Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Avdrag för inkomstens förvärvande

Giltighet
Fr.o.m. 2012−24.8.2014

Den skattskyldige får från sin löneinkomst som avdrag för inkomstens förvärvande avdra 620 euro, likväl högst löneinkomstens belopp (95.1 § 1 p. ISkL). Naturliga avdrag från löneinkomsten får avdras endast till den del som deras totalbelopp överstiger beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande. Avdraget för inkomstens förvärvande görs på tjänstens vägnar.

Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor och den avdragbara delen av kostnaderna för resor mellan bostad och egentlig arbetsplats (93 § ISkL) får emellertid avdras särskilt i sin helhet.

Inkomst som berättigar till avdraget

Avdraget för inkomstens förvärvande får göras endast från löneinkomsterna. Om begreppet lön se .

Avdrag för inkomstens förvärvande beviljas alla som har haft löneinkomst. Utgifterna för förvärvande och bibehållande av löneinkomst förutom medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor samt kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats får enligt företedd utredning avdras endast till den del som totalbeloppet av dem överstiger beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande.

Inget avdrag för inkomstens förvärvande

Avdraget för inkomstens förvärvande kan inte göras bl.a. från olika pensionsinkomster, fastän de skulle basera sig på ett arbets- eller tjänsteförhållande eller från inkomster enligt 6 § L om förskottsuppbörd. Avdraget görs inte heller från värdet av leveransarbete.

Löneinkomst är inte heller förmåner baserade på sysselsättning såsom arbetslöshetsdagpenning, utbildningsstöd och andra motsvarande förmåner och för dem beviljas således inte något avdrag för inkomstens förvärvande. Kostnader som hänför sig till förvärvande av dylik inkomst, t.ex. nödvändiga resekostnader för vilka någon ersättning inte erhållits avdras oberoende av avdraget för inkomstens förvärvande.

Avdragbara kostnader

Sådana kostnader för inkomstens förvärvande som får avdras endast till den del de överstiger avdraget för inkomstens förvärvande är bland annat löneutgifter och pensioner, om vilka stadgas i 31 § ISkL, kostnader för anskaffning av facklitteratur samt kostnader föranledda av skötseln av ett statligt förtroendeuppdrag.

Hit hör också bl.a. arbetsdräkts-, arbetsredskaps- och arbetsrumsavdrag samt studiekostnaderna som hänför sig till upprätthållande av yrkeskunnighet. Är beloppet av dylika naturliga avdrag mindre än avdraget för inkomstens förvärvande, beviljas den skattskyldige endast avdraget för inkomstens förvärvande.

Kostnader för uniform eller arbetsdräkt

Kostnaderna för av den skattskyldige i arbetet använd beklädnad är i allmänhet levnadskostnader. De kan därför i de flesta fall inte anses som avdragsgilla.

Om anskaffningsutgifterna för uniform eller arbetsdräkt på grund av dräktens begränsade användning eller på grund av av arbetet förorsakad speciell förslitning eller annan sådan orsak står i väsentlig disproportion till, vad den skattskyldiges beklädnadskostnader skulle vara annars, kan ett skäligt belopp beviljas honom i avdrag för utgifter förorsakade av uniformens eller arbetsdräktens användning.

Begränsad användning av arbetsdräkt

I rättspraxis (HFD 1988 B 551) har bl.a. de kostnader som en biträdande professor åsamkats av anskaffningen av en frack godkänts som avdrag på grund av den begränsade användningen av dräkten. Med samma motivering kan såsom avdragsgill anses även en musikers eller någon annan scenartists dräkt då den avviker sig från det sedvanliga.

Skyddsbeklädnad

Tvätt- m.fl. kostnader för skyddsdräkter och -rockar, som krävs på grund av arbetets art är således avdragbara. Kostnaderna är avdragbara då arbetet är speciellt smutsigt (t.ex. granskare av tryckkärl), arbetets art fordrar användning av för nedsmutsning ömma, t.ex. vita skyddsdräkter (bl.a. bagare och sjukvårdspersonal) eller då arbetsförhållandena sliter en omgång kläder mera än vanligt (t.ex. kriminalpoliser).

Skyddsbeklädnaden omfattar skyddsdräkt, skyddsrock eller motsvarande klädesplagg som tjänste- eller befattningshavaren är skyldig att använda i sin tjänsteutövning. Ordnar arbetsgivaren skyddsbeklädnaden, kan det inte beviljas något avdrag för kostnader som hänför sig till anskaffningen eller användningen av en arbetsdräkt.

Uniform

Till tjänstemän vilka är skyldiga att använda uniform, har staten erlagt uniformsbidrag så att den erlagt en viss del av uniformens anskaffningskostnader. Detta bidrag har varit 90 % av anskaffningspriset på grundanskaffningen samt för nyanskaffningens del 60 % av anskaffningspriset på ekiperingsartikel eller tillbehör till uniformen. Skillnaden kan betraktas som avdragsgill kostnad för inkomstens förvärvande (HFD 1982/3456).

Till kriminalpoliser som inte använder uniform erläggs beklädnadsbidrag. Beklädnadsbidraget är skattepliktig inkomst, men den skattskyldige har rätt att på basis av företedd utredning avdra sådana utökade beklädnadskostnader som uppstått av särskild förslitning eller annan sådan orsak. I avsaknad av annan utredning uppskattas kostnadernas belopp med beaktande av den synnerliga förslitning som kriminalpolisens arbete medför.

Kostnader för arbetsrum

Skattskyldig som utför förvärvsarbete hemma, får avdra kostnaderna för arbetsrummet såsom kostnader för inkomstens förvärvande. Avdragbara kan vara t.ex. hyra samt kostnaderna för uppvärmning, belysning och städning. Förutsättningen för att få avdraget är att arbetsgivaren inte har ordnat något arbetsrum eller att i arbetet eller uppdraget ingår mycket hemarbete. Också de skattskyldiga som använt arbetsrum i samband med bostaden för förvärvande av betydande biinkomster är berättigade till avdrag för arbetsrum (se Skatteförvaltningens anvisningar för förenhetligande av beskattningen).

Avdrag för arbetsrum kan beviljas t.ex. fri lancer reporter, lärare, disponent vars befattning är en bisyssla eller en kommittäns sekreterare.

I rättspraxis har avdrag för arbetsrum godkänts bl.a. för ledamöterna i högsta domstolarnas och hovrätterna. Det skall emellertid beaktas att domstolarnas ledamöter och föredraganden nuförtiden oftast har ett arbetsrum ordnat av arbetsgivaren.

Flyttningskostnader

Flyttningskostnader är icke avdragbara levnadskostnader, då den skattskyldige flyttar till annan ort i början av arbetsförhållandet. Kostnaderna för flyttningen i samma arbetsgivares tjänst är inte heller avdragbara, om arbetstagaren på eget initiativ söker sig till annan ort (HFD 1974 II 547).

Måste den skattskyldige under arbetsförhållandet på arbetsgivarens order flytta på grund av att arbetsplatsen flyttat annanstans, kan egentliga flyttningskostnader avdras som utgifter för inkomstens förvärvande (HFD 1985 II 566).

Representationsutgifter

Löntagare har vanligen inte representationsutgifter som kan betraktas såsom kostnader för inkomstens förvärvande, varför avdraget i praktiken beviljas mycket sällan.

T.ex. försäljare och affärers representanter får från sin inkomst avdra dem åsamkade representationsutgifter, ifall deras arbetsgivare inte har ersatt dessa utgifter.

Representationsutgifterna är utgifter, förorsakade av gentemot kunder, affärsbekanta och andra personer riktad sedvanlig gästfrihet eller annan uppmärksamhet, genom vilken man strävar efter att skapa nya affärskontakter, att bevara eller förbättra gamla sådana eller att annars främja verksamheten.

Egna arbetsredskap och egen utrustning

Har löntagaren själv varit tvungen att anskaffa sig samt hålla i skick arbetsredskap som han behöver i sitt arbete, får han från sina löneinkomster avdra kostnaderna för dem. Avdraget har beviljats t.ex. följande grupper av arbetstagare: bleckslagare, modellsnickare, snickare, timmermän, handformare, cementarbetare, plattläggare, murare och rappare.

Datorer

Kostnaderna för anskaffning av datorer har under de senaste åren blivit allmännare som kostnader för inkomstens förvärvande. Högsta förvaltningsdomstolen samlade fem fall för att avgöras tillsammans. I vart och ett av fallen kom man fram till ett individuellt avdrag som avskrivning på anskaffningsutgiften enligt hur mycket den skattskyldige använt dator i sitt arbete och hur nödvändig den varit (HFD 1991/5009-5013).

Avdragande av en utgift

Underhållskostnader och anskaffningspriset av mindre arbetsredskap och anläggningar avdras under året då de betalats. Anskaffningspriset av större maskiner och anläggningar vilkas sannolika användningstid är över tre år, avdras med högst 25 %:s avskrivningar från det oavskrivna anskaffningspriset av föremålet.

Skäliga årliga underhållskostnader för specialutrustningen som är nödvändiga i arbetet samt värdeminskningar av dem är avdragbara. Det är närmast militärpersoner som är tvungna att anskaffa dylika specialredskap, medan arbetsgivaren bekostar bl.a. specialutrustningen för poliser och järnvägsmän.

Avdrag för inkomstens förvärvande och ersättning för kostnader föranledda av arbetets utförande

Om den skattskyldige med stöd av 15 § FörskL ersatts kostnader föranledda av arbetet, undersökes vid beskattningen, om de erlagda ersättningarna bör betraktas som skattefria vid den slutliga beskattningen.( se Skatteförvaltningens anvisningar för förenhetligande av beskattningen)

Kostnader föranledda av arbetets utförande (15 § FörskL)

Av kostnader som ansluter sig till arbetet har endast ersättningar för resekostnader stadgats skattefria i ISkL (71−73 § ISkL). Enligt 15 § FörskL betraktas ersättningen för kostnader som hänför sig till arbetets utförande inte såsom lön. Arbetsgivaren kan alltså utan att han verkställer förskottsinnehållning betala kostnadsersättningar vilka enligt ISkL är skattepliktig inkomst.

Varken medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, kostnader för resor avsedda i 72.3 § ISkL eller utgifter för anskaffning av facklitteratur är kostnader föranledda av arbetets utförande. De är således inte sådana kostnader som kan ersättas utan förskottsinnehållning.

Ordnar arbetsgivaren gemensam transport för sina anställda till egentlig arbetsplats och tillbaka utan ersättning, betraktas en dylik förmån inte såsom lön.

Ersättning av kostnader

Arbetsgivaren kan ersätta kostnader föranledda av arbetets utförande genom att han utöver avtalad penninglön utbetalar dem på basis av löntagarens utredning.

Om den skattskyldige för arbetets utförande haft sådana vid beskattningen avdragbara kostnader för vilka han inte får någon särskild ersättning, får dylika kostnader, t.ex. kostnader för en försäkringsagent, avdras från lönebeloppet före förskottsinnehållningen.

Skattepliktiga kostnadsersättningar

Är av arbetsgivaren erlagd kostnadsersättning inte skattefri inkomst, tilläggs den till den skattepliktiga löneinkomsten. Kostnaderna för inkomstens förvärvande avdras på basis av företedd utredning till den del som det sammanlagda beloppet av kostnaderna överstiger beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande.

Har kostnaderna avdragits från lönen före förskottsinnehållningen, räknas hela lönebeloppet till skattepliktig löneinkomst vid beskattningen och kostnaderna föranledda av arbetets utförande avdras som naturliga avdrag till den del som de överstiger avdraget för inkomstens förvärvande.

Man förfar på detta sätt också, då avdraget från lönen före förskottsinnehållningen har gjorts enligt procent.

Enligt procentbelopp kan ersättas användningen av en häst eller en traktor i skogsarbeten (60 %) och i övriga arbeten (50 %) samt användningen av en motor- och en röjsåg vid fällning av träd, upparbetning av virke, skogsröjning eller annat med skogsröjning jämförbart arbete. Om bara en person använder sågen, utgör kostnadsandelen 30 %. Såsom kostnadsandel kan på basis av den skattskyldiges begäran uträknas 40 %. Då ett arbetslag som omfattar två personer använder samma motor- eller röjsåg, är kostnadernas andel 20 %. Då arbetslaget består av tre personer, är den 15 %.

Kostnadsandelen för en försäkringsagent vars befattning sköts som bisyssla utgör 15 %. Kostnadsandelen kan dock inte beaktas, om ombudet sköter sitt arbete vid sidan av sitt egentliga arbete och får använda arbetsgivarens telefon, kontorsmaskiner och övriga arbetsredskap i sitt ombudsarbete.

Vid betalning av ersättningar för användningen av på en fotografi baserad upphovsrätt, får såsom andel för material- och redskap i brist på annan utredning beräknas 20 % av ersättningens belopp.

Kostnader för en arbetsresa

Skattefria ersättningar är t.ex. resekostnadsersättningar som erhållits för arbetsresa, om de till betalningsgrunder och belopp motsvarar Skatteförvaltningens kostnadsbeslut som den utfärdar årligen. Ersättningar för dagliga resor inom särskilda branscher är skattefria, om de har erlagts enligt de grunder som fastställts i kostnadsbeslutet.

Ersättningar för resor mellan bostad och egentlig arbetsplats samt för veckosluts- och andra dylika resor som företagits under en arbetskommendering och andra motsvarande resor är däremot i sin helhet skattepliktig löneinkomst. Kostnaderna för dylika resor får avdras i enlighet med 93 § och 95 § 3 punkten ISkL oberoende av avdraget för inkomstens förvärvande.

Kostnader för arbetsredskap och material

Begreppet inkomst torde inte omfatta ersättningar för sådana på utredningar baserade kostnader för arbetsredskap och material som arbetsgivaren vanligen betalar och vid erläggandet av vilka arbetstagaren kan anses ha verkat som representant för arbetsgivaren.

Familjevårdarens vårdkostnadsersättning betraktas inte såsom skattefri ersättning i rättspraxisen (HFD 1983 II 569). Principen som framgår av beslutet tillämpas även på andra kostnadsersättningar som inte är skattefria. Kostnaderna som åsamkats den skattskyldige utreds och avdras till den del som de överstiger beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande.Sidan har senast uppdaterats 26.3.2013