Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i statsbeskattningen

Giltighet
Fr.o.m. 2013−24.8.2014

Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Från och med skatteåret 2006 kan alla pensionsinkomsttagare beviljas ett pensionsinkomstavdrag i statsbeskattningen enligt ISkL 100 § om förutsättningarna för avdraget uppfylls. ISkL 107 §, som tidigare begränsade avdragsrätten hos personer som bodde endast en del av året i Finland, har upphävts genom lagen 858/2005.

Olika typer av pension

En pension utbetalas vanligen på basis av en lagstadgad eller en individuell pensionsförsäkring. En pension kan också basera sig på någon annan försäkring än pensionsförsäkring. Pensioner kan också grunda sig på privaträttsliga rättshandlingar, såsom köp eller testamente, och i vissa fall även på domstolsbeslut. Med tanke på pensionsinkomstavdraget är det viktigt att skilja pensionsinkomster från övriga försäkringsersättningar och periodiska prestationer (läs mera: Pension eller annan inkomst).

Pensionsinkomster är t.ex.

  1. folkpensioner samt sådana efterlevandepensioner och barnpensioner som avses i familjepensionslagen
  2. lagstadgade arbets-, tjänste- och företagarpensioner
  3. pensioner som arbetsgivaren betalat till tidigare arbetstagare på grund av arbetsförhållandet
  4. pensioner som grundar sig på en individuell pensionsförsäkring
  5. pensioner som grundar sig på en annan frivillig personförsäkring, t.ex. pensioner som grundar sig på en frivillig olycksfalls- och sjukförsäkring
  6. pension som grundar sig på obligatoriskt olycksfallsskydd
  7. fortlöpande ersättning eller pension som grundar sig på obligatoriskt trafikskadeskydd
  8. i skadestånd mottagen invaliditetspension för långvarig eller bestående invaliditet
  9. pensioner som bygger på olika rättshandlingar, t.ex. köp, testamente och gåva
  10. av staten 1.1.1984 eller senare beviljad pension eller familjepension för vetenskaplig, konstnärlig eller annan förtjänstfull verksamhet.

En pension kan ha erhållits förutom i pengar även t.ex. i form av naturaförmån eller nyttjanderätt till fastighet. Pensionsinkomstavdraget beviljas även på basis av sådan utländsk pensionsinkomst som här betraktas som skattepliktig inkomst. Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89) likställs med pension, vilket betyder att även den berättigar ersättningstagaren till pensionsinkomstavdrag.

Situationer då pensionsinkomstavdrag inte kan beviljas

Pensionsinkomstavdraget beviljas inte t.ex. på basis av dagpenningar som erhållits från olika slags försäkringar eller på basis av motsvarande ersättningar för förbigående arbetsoförmåga, eftersom de inte kan betraktas som pensionsinkomster. Ersättning för inkomstbortfall, som betalas på grundval av trafikförsäkring och patientförsäkring, har efter ett år från skadedagen ansetts utgöra pension, även om något pensionsbeslut inte har fattats. Ersättningar för inkomstbortfall kan emellertid utgöra pension även före ettårsfristen om det finns ett beslut om det. Till pensionstagaren betald rehabiliteringspenning berättigar inte till pensionsinkomstavdrag.

Pensionsinkomstavdrag beviljas inte med beaktande av ändamålet och ordalydelsen i 112 a.3 § i ISkL om en tidigare utbetald arbetslöshetsdagpenning betraktas retroaktivt som pensionsinkomst så, att pensionsanstalterna betalar pensionsbeloppet retroaktivt till den som tidigare betalat den skattepliktiga arbetslöshetsdagpenningen (HFD 2011:71).

Så här beräknas avdraget

Det fulla pensionsinkomstavdraget räknas ut för år 2013 så att beloppet av full folkpension först multipliceras med 3,80 (ISkL 100 §). Detta belopp minskas med det lägsta inkomstbeloppet i den progressiva inkomstskatteskalan och avrundas till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdragets maximibelopp för år 2013 är 12 630 euro. Pensionsinkomstavdraget får likväl inte vara större än pensionsinkomsten. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomster är högre än det fulla folkpensionsavdraget, minskas pensionsinkomstavdraget med 44 procent av det belopp varmed nettoförvärvsinkomsten överskrider det fulla pensionsinkomstavdraget.

Sedan kommunernas dyrortsklassificering slopades anses som full folkpension vid beräkningen av fullt pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen det belopp som under skatteåret har betalats till en ensamstående såsom full folkpension (ISkL 100.4 §, 1141/2007).

Pensionsinkomstavdrag beviljas inte överhuvudtaget vid statsbeskattningen om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomster överstiger 41 335 (2013), 38 160 (2012), 36 491 (2011) 35 865,22 (2010), 39 642,17 (2009) euro.

Exempel: Den skattskyldige har under år 2012 mottagit 18 000 euro i pensionsinkomst och har inga andra förvärvsinkomster, varmed nettoförvärvsinkomsten är 18 000 euro. Pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen räknas ut enligt följande. Från nettoförvärvsinkomsten dras av pensionsinkomsternas maximibelopp 12 630 (18 000 - 12 630 = 5 370). Detta belopp om 5 370 euro som överskrider pensionsinkomstavdraget multipliceras med 44 procent, som ger 2 362,80 i minskning av det fulla pensionsinkomstavdraget.

Pensionsinkomstavdraget är i det här fallet 10 267,20 euro (= 12 630 - 2 362,80).

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2013