Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Heders- eller tävlingspris

Giltighet
Fr.o.m. 2012−19.10.2014

Principerna om skatteplikt för hederspris är samma som för bidrag. Förutsättningen för att ett hederspris skall var skattefritt är att det har getts som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet. Hederspris utdelas i efterskott medan stipendier och bidrag i allmänhet utdelas i förskott. Såsom hederspris som utdelats som erkänsla för allmännyttig verksamhet kan bl.a. anses malmletningspris (CSN 1976/243) samt penningpris och prisföremål som hemkommunen beviljat en olympiasegrare.

Finansministeriet kan på ansökan besluta att ett pris som utdelats som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet är skattefri inkomst i sin helhet (ISL 82.3 §).

Pension som beviljats som erkänsla för förtjänstfull verksamhet

Skattefri inkomst är pension som staten före 1.1.1984 beviljat för vetenskaplig, konstnärlig, allmännyttig eller annan förtjänstfull verksamhet. Beviljandet av en sådan pension baseras på något av följande beslut:

  • SRb om extra konstnärspensioner 24.1.1974/75
  • SRb om extra familjepensioner i anslutning till extra konstnärspensioner 28.2.1974/216
  • SRb om extra journalistpensioner 6.1.1977/37
  • SRb om extra pension 30.12.1959/FinM cirkulär 6 600 om extra pension som statsrådet beviljar av synnerliga skäl med stöd av 24 §.

Om en pension som nämnts ovan har beviljats 1.1.1984 eller efter detta datum, utgör den en skattepliktig pensionsinkomst som skall betraktas som förvärvsinkomst.

Pris i tävlingar

Pris i konsttävling

Pris i konsttävlingar skattepliktig inkomst är inte pris i nationella eller internationella, i konstnärligt hänseende betydelsefulla tävlingar på konstens område. Finansministeriet bestämmer årligen på förhand, på framställning av undervisningsministeriet, vilka tävlingar som är sådana att där erhållna pris är skattefria (ISL 83 §).

Pris i skolelevstävling

Pris i skolelevstävlingar Enligt ISL 84 § är skattepliktig inkomst inte pris i annan form än pengar eller någon därmed jämförbar prestation som en elev i grundskola, gymnasium, kvällsgymnasium, yrkesskola, eller någon annan därmed jämförbar läroinrättning har fått vid en tävling i ett läs- eller övningsämne som har anordnats för eleverna.Sidan har senast uppdaterats 28.3.2013