Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mottagare av kommunalskatt

Giltighet
Fr.o.m 2012−21.8.2014

Fysisk person och inhemskt dödsbo

Fysisk person och inhemskt dödsbo skall erlägga kommunalskatt till hemkommunen (4 § BFL). För den skattskyldige fastställs en beskattningsbar inkomst vid kommunalbeskattningen på basis av vilken den skattskyldige ska betala inkomstskatt till kommunen i enlighet med den fastställda inkomstskatteprocentsatsen. Med tanke på den som erhåller kommunalskatt är inte av betydelse att fysisk person bedrivit rörelse i flera kommuner eller att den skattskyldige äger en fastighet i en annan kommun. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen.

Samfund och samfällda förmåner

Samfund och samfällda förmåner betalar samfunds inkomstskatt, som i samband med skatteuppbörden fördelas till skattetagare (1.3 § ISkL). Kommunens andel av samfunds inkomstskatt fördelas inte till någon särskild kommun, t.ex. hemkommun. Samfund och samfällda förmåner erlägger inte kommunalskatt på basis av kommunens inkomstskatteprocent.

Hemkommun vid årsskiftet

Som en skattskyldigs hemkommun betraktas den kommun där han skall anses ha haft en i lagen om befolkningsböcker avsedd hemkommun och boningsort i slutet av året som föregått skatteåret (5.1 § BFL). Om den skattskyldige har flyttat senast den sista dagen av året, ändras den skattskyldiges hemkommun.

En ändring i kommunindelningen ska träda i kraft vid ingången av ett kalenderår (kommunindelningslagen 12.1 §, 1196/1997). I samband med kommunsammanslagning upphör kommunen som sammanslås att existera och som beskattningskommun blir den nya kommunen eller den kommun med vilken kommunen i fråga sammanslås. I en delvis kommunsammanslagning går endast en del av kommunen samman med en annan kommun och den gamla kommunen fortbestår. I samband med delvis kommunsammanslagning är beskattningskommunen för dem som flyttas över till den nya kommunen ännu under året för kommunindelningen den gamla kommunen.

Hemkommun

Personens hemkommun är enligt 2 § lagen om befolkningsböcker (1650/95) vanligen den kommun där han bor. Om han har flera bostäder i sin användning eller om han inte har någon bostad i sin användning, är hans hemkommun den kommun som han med anledning av sina familjeförhållanden, sin utkomst eller andra motsvarande saker själv betraktar såsom sin hemkommun och till vilken han på basis av ovannämnda saker har en fast förbindelse. Om personens egen uppfattning om sin hemkommun inte har kunnat utredas, är hans hemkommun den kommun till vilken han skall anses ha fastast förbindelse med anledning av boende, familjeförhållanden, utkomst och andra motsvarande saker.

Den skattskyldiges egen uppfattning om rätt hemkommun är av betydelse då personen har flera bostäder. Personens egen uppfattning är likväl inte den enda avgörande faktoren.Utöver den egna uppfattningen förutsätts, att den skattskyldige har även annan fast förbindelse till denna kommun än en bostad. En sådan här förbindelse kan vara till exempel familj eller arbetsplats.

Exempel: Då det inte hade visats, att maken skulle på grund av familjeförhållanden, uppehälle eller andra motsvarande omständigheter ha haft en i lagen om hemkommun avsedd fast förbindelse med den kommun som anmälts som hemkommun och som antecknats som hemkommun i befolkningsdatasystemet, kunde man inte lägga vikt på makarnas egen uppfattning om deras hemkommun (KHO 2001/2598)

Personen kan vistas tillfälligt i en annan kommun. Personens hemkommun ändras inte på grund av dylik tillfällig vistelse. Personens hemkommun ändras inte till exempel om hans boende i en annan kommun beror i huvudsak på en arbetsuppgift som varar högst ett år eller på studier. Skatteförvaltningen är den behöriga myndighet i samband med verkställande av beskattningen. Med tanke på bhörighet i samband med beskattningen har den omständigheten, att makarna har olika hemkommuner, ingen betydelse, eftersom man har endast en Skatteförvaltningen benämnda myndighet.

Samfunds hemkommun

Hemkommunen av ett skattskyldigt samfund är den kommun, där samfundets hemkommun varit i slutet av året som föregår skatteåret 5.3 § BFL). Med andra ord
- den kommun som aktiebolag eller annat registrerat samfund i bolagsordningen eller i reglerna har antecknat som sin hemkommun eller
- i fråga om ett oregistrerat samfund den kommun, i vilken verksamheten bedrivs eller varifrån den leds i slutet av året som föregår skatteåret.

Hemkommun av sammanslutning, samfälld förmån och dödsbo

Hemkommun av sammanslutning och samfälld förmån är den kommun, där dess hemort skall anses ha varit i slutet av året som föregår skatteåret (5.3 § BFL). Sammanslutningens hemort är vanligen den kommun, där verksamhet huvudsakligen bedrivs eller varifrån den leds. Beskattningssammanslutningens hemort anses vara den kommun, där fastigheten eller gårdsbruksenheten är belägen.

Hemkommunen av ett dödsbo som uppkommit under skatteåret bestäms enligt den avlidnes hemkommun och den bevaras densamma också under de följande åren, om hemorten av dödsboets förvaltning inte ändras.

Invandrares hemkommun

Såsom hemkommun av en person som flyttat till landet under skatteåret betraktas kommunen där han då han flyttat till landet skall anses ha haft hemkommun eller boningsort enligt lagen om hemkommun eller där han efter att han flyttat till Finland först har bosatt sig (5.2 § BFL). Hemkommunen av en person som kommit till Finland bestäms enligt 4 § lagen om hemkommun enligt stadgandena i 2 § lagen om hemkommun, om personen bor i Finland och han har som avsikt att bo stadigvarande i Finland samt om han ytterligare har ett års vistelsetillstånd, då ett sådant tillstånd yrkas från honom. Beskattningen av invandraren verkställs således i rätt hemkommun genast från och med flyttningsåret.

Utvandrares hemort

Hemkommunen av en person som flyttat till utlandet, anses vid verkställandet av beskattningen inte ändras under den tid då han enligt 11 § ISkL skall anses vara bosatt i Finland (5.2 § BFL). Den skattskyldiges hemkommun kvarblir efter utvandringen densamma så länge som han beskattas här såsom allmänt skattskyldig.

Fast driftställe

Med fast driftställe avses plats på vilken för rörelsens eller yrkets stadigvarande utövande finns särskild inrättning eller där särskilda anordningar vidtagits (13a § ISkL). Till exempel plats där företagets ledning, filial, industriell inrättning, verkstad eller butik är belägen.
Som fast driftställe betraktas också bl.a. gruva, stenbrott, grustäkt eller annan därmed jämförlig plats.

Vid beskattningen i hemkommunen är fast driftställe inte mera av betydelse. Begränsat skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet i Finland beskattas emellertid i den kommun, där fast driftställe är beläget.

Läs mera om fast driftställe.Sidan har senast uppdaterats 1.3.2013