Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Helt eller delvis skattefria inkomster

Giltighet
Fr.o.m. 2012

I ISL 87-92c § har vissa inkomster stadgats vara helt eller delvis skattefria.

Republikens presidents arvode

Arvode, pension och familjepension som republikens president uppbär för skötseln av sitt ämbetsuppdrag samt bostads- eller annan förmån som han dessutom erhåller utav staten är inte skattepliktig inkomst (ISL 87 §).

Strejkbidrag 

Strejkbidrag och annat med detta jämförbara bidrag är skattepliktigt till den del det överstiger 16 euro per dag (ISL 88 §).

Naturprodukter och modersmjölk

Den inkomst som plockaren erhållit vid överlåtelse av vilda bär, svampar och kottar eller sådana vilda växter och växtdelar som insamlats för att användas som människoföda eller läkemedel eller vid tillverkningen av läkemedel är inte skattepliktig. En sådan naturprodukt är också bark (CSN 1999/107). Om plockaren står i ett arbetsförhållande till beställaren, utgör ersättningen en sådan lön som avses i lagen om förskottsinnehållning (ISL 89 §). De inkomster plockaren erhåller av andra naturprodukter än de nämnda är skattepliktiga.

Skattepliktig är inte heller den ersättning som överlåtaren har erhållit för överlåtelse av modersmjölk (ISL 89 §).

Vittnesarvode och belöning för tips

Enligt 92 b § i inkomstskattelagen är skattepliktig inkomst inte:

1) ersättning enligt lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/1972) av statens medel för kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust, samt

2) ersättning eller arvode som en myndighet betalar eller förmedlar för information som har bidragit till att ett brott har förebyggts eller utretts, en gärningsman har gripits eller den nytta som ett brott har medfört har återfåtts.

Vård av byggnadsarvet

Från början av år 1998 stadgades som skattefri även understöd för vård av byggnadsarvet (ISL 92a §, 1263/97). Stadgandet avviker från 92 § 16 punkten i ISL i två avseenden. Understöd kan få även annan än fysisk person, till exempel en förening. Objektet som ska vårdas eller repareras kan vara också annat än en bostadsbyggnad. skattefri är också understöd som fås för vård eller reparation av det byggnadsarv som utses av miljöministeriet eller museiverket. Objektet utses i allmänhet då understödet beviljas.

Gottgörelse av brott genom arbete

Om medling vid brott stadgas i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005). I samband med medling kan skadan som brottet har förorsakat ersättas till brottsoffret antingen som penningersättning eller eller genom att arbeta för dennes räkning. Arbete för den som lidit skada tillämpas särskilt i samband med brott som begåtts av minderåriga. Arbetsmängden räknas så, att man uppskattar skadans omfattning och kommer överens om arbetets timlön och om det nödiga antalet arbetstimmar. För arbetet betalas inte ersättning i pengar.

Enligt 92c § i ISL skattepliktig inkomst är inte den ekonomiska nytta som en gärningsman på grundval av sådan medling som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) får genom att med en arbetsprestation gottgöra den skada som orsakats målsäganden av ett brott.


Sidan har senast uppdaterats 28.3.2013