Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Motorsågs- och skogsarbetaravdrag

Giltighet
Fr.o.m. 2012 - 8.10.2014

Det finns vissa avdrag som ansluter sig till skogsarbete. Avdrag kan beviljas på grund av att man använder egna arbetsredskap (motorsåg, traktor e.dyl.). Skogsarbetaravdraget är ett allmänt avdrag som beviljas på basen av skogsarbete.

Motorsågs- och körredskapsavdraget samt skogsarbetaravdraget får göras endast till den del som totalbeloppet av dem överstiger beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande (94 § och 95.1 § 4 p. ISkL).

Motorsågsavdrag

Motorsågsavdraget beviljas en skattskyldig som använt motorsåg eller röjsåg vid fällning av träd, upparbetning av virke, skogsröjning eller annat därmed jämförbart arbete (94.1 § ISkL).

Såsom utgift för förvärvande eller bibehållande av löneinkomst av sådant arbete anses kostnaderna för användningen av sågen till ett belopp om 30 % eller, om den skattskyldige yrkar på detta, 40 % av nämnda löneinkomst (motorsågsavdrag). Då ett arbetslag som omfattar två personer har använt samma såg, anses dessa kostnader utgöra 20 % av varderas löneinkomst av ifrågavarande arbete och, om arbetslaget bestått av tre personer, 15 % av envars löneinkomst av sådant arbete.

Motorsågsavdraget beräknas också för en motorsågsersättning som har betalts separat och beskattas såsom förvärvsinkmst (HFD 2011:80).

Såsom utgifter för förvärvande och bibehållande av löneinkomst anses på basis av utredning de verkliga kostnaderna för användning av såg om de är större än ovannämnda utgifter.

Motorsågsavdraget som beviljas på schablonmässiga grunder bör anses täcka samtliga kostnader som den skattskyldige åsamkas av användningen av sågen, även t.ex. resekostnader som förorsakas av underhållet av sågen, om inte den skattskyldige företer en utredning om att hans faktiska kostnader varit större. Motorsågsavdraget täcker sågens kapital-, underhålls- och brukskostnaderna (RP 111/1961 rp).

Arbetsskyddsredskap

Anskaffnings- och underhållskostnaderna för arbetsskyddsredskap i skogs- och flottningsarbeten är oberoende av skogsarbetaravdraget avdragsgilla för arbetstagaren till den del arbetsgivaren inte har ersatt dem. Arbetsskyddsredskap är bl.a. arbets- och värmedräkt, regnskydd, lyftkrok samt fällningsbåge. Avdraget kan göras enligt utredningen.

Körredskapsavdrag

Från den skattskyldiges löneinkomst av skogskörslor avdras 60 % av lönen som avdrag för förvärvande och bibehållande av inkomst, i de fall då häst och körredskap eller traktor har använts vid körslorna. Från den skattskyldiges löneinkomster av andra körslor än från skogskörslor är avdraget 50 %.

Kostnaderna för användning av häst och körredskap samt traktor kan godkännas till större belopp enligt utredning om verkliga kostnader.

Motorsågs- och körredskapsavdrag beviljas endast till den del som de överstiger beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande. (Se även Avdrag för inkomstens förvärvande). Avdragen görs på tjänstens vägnar. Stadgandena ovan tillämpas inte på inkomsterna som beskattas enligt GSL.

Skogsarbetaravdrag

Om den skattskyldiges lön av skogsarbete utgör minst en tredjedel av hans förvärvsinkomster, anses som hans utgifter för förvärvande och bibehållande av denna löneinkomst ytterligare 5 % av ifrågavarande lön, dock högst 240 euro(skogsarbetaravdrag, 94.3 § ISkL). Avdraget beviljas alltså till sitt fulla belopp, om lönen för skogsarbete utgör minst 4 800 euro per år. Avdraget beviljas både vid stats- och kommunalbeskattningen.

Avdraget görs endast från lön av avverkning, upparbetning av virke samt för skogsröjning och därmed jämförligt arbete. Däremot beviljas avdraget inte till exempel för skogskörslor eller andra körslor och inte för i skogssådd, -plantering eller -stämpling förvärvad löneinkomst. Avdraget beviljas utöver s.k. motorsågsavdrag och utöver p.g.a. utredning avdragbara kostnader för inkomstens förvärvande och betraktas såsom kostnad för förvärvande och bibehållande av inkomst.

Vid bedömandet av förutsättningarna för skogshuggaravdraget jämförs lönen av ovan avsedda skogsarbete, från vilken inte avdragits motorsågsavdrag eller andra avdrag för inkomstens förvärvande, med den skattskyldiges förvärvsinkomster. Utgör inkomsten av skogsarbete minst en tredjedel av den skattskyldiges inkomster, görs avdraget utan den skattskyldiges yrkande.Sidan har senast uppdaterats 28.3.2013