Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomstutjämning

Giltighet
Fr.o.m 2012

Förutsättningar för inkomstutjämning (ISkL 128 §)

Inkomstutjämning kommer endast i fråga vid beskattningen av en fysisk person eller ett dödsbo. Inkomstutjämning kan verkställas om personen eller dödsboet under skatteåret haft en förvärvsinkomst om minst 2 500 euro, som skall anses ha influtit i förskott eller efterskott för två eller flera år. Dessutom förutsätts, att engångsinkomsten utgör minst en fjärdedel av summan av hans nettoförvärvsinkomst under skatteåret. Med nettoförvärvsinkomsten anses skatteårets sammanlagda belopp av förvärvsinkomster, från vilket de naturliga avdragen gjorts. Även erhållen engångsinkomst ingår i detta belopp. Inkomstutjämning verkställs, om den skattskyldige yrkar på detta före beskattningen slutförts. Möjligheten att verkställa inkomstutjämning gäller inte för kapitalinkomster.

Inkomster som berättigar till inkomstutjämning

Såsom förvärvsinkomst som har influtit under två eller flera år kan bland annat anses

  • lön för tidigare år eller pension som erhållits för skatteåret och det föregående året
  • engångsersättning som den skattskyldige har fått vid avgång från arbete
  • inkomst vid överlåtelse av rörelse
  • inkomster för upphovsrätt eller patent, om det inte är fråga om kapitalinkomst som avses i 52 § ISkL.

Såsom förvärvsinkomst som har influtit för två eller flera år kan även anses den sammanlagda inkomsten av försäljning av ett eller flera av en konstnärs verk vid en eller flera försäljningar under ett kalenderår.

Förteckningen är inte uttömmande utan är en exempelförteckning. Förutom de ovan nämnda posterna, kan inkomstutjämning dessutom tillämpas på en personalfonds fondandel och överskott, om förutsättningarna för inkomstutjämning annars uppfylls.

Eftersom inkomstutjämningen inte gäller kapitalinkomster som beskattas enligt proportionell skattesats kan inte inkomstutjämning riktas mot t.ex. en engångsprestation på basis av en livförsäkring eller en hyresinkomst som erhållits under flera år.

Lön som betalas för arbetsavtalets uppsägningstid berättigar inte till inkomstutjämning, även om den skulle betalas som engångsersättning utan arbetsförpliktelse. Inkomstutjämning görs inte heller för semesterersättning eller semesterpenning. Nämnda inkomster inflyter inte för en längre tidsperiod än ett år. Ersättning för olaglig uppsägning av ett arbetsavtal, som motsvarade åtta månaders lön, berättigade inte till inkomstutjämning (HFD 1994/5061). Däremot avgångsersättning eller avgångsbidrag som betalas som engångsersättning vid arbetsförhållandets slut kan berättiga till inkomstutjämning, om grunden för den har enligt avtalet eller bestämmelserna varit antalet arbetsår eller på annat sätt arbetsförhållandets varaktighet eller till exempel tiden som kvarstår före pensionsåldern. 

I avgörandet HFD 2009/3238 avdrog man från en engångsinkomst som hade fåtts i form av llönetillgodohavande de återbetalda arbetslöshetsdagpeningar som motsvarade lönetillgodhavandet innan inkomstutjämningen gjordes.

Inkomst som fåtts på grund av anställningsoption berättigar inte till inkomstutjämning (HFD 2002/59).

Inkomst som ingår i resultatet av näringsverksamhet eller jordbruk

Om den engångsinkomst som gjorts till föremål för inkomstutjämning ingår i resultatet av näringsverksamhet eller jordbruk, skall engångsinkomsten fördelas i kapital- och förvärvsinkomst innan inkomstutjämningen verkställs. En sådan situation kan t.ex. uppstå när grundvalen för inkomstutjämningen är en inkomst som erhållits vid överlåtelse av en rörelse. Som den engångsinkomst som är föremål för inkomstutjämningen anses härvid en lika stor relativ andel av engångsinkomstens totalbelopp som förvärvsinkomstandelens andel utgör av den skattskyldiges resultat av näringsverksamheten eller jordbruket. Vanligtvis är den inkomst som gjorts till föremål för inkomstutjämningen inte näringsinkomst, eftersom stadgandet om inkomstutjämning är sekundärt i förhållande till periodiseringsstadgandena i NärSkL.

Den tid för vilken inkomsten inflyter

Förutsättningen för inkomstutjämning är att engångsinkomsten influtit för en period på över ett år. Till exempel en engångsersättning på grund av uppsägning anses i allmänhet ha influtit för hela anställningstiden. På inflytningstiden inverkar inte den omständigheten, att grunden för ersättningen kan vara 1\-12 månaders lön (HFD 1986/1848).

Om engångsinkomsten influtit för en period som är kortare än ett år, kan inkomstutjämning inte verkställas, även om det i inkomsten ingår inkomster från två kalenderår (HFD 1975/3262). Ersättning, som betalts till ett bolags styrelsemedlem för de skattepåföljder han drabbats av, hänförde sig inte till flere än ett år eftersom grunden för ersättningen uppstått först i samband med de verkställda efterbeskattningarna och de ordinarie beskattningarna (HFD 1996/2250).

Om en skattskyldig under samma år har erhållit inkomster som skall anses som flera olika engångsinkomster, utreds förutsättningarna för inkomstutjämning och inkomstutjämningen görs separat för varje engångsinkomst (Jfr dock HFD 1987 B 569).

De inkomster en konstnär erhållit vid försäljning av hans konstverk, behandlas dock på basis av ett uttryckligt stadgande som en gemensam post.

Inkomstutjämningsförfarandet (ISkL 129 §)

Vid inkomstutjämningsförfarandet sker beskattningen av engångsinkomsten vid statsbeskattningen med tillämpning av skatteårets skatteskala. Med tillämpning av förfarandet kan också inkomst som fåtts i förväg utjämnas.

För inkomstutjämningen skall den engångsinkomst som är föremål för inkomstutjämningen, och från vilken avdragits de naturliga avdragen, delas med det antal år under vilka inkomsten anses ha influtit, dock högst med fem år. För varje på detta sätt uträknade del av engångsinkomsten utgår lika mycket skatt. Den skatt som skall betalas för en del av engångsinkomsten skall räknas ut så att en av inkomstdelarna läggs till den övriga beskattningsbara förvärvsinkomsten för skatteåret, varefter från den skatt som har uträknats på summan av dessa inkomster dras av skatten på skatteårets övriga beskattningsbara förvärvsinkomster. Den skatt som skall betalas på den inkomst som är föremål för inkomstutjämning erhålles genom att multiplicera den skatt som utgår på en andel av engångsinkomsten med antalet andelar. Skatten på engångsinkomsten är dock alltid minst 15 procent av engångsinkomsten.

Inkomst som fåtts i förväg

Om inkomstutjämning tillämpas på inkomst som fåtts i förväg kan utgifterna för inkomstens förvärvande som uppkommer senare dras av med stöd av 113 § ISkL genom att med stöd av 55 § L om beskattningsförfarande verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel.
Inkomstutjämning är en åtgärd som ansluter sig till debitering av skatt. Engångsinkomst vars utjämning yrkats på utgör en del av förvärvsinkomsten för det skatteår, under vilket inkomsten har fåtts. Stadgandet om inkomstutjämning inverkar inte heller på de avdrag för vilkas beviljande eller storlek engångsinkomsten har betydelse. Inkomstutjämningens inverkan beror på hur kraftig skatteskalans progression är.

Exempel: I en inkomst på 50 000 euro ingår en engångsinkomst på 20 000 euro som influtit under fem års tid. Den indelas således i fem delar (20 000 / 5 = 4 000). 

Till övriga förvärvsinkomster (50 000 - 20 000) läggs en andel av engångsinkomsten: 30 000 euro + 4 000 euro = 34 000 euro. Statsskatten på den är 2 822 euro. Statsskatt på 30 000 euro är 2 053 euro. 

Skatten på en andel av engångsinkomsten är skillnaden mellan de nämnda skatterna, dvs. 2 822 - 2 053 = 769 euro. Skatten på hela engångsinkomsten är 5 x 769 = 3 845 euro. 

Den överskrider också 15 procents minimibelopp. Skatten på hela inkomsten är 3 845 + 2 053 = 5 898 euro. 

Utan inkomstutjämning skulle skatten på 50 000 euros inkomst vara med 2008 års skatteskala 6 726 euro. Nyttan är således tämligen ringa. Då 2009 års skatteskala används i beräkningen medför exempelfallet ingen nytta.

 Sidan har senast uppdaterats 22.3.2013