas redan vid förskottsuppbörden om föräldern meddelar de underhållsbidrag som ska betalas vid ansökan av ett nytt skattekort.

Föräldern måste vid begäran göra en utredning om att betalandet av underhållsbidrag baserar sig på ovan nämnda avtal eller domstolsbeslut. Dessutom ska man vid behov lägga fram en utredning av underhållsbeloppen som betalats under skatteåret.

Om den skattskyldige omfattas av stadgandena om makar är han eller hon inte berättigad att göra underhållsskyldighetsavdrag för de gemensamma barnen (HFD 1992 B 525). En sådan situation uppstår t.ex. när sambor som har ett gemensamt barn kontinuerligt bor i ett gemensamt hushåll.

Underhållsbidraget kan också betalas som engångsavgift

Socialnämnden kan också ha fattat beslut om att föräldern betalar underhållsbidraget som en engångsavgift om detta är nödvändigt för att säkerställa barnets underhåll i framtiden. Förutsättningen är att engångsavgiften är rimlig i förhållande till betalarens betalningsförmåga. Om föräldern betalar underhållsbidraget som engångsavgift beviljas underhållsskyldighetsavdraget bara under det skatteår då engångsavgiften har betalats.Sidan har senast uppdaterats 11.10.2013