Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

S.k. självbyggande

Giltighet
Fr.o.m. 2012−4.9.2014

För att skaffa sig en bostad kan en skattskyldig själv deltaga i byggandet av bostaden (s.k. självbyggande). Om den bostad som förvärvas på detta sätt är ett egnahemshus, utgör inte den inbesparing som åstadkoms genom självbygget en skattepliktig inkomst för honom. Värdet av det egna arbetet läggs å andra sidan inte till anskaffningsutgiften och dras inte heller av från försäljningsvinsten.

Om en skattskyldig för att skaffa sig en bostad deltar i byggnadsarbeten som hänför sig till en byggnad som ägs av ett bostadsaktiebolag, kan värdet av det egna arbetet i vissa fall anses som en löneinkomst som han erhållit av bolaget. I rättspraxis har värdet av eget arbete ansetts som skattepliktig inkomst när det arbete aktionärerna utfört på byggnadsplatsen har tillgodoräknats dem som en prestation i stället för de aktiekapital- eller byggnadsfondsandelar eller andra förpliktelser de annars varit skyldiga att erlägga (HFD 1962 II 208 och 1980/6199).

Om däremot en aktionär utan bolagets ledning eller övervakning har byggt sin egen bostad utan att bolaget gottgjort honom för detta och värdet av hans arbete inte till någon del kvitterats mot hans betalningsförpliktelser gentemot bolaget, utgör värdet av aktionärens arbete inte en inkomst för honom. Finansieringen kan i dessa fall t.ex. ha ordnats så att varje aktionär till den av bolaget bildade byggnadsfonden har erlagt den summa som uppskattats uppstå på grund av de byggnadskostnader som hänför sig till byggandet av den bostad som han kommer att besitta (HFD 1980 II 569).Sidan har senast uppdaterats 4.12.2012